auzefKamu MaliyesiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Kamu Maliyesi Vize Soruları

Kamu Maliyesi Vize Soruları

Kamu Maliyesi Vize Soruları

Kamu Maliyesi Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi kamu maliyesi ile ilgili geleneksel yaklaşımlar arasında değildir?

a) Kurumsal yaklaşım
b) Yapısal yaklaşım
c) Değişim yaklaşımı
d) Hukuki yaklaşım
e) Refah yaklaşımı

Cevap : d) Hukuki yaklaşım

Devletin ekonomiye müdahalesi aşağıdaki dönemlerin hangisinde başlamıştır?

a) Merkantilizm
b) Fizyokrasi
c) Klasik liberal görüş
d) Keynesyen görüş
e) Neo-klasik liberal görüş

Cevap : a) Merkantilizm

Vergileme ilk kez aşağıdaki dönemlerin hangisinde gerçekleşmiştir?

a) Merkantilizm
b) Fizyokrasi
c) Klasik liberal görüş
d) Keynesyen görüş
e) Neo-klasik liberal görüş

Cevap : b) Fizyokrasi

“Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” ifadesi aşağıdaki akımların hangisinde öne çıkmıştır?

a) Merkantilizm
b) Fizyokrasi
c) Klasik liberal görüş
d) Keynesyen görüş
e) Neo-klasik liberal görüş

Cevap : c) Klasik liberal görüş

Verginin tek ve sadece tarımdan alınması gerektiğini savunan akım aşağıdakilerden hangisidir?

a) Merkantilizm
b) Fizyokrasi
c) Klasik liberal görüş
d) Keynesyen görüş
e) Neo-klasik liberal görüş

Cevap : b) Fizyokrasi

Kamu Maliyesi Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi piyasa başarısızlığının sebepleri arasında sayılamaz?

a) Tam kamusal mallar
b) Yarı kamusal mallar
c) Ortak mallar
d) Özel mallar
e) Serbest mallar

Cevap : d) Özel mallar

Aşağıdakilerden hangisi kamusal malların özellikleri arasında sayılamaz?

a) Tüketimde rekabetin olmaması
b) Dışlama olmaması
c) Ulusal güvenlik, sokak aydınlatılması gibi malları içermesi
d) Ortakların trajedisiyle karşılaşılması
e) Faydasının bölünememesi

Cevap : d) Ortakların trajedisiyle karşılaşılması

Vakıflar Bankasının sunduğu bankacılık hizmetleri aşağıdaki mal ve hizmetlerden hangisinin kapsamına girer?

a) Tam kamusal mal
b) Yarı kamusal mal
c) Erdemli mal
d) Ortak mal
e) Özel mal

Cevap : e) Özel mal

Bir ekonomik birimin faaliyeti dolayısıyla diğer ekonomik birim veya birimler üzerinde dolaylı olarak görülen olumlu veya olumsuz etkiler nasıl ifade edilir?

a) Etkinlik
b) Dışsallık
c) Fırsat maliyeti
d) Azalan verimler
e) Artan tüketim

Cevap : b) Dışsallık

Bir özel hastanenin çevresinde hizmet sunan eczanelere sağladığı avantaj dışsallık türlerinden hangisine örnek olabilir?

a) Üreticiden üreticiye olumsuz dışsallık
b) Üreticiden üreticiye olumlu dışsallık
c) Üreticiden tüketiciye olumlu dışsallık
d) Üreticiden tüketiciye olumsuz dışsallık
e) Tüketiciden tüketiciye olumsuz dışsallık

Cevap : b) Üreticiden üreticiye olumlu dışsallık

Kamu Maliyesi Vize Soruları

Kamu malının maliyetinin seçmen sayısına bölünmesi ile bulunacak tutara ne ad verilir?

a) Vergi miktarı
b) Vergi fiyatı
c) Denge miktarı
d) Marjinal fayda
e) Ortanca fiyat

Cevap : b) Vergi fiyatı

Aşağıdakilerden hangisi siyasal karar alma mekanizmalarında ortaya çıkan sorunlardan birisidir?

a) Eksik rekabet piyasaları
b) Mutlak çoğunluk
c) Oylama paradoksu
d) Vergi fiyatı
e) Ortanca seçmen

Cevap : c) Oylama paradoksu

Tüm seçmenl¬erin tercihi arasında ortancayı oluşturan miktarı tercih eden seçmene ne denir?

a) Ortanca seçmen
b) Denge seçmen
c) Ortalama seçmen
d) Mod seçmen
e) Ana seçmen

Cevap : a) Ortanca seçmen

Aşağıdakilerden hangisi oy alışverişiyle ilgili yanlış bir ifadedir?

a) Oy alışverişinin olumsuz sonuçları vardır.
b) Koalisyon protokollerinde, açık oy alışverişi olur.
c) Oy alışverişi kamu harcamalarının aşırı artmasına neden olur.
d) Oy alışverişinin işleyebilmesi için, seçmenlerin veya partilerin teklif ettikleri politikalardan kazançlarında ve/veya katlandıkları maliyetlerinde asimetrik olmalıdır.
e) Oy alışverişi her zaman gizli yapılır.

Cevap : e) Oy alışverişi her zaman gizli yapılır.

Aşağıdakilerden hangisi çıkar gruplarının özelliklerinden biri değildir?

a) Maddi ve manevi çıkarlar etrafında bütünleşmeleri
b) Uzmanlığa dayalı bir grup olmaları
c) Siyasi yönetimden maddi ve/veya manevi çıkarları doğrultusunda bazı talepleri olması
d) Herhangi bir grup olması
e) Ortak çıkarları olması

Cevap : d) Herhangi bir grup olması

Kamu Maliyesi Vize Soruları

Devletin vergi olarak alması gereken miktarlardan çeşitli nedenlerle ve çeşitli adlar altında vazgeçtiği miktara ne denir?

a) Vergi erozyonu
b) Vergi harcaması
c) Vergi geliri
d) Sübvansiyon
e) Vergi indirimi

Cevap : b) Vergi harcaması

Merkezi devlet örgütü ve yerel yönetimler yanında kamu iktisadi kuruluşlarının, sosyal güvenlik kuruluşları gibi diğer kamu kurum ve kuruluşlarının harcamaları ile vergi harcamalarını da kapsayan devlet harcamaları nasıl tanımlanır?

a) Dar anlamda kamu harcaması
b) Geniş anlamda kamu harcaması
c) Kamu bütçesi
d) Merkezi yönetim harcamaları
e) Vergi harcaması

Cevap : b) Geniş anlamda kamu harcaması

Devlet faaliyetlerinin sürekli artış yönünde olduğunu ileri süren ve teorisini bu kabule göre açıklayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Wagner
b) Peacock
c) Wiseman
d) Colin Clark
e) Niskanen

Cevap : a) Wagner

Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının görünürde artış nedenleri arasında yer almaz?

a) Para ekonomisinin yaygınlaşması
b) Bütçe usullerinin değişmesi
c) Para değerinin değişmesi
d) Savaş ve savunma harcamalarında artış
e) Ülke sınırlarının ve nüfusun büyümesi

Cevap : d) Savaş ve savunma harcamalarında artış

Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının gerçek artış nedenleri arasında yer almaz?

a) Savaş ve savunma harcamalarında artış
b) Sosyal nedenler
c) Teknolojik nedenler
d) Devlet anlayışında meydana gelen değişmeler
e) Ülke sınırlarının ve nüfusun büyümesi

Cevap : e) Ülke sınırlarının ve nüfusun büyümesi

Kamu Maliyesi Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de uygulanan yeni bütçe sistemiyle ilgili sınıflandırmalardan biri değildir?

a) Kurumsal sınıflandırma
b) Ekonomik sınıflandırma
c) Fonksiyonel sınıflandırma
d) İdari-işlevsel sınıflandırma
e) Analitik sınıflandırma

Cevap : d) İdari-işlevsel sınıflandırma

Bakanlıkların ayrı ayrı bütçelerinin gösterildiği sınıflandırma türü hangisidir?

a) Kurumsal sınıflandırma
b) Ekonomik sınıflandırma
c) Fonksiyonel sınıflandırma
d) İdari-işlevsel sınıflandırma
e) Analitik sınıflandırma

Cevap : a) Kurumsal sınıflandırma

Bütçede eğitime yapılan harcamalar hangi sınıflandırmada görülebilir?

a) Kurumsal sınıflandırma
b) Ekonomik sınıflandırma
c) Fonksiyonel sınıflandırma
d) İdari-işlevsel sınıflandırma
e) Analitik sınıflandırma

Cevap : c) Fonksiyonel sınıflandırma

Kamu personeline yapılan giderler bütçedeki hangi sınıflandırmada görülebilir?

a) Kurumsal sınıflandırma
b) Ekonomik sınıflandırma
c) Fonksiyonel sınıflandırma
d) İdari-işlevsel sınıflandırma
e) Analitik sınıflandırma

Cevap : b) Ekonomik sınıflandırma

Savunma hizmetlerine yapılan harcamalar hangi sınıflandırmada görülebilir?

a) Kurumsal sınıflandırma
b) Ekonomik sınıflandırma
c) Fonksiyonel sınıflandırma
d) İdari-işlevsel sınıflandırma
e) Analitik sınıflandırma

Cevap : c) Fonksiyonel sınıflandırma

Kamu Maliyesi Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi verginin özellikleri arasında sayılamaz?

a) Vergi kamu harcamalarını finanse etmek için alınır
b) Vergi gerçek veya tüzel kişilerden alınır
c) Vergi kesindir
d) Verginin doğrudan doğruya karşılığı vardır
e) Vergi kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır

Cevap : d) Verginin doğrudan doğruya karşılığı vardır

Aşağıdakilerden hangisi harçların özellikleri arasında sayılamaz?

a) Kişiye sağladığı özel bir fayda nedeniyle alınır.
b) Vergi gibi cebridir.
c) Yapılan hizmet ticari ve sınai nitelikte değildir.
d) Zorunlu bir ödemedir.
e) Karşılıksızdır.

Cevap : e) Karşılıksızdır.

Bir iş ya da faaliyetin yapılmasına yetkili kuruluşlar tarafından izin verilmesi dolayısıyla yapılan ödeme aşağıdakilerden hangisidir?

a) Vergi
b) Harç
c) Resim
d) Şerefiye
e) Aidat

Cevap : c) Resim

Aşağıdakilerden hangisi parafiskal gelirlere örnek olarak sayılamaz?

a) İstanbul Ticaret Odasının topladığı aidatlar
b) Ziraat Odasının topladığı aidatlar
Sosyal Güvenlik Kurumunun topladığı primler
c) Tapu harcı
d) Ticaret Borsasının topladığı aidatlar

Cevap : c) Tapu harcı

Para basmaktan dolayı elde edilen gelire ne ad verilir?

a) Kamu fonu
b) Senyoraj geliri
c) Devlet tahvili
d) İstikraz
E) Hazine bonosu

Cevap : b) Senyoraj geliri

Kamu Maliyesi Vize Soruları

Vergiyi kamu hizmetlerinin bir karşılığı olarak kabul eden görüş aşağıdakilerden hangisidir?

a) Rasyonalist-bireyci devlet görüşü
b) Organik devlet görüşü
c) Devletin egemenliği teorisi
d) Sosyal devlet anlayışı
e) Kamusal seçiş teorisi

Cevap : a) Rasyonalist-bireyci devlet görüşü

Aşağıdakilerden hangisi Adam Smith’in klasik vergilendirme ilkeleri arasında yer almaz?

a) Eşitlik
b) Açıklık
c) Uygunluk
d) İktisadilik
e) Mali refah

Cevap : e) Mali refah

Aynı düzeyde fayda sağlayanların aynı miktarda vergi ödemelerini öngören görüş aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ödeme gücüne göre vergilendirme ilkesi
b) Faydalanma ilkesi
c) Mali refah ilkesi
d) Vergide etkinlik ilkesi
e) Vergide uygunluk ilkesi

Cevap : b) Faydalanma ilkesi

En az geçim indirimi, artan oranlılık, ayırma ilkesi gibi teknikler hangi alanda kullanılır?

a) Mali refah ilkesi
b) Vergide etkinlik ilkesi
c) Vergide uygunluk ilkesi
d) Ödeme gücüne göre vergilendirme ilkesi
e) Faydalanma ilkesi

Cevap : d) Ödeme gücüne göre vergilendirme ilkesi

Bir ekonomide kaynak dağılımının yeniden düzenlenmesiyle, herhangi bir kimsenin durumunu kötüleştirmeden, yani refahında azalma olmaksızın, bir başkasının durumu iyileştirilemiyorsa, diğer bir deyişle refahı arttırılamıyorsa, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiş olur?

a) Vergi optimizasyonu
b) Pareto optimumu
c) Vergide etkinlik
d) Mali etkinlik
e) Faydalanma ilkesine göre vergilendirme

Cevap : b) Pareto optimumu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!