Anadolu AöfHUK208U Ticaret Hukuku

HUK208U Ticaret Hukuku Ünite 7

Pay Sahipliği ve Menkul Kıymetler

#1. Sahiplerine, pay senetleriyle değiştirebilme veya doğrudan yeni paylar (veya pay senetleri) alma hakkı veren, kıymetli evrak niteliğine sahip borç senetlerine ne ad verilir?

#2. Karşılığı tamamen ödenmemiş nama yazılı payların geçerli bir şekilde devredilebilmesi için devre aşağıdakilerden hangisinin onay vermesi gerekir?

#3. Türk Ticaret Kanunu’na göre “bağlı nama yazılı pay senetleri” nasıl oluşturulur?

#4. Türk Ticaret Kanunu’na göre kural olarak bir paya en fazla kaç oy hakkı tanınabilir?

#5. Anonim şirkette nakdi sermaye taahhüdünün ödenmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#6. Aşağıdaki hallerden hangisinde oy hakkında imtiyaz kullanılamaz?

#7. Anonim şirketlerde pay kavramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#8. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen pay türlerinden biri değildir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirkette paya ilişkin ilkelerden biri değildir?

#10. Anonim şirketlerde payların birleştirilmesi için aşağıdakilerden hangisinin rızası gerekir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans
HUK208U Ticaret Hukuku
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans
HUK208U Ticaret Hukuku
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Pay Sahipliği ve Menkul Kıymetler

Anadolu Üniversitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Pay Sahipliği ve Menkul Kıymetler

Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans
HUK208U Ticaret Hukuku
Ünite -7Pay Sahipliği ve Menkul Kıymetler

Anonim şirketlerde pay kavramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Pay, kuruluşta veya sermaye artırımlarında tescil ile oluşur.
b. Payın senede bağlanması, paya bağlı haklar ve borçlarda kural olarak bir değişikliğe yol açmaz.
c. Senede bağlanmamış paylar da her tür hukuki işleme konu olabilir.
d. Senede bağlı payların devri, senedin türüne göre değişir.
e. Senede bağlanmış payların tedavül yeteneği düşüktür.

Cevap : e. Senede bağlanmış payların tedavül yeteneği düşüktür.

Anonim şirketlerde payların birleştirilmesi için aşağıdakilerden hangisinin rızası gerekir?

a. İlgili pay sahiplerinin
b. Yönetim kurulunun
c. Denetçilerin
d. Gümrük ve Sanayi Bakanlığı’nın
e. Bakanlık temsilcisinin

Cevap : a. İlgili pay sahiplerinin

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirkette paya ilişkin ilkelerden biri değildir?

a. Devir serbestisi
b. Payın bölünmezliği
c. Senede bağlanma
d. Tescil ile oluşma
e. Nakit karşılığı çıkarılma

Cevap : e. Nakit karşılığı çıkarılma

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen pay türlerinden biri değildir?

a. Bedelli pay
b. Adi pay
c. İtibari değeri olmayan pay
d. Oy hakkını haiz pay
e. Ayın karşılığı pay

Cevap : c. İtibari değeri olmayan pay

Türk Ticaret Kanunu’na göre kural olarak bir paya en fazla kaç oy hakkı tanınabilir?

a. 5
b. 15
c. 10
d. 20
e. 25

Cevap : b. 15

Aşağıdaki hallerden hangisinde oy hakkında imtiyaz kullanılamaz?

a. Ana sözleşme değişikliği
b. Yönetim kuruluna üye seçimi
c. Kâr dağıtımı
d. Tasfiye payı dağıtımı
e. Özel denetçi atanması

Cevap : a. Ana sözleşme değişikliği

Sahiplerine, pay senetleriyle değiştirebilme veya doğrudan yeni paylar (veya pay senetleri) alma hakkı veren, kıymetli evrak niteliğine sahip borç senetlerine ne ad verilir?

a. Hisse senedi
b. Agio
c. İlmuhaber
d. İntifa senedi
e. Pay senedi ile değiştirilebilir tahvil

Cevap : e. Pay senedi ile değiştirilebilir tahvil

Türk Ticaret Kanunu’na göre “bağlı nama yazılı pay senetleri” nasıl oluşturulur?

a. Anasözleşmede düzenlenerek
b. Senedin üzerine yazılarak
c. Pay defterine yazılarak
d. Taraf arasında kararlaştırılarak
e. Ticaret siciline tescil ederek

Cevap : a. Anasözleşmede düzenlenerek

Karşılığı tamamen ödenmemiş nama yazılı payların geçerli bir şekilde devredilebilmesi için devre aşağıdakilerden hangisinin onay vermesi gerekir?

a. Şirketin
b. Devralan kişinin
c. Devreden kişinin
d. Denetçinin
e. Bakanlık temsilcisinin

Cevap : a. Şirketin

Anonim şirkette nakdi sermaye taahhüdünün ödenmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Payların itibari değerlerinin en az yüzde beşi tescilden önce, gerisi de tescili izleyen en geç yirmidört ayda ödenir.
b. Payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmibeşi tescilden önce, gerisi de tescili izleyen en geç yirmidört ayda ödenir.
c. Payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmisi tescilden önce, gerisi de tescili izleyen en geç yirmidört ayda ödenir.
d. Payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmibeşi tescilden önce, gerisi de tescili izleyen en geç otuzaltı ayda ödenir.
e. Payların itibari değerlerinin en az yüzde beşi tescilden önce, gerisi de tescili izleyen en geç oniki ayda ödenir.

Cevap : b. Payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmibeşi tescilden önce, gerisi de tescili izleyen en geç yirmidört ayda ödenir.

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
error: Content is protected !!