Anadolu AöfPZL103U Pazarlama Yönetimi

PZL103U Pazarlama Yönetimi Final Deneme Sınavı 7

PZL103U Pazarlama Yönetimi Final Deneme Sınavı 7

#1. Aşağıdakilerden hangisi dağıtım stratejilerini etkileyen faktörlerden biri değildir?

#2. Ürünün pazarda kabul görüp görmeyeceği yeni ürün geliştirme sürecinin hangi aşamasında test edilir?

#3. Durum analizi aşağıda verilenlerden hangisinin içerisinde yer almaktadır?

#4. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel dağıtımla ilgili faaliyetlerden biri değildir?

#5. Pahalı olan, göreceli olarak yüksek fiyatlandırılmış, alıcılarının çaba göstererek aldıkları ürünleri aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade eder?

#6. Anakütlenin tamamını temsil etmek üzere söz konusu anakütleden alınan küçük gruba ne ad verilir?

#7. Ürünlerin yaşam sürecine aşağıdakilerden hangisi dahil olamaz?

#8. Genellikle bir kanal üyesinin kendisinden beklenen görevi yapmaması sonucu ortaya çıkan duruma ne ad verilir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi demografik çevre başlığı altında yer almaz?

#10. Rekabet avantajı sağlamak amacıyla ürüne ilişkin beklenti ya da fayda içeren bir özellik çerçevesinde, tüketici zihninde işletme, ürün ya da marka bağlamında yer edinme çabası aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır?

#11. Soyut olan ve sahiplikle sonuçlanmayan bir ürün örneği olarak aşağıdakilerden hangisi verilebilir?

#12. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde pazarlama yönetiminin üç temel aşaması doğru biçimde sıralanmaktadır?

#13. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ürün hatlarını genişletme nedenlerinden biri olamaz?

#14. İşletme içindeki üst yönetim dahil, işletmenin pazarlama stratejilerini etkileyen finans departmanı, üretim departmanı, insan kaynakları departmanı gibi tüm fonksiyonel birimlerin bakış açısı .............................. olmalıdır.

#15. Kaynak ve kabiliyetlerin amaç ve hedefler doğrultusunda uygulamaya geçirilmesi, karar alınması, gerekli uyumlaştırmaların sağlanması, ulaşılan sonuçların hedeflerle karşılaştırılarak gerekli düzeltici önlemlerin alınması aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

#16. Dikey pazarlama sistemlerinden hangisinde kanaldaki üyeler bağımsız kalmaktadır?

#17. Aşağıdakilerden hangisi genel baskı gruplarından biri değildir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi pazardaki potansiyel alıcıları onların ihtiyaçlarının ortak özellikleri ve pazarlama çabalarına vermiş oldukları tepkilerinin benzerliklerine göre gruplama çabasının tanımıdır?

#19. Dağıtım görevinin yerine getirilmesinde üreticiye destek olan kişi ya da işletmeye ne ad verilir?

#20. Pazarlama araştırmaları her zaman bir ...................... başlar.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

PZL103U Pazarlama Yönetimi Final Deneme Sınavı 7

PZL103U Pazarlama Yönetimi Final Deneme Sınavı 7

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Ünite – 7
Dağıtım Kanalları ve Lojistik

Ürünlerin tüketicilere doğru akışını sağlayan birbiri ile eşgüdümlü bir grup kişi ya da işletmeden oluşan sisteme ne ad verilir?

A. Tedarik zinciri
B. Lojistik
C. Dolaylı dağıtım
D. Dağıtım kanalı
E. Fiziksel dağıtım

Cevap : D. Dağıtım kanalı

Aşağıdakilerden hangisi dağıtım stratejilerini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A. Kanal liderliği
B. Dağıtım yoğunluğu
C. Aracıların dizilişi
D. Dağıtım lojistiği
E. Kanal uzunluğu

Cevap : A. Kanal liderliği

Kanal üyelerinin tekliflerine yönelik enformasyonu iletişim kanalı ile duyurması dağıtım kanalında yerine getirilen hangi fonksiyondur?

A. Araştırma
B. Müzakereler
C. Pazarlama iletişimi
D. Hizmet sağlama
E. Taşıma

Cevap : C. Pazarlama iletişimi

Dağıtım görevinin yerine getirilmesinde üreticiye destek olan kişi ya da işletmeye ne ad verilir?

A. İmalatçı
B. Satış temsilcisi
C. Şirket
D. Tedarikçi
E. Aracı

Cevap : E. Aracı

Yoğun dağıtım aşağıda belirtilen ürünlerden hangisi için uygundur?

A. Kolayda ürünler
B. Özellikli ürünler
C. Beğenmeli ürünler
D. Aranan ürünler
E. Prestij ürünleri

Cevap : A. Kolayda ürünler

Genellikle bir kanal üyesinin kendisinden beklenen görevi yapmaması sonucu ortaya çıkan duruma ne ad verilir?

A. Kanal ayrımcılığı
B. Kanal motivasyonu
C. Kanal sorumsuzluğu
D. Kanal çatışması
E. Kanalda güç kullanma

Cevap : D. Kanal çatışması

Kanal amaçlarına ulaşmak için diğer kanal üyelerine rehberlik etme ve onların çabalarını koordine etme sorumluluğuna ne ad verilir?

A. Kanal yönetimi
B. Kanal liderliği
C. Kanal organizasyonu
D. Kanal denetimi
E. Kanal koordinasyonu

Cevap : B. Kanal liderliği

Dikey pazarlama sistemlerinden hangisinde kanaldaki üyeler bağımsız kalmaktadır?

A. Gönüllü zincirler
B. Sözleşmeli sistemler
C. Yönetilen sistemler
D. Franchise sistemler
E. Ortaklık sistemleri

Cevap : C. Yönetilen sistemler

Malın müşteriye geçişi sırasındaki süreye ne ad verilir?

A. Sipariş işleme süresi
B. Sipariş birleştirme süresi
C. Stok güvenilirliği
D. Teslim zamanı
E. Uygunluk

Cevap : D. Teslim zamanı

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel dağıtımla ilgili faaliyetlerden biri değildir?

A. Taşıma
B. Sipariş işleme
C. Malzeme üretimi
D. Malzeme yönetimi
E. Stokta bulundurma

Cevap : C. Malzeme üretimi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!