Anadolu AöfİKT104U İktisada Giriş 2

İKT104U İktisada Giriş 2 Final Soruları

İktisada Giriş 2 Final Soruları

İKT104U İktisada Giriş 2 Final Soruları

İKT104U İktisada Giriş 2 Final Soruları

İşsizlik ve Enflasyon

Aşağıdakilerden hangisi fiyat istikrarının sağlanamaması durumunda ekonomide ortaya çıkabilecek sorunlardan biri değildir?

A. İşgücü piyasasının canlanması
B. Reel faiz oranlarının yükselmesi
C. Hükûmetlerin kapsamlı ekonomik programlar uygulayabilmesini engellemesi
D. Ülke ekonomisinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün azalması
E. Gelir dağılımının bozulması

Cevap : A. İşgücü piyasasının canlanması

İstihdam edilmeyen veya işsiz tanımı içerisin- de yer almayan 15 ve üstü yaşta, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus aşağıdakilerden hangisidir?

A. İşgücüne dâhil olmayanlar
B. Zamana bağlı eksik istihdam
C. Yetersiz istihdam
D. Kayıt dışı istihdam
E. Genç işsiz

Cevap : A. İşgücüne dâhil olmayanlar

TÜİK’e göre referans haftasında, çalıştığı tüm işlerde toplam olarak 40 saatten daha az süre çalışa- rak istihdamda olan ancak daha fazla süre çalışmak istediğini belirten ve mümkün olsa daha fazla çalış- maya başlayabilecek olan kişiler hangi grupta yer alır?

A. İşgücüne dâhil olmayanlar
B. Zamana bağlı eksik istihdam
C. Yetersiz istihdam
D. Kayıt dışı istihdam
E. Genç işsiz

Cevap : B. Zamana bağlı eksik istihdam

Bir ekonomide istihdam düzeyinin ulaşabile- ceği en yüksek seviyeye ulaşması durumunda karşı- laşılan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yapısal işsizlik
B. Geçici işsizlik
C. Açık işsizlik
D. Doğal işsizlik
E. Konjonktürel işsizlik

Cevap : D. Doğal işsizlik

Bireylerin daha iyi çalışma koşulları aramalarından veya mezuniyet sonrası iş aramalarından kaynaklanan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yapısal işsizlik
B. Geçici işsizlik
C. Açık işsizlik
D. Doğal işsizlik
E. Konjonktürel işsizlik

Cevap : B. Geçici işsizlik

Enflasyonun firmalara yönelik neden olduğu maliyet türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ayakkabı eskitme maliyeti
B. Menü maliyeti
C. Olivera-Tanzi etkisi
D. Fisher etkisi
E. Vergi etkisi

Cevap : B. Menü maliyeti

Türkiye’de açık enflasyon hedeflemesine hangi yılda geçilmiştir?

A. 1994
B. 1998
C. 2000
D. 2001
E. 2006

Cevap : E. 2006

2019 yılı için potansiyel GSYH’nin 500 milyar TL ve gerçekleşen GSYH’nin 450 milyar TL olduğu bir ekonomide GSYH açığı yüzde kaçtır?

A. %5
B. %10
C. %15
D. %20
E. %25

Cevap : B. %10

İşsizlik ve enflasyon arasındaki ilişkiyi gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kuznets Eğrisi
B. J Eğrisi
C. Laffer Eğrisi
D. Phillips Eğrisi
E. AD Eğrisi

Cevap : D. Phillips Eğrisi

Bir ekonomide yüksek enflasyonla birlikte işsizlik oranının da izlendiği durum aşağıdakilerden hangisidir?

A. Deflasyon
B. Resesyon
C Enflasyon
D. Stagflasyon
E. Hiperenflasyon

Cevap : D. Stagflasyon

IKT104U İktisada Giriş 2 Final Soruları

İktisadi Büyüme ve Kalkınma

İktisadi büyümenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bir ekonominin üretim hacminde belli bir yılda meydana gelen artıştır.
B. Bir ekonominin nominal GSYH’sinde meydana gelen sürekli artıştır.
C. Bir ekonominin reel GSYH’sinde meydana gelen sürekli artıştır.
D. Dünya ekonomisinde meydana gelen yatırımlardaki sürekli artıştır.
E. Dünya ekonomisinin nominal GSYH’sinde meydana gelen artıştır.

Cevap : C. Bir ekonominin reel GSYH’sinde meydana gelen sürekli artıştır.

Aşağıdakilerden hangisi reel GSYH ile nominal GSYH arasındaki temel farktır?

A. Nominal GSYH yıllık hesaplanırken, reel GSYH aylık olarak hesaplanmaktadır.
B. Reel GSYH arbitraj etkisini içerirken nominal GSYH içermez.
C. Nominal GSYH baz yılı ele alırken reel GSYH cari fiyatlarla ilgilenmektedir.
D. Reel GSYH sabit fiyatlarla, nominal GSYH cari fiyatlarla hesaplanmaktadır.
E. Reel GSYH cari fiyatlarla, nominal GSYH sabit fiyatlarla hesaplanmaktadır.

Cevap : D. Reel GSYH sabit fiyatlarla, nominal GSYH cari fiyatlarla hesaplanmaktadır.

Üretim imkânları eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Eğri, bir ülkenin üretebileceği mal ve hizmetlerin sınırını temsil etmektedir.
B. Eğri, bir ülkenin üretim kapasitesini açıklamaya çalışmaktadır.
C. Eğri üzerindeki her noktada ülke kaynaklarının tümü etkin olarak kullanılmaktadır.
D. Ülkede üretilen mal ve hizmet düzeyinde meydana gelen artışlar bu eğriyi sağa kaydırmaktadır.
E. Eğride sağa veya sola kaymalar her zaman paralel olarak gerçekleşmektedir.

Cevap : E. Eğride sağa veya sola kaymalar her zaman paralel olarak gerçekleşmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi üretim imkânları eğrisini sağa kaydıran etmenlerden biridir?

A. Teknolojinin ilerlemesi
B. Yatırımlarına azalması
C. İşgücünün azalması
D. Ekonominin daralması
E. Göllerin kuruması

Cevap : A. Teknolojinin ilerlemesi

Aşağıdakilerden hangisi büyümenin arz yönlü nedenlerinden biri değildir?

A. Sermaye stokunda artış
B. Teknolojide ilerleme
C. Verimlilikteki artış
D. Doğal kaynaklarda artış
E. Nüfusta azalış

Cevap : E. Nüfusta azalış

Aşağıdakilerden hangisinin iktisadi büyümeyi toplam talep yönünden olumlu etkilemesi beklenmez?

A. Tüketimde canlılık
B. Düşük faiz oranları
C. Döviz kurunda azalış
D. Yatırımlarda artış
E. Vergilerde azalış

Cevap : C. Döviz kurunda azalış

Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyümenin ülke ekonomisine sağladığı faydalar arasında yer almaz?

A. Devletin eğitim, sağlık, güvenlik gibi kamu hizmetlerine daha fazla harcama yapması
B. Özellikle AGÜ’lerde yaşam kalitesinin yükselmesi
C. Halkın daha fazla mal ve hizmet tüketmesi
D. Büyümeden sağlanan gelirin yalnızca birkaç elde toplanması
E. İşsizliğin azaltılması

Cevap : D. Büyümeden sağlanan gelirin yalnızca birkaç elde toplanması

Aşağıdakilerden hangisi insani gelişmişlik endeksi hesaplanırken kullanılan verilerden biri değildir?

A. Beklenen yaşam süresi
B. Yoksulluk düzeyi
C. Ortalama eğitim süresi
D. Beklenen eğitim süresi
E. Kişi başına düşen gelir

Cevap : B. Yoksulluk düzeyi

Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin makroekonomik özelliklerinden biri değildir?

A. Kişi başına düşük gelir
B. Gelir dağılımında adaletsizlik
C. Yüksek yoksulluk seviyesi
D. Yetersiz sermaye birikimi
E. Yüksek ihracat bağımlılığı

Cevap : E. Yüksek ihracat bağımlılığı

IKT104U İktisada Giriş 2 Final Soruları

Dış Ticaret, Ödemeler Dengesi ve Döviz Kuru

Aşağıdakilerden hangisi merkantilizmin ileri sürdüğü görüşler arasında yer alır?

A. Ülkenin ekonomik zenginliği ithalatın ihracattan fazla olmasına bağlıdır.
B. Devlet müdahalesine gerek yoktur.
C. Ticaret her iki tarafın kazandığı pozitif toplamlı bir oyundur.
D. Hazine stokunu değerli madenlerle artırmak ana amaçtır.
E. Tarım en önemli sektördür.

Cevap : D. Hazine stokunu değerli madenlerle artırmak

Aşağıdakilerden hangisi klasik liberalizmde görünmez eli tanımlar?

A. Bireysel girişimlerin kısıtlanmasıyla piyasa mekanizmasının serbestçe işlemesi
B. Devlet müdahalesi olmadan fiyat mekanizmasının işleyememesi
C. Devlet müdahalesi olmaksızın piyasa mekanizmasının serbestçe işlemesi
D. Fiyat mekanizmasının serbestçe işleyememesi
E. Devlet müdahalesi aracılığıyla piyasa mekanizmasının serbestçe işlemesi

Cevap : C. Devlet müdahalesi olmaksızın piyasa mekanizmasının serbestçe işlemesi

Karşılaştırmalı üstünlükler teorisini mutlak üstünlükler teorisinden ayıran temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bir ülkenin düşük maliyetle ürettiği malı ihraç edip diğerini ithal etmesi
B. Bir ülkeye yüksek maliyete neden olan malın ihraç edilip diğerinin ithal edilmesi
C. Bir ülkenin iki malda da mutlak üstünlüğe sahip olması durumunda, nispi olarak avantajlı olduğu malın üretiminde uzmanlaşması
D. Bir ülkenin iki malda da mutlak üstünlüğe sahip olması durumunda, nispi olarak dezavantajlı olduğu malın üretiminde uzmanlaşması
E. Bir ülkenin düşük maliyetle ürettiği malı ithal edip diğerini ihraç etmesi

Cevap : C. Bir ülkenin iki malda da mutlak üstünlüğe sahip olması durumunda, nispi olarak avantajlı olduğu malın üretiminde uzmanlaşması

Dış ticaret ve uzmanlaşma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Mutlak Üstünlükler Teorisi Adam Smith tarafından ortaya atılmıştır..
B. Bir ülke doğal kaynaklarının sonucu olarak da bir malın üretiminde mutlak üstünlüğe sahip olabilir.
C. Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi’ni ortaya atan iktisatçı David Ricardo’dur.
D. Üreticiler ölçek ekonomilerinden faydalanarak uzmanlaşma verimliliğini artırabilirler.
E. Mutlak üstünlüğün gözlendiği her durumda karşılaştırmalı üstünlük gözlenmemektedir.

Cevap : E. Mutlak üstünlüğün gözlendiği her durumda karşılaştırmalı üstünlük gözlenmemektedir.

Aşağıdakilerden hangisi net ihracatı etkileyen faktörler arasında yer almaz?

A. Malların fiyatı
B. Malların taşıma maliyeti
C. Devletin transfer harcamaları
D. Tüketici zevk ve tercihleri
E. Tüketici gelirleri

Cevap : C. Devletin transfer harcamaları

Aşağıdakilerden hangisi bir devletin yerli üretimi korumak amacıyla uyguladığı dış ticaret politikalarından değildir?

A. İthalat kotaları
B. Ölçek ekonomileri
C. Gümrük tarifeleri
D. Katlı kur uygulamaları
E. İthalat yasakları

Cevap : B. Ölçek ekonomileri

Aşağıdakilerden hangisi ihracat ve ithalat arasında oluşan farkların izlendiği ödemeler bilançosu kalemidir?

A. Cari işlemler hesabı
B) Sermaye hesabı
C. Finans hesabı
D. Net hata ve noksan
E. Rezerv varlıklar

Cevap : A. Cari işlemler hesabı

Ulusal bir para biriminin yabancı para birimi ile değiştirildiği piyasa aşağıdakilerden hangisidir?

A. Tam rekabet piyasası
B. Yabancı piyasa
C. Finansal piyasa
D. Döviz piyasası
E. Rezerv varlıklar piyasası

Cevap : D. Döviz piyasası

Aşağıdakilerden hangisi döviz piyasasının özelliklerinden biri değildir?

A. Küresel bir piyasa olması
B. Çift yönlü işlem özelliğine sahip olması.
C. Statik bir piyasa olması.
D. Fiziki bir piyasa olmaması
E. Haftanın beş günü, 24 saat açık olması.

Cevap : C. Statik bir piyasa olması.

Bir ülkenin ulusal parasının yabancı bir ülke parası cinsinden fiyatına ne ad verilir?

A. Döviz kuru
B. Kur marjı
C. Kotasyon
D. Reel döviz kuru
E. Döviz arbitrajı

Cevap : A. Döviz kuru

IKT104U İktisada Giriş 2 Final Soruları

Makro İktisat Politikası

Genişlemeci açığa sahip bir ekonominin uzun dönem dengesine dönmesi için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A. Enflasyon beklentileri artar
B. Fiyatlar artar
C. Harcamalar azalır
D. Üretim azalır
E. Fiyatlar düşer

Cevap : E. Fiyatlar düşer

Daralmacı açığa sahip bir ekonominin uzun dönem dengesine dönmesi için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A. Fiyatlar düşer
B. Enflasyon beklentileri artar
C. Enflasyon beklentileri düşer
D. Harcamalar artar
E. Üretim artar

Cevap : B. Enflasyon beklentileri artar

Negatif bir talep şoku sonucunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?

A. Fiyatlar yükselir
B. İşsizlik azalır
C. Üretim artar
D. Harcamalar azalır
E. Fiyatlar düşer

Cevap : E. Fiyatlar düşer

Pozitif bir talep şoku ortaya çıkan genişlemeci açık, ekonomi üzerinde hangi olumsuz etkiyi yaratır?

A. Fiyatlar yükselir
B. İşsizlik düşer
C. Harcamalar artar
D. Üretim artar
E. Fiyatlar düşer

Cevap : A. Fiyatlar yükselir

Aşağıdakilerden hangisi pozitif enflasyon şokuna neden olur?

A. Petrol fiyatlarının yükselmesi
B. Ücretlerin düşmesi
C. Enflasyon beklentilerinin düşmesi
D. Döviz kurunun düşmesi
E. Harcamaların artması

Cevap : A. Petrol fiyatlarının yükselmesi

Pozitif bir enflasyon şoku durumunda ekonomiyi potansiyel düzeyine döndürme amacına sahip bir politika aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?

A. Harcamaların artmasına
B. Üretimin artmasına
C. İşsizliğin artmasına
D. Fiyatların artmasına
E. Çıktı açığının azalmasına

Cevap : C. İşsizliğin artmasına

Politika yapıcıların ekonomi ile ilgili verileri elde ettikten sonra problemi tanımlamaları için geçen süre aşağıdakilerden hangisidir?

A. Veri gecikmesi
B. Teşhis gecikmesi
C. Düzenleme gecikmesi
D. Yürütme gecikmesi
E. Etkinlik gecikmesi

Cevap : B. Teşhis gecikmesi

Aşağıdakilerden hangisi iktisat politikasının amaçları arasında yer almaz?

A. Fiyat istikrarını sağlamak
B. Ekonomik faaliyetlerde istikrarı sağlamak
C. İşsizliği doğal düzeyinde tutmak
D. Potansiyel büyüme hızını artırmak
E. Belirsizlikleri azaltmak

Cevap : D. Potansiyel büyüme hızını artırmak

Parasal aktarım mekanizmasının hangi kanalı net ihracat üzerinde etkili olur?

A. Faiz kanalı
B. Varlık fiyatları kanalı
C. Döviz kuru kanalı
D. Beklentiler kanalı
E. Kredi kanalı

Cevap : C. Döviz kuru kanalı

Mali baskınlık aşağıdakilerden hangisinin artması sonucu ortaya çıkar?

A. Para arzı
B. İşsizlik oranı
C. Kamu borcu
D. Enflasyon oranı
E. Büyüme oranı

Cevap : C. Kamu borcu

İKT104U İktisada Giriş 2

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!