İKT104U İktisada Giriş 2

İKT104U İktisada Giriş 2

Vize Final
Vize Soruları Final Soruları

İKT104U İktisada Giriş 2

İKT104U İktisada Giriş 2 Vize Soruları

Bir ülkede cari ücret düzeyinde çalışmak istemesine ve aktif olarak iş aramasına rağmen iş bulamayanlara ne ad verilir?

A. Beyaz yakalı
B. Girişimci
C. İşsiz
D. Yeteneksiz
E. Siyah yakalı

Cevap : C. İşsiz

Bir ülkede genellikle bir yılda üretilen nihai (tamamlanmış) mal ve hizmetlerin cari piyasa değerlerinin toplamına ne ad verilir?

A. GSYH
B. İş gücü
C. İstihdam oranı
D. Deflatör
E. Stagflasyon

Cevap : A. GSYH

Türkiye GSYH açısından dünyada kaçıncı sıradadır?

A. İlk 20’de
B. 20-40 arasında
C. 40-50 arasında
D. 50-60 arasında
E. 60-100 arasında

Cevap : A. İlk 20’de

“GSMH hesaplanırken ………….. ilişkisi dikkate alınır” cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A. coğrafya
B. vatandaşlık
C. para
D. faiz
E. döviz

Cevap : B. vatandaşlık

Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli yükselmelere ne ad verilir?

A. Deflasyon
B. Stagflasyon
C. Boom
D. Konjonktür
E. Enflasyon

Cevap : E. Enflasyon

GSYH’yi harcamalar yöntemiyle hesaplarken aşağıdaki işlemlerden hangisini gerçekleştirilir?

A. C – I/G – NX
B. C + I + G/NX
C. C/I + G + NX
D. C – I – G – NX
E. C + I + G + NX

Cevap : E. C + I + G + NX

Aşağıdaki GSYH hesaplama yöntemlerinden hangisinde bir ekonomide üretilen nihai mal ve hizmetlerin parasal değerleri toplanarak GSYH bulunur?

A. Üretim yöntemi
B. Gelir yöntemi
C. Katma değer yöntemi
D. Sermaye yöntemi
E. Harcamalar yöntemi

Cevap : A. Üretim yöntemi

Bir ekonomik dalgalanma devresinde reel GSYH’nin ulaştığı en yüksek noktaya ne ad verilir?

A. Dip
B. Stagflasyon
C. Tepe
D. Daralma
E. Genişleme

Cevap : C. Tepe

Keynesyen görüşe göre bir ekonomide ekonomik faaliyet hacmini belirleyen temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A. Prodüktivite
B. Para politikası
C. Toplam talep
D. Ücretler genel seviyesi
E. Petrol fiyatları

Cevap : C. Toplam talep

Aşağıdakilerden hangisi Klasiklerin düşüncelerinden biridir?

A. Ekonomi eksik istihdamdadır.
B. Devlet ekonomiye ağırlığını koymalıdır.
C. En etkili politika maliye politikasıdır.
D. İşsizlik sorunu en önemli makro iktisadi sorundur.
E. Makro iktisadi sorunlar piyasada kendiliğinden çözülür.

Cevap : E. Makro iktisadi sorunlar piyasada kendiliğinden çözülür.

IKT104U İktisada Giriş 2 Vize Soruları

Keynesyen modelin kısa dönemde toplam harcama-toplam üretim ilişkisini dayandırdığı temel varsayım aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ekonomide tam rekabet piyasası hâkimdir.
B. Ücret ve fiyatlar esnektir.
C. Ekonomik birimlerin beklentileri sabittir.
D. Ücret ve fiyatlar sabittir.
E. Ekonomi tam istihdamdadır.

Cevap : D. Ücret ve fiyatlar sabittir.

Aşağıdakilerden hangisi fiyatların belirli bir süre sabit kalmasına neden olan faktörlerden biri değildir?

A. Menü maliyetleri
B. Ücret sözleşmeleri
C. Esnek fiyatlar
D. Monopolcü rekabet piyasası
E. Yapışkan fiyatlar

Cevap : C. Esnek fiyatlar

Keynesyen modelde tüketimi belirleyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sürekli gelir
B. Cari gelir
C. Faiz oranı
D. Servet
E. Beklentiler

Cevap : B. Cari gelir

Marjinal tüketim eğiliminin 0.80 ise marjinal tasarruf eğilimi kaçtır?

A. 0.70
B. 0.15
C. 0.20
D. 1.20
E. 1.80

Cevap : C. 0.20

Gelirdeki her 100 TL’lik artış karşısında tasarruflarda 15 TL’lik artış gerçekleşiyorsa marjinal tüketim eğilimi aşağıdakilerden hangisi olur?

A. 0.15
B. 0.25
C. 0.75
D. 0.85
E. 0.90

Cevap : D. 0.85

Aşağıdakilerden hangisi tüketim harcamalarını olumsuz yönde etkileyen nedenlerden biridir?

A. Gelir vergisinde indirim olması
B. Katma değer vergisinde indirim olması
C. Yatırım portföy değerinin artması
D. Gelir beklentilerinin artması
E. Faiz oranlarının artması

Cevap : E. Faiz oranlarının artması

Aşağıdakilerden hangisi planlanan yatırım harcamalarını olumlu yönde etkileyen nedenlerden biridir?

A. Faiz oranlarının artması
B. Ekonominin durgunluğa girmesi
C. Yatırım teşvikleri uygulaması
D. Satış beklentilerinde gerileme olması
E. Büyüme beklentilerinde gerileme olması

Cevap : C. Yatırım teşvikleri uygulaması

Aşağıdaki marjinal tasarruf eğilimi değerlerinin hangisinde çarpan daha büyüktür?

A. 0.30
B. 0.25
C. 0.20
D. 0.18
E. 0.15

Cevap : E. 0.15

Marjinal tüketim eğilimi 0.8 ise vergi çoğaltanı kaçtır?

A. 8
B. 6
C. -2
D. -4
E. -8

Cevap : D. -4

Marjinal tüketim eğilimi 0.80, marjinal ithalat eğilimi 0.20 ise çoğaltan kaçtır?

A. 2
B. 2.5
C. 3
D. 4
E. 5

Cevap : B. 2.5

IKT104U İktisada Giriş 2 Vize Soruları

Bir ekonomi durgunluğa girdiğinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A. Reel GSYH artar.
B. İşsizlik artar.
C. İstihdam artar.
D. Gelir artar.
E. Üretim artar.

Cevap : B. İşsizlik artar.

Aşağıdaki iktisadi ilişkilerden hangisitoplam talep eğrisinin negatif eğilimli olmasını açıklar?

A. Fiyat düzeyinin yükselmesi satın alma gücünü artırır.
B. Fiyat düzeyinin yükselmesi satın alma gücünü etkilemez.
C. Enflasyon nedeniyle faiz oranları yükselir.
D. Enflasyon nedeniyle faiz oranları düşer.
E. Döviz kurunun artması net ihracatı azaltır.

Cevap : C. Enflasyon nedeniyle faiz oranları yükselir.

Aşağıdakilerden hangisi AD eğrisinin sağa kaymasına neden olur?

A. Vergi oranlarının artması
B. Yatırımların artması
C. Servetin azalması
D. Para arzının azalması
E. Net ihracatın azalması

Cevap : B. Yatırımların artması

Aşağıdakilerden hangisi AD eğrisinin sola kaymasına neden olur?

A. Para arzının artması
B. Tasarrufların artması
C. Vergilerin azalması
D. Kamu harcamalarının artması
E. Net ihracatın artması

Cevap : B. Tasarrufların artması

Aşağıdakilerden hangisi uzun dönem AS eğrisinin sağa kaymasına neden olur?

A. Sermaye stoğunun azalması
B. Doğal kaynakların azalması
C. Verimliliğin artması
D. Harcamaların artması
E. Fiyatların artması

Cevap : C. Verimliliğin artması

Aşağıdakilerden hangisi kısa dönem arz eğrisinin sağa kaymasına neden olur?

A. Finansal kriz
B. İş gücünde geçici azalma olması
C. Harcamaların artması
D. Üretim maliyetlerinin düşmesi
E. Fiyat düzeyinin artması

Cevap : D. Üretim maliyetlerinin düşmesi

Aşağıdakilerden hangisi kısa dönem arz eğrisinin sola kaymasına neden olur?

A. Enflasyon beklentilerinin artması
B. Petrol fiyatlarının düşmesi
C. Döviz kurunun düşmesi
D. Yatırımların artması
E. Harcamaların azalması

Cevap : A. Enflasyon beklentilerinin artması

Aşağıdakilerden hangisi bir arz şokudur?

A. Petrol fiyatlarında artış
B. Servet artışı
C. Tasarruf artışı
D. Vergi artışı
E. İhracat artışı

Cevap : A. Petrol fiyatlarında artış

Aşağıdakilerden hangisi bir talep şokudur?

A. Ücretlerin artması
B. Fiyat düzeyinin artması
C. Gelir düzeyinin artması
D. İyimser beklentilerin artması
E. Girdi maliyetlerinin artması

Cevap : D. İyimser beklentilerin artması

Aşağıdakilerden hangisi pozitif çıktı açığına neden olur?

A. Üretim maliyetlerinin yükselmesi
B. Enflasyon beklentilerinin yükselmesi
C. Finansal kriz yaşanması
D. Para arzının artması
E. Vergi oranlarının artması

Cevap : D. Para arzının artması

IKT104U İktisada Giriş 2 Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi paranın taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

A. Kolay taşınabilirlik
B. Dayanıklılık
C. Bölünebilirlik
D. Kabul görme
E. Kâğıt olma

Cevap : E. Kâğıt olma

Aşağıdakilerden hangisi banka bilançosunun aktifinde yer almaz?

A. Serbest rezervler
B. Zorunlu rezervler
C. Krediler
D. Menkul değerler
E. Öz kaynaklar

Cevap : E. Öz kaynaklar

Kısmi rezerv bankacılığında rezerv oranının %8 olması durumunda, rezervin kaç katı kadar kaydi para yaratılır?

A. 8
B. 10
C. 12,5
D. 14,5
E. 16

Cevap : C. 12,5

Aşağıdaki faiz oranlarından hangisi bankalar rası para piyasasında geçerli değildir?

A. Politika faizi
B. Gösterge faiz
C. Gecelik borç alma faizi
D. Gecelik borç verme faizi
E. Geç likidite borç verme faizi

Cevap : B. Gösterge faiz

Bir işletme veya devlet tarafından borçlanmak amacıyla ihraç edilen menkul kıymetlerin ilk alıcılara satıldığı piyasa aşağıdakilerden hangisidir?

A. Borç piyasası
B. Ortaklık piyasası
C. Birincil piyasa
D. İkincil piyasa
E. Sermaye piyasası

Cevap : C. Birincil piyasa

Menkul kıymetlerin gelecekteki bir tarihte, bugün üzerinde anlaşılan fiyat üzerinden alınıp satıldığı piyasalar aşağıdakilerden hangisidir?

A. Borç piyasası
B. Ortaklık piyasası
C. İkincil piyasa
D. Spot piyasa
E. Vadeli piyasa

Cevap : E. Vadeli piyasa

Vadesi 1 yıldan kısa olan devlete ait borçlanma senetleri aşağıdakilerden hangisidir?

A. Hazine bonosu
B. Finansman bonosu
C. Banka bonosu
D. Banka garantili bono
E. Şirket bonosu

Cevap : A. Hazine bonosu

Aşağıdakilerden hangisi ihraç eden kurumun kendi ticari işlemlerinden kaynaklı veya devralmış olduğu alacakları karşılığında çıkarılan menkul kıymettir?

A. Finansman bonosu
B. Gelir ortaklığı senedi
C. Varlığa dayalı menkul kıymet
D. Yatırım fonu katılım payı
E. Hisse senedi

Cevap : C. Varlığa dayalı menkul kıymet

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketler tarafından ödünç para bulmak amacıyla üzerinde yazılı değerleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkarılan, vadesi bir yıl ve daha uzun borç senetleridir?

A. Finansman bonosu
B. Varlığa dayalı menkul kıymet
C. Özel sektör tahvili
D. Kâr ve zarar ortaklığı belgesi
E. Katılma intifa senedi

Cevap : C. Özel sektör tahvili

Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıkların nakit karşılığı satılmak üzere ihraç ettikleri menkul kıymetlerdir?

A. Gelir ortaklığı senedi
B. Finansman bonosu
C. Varlığa dayalı menkul kıymet
D. Kâr ve zarar ortaklığı belgesi
E. Katılma intifa senedi

Cevap : E. Katılma intifa senedi

İKT104U İktisada Giriş 2 Auzef İKT104U İktisada Giriş 2 Ders Kitabı PDF

AÖF İKT104U İktisada Giriş 2 Ders Kitabı

Anadolu Aöf-LOLONOLO

İKT104U İktisada Giriş 2

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!