auzefÇocuk GelişimiErken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2021 Vize Deneme-1

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2021 Vize Deneme-1

#1. 7 Yaşından küçük çocukların diyalog ezberlememeleri gerektiğini söyleyen kişi.......... dir. Yukaridaki boşluga uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#2. Çocuğun eğitici dramaya başlama yaşı kaç olmalıdır?

#3. Dramada nesneler aracılığıyla, canlandırılabilecek nesneler ............. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal etkileşim yolu ile öğrenme ve sosyal öğrenme arasındaki farkı açıklamaktadır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi en doğru ifadedir?

#6. Drama oyunu sırasında öğretmenin izin vermeyeceği davranış hangisidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi bir önceki etkinlikten dramaya geçiş için yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

NOT: Öğretmen önceki etkinlikten dramaya geçiş yapmak için şu hazırlıkları yerine getirmelidir:
*Bir önceki etkinliğin tamamlanması
*Yönergelerin hazırlanması
*Yönergelerin dramaya katılan çocuklara iletilmesi yani sözel olarak açıklanması
*Drama oyunu ile ilgili kuralların bilgisinin çocuklara verilmesi

#8. Dramada hareket ve dil arasında,nasıl bir ilişki vardır?

#9. Öğrencinin kendi çabaları yoluyla kendi anlamlarına ulaşması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanan bir kavramdır?

#10. Cranston'a göre aynı unsurların benzerlerini kavrama, bir unsuru diğerine dönüştürme ya da bir donugumu kavrama, zihinde canlandırma ve parçalara bakıp pargalar tamamen görünürde olmasa bile bütünü anlamak gibi yetenekleri içeren ve dramada işlevsel olan zeka türü aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Öğretmenin önceki etkinlikten dramaya geçis yapmak için gerekli hazırlıkları arasında hangisi bulunmaz?

#12. Aşağıdakilerden hangisinin eğitici drama uygulamalarının önemini arttırdığı söylenemez?

#13. Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi doğrudur?

#14. Aşağıdakilerden hangisi eğitici drama etkinliklerinin öğrenci merkezli öğrenme sürecine katkılarından biri değildir?

#15. Eğitici drama uygulamalarının son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Gardner ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

#17. Profesyoneller ya da eğitilmiş çocuklar tarafından, çocuk izleyicileri belirli konularda eğitmek amacıyla yapılan etkinliklere ne ad verilir?

#18. Drama etkinliklerinde ortamda var olmayan nesneleri, olayları zihinde canlandırmaya dayalı çalışmalar aşağıdakilerden hangisinin gelişimine katkı sağlar?

#19. Drama oyununa öğretmenin de bir rol üstlenerek katılması ne sağlar?

#20. I. Psikodrama, II. Yaratıcı drama, III. Drama oyunu, Yukarıdaki ifadelerden, hangisi/hangileri eğitici dramanın bir alt türüdür?

NOT: Yaratıcı drama, özellikle Amerika’da Winifred Ward ve McCaslin gibi uzmanların çocukların katıldıkları drama etkinliklerini tanımlamak için kullandıkları bir terimdir. Diğer bir yaklaşıma göre ise yaratıcı drama, yaratıcılığı geliştirmek için çocuklarla yapılan drama etkinliklerini kapsar ve eğitici drama denilen eğitim tekniğinin bir alt türü olarak kabul edilebilir

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2021 Vize Deneme-1

lolonolo

1. Cranston’a göre aynı unsurların benzerlerini kavrama, bir unsuru diğerine dönüştürme ya da bir donugumu kavrama, zihinde canlandırma ve parçalara bakıp pargalar tamamen görünürde olmasa bile bütünü anlamak gibi yetenekleri içeren ve dramada işlevsel olan zeka türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kinestetik zeka
B) Kişiler arası zeka
C) Uzaysal zeka
D) Mantıksal zeka
E) Duygusal zeka

Cevap : C) Uzaysal zeka

2. Öğrencinin kendi çabaları yoluyla kendi anlamlarına ulaşması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanan bir kavramdır?

A) Etkin katılım
B) Öğrenci merkezli öğrenme
C) özgürlük
D) Özgüven
E) Keşfederek ve anlamlandırarak öğrenme

Cevap : E) Keşfederek ve anlamlandırarak öğrenme

3. 7 Yaşından küçük çocukların diyalog ezberlememeleri gerektiğini söyleyen kişi………. dir.
Yukaridaki boşluga uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Vygotsk
B) Brian Way
C) Piaget
D) Peter Slade
E) Bolton

Cevap : D) Peter Slade

4. Aşağıdakilerden hangisi eğitici drama etkinliklerinin öğrenci merkezli öğrenme sürecine katkılarından biri değildir?

A) Eğitici drama, çocukların, duygularına ve gereksinimlerine mümkün olduğunca fazla yer vermekte
B) Eğitici drama etkinlikleri, çocuğun anlama, keşfetme ve kavrama çabasına uygun öğrenme,ortamı hazirlar.
C) Eğitici drama etkinliklerinde hedeflenen eğitsel kazanımlar doğrultusunda öğrenci rolleri, belirlenir.
D) Çocuklar drama etkinlikleri sonrasında yapılan değerlendirme tartışma etkinlikleri ile zihinsel, anlamda aktiftirler.
E) Çocuk eğitici drama esnasında, hem zihinsel hem de bedensel olarak aktif olmaya yönlendirilir.

Cevap : C) Eğitici drama etkinliklerinde hedeflenen eğitsel kazanımlar doğrultusunda öğrenci rolleri belirlenir.

5. Profesyoneller ya da eğitilmiş çocuklar tarafından, çocuk izleyicileri belirli konularda eğitmek amacıyla yapılan etkinliklere ne ad verilir?

A) Psikodrama
B) Yaratıcı drama
C) Katılımcı tiyatro
D) Eğitici Drama
E) Drama oyunu

Cevap : D) Eğitici Drama

6. Aşağıdakilerden hangisi en doğru ifadedir?

A) Tek bir çocukla da drama, uygulanabilir.
B) Oyun çocuklar için en derin öğrenme ortamıdır.
C) Dramayı en iyi uygulayacak olan filoloji uzmanıdır
D) Tiyatroculardan iyi drama, öğretmeni olur.
E) Grup tartışması olmadan eğitici drama yapılmış sayılmaz.

Cevap : B) Oyun çocuklar için en derin öğrenme ortamıdır.

7. Aşağıdakilerden hangisi sosyal etkileşim yolu ile öğrenme ve sosyal öğrenme arasındaki farkı açıklamaktadır?

A) Kişiler arası ilişkiler mevcuttur
B) Makro sosyal yapı etkilidir
C) Sosyal davranışlar etkilidir.
D) Sosyal çevre ile birlikte yaşantılar edinirler.
E) Her iki taraf da aktif katılım ile öğrenirler

Cevap : E) Her iki taraf da aktif katılım ile öğrenirler

8. Dramada hareket ve dil arasında,nasıl bir ilişki vardır?

A) Dramada önce dil sonra,hareket olmalıdır
B) Hareket ve dil birbirinden,bagimsiz değerlendirilir
C) Hareket ve dil rol oynamayı,bagimsiz olarak etkiler.
D) Hareket ve dil birlikte ifade,gücü kazanirlar.
E) Dramada once hareket sonra dil olmalidir.

Cevap : D) Hareket ve dil birlikte ifade gücü kazanırlar.

9. Eğitici drama uygulamalarının son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Destekleyici/Tamamlayici,etkinlikler
B) Özetleme,
C) Drama oyunu,
D) Eğitici dramayi başlatma,
E) Tartışma düzeyi/ Sorular

Cevap : A) Destekleyici/Tamamlayıci,etkinlikler

10. Aşağıdakilerden hangisinin eğitici drama uygulamalarının önemini arttırdığı söylenemez?

A) iç göç
B) Çalışan annelerin artması
C) Hümanist anlayış
D) Rekabetin artması
E) Televizyonun etkileri

Cevap : C) Hümanist anlayış

11. Drama etkinliklerinde ortamda var olmayan nesneleri, olayları zihinde canlandırmaya dayalı çalışmalar aşağıdakilerden hangisinin gelişimine katkı sağlar?

A) iletişim
B) Arkadaşlık
C) Yaratıcılık
D) Kendilik kavramı
E) Bağımsız düşünme

Cevap : C) Yaratıcılık

12. Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Dramada öğretmenin oyunun içinde yer almaması en uygunudur.
B) Eğitim amaçlı drama geniş sahne olanakları gerektirir.
C) Drama çocuğun kendi davranışları yolu ile öğrenmesine olanak sağlar
D) Drama eğitimde en iyi tiyatrocular tarafından uygulanır

Cevap : C) Drama çocuğun kendi davranışları yolu ile öğrenmesine olanak sağlar

13. Çocuğun eğitici dramaya başlama yaşı kaç olmalıdır?

A) 4 yas
B) 2 yas
C) 3.5 yaş
D) 5 yas
E) 6 yaş

Cevap : C) 3.5 yaş

14. Gardner ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Pekiştireci buldu.
B) Oyun yoluyla gelişimi önerdi
C) Yaratıcı dramayı uyguladı
D) Eğitici dramayı geliştirdi
E) Çoklu zekâ kuramını geliştirdi.

Cevap : E) Çoklu zekâ kuramını geliştirdi.

15. Drama oyunu sırasında öğretmenin izin vermeyeceği davranış hangisidir?

A) Oyunun akişini sekteye ugratmak
B) Rol Oynarken Kendinden bir,seyler katmak
C) Öğretmenin Sorularına yanıt vermemek
D) Oğretmene oyunun akışıyla ilgili öneride bulunmak
E) Sözlü ve sözsüz davranışlarla, rolünu oynamak

Cevap : A) Oyunun akişini sekteye uğratmak

16. Drama oyununa öğretmenin de bir rol üstlenerek katılması ne sağlar?

A) Anlamlı öğrenme sağlar.
B) Konunun anlaşılmasını sağlar
C) Grup klikleşmelerini önler
D) Sorun davranışları önler
E) Çocukların motivasyonunu arttırır.

Cevap : E) Çocukların motivasyonunu arttırır.

17. Aşağıdakilerden hangisi bir önceki etkinlikten dramaya geçiş için yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

A) Yönergelerin dramaya katılan cocuklara iletilmesi yani sozel olarak,açıklanması
B) Drama oyunu ile ilgili kurallarin bilgisinin cocuklara verilmesi
C) Bir önceki etkinligin,tamamlanmasi
D) Drama etkinligine geçildiginin bilgisinin verilmemesi
E) Yönergelerin hazırlanması

Cevap : D) Drama etkinligine geçildiginin bilgisinin verilmemesi
NOT: Öğretmen önceki etkinlikten dramaya geçiş yapmak için şu hazırlıkları yerine getirmelidir:
*Bir önceki etkinliğin tamamlanması
*Yönergelerin hazırlanması
*Yönergelerin dramaya katılan çocuklara iletilmesi yani sözel olarak açıklanması
*Drama oyunu ile ilgili kuralların bilgisinin çocuklara verilmesi

18. öğretmenin önceki etkinlikten dramaya geçis yapmak için gerekli hazırlıkları arasında hangisi bulunmaz?

A) Yönergelerin hazırlanması
B) Yönergelerin dramaya katılan çocuklara sözel olarak açıklanması
C) Önceki etkinlikle ilgili soruların, sorulması
D) Önceki etkinliğin tamamlanması
E) Drama oyunu ile ilgili kuralların bilgisinin çocuklara açıklanması

Cevap : C) Önceki etkinlikle ilgili soruların sorulması

19. Dramada nesneler aracılığıyla, canlandırılabilecek nesneler …………. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Eklemlidir.
B) Sonsuzdur.
C) Anlamlıdır.
D) Kapsamlıdır.
E) Belirli sayıdadir.

Cevap : B) Sonsuzdur.

20. I. Psikodrama,
II. Yaratıcı drama,
III. Drama oyunu,
Yukarıdaki ifadelerden, hangisi/hangileri eğitici dramanın bir alt türüdür?

A) I ve III,
B) I-II-III
C) II ve lll
D) Yalnız II
E) I ve II

Cevap : D) Yalnız II
NOT: Yaratıcı drama, özellikle Amerika’da Winifred Ward ve McCaslin gibi uzmanların çocukların katıldıkları drama etkinliklerini tanımlamak için kullandıkları bir terimdir. Diğer bir yaklaşıma göre ise yaratıcı drama, yaratıcılığı geliştirmek için çocuklarla yapılan drama etkinliklerini kapsar ve eğitici drama denilen eğitim tekniğinin bir alt türü olarak kabul edilebilir

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2021 Vize Deneme-1

Lolonolo.com

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!