Anadolu AöfSOS113U Davranış Bilimleri

SOS113U Davranış Bilimleri Final Deneme Sınavı 2

SOS113U Davranış Bilimleri Final Deneme Sınavı 2

#1. İbni Haldun’un en önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Çatışmacı yaklaşımın temel görüşleri aşağıdaki kuramcılardan hangisinin görüşlerine dayanır?

#3. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal tabakalaşmanın temel ilkelerinden biri değildir?

#4. Ellis ve Walsh’ın yaptığı sınıflamaya göre bir başka kişinin bedenine zarar veren veya zarar verme tehdidinde olan suçlar aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Genel sosyolojide kent sosyolojisi araştırmalarıyla ve suç biliminde etkili olan ve çevresel yaklaşımla tanımış sembolik etkileşimci yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi Sembolik Etkileşimcilik Yaklaşımı’nın en çok beslendiği görüştür?

#7. İlk kriminolojik araştırmalar aşağıdaki kurumlardan hangisinde yürütülmüştür?

#8. Aşağıdaki sosyologlardan hangisi sanayi toplumlarında çatışmaların kurumsallaştığını iddia eder?

#9. Aşağıdakilerden hangisi suçu açıklayan biyolojik kuramlara katkıda bulunan kuramcılardan biri değildir?

#10. Davis-Moore’un tabakalaşma modeli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#11. Evlenen çiftlerin ana soyunun yanında oturmalarına veya yerleşmelerine ne ad verilir?

#12. Çağdaş anlamda aile oluşturabilmek ve meşru çocuklara sahip olabilmek için gerekli olan şey aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde kast sisteminin hâlâ izleri vardır?

#14. E. Durkheim’e göre aşağıdaki intihar türlerinden hangisi modern toplumda en fazla görülür?

#15. A.Comte’un evrimci düşüncesini en iyi yansıtan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Bireyin davranışlarını ve kendini değerlendirdiği örnek aldığı gruba ne ad verilir?

#17. Anne-baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan aileye ne ad verilir?

#18. Suçluyu organik bakımdan inceleyerek verasete ilişkin biyolojik, anatomik ve fizyolojik etmenleri dikkate alan alt kriminoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi kast sisteminin özelliklerinden biri değildir?

#20. Aşağıdakilerden hangi düşünür erkeğin çok kadınla evliliği olan poliginiyi en yaygın görülen evlilik olarak ifade etmiştir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

SOS113U Davranış Bilimleri Final Deneme Sınavı 2

SOS113U Davranış Bilimleri Final Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri
Ünite – 6
Toplumsal Eşitsizlik ve Tabakalaşma

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal tabakalaşmanın temel ilkelerinden biri değildir?

A. Toplumsal tabakalaşma nesilden nesile geçer.
B. Toplumsal tabakalaşma tüm toplumlarda aynı biçimde görülür.
C. Toplumsal tabakalaşma evrenseldir, fakat çeşitlidir.
D. Toplumsal tabakalaşma bireylerin farklılığının yansıması değil, toplumun bir özelliğidir.
E. Toplumsal tabakalaşma hem eşitsizlikleri hem de buna ilişkin inançları yansıtır.

Cevap : B. Toplumsal tabakalaşma tüm toplumlarda aynı biçimde görülür.

Aşağıdaki sosyologlardan hangisi tabakalaşmanın en önemli nedenini üretim araçlarının özel mülkiyeti ile açıklar?

A. M. Weber

B. T. Parsons
C. K. Marx

D. R. Dahrendorf
E. E. Durkheim

Cevap : C. K. Marx

Aşağıdakilerden hangisi kast sisteminin özelliklerinden biri değildir?

A. Kastlar arası geçiş yoktur.
B. Doğumdan itibaren bireylerin hak ve görevleri belirlenmiştir.
C. Kastlar arasında farklılıklar belirgindir.
D. Kast açık bir sistemdir.
E. Bireyler içinde doğdukları kastları değiştiremezler.

Cevap : D. Kast açık bir sistemdir.

Aşağıdakilerden hangisi sınıf sisteminin özelliklerinden biridir?

A. Bireyler içinde doğdukları sınıfları değiştiremezler.
B. Sınıflar arasında farklılıklar belirgindir ve değiştirilemez.
C. Doğumla bireylerin hak ve görevleri belirlenmiştir.
D. Bireylerin başarı ve yetenekleri sınıf değiştirmeye olanak sağlamaz.
E. Sınıflar arasında geçiş vardır.

Cevap : E. Sınıflar arasında geçiş vardır.

Aşağıdaki sosyologlardan hangisi sanayi toplumlarında çatışmaların kurumsallaştığını iddia eder?

A. R. Dahrendorf

B. T. Parsons
C. M. Weber

D. E. Durkheim
E. S. Simon

Cevap : A. R. Dahrendorf

Aşağıdaki kavramlardan hangisi tamamen bireylerin yetenekleri ve başarıları temelinde olan tabakalaşma sistemi için kullanılır?

A. Demokrasi

B. Statü hiyerarşisi
C. Kast sistemi

D. Meritokrasi
E. Sosyalizm

Cevap : D. Meritokrasi

Davis-Moore’un tabakalaşma modeli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Eşitlik toplum için fonksiyoneldir.
B. Yetenekli bireyleri önemli pozisyonlara çekmek için ödüller gereklidir.
C. Tabakalaşma demokrasi nedeni ile ortadan kalkacaktır.
D. Dünyadaki eşitsizlikler ülkeler arasındaki ilişkilerden ortaya çıkmaktadır.
E. Tabakalaşmanın ortaya çıkmasında özel mülkiyet önemlidir.

Cevap : B. Yetenekli bireyleri önemli pozisyonlara çekmek için ödüller gereklidir.

Türkiye’de eşitsizliklerin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi en fazla etkili olmuştur?

A. Dış ticaretin artması
B. Nüfus artışı
C. 1980 sonrası uygulanan ekonomik politikalar
D. AB ile ilişkilerin artması
E. Ailenin otorite yapısının değişmesi

Cevap : C. 1980 sonrası uygulanan ekonomik politikalar

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde kast sisteminin hâlâ izleri vardır?

A. Suudi Arabistan

B. İngiltere
C. ABD

D. Küba
E. Hindistan

Cevap :  E. Hindistan

Aşağıdaki eleştirilerden hangisi DavisMoore’un tabakalaşma tezi için doğru değildir?

A. Toplumsal tabakalaşmanın açık sistemlerde var olduğu gerçeğini Davis-Moore görememiştir.
B. Bütün meslekler için önem belirlemek güçtür.
C. Toplumlarda görülen bazı tabakalaşma sistemleri Davis-Moore’un görüşlerine uygun düşmemektedir.
D. İmtiyazlar bireylerin yetenekleri ile ilgilidir.
E. Eşitsizlikler toplumun sürekliliği için fonksiyonel bir zorunluluktu

Cevap : A. Toplumsal tabakalaşmanın açık sistemlerde var olduğu gerçeğini Davis-Moore görememiştir.

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!