auzefÇalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileriİktisatMaliye PolitikasıSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Maliye Politikası Vize Soruları -1

Maliye Politikası Vize Soruları -1

Maliye Politikası Vize Soruları -1

Maliye Politikası Vize Soruları -1

“…………….” gelir dağılımını ölçmek için kullanılır. Milli gelirin nüfus içindeki dağılımını gösterir. Dikey eksende gelirin birikimli oranını yatay eksende ise nüfusun birikimli oranını gösterir.

Cevap : e-Lorenz eğrisi

“…………….” tanımlı modern devlet, devletin mekanizmalarını kategorize eder.

Cevap : a-M. Weber

Alternatif maliye politikası yöntemleri nelerdir?

Cevap : a-İradi maliye politikası – Otomatik istikrar sağlayıcı maliye politikası – Formül esnekliği yöntemi
-Telafi edici maliye politikası – Tedrici maliye politikası – Şok maliye politikası – Kurala bağlı maliye politikası

Arz yanlı kriz hangi olayla ortaya çıkmıştır?

Cevap : a-Batı Avrupa ve ABD’ de 1973 – 1974 yıllarında petrol fiyatlarında ortaya çıkan yüksek oranlı artış

Bir ekonomide toplam talep seviyesinin toplam arz seviyesinden çeşitli nedenlerle yüksek olmasına verilen ad hangisidir?

Cevap : c-Enflasyonist açık

Bir ekonomide toplam talep toplam arzdan büyükse ne olur?

Cevap : a-Enflasyonist açık

Bir ekonomide toplam talepteki bir değişikliğin gelir düzeyi üzerindeki etkisini azaltan her türlü mekanizmaya ne ad verilir?

Cevap : d-Otomatik istikrar sağlayıcılar

Bir ekonomide yüksek bir enflasyon oranının, kullanılmayan üretim kapasitelerinin, işsizliğin ve yetersiz bir büyüme hızının birlikte yaşandığı ekonomik durum hangisidir?

Cevap : c-Stagflasyon

Bir toplumda gelir dağılımında adaletin boyutunu nasıl ölçebilirsiniz?

Cevap : a-Lorenz eğrisi ve Dalton – Atkinson ölçütü

Buchanan’ ın görüşü doğrultusunda, devletin ekonomiye müdahalesi nasıl sınırlandırılabilir?

Cevap : a-Anayasal hükümlerle belirlenmesi gereklidir

Büyüme sürecinde yatırımların sadece milli gelir üzerinde yaptığı etkiyi dikkate alan ancak kapasite etkilerini ihmal eden iktisatçı hangisidir?

Cevap : a-J. M. Keynes

Büyüyen bir ekonomide gelirlerdeki otomatik artışın ekonomi üzerinde ters etki yaratarak ekonomiyi aşırı ölçüde istikrara getirmesine verilen ad hangisidir?

Cevap : b-Mali sürüklenme

Çarpan analizi hangi bakımlardan eleştirilir?

Cevap : a-Karşılaşırmalı statik analize dayanır – Kapalı ekonomi varsayımına dayanır
-Ekonomide mevcut üretim kapasitesi veri olarak alınır

Deflasyon ile Depresyon arasındaki fark nedir?

Cevap : a-Öngörülmezlik

Deflasyon olgusu ilk defa ne zaman gündeme gelmiştir?

Cevap : a-1929 Büyük Buhran

Deflasyonla mücadelede hangi bütçe politikası uygulanmalıdır?

Cevap : a-Sadece açık bütçe politikası

Deflasyonla mücadelede para ve maliye politikalarından hangisi uygulanmaz?

Cevap : a-Kamu harcamaları arttırılır b-Vergiler azaltılır c-Para arzı azaltılır d-İç borçlanma azaltılır e-Dış borçlanma arttırılır

Denk bütçe çarpanı değeri kaçtır?

Cevap : c-1

Denk bütçe çarpanı neden 1’ e eşittir?

Cevap : a-Özel yatırımların aynı kaldığı – Vergilemede yapılan değişikliklerin, tüketim fonksiyonunu etkilemediği
-Kamu harcamalarının tümünün mal ve hizmet alumina yönelik olduğu
-Kamu harcamalarından yararlananların marjinal tüketim eğilimleri ile yükümlülerin marjinal tüketim eğilimlerinin aynı olduğu
-Kamu harcamalarındaki artisan özel harcamaları azaltmadığı, crowding – out etkisinin sergilenmediği

Devlet, bütçesinin fazla vermesi durumunda ne yapar?

Cevap : a-Devlet piyasadan kaynak çeker

Devlet müdahalesi durgunluğu hangi yolla azaltmaktadır?

Cevap : d-Toplam talebi arttırarak

Devlet müdahalesindeki ekoller nelerdir?

Cevap : a-Merkantilizm – Fizyokratlar – Klasik yaklaşım – Modern yaklaşım – Neoklasik iktisat – Monetaristler
-Arz yanlı teori – Kamusal seçiş teorisi

Devletin bütçe fazlası vermesi durumunda hangisi gerçekleşebilecektir?

Cevap : b-Toplam talep azalır

Devletin piyasa mekanizmasının işleyişine müdahalesi sonucunda ortaya çıkan gelir dağılımı kavramı hangisidir?

Cevap : c-İkincil gelir dağılımı

Dış borçlanmanın ekonomik büyüme üzerindeki etkisi hangisidir?

Cevap : a-Geri ödeme esnasında ülkeden net kaynak transferi gerçekleşir

Dışa açık bir ekonomide genişletici para ve maliye politikalarının ekonomik faaliyet üzerindeki etkinlikleri hangi koşullara bağlıdır?

Cevap : a-Kamu harcamalarının arttırılması ve Para arzının arttırılması

Dışa kapalı bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi 0,80 ise milli geliri 200 birim arttırmak için ne kadar transfer harcaması yapmak gerekir?

Cevap : a-50 birim
Çözüm: (Çarpan katsayısı: c / 1 – c) = (0,80 / 1 – 0,80) = (0,80 / 0,20) = (Çarpan katsayısı: 4)
(Milli gelir: Çarpan katsayısı x Transfer harcaması) = (200 birim = 4 x Transfer harcaması) = 50 birim

Dışa kapalı bir ekonomide vergiler otonom ve marjinal tüketim eğilimi 0,75 ise, mal ve hizmet alımına yönelik kamu harcamalarında 100 milyar TL’ lık bir artış, milli gelirde ne kadarlık bir artış meydana getirir?

Cevap : a-400
Çözüm: (Otonom yatırım çarpanı: 1 / 1 – c) = (1 / 1 – 0,75) = (1 / 0,25) = (Çarpan katsayısı: 4) (Milli gelir: Çarpan katsayısı x Kamu harcamaları) = (4 x 100 milyar TL) = 400 milyar TL

Durgun bir ekonomide hangisi uygulanmaz?

a-Kamu harcamalarını arttırmak

b-Vergi oranını düşürmek

c-Dış borçlanmaya gitmek

d-İç borçlanmayı azaltmak
e-Genişletici maliye politikası uygulamak

Cevap : d-İç borçlanmayı azaltmak

Durgunluk dönemlerinde kamu harcamalarının finansmanında vergi yerine borçlanmanın kullanılması hangisine neden olur?

Cevap : b-Milli geliri düşürür

Ekonomik büyümenin tanımı hangisidir?

Cevap : a-Bir ülkedeki mal ve hizmetlerin reel olarak artması, milli gelire artış olarak yansıması

Ekonomik büyümenin teknolojik gelişme ile nüfus artışı tarafından belirlendiğini kabul eden büyüme modeli hangisidir?

Cevap : e-Neo-klasik büyüme modeli

Ekonomik büyümeyi sermaye birikimiyle açıklayan büyüme modeli hangisidir?

Cevap : a-Harrod Domar

Ekonomik büyümeyi teknolojik gelişme ve nüfus artışına bağlayan görüş hangisidir?

Cevap : a-Neo-klasikler

Ekonomik istikrarı sağlamak için hangi politika Monetaristler tarafından savunulur?

Cevap : d-Genişletici maliye politikası uygulamak

Ekonomik istikrarı sağlamak için kamu harcamaları ve vergilerde yapılan değişikliklere verilen ad hangisidir?

Cevap : a-İradi maliye politikası

Ekonomik kalkınmanın tanımı hangisidir?

Cevap : a-Milli gelir artışı ile beraber ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yapıda meydana gelen olumlu dönüşümler

Enflasyon ile mücadelede en etkin vergi türü hangisidir?

Cevap : a-Dolaylı vergi

Enflasyonist bir ekonomide tüketimi kısmak amacıyla gelir üzerinden alınan vergilerde yapılan değişikliğin ekonomi üzerindeki daraltıcı etkisinin, harcamalar üzerinden alınan vergilere göre daha az olmasının nedeni hangisidir?

Cevap : e-Gelir vergisinin sadece kişilerden alınması

Enflasyonist bir ekonomide vergi tahsilatındaki gecikmenin kamu gelirlerinin reel değerini düşüreceğine ilişkin görüş hangisidir?

Cevap : c-Olivera Tanzi Etkisi

Enflasyonist ortamda bankaların iç borçlanmaya kaynaklık etmesiyle hangisi gerçekleşmez?

a-Ticari krediler kısılır

b-Piyasanın kontolü sağlanır

c-Ekonomiyi daraltır

d-İşlem hacmi daralır
e-Bankalar borç senetlerini piyasaya sürer

Cevap : b-Piyasanın kontolü sağlanır

Enflasyonla ilgili olarak hangisi yanlıştır?

a-Cari fiyat düzeyinde toplam talebin toplam arzdan fazla olması enflasyona neden olur
b-Ekonomide arz ve talep dengede iken, talep yaratıcı kamu harcamalarının açıkla finansmanı enflasyona yol açar
c-Maliyet fonksiyonu, üretim girdilerinin fiyatlarındaki yükselişlerin genel fiyatlarda sürekli yükselişe neden olmasıdır
d-Piyasada serbest rekabet koşulları dışında kamu veya özel kesim tarafından fiyatların arttırılması fiyat enflasyonuna neden
olabilir
e-Talep enflasyonu her zaman maliyet enflasyonundan daha yüksektir

Cevap : e-Talep enflasyonu her zaman maliyet enflasyonundan daha yüksektir

Enflasyonla mücadelede hangi bütçe politikası uygulanmalıdır?

Cevap : c-Açık bütçe politikası

Enflasyonla mücadelede hangi tür borçlanma yapılabilir?

Cevap : e-Gerçek kişilerden borçlanma

Enflasyonla mücadelede para ve maliye politikalarından hangisi uygulanmaz?

a-Kamu harcamaları azaltılır

b-Vergiler arttırılır

c-Para arzı azaltılır

d-İç borçlanma arttırılır

e-Dış borçlanma arttırılır

Cevap : e-Dış borçlanma arttırılır

Enflasyonla mücadelede uzun dönemde hangi harcamaların kısılması uygun değildir?

a-Yatırım harcamaları

b-Cari harcamalar

c-Transfer harcamaları

d-Reel harcamalar

e-Borç faiz ödemeleri

Cevap : a-Yatırım harcamaları

Fiyat enflasyonuyla ilgili olarak hangisi yanlıştır?

a-Fiyat bekleyişlerinin artmasından kaynaklanabilir

b-Sentetik enfasyon ile aynı anlamdadır

c-Talep artışından kaynaklanmaz

d-Maliyet artışından kaynaklanmaz

e-Arz artışından kaynaklanır

Cevap : e-Arz artışından kaynaklanır

Fiyat istikrarı ve tam istihdam politikalarının aynı anda gerçekleşmemesinin sebebi hangisidir?

Cevap : e-Ekonomide iç ve dış dengenin aynı anda gerçekleşmemesi

Fonksiyonel gelir dağılımı hangisini gösterir?

Cevap : b-Çeşitli üretim faktörlerinin milli gelirden aldıkları payları

Formül esnekliği yöntemi ile ilgili hangisi doğrudur?

a-Konjonktürel dalgalanmalara karşı maliye politikası değişikliklerinin yasal hükümlere bağlanmasıdır
b-Maliye politikası araçlarının esnek tasarlanarak konjonktürel dalgalanmaların kendiliğinden ortadan kaldırılmasıdır
c-Gelir arttıkça vergi gelirlerinin daha fazla istikrar sağlamasıdır
d-Maliye politikası araçlarının, popülist kullanımını engellenmek için kuralların belirlenmesidir
e-Milli gelir arttıkça kamu harcamalarındaki bazı kalemlerin kendiliğinden azalmasıdır

Cevap : a-Konjonktürel dalgalanmalara karşı maliye politikası değişikliklerinin yasal hükümlere bağlanmasıdır

Formül esnekliği yönteminin avantajı nedir?

Cevap : a-İradi maliye politikasında karar gecikmelerinden kurtulmanın yanı sıra, otomatik istikrar sağlayıcı maliye politikalarının yetersizlikleri ile mücadele etmek
-Devletin ekonomiye müdahale etmesine gerek kalmaz

Friedman ve taraftarlarına göre, milli gelirin temel belirleyeni olan tüketim neyin fonksiyonudur?

Cevap : b-Servetin

Gelir dağılımında adaleti en iyi tanımlayan hangisidir?

Cevap : a-Kişisel gelir dağılımı

Gelir dağılımında adaleti sağlamaya yönelik hangisidir?

Cevap : a-Gini katsayısı

Gelir dağılımında adaleti sağlayan en etkin vergi türü hangisidir?

Cevap : a-Kişisel gelir vergisi

Gelir dağılımını iyileştirmek için uygulanabilecek bir vergi politikasında hangisinin yer alması uygun olmaz?

a-Artan oranlı tarife

b-Servet artışlarının vergilendirilmesi

c-En az geçim düzeyindeki gelirden vergi alınmaması
d-Zorunlu tüketim harcamalarından alınan tüketim vergilerinin iade edilmesi
e-Emek ve sermaye gelirlerinin aynı tarifeyle vergilendirilmesi

Cevap : -Emek ve sermaye gelirlerinin aynı tarifeyle vergilendirilmesi

Gelir dağılımının türleri nelerdir?

Cevap : a-Fonksiyonel gelir dağılımı – Kişisel gelir dağılımı – Sektörel gelir dağılımı – Bölgesel (coğrafi) gelir dağılımı

Gelire bağlı vergilerin varlığında vergi çarpanının değeri hangisidir?

Cevap : b-(-)c / 1 – c + ct

Gelirler politikası hangisinde doğru ifade edilmiştir?

Cevap : a-Devletin kamu gelirlerine yönelik politikalardır

Gelişmekte olan ülke hangisine önem verir?

Cevap : a-Adil gelir dağılımını sağlamak

Gelişmekte olan ülkelerde maliye politikasının hangi amacı gelişmiş ülkelerden daha fazla önemlidir?

Cevap : a-Gelir dağılımında adaleti sağlamak

Genişletici maliye politikaları uygulanması sonucunda faiz oranlarının artmasına bağlı olarak özel yatırım harcamalarının azalması durumuna ne ad verilir?

Cevap : c-Dışlama etkisi

Genişletici maliye politikası hangi kuramda yapılır?

Cevap : a-Keynes

Gider vergilerinin enflasyonla mücadelede gücünü zayıflatan faktör hangisidir?

a-Vergi konusunun genişliği

b-Gelir esnekliğinin düşüklüğü

c-Gelir arttıkça tersine artan oranlılığın ortaya çıkması

d-Tasarrufu vergilemesi

e-Hasılatın düşüklüğü

Cevap : c-Gelir arttıkça tersine artan oranlılığın ortaya çıkması

Günümüzde hakim iktisat ekolü hangisidir?

Cevap : a-Neo-klasikler

Haavelmo Kuramı hangi çarpanı ifade eder?

Cevap : b-Denk bütçe çarpanı

Hangisi alınan kamu borcunun gelecekte olumsuz bir etkisinin olmamasının gerekli koşuludur?

Cevap : a-Alınan borcun uzun dönemli verimli yatırımlar için kullanılması

Hangisi bir ekonomideki istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyen olgulardan biridir?

a-Durgunluk

b-Enflasyon

c-Stagflasyon

d-İşsizlik

e-Mali sürüklenme

Cevap : c-Stagflasyon

Hangisi büyüme modelini sermaye birikimiyle açıklayan yaklaşımdır?

Cevap : a-Neo-keynesyen

Hangisi denk bütçe çarpan kuramının varsayımları arasında yer almaz?

a-Kamu harcamalarından yararlananların marjinal tüketim eğrileri ile vergi ödeyenlerin marjinal tüketim eğrileri aynıdır
b-Kamu harcamalarındaki artış özel harcamaları azaltmaz

c-Vergi ödeyenlerin marjinal tasarruf eğilimleri ile kamu harcamalarından yararlananların marjinal tasarruf eğilimleri aynıdır
d-Kamu harcamalarının tümü mal ve hizmet alımına yöneliktir

e-Faiz oranı değişmeden kalır

Cevap : e-Faiz oranı değişmeden kalır

Hangisi denk bütçe çarpan kuramının varsayımlarından biri değildir?

a-Özel yatırımlar aynı kalır
b-Marjinal tüketim eğilimi büyüktür

c-Vergilemede yapılan değişikliklerin, tüketim fonksiyonunu etkilemez

d-Kamu harcamalarının tümünün mal ve hizmet alımına yöneliktir
e-Kamu harcamalarındaki artışın özel harcamaları azaltmamaktadır

Cevap : b-Marjinal tüketim eğilimi büyüktür

Hangisi dış ticaret açığını azaltmak için yapılacak bir devalüasyonun olumsuz bir sonucudur?

Cevap : a-Dış borçların faiz ödemelerinin artması

Hangisi dışlama etkisi ile ilgili yanlış ifadedir?

a-Kamu harcamalarında yapılan bir artışın kişi ve firmalardan yapılan borçlanma ile finanse edilmesi durumunda olur
b-Kamu harcamalarındaki artış tamamen Merkez Bankasından borçlanma yolu ile finanse edilirse, kamu harcamalarının
milli gelir üzerindeki etkisi en fazla olur
c-Dışlama etkisi, genişletici maliye politikası uygulamasının özel yatırım harcamaları faiz oranının yükselmesine bağlı
olarak azaltılmasıdır
d-Dışlama etkisi, maliye politikasının etkinliğini arttırmaktadır
e-Devlet, artan kamu harcamalarını vergilerle finanse ederse kamu harcamalarının milli gelir üzerindeki etkisi en az olur

Cevap : d-Dışlama etkisi, maliye politikasının etkinliğini arttırmaktadır

Hangisi durgunluk durumunda otomatik istikrar sağlayıcı olarak işlev görmektedir?

Cevap : e-Gelir vergisi

Hangisi ekonomide devletin ekonomik faaliyet düzeyi üzerindeki etkisini ölçmeyi güçleştirmektedir?

Cevap : a-Kullanılan ölçülerin ekonomik faaliyetteki değişikliklerin etkilerini de yansıtması

Hangisi ekonomik büyümeyi sağlamada katkısı en yüksek olan harcama türüdür?

Cevap : a-Yatırım harcamaları

Hangisi ekonomik istikrar amacına ulaşılması için gereklidir?

Cevap : e-Fiyat istikrarı ve Tam istihdam

Hangisi ekonominin dışa açık olmasının bir sonucudur?

Cevap : a-Maliye politikasının etkinliği azalır

Hangisi ekonomiye arz yönlü dış şokların neden olduğu bir kriz değildir?

a-1970 Petrol krizi

b-2001 Türkiye krizi

c-2008 Küresel kriz

d-1929 Büyük buhran

e-1997 Doğu Asya krizi

Cevap : b-2001 Türkiye krizi

Hangisi en düşük esnekliğe sahiptir?

Cevap : d-Baş vergisi

Hangisi enflasyon türlerinden biri değildir?

a-Talep enflasyonu

b-Maliyet enflasyonu

c-Fiyat enflasyonu

d-Varlık enflasyonu

e-Miktar enflasyonu

Cevap : e-Miktar enflasyonu

Hangisi enflasyonla mücadelede maliye politikasının özelliklerinden biri değildir?

a-Kısa dönemde hedef toplam talebi kısarak dengeye gelmekte b-Uzun dönemde hedef toplam arzı arttarak dengeye gelmekte
c-Kısa ve uzun dönemde ortak hedef, toplam talep toplam arz denkliğini sağlamaktır
d-Enflasyonun kaynaklarına göre uygulanacak politikalar belirlenir
e-Toplam talep toplam arzın altında ise talep enflasyonu söz konusudur

Cevap : e-Toplam talep toplam arzın altında ise talep enflasyonu söz konusudur

Hangisi enflasyonla mücadelede uygulanabilecek bütçe politikalarının sonuçlarından biri değildir?

a-Bütçe gelirleri veri iken giderlerin azaltılmasının enflasyonu düşürücü etki yaratması
b-Bütçe giderleri veri iken gelirlerin arttırılmasının enflasyonu düşürücü etki yaratması
c-Bütçenin denk bağlanarak enflasyonla mücadelede etkili olması
d-Talep enflasyonu yüksek iken talep daraltıcı politikaların enflasyonun kontrol edilmesinde daha etkili olması
e-Sadece konsolide bütçede sağlanacak bir mali disiplinin enflasyonla mücadelede yetersiz olması

Cevap : c-Bütçenin denk bağlanarak enflasyonla mücadelede etkili olması

Hangisi enflasyonla mücadelede uygulanacak bir borçlanma politikasının başarışansını azaltır?

a-Borçlanmanın kaydi para oluşturması
b-Bireylerin devlet tahvili almak için tüketimlerini kısmaları

c-Merkez bankasından borçlanılmaması

d-Borçlanmanın uzun vadeli olması

e-Tahvillerin bankalar yerine bireylere satılması

Cevap : e-Tahvillerin bankalar yerine bireylere satılması

Hangisi enflasyonla mücadelede uygulanacak bütçe politikası olamaz?

a-Kamu harcamalarını değiştirmeden vergileri azaltmak
b-Kamu harcamaları ve vergileri azaltmak

c-Kamu harcamalarını azaltıp vergileri arttırmak

d-Bütçe fazlası yaratmak

e-Vergileri değiştirmeden kamu harcamalarını azaltmak

Cevap : a-Kamu harcamalarını değiştirmeden vergileri azaltmak

Hangisi enflasyonla mücadelede uygulanacak maliye politikasının başarısını olumsuz yönde etkiler?

a-Gerekli maliye politikası önleminin zamanında alınması
b-İktisadi faaliyetin trendi hakkında doğru tahminde bulunulması
c-Mali önlemin büyüklüğünün doğru saptanması

d-Fiyat yükselişlerinin durdurulması

e-Memur maaşlarının yükseltilmesi

Cevap : e-Memur maaşlarının yükseltilmesi

Hangisi enflasyonun vergi gelirlerini doğrudan etkileyen olumsuz bir sonucudur?

Cevap : b-Tanzi etkisi

Hangisi faktörel gelir dağılımını tanımlar?

Cevap : a-Bir ülkede üretim sürecine katılan üretim faktörlerinin yaratılan gelirden aldığı payı gösterir ve ücret, faiz, rant ve kârın nasıl dağıldığını ifade eder

Hangisi fiyatlar genel seviyesindeki sürekli düşüşü tanımlar?

Cevap : d-Deflasyon

Hangisi gelir dağılımı türlerinden değildir?

a-Milli

b-Sektörel

c-Kişisel

d-Bölgesel

e-Fonksiyonel

Cevap : a-Milli

Hangisi gelir dağılımını iyileştirici bir etki yapmaz?

a-Gelirler politikasıyla asgari ücretin arttırılması
b-Yoksullara yapılan sosyal transferlerin arttırılması

c-Borçlanma faizlerinin arttırılması

d-Şirketlere yapılan sübvansiyonların düşürülmesi

e-Kira artışlarının dondurulması

Cevap : c-Borçlanma faizlerinin arttırılması

Hangisi gelir dağılımının ölçülmesinde kullanılmaz?

a-Dalton – Atkinson Ölçütü

b-Yoksulluk Endeksi

c-Yoksulluk Farkı

d-Lorenz Eğrisi

e-Phillips Eğrisi

Cevap : e-Phillips Eğrisi

Hangisi gelir vergisini enflasyonla mücadele açısından daha tercih edilir maliye politikası aracı kılan nedenlerden biridir?

a-Şirket gelirleri üzerinden alınması

b-Tarifelerin artan oranlı olması

c-Ayırma ilkesinin uygulanabilmesini sağlaması
d-İndirim uygulamaları yapabilmesi

e-Firma maliyetleri üzerinde asgari yük yaratması

Cevap : b-Tarifelerin artan oranlı olması

Hangisi gelir vergisinin enflasyonla mücadelede kullanılmasına katkı sağlar?

a-Hiçbiri b-İndirim ve muafiyetlerinin varlığı

c-Ayırma ilkesinin uygulanması  oranlı olması

d-Tarifesinin artan
e-Maliyetleri arttırması

Cevap : d-Tarifesinin artan

Hangisi gelir vergisinin otomatik istikrarlandırıcılık fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?

a-Genel bir vergi olması

b-Verginin daha çok beyanname usulüne göre alınması

c-Vergi tarifesinin dik artan oranlı olması d-Gelir vergisinde fazla kaçakçılık olmaması
e-Mükelleflerin çoğunluğunun en düşük gelir diliminde bulunması

Cevap : b-Verginin daha çok beyanname usulüne göre alınması

Hangisi gelişmekte olan ülkelerde, dengeli kalkınmada tarım sektörüne düşen fonksiyonlardan biri değildir?

a-Şehirlerde yaşayan insanların gıda ihtiyacını karşılaması
b-Sanayi sektöründe iş bulamayan kesimi istihdam etmesi

c-Sanayinin ham madde ihtiyacını karşılaması

d-Kurulacak sanayi sektörünün piyasasını oluşturması

e-Kalkınmanın finansmanını sağlaması

Cevap : b-Sanayi sektöründe iş bulamayan kesimi istihdam etmesi

Hangisi gelişmekte olan ülkelerin özelliklerinden biri değildir?

a-Düşük nüfus artışı

b-Düşük kişi başına gelir
e-Tarımın ekonomideki payının yüksekliği

c-İç tasarruf yetersizliği

d-Ödemeler dengesi açığı

Cevap : a-Düşük nüfus artışı

Hangisi genel fiyat düzeyinin yukarıya doğru hareket ettiği bir durumu tanımlar?

Cevap : a-Enflasyon

Hangisi IS – LM modelinin uluslararası sermaye hareketlerinin serbest olduğu açık ekonomide uygulanmasıdır?

Cevap : c-Mundell – Fleming modeli

Hangisi IS eğrisinin özelliklerinden biridir?

a-Negatif eğimli bir doğrudur
b-Sağa kayınca faiz oranı yükselir ve reel ekonomide genişlemeye neden olur

c-Mal piyasasında dengeyi ifade eder
d-Faiz haddinin sabit olmadığı durumlarda geçerlidir

e-Yatırımın faize duyarlılığı ile doğru orantılıdır

Cevap : d-Faiz haddinin sabit olmadığı durumlarda geçerlidir

 

Auzef İktisat siyaset bilimi ve kamu yönetimi
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook

Editor

Editör

error: Content is protected !!