Anadolu AöfSOS113U Davranış Bilimleri

SOS113U Davranış Bilimleri Final Deneme Sınavı 5

Davranış Bilimleri Final Deneme Sınavı 5

#1. Bir ölçme aracının ölçmek istediğini doğru olarak ölçme yeteneğine ne ad verilir?

#2. Aşağıdaki kavramlardan hangisi kentsel alanlardaki nüfus yoğunluğunun fazla olması sorununu tanımlamada kullanılmaktadır?

#3. Kişinin kendi kültürünü temel gösterge olarak alıp diğer kültürleri kendi kültür açısından değerlendirmesine ne ad verilir?

#4. Bir grubun davranış standartlarını oluşturan ve günlük yaşamı yöneten kültür kalıbı aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Türkiye’de eşitsizliklerin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi en fazla etkili olmuştur?

#6. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin aşamalarından biri değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış bir statüye örnektir?

#8. Aşağıdaki sosyologlardan hangisi tabakalaşmanın en önemli nedenini üretim araçlarının özel mülkiyeti ile açıklar?

#9. İçinde bulunduğu toplumun bir parçası olup kendilerini diğer gruplardan ayıran özgün değer farklılıkları olan kültürlere ne ad verilir?

#10. Aşağıda yer alan düşünürlerden hangisi Chicago Okulu’nun temsilcileri arasında yer almaktadır?

#11. Aşağıdaki kavramlardan hangisi tamamen bireylerin yetenekleri ve başarıları temelinde olan tabakalaşma sistemi için kullanılır?

#12. Aşağıdakilerden hangisi sınıf sisteminin özelliklerinden biridir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerden biri değildir?

#14. Aşağıdaki sosyologlardan hangisi “Sosyolojiye Davet” adlı kitabında toplumun insanları bir biçimde şekillendirdiğini ileri sürer?

#15. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi göç olgusunun ortaya çıkmasında etkili olan etmenleri ifade etmektedir?

#17.  “Küresel kent” kavramı aşağıdaki kuramcılardan hangisi tarafından ortaya atılmıştır?

#18. Kültürün belirlediği yerleşik davranış kurallarına ne ad verilir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi sosyal değişme olgusu üzerinde etkili olan unsurlardan biri değildir?

#20. Aşağıdaki eleştirilerden hangisi DavisMoore’un tabakalaşma tezi için doğru değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

SOS113U Davranış Bilimleri Final Deneme Sınavı 5

SOS113U Davranış Bilimleri Final Deneme Sınavı 5

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri
Ünite – 5
Küreselleşme ve Ekonomi Kurumu

Aşağıdakilerden hangisi “Dünya Toplumu” anlamına gelir?

A. Globalite
B. Globalizm
C. Globalleşme
D. Glokalizasyon
E. Glokalizm

Cevap : A. Globalite

Glokalizm /küreyellik hangi kelimelerden türetilmiştir?

A. Küresel ve küresel olmayan
B. Küresel ve yerel
C. Küresel olmayan ve yerel
D. Küresel ve genel
E. Küresel ve eleştirel

Cevap : B. Küresel ve yerel

Küreselleşmeyi modernliğin bir sonucu olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A. E. Durkheim
B. K. Marx
C. F. Hegel
D. A. Giddens
E. A. Comte

Cevap : D. A. Giddens

Korkut Boratav günümüzde küreselleşmenin hangi kavramın yerini aldığı iddiasındadır?

A. Sosyalizm
B. Kapitalizm
C. Emperyalizm
D. Sanayileşme
E. Modernleşme

Cevap : C. Emperyalizm

Küreselleşme karşıtı yeni toplumsal hareketlerin temel özelliği nedir?

A. Politik hareket olması
B. Politik hareketlerden farklı olması
C. Yerel olması
D. Kapitalizmi savunması
E. Ütopik olması

Cevap : B. Politik hareketlerden farklı olması

Patnaik’e göre dünyayı belirleyen ekonomik ilişkilerin bütünü aşağıdaki tanımlardan hangisi ile ilişkilidir?

A. Sosyalizm
B. Pozitivizm
C. Feminizm
D. Emperyalizm
E. Marksizm

Cevap : D. Emperyalizm

Kapitalizm ve sosyalizmin ortak yönleri nelerdir?

A. Sanayi toplumuna dayanmaları
B. Tarıma dayanmaları
C. Ticarete dayanmaları
D. Hizmete dayanmaları
E. Ortak mülkiyete dayanmaları

Cevap : A. Sanayi toplumuna dayanmaları

Aşağıdakilerden hangisi kapitalizmin özellikleri arasında yer almaz?

A. Üretim araçlarının özel mülkiyeti olması
B. Bireylerin sermaye, toprak ve makinalara sahip olması
C. Bireylerin ne üretecekleirne kendileri karar vermesi
D. Merkezi bir planlama olması
E. Kâr amacı gütmenin ve daha fazla kâr elde etmenin önemli olması

Cevap : D. Merkezi bir planlama olması

Çatışmacı yaklaşımın temel konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sermaye kullanımı
B. Üretim araçlarına sahip olma
C. Küresel iş bölümünün artması
D. Ortak mülkiyetin kullanımı
E. Güç/iktidar dağılımı

Cevap : E. Güç/iktidar dağılımı

Aşağıdakilerden hangisi cinsiyete bağlı ayrımcılık konuları arasında yer almaz?

A. İzole ederek ayrımcılık yapma
B. Küçük grup ayrımcılığı
C. Doğrudan kurumlaşmış ayrımcılık
D. Dolaylı kurumlaşmış ayrımcılık
E. Sosyo-ekonomik yapıya dayalı ayrımcılık

Cevap : E. Sosyo-ekonomik yapıya dayalı ayrımcılık

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!