auzefSosyal Tabakalaşmasosyoloji

Sosyal Tabakalaşma 2022 Final Soruları

Sosyal Tabakalaşma 2022 Final Soruları

#1. Türkiye’de aşağıdaki sektörlerden hangisi 1980 sonrasında istihdam açısından en büyük farklılaşmayı yaşamıştır?

Cevap : c. hizmet

#2. Bourdieu'nun sosyal yapıyı analiz ederken başvurduğu temel yönetim nedir?

#3. Fordizmden post-fordizme geçilirken siyasi alanda yaşanan değişmelerden değildir?

Cevap : c. Bireyci düşünme ve davranışbiçimlerinin düşmesi

#4. Sınıf yapıları ve sosyal hareketlilik çalışmalarında önemli çalışmaları bulunan hiyerarşik konumlanışını hangi kategori üzerinden oluşturmaktadır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrasında Türkiye'de tabakalaşma yapısındaki değişimlerin temel kaynaıdır? FİNAL-2016

Cevap : d. Küresel entegrasyon ve liberalleşme


#6. 1960'lardan sonra eğitim, gelir ve mülkiyet etkenlerini de hesaba katan SES çalışmalarının öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Otis Dudley Duncan

#7. Edward P. Thompson Marksist sınıf bilinci kavramının yerine hangi kavramı geçirmektedir?

Cevap : b) Sınıf deneyimi

#8. Weber'in tabakalaşmayı açıklarken merkezi kavramı hangisidir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de mesleklerin mesleklerin toplumda sosyal hareketliliği ölçmek ve gözlemlemek bakımından sunduğu kolaylıklardan birisi değildir?

Cevap : a. Meslekler görülmesi gözlenmesi ve ölçülmesi en kolay değerlerdir.

#10. 1945 sonrasında 1970'lere kadar Amerika'da tabakalaşma çalışmalarının ana hattını ne tür çalışmalar oluşturmaktadır? 2017 vize

Cevap : c. Mesleki itibar çalışmaları


#11. İşlevselcilik (Functionalism), sosyal bilimlerde, özellikle de Sosyoloji ve Sosyo kültürel Antropoloji disiplinlerinde temelde hangi fikre dayanır?

#12. Osmanlı toplumunda ana üretici tabaka hangisidir?

Cevap : c) Köylü

#13. Korkut Boratav'ın araştırmalarının dayandığı temel görüş hangisidir?

#14. Mesleklerin sosyal itibarı tabakalaşmayı nasıl etkiler?

Cevap : d. Mesleki itibar toplumsal yapı içinde bireyin yerini belirler

#15. Edward P. Thompson'ın sınıf yaklaşımının temel tezi nedir?

Cevap : e. Sınıf, üretim ilişkileri tarafından belirlenmekle beraber, insanların paylaştıkları ortak deneyimlerle de varlık kazanır.


#16. 20. yüzyılın başında kitlesel sanayi üretiminin temelini oluşturan gelişme hangisidir?

Cevap : a. yürüyen bant tekniği

#17. Türkiye'de iş garantisi ve güvenliginin en fazla aranan özellik olmasının nedeni nedir?

Cevap : a. Türkiye’de iş ve istihdamın gelişememesi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Sosyoloji

Sosyal Tabakalaşma 2022 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Sosyoloji

Sosyal Tabakalaşma 2022 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyal Tabakalaşma 2022 Final Soruları-min

Sosyal Tabakalaşma 2022 Final Soruları

Auzef SosyolojiSosyal Tabakalaşma 2022 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrasında Türkiye’de tabakalaşma yapısındaki değişimlerin temel kaynaıdır? FİNAL-2016

a. Kamu sisteminin değişimi
b. Ekonomik kalkınma
c. Sanayileşmenin gelişimi
d. Küresel entegrasyon ve liberalleşme
e. Köyden kente göç

Cevap : d. Küresel entegrasyon ve liberalleşme

Osmanlı toplumunda ana üretici tabaka hangisidir?

a) Esnaf
b) Ulema
c) Köylü
d) Burjuvazi
e) Asker

Cevap : c) Köylü

Edward P. Thompson’ın sınıf yaklaşımının temel tezi nedir?

a. Tekelci kapitalizmin doğası sınıfı anlamak için evvela çözümlenmelidir
b. Mesleklerin itibarı ölçülerek sınıflar belirlenebilir
c. isteki otorite sınıfların anlaşılmasına yardım edebilir
d. Yapısalcı analizler sınıfı anlamayı güçleştirmektedir
e. Sınıf, üretim ilişkileri tarafından belirlenmekle beraber, insanların paylaştıkları ortak deneyimlerle de varlık kazanır.

Cevap : e. Sınıf, üretim ilişkileri tarafından belirlenmekle beraber, insanların paylaştıkları ortak deneyimlerle de varlık kazanır.

Fordizmden post-fordizme geçilirken siyasi alanda yaşanan değişmelerden değildir? BÜT-2016

a. Ulusüstü ve ulusötesi siyasi organizasyonların sayıca artışı ve güçlenmesi
b. Refah devleti uygulamalarının gerilemesi
c. Bireyci düşünme ve davranışbiçimlerinin düşmesi
d. Ulus devletin belirli alanlarda tek başına karar verici konumunu kaybetmesi
e. Kitle sendikalarının çözülüşü ve daha yerel pazarlık sendikalarının gelmesi

Cevap : c. Bireyci düşünme ve davranışbiçimlerinin düşmesi

Türkiye’de iş garantisi ve güvenliginin en fazla aranan özellik olmasının nedeni nedir?

a. Türkiye’de iş ve istihdamın gelişememesi
b. Kamu istihdamının eski önemini yitirmesi
c. Türkiye’nin küresel rekabette iyi bir konumda olması
d. Kayıt dışı işlerin yoğun olmaması
e. iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda Türkiye’de sorun olmaması

Cevap : a. Türkiye’de iş ve istihdamın gelişememesi

Edward P. Thompson Marksist sınıf bilinci kavramının yerine hangi kavramı geçirmektedir?

a) Gündelik hayat
b) Sınıf deneyimi
c) Sosyal hareket
d) Yaşam tarzı
e) Öznel kavrayış

Cevap : b) Sınıf deneyimi

1960’lardan sonra eğitim, gelir ve mülkiyet etkenlerini de hesaba katan SES çalışmalarının öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ericolin Wright
b. TalcottParsons
c. Otis Dudley Duncan
d. MelvinTumin
e. Kingsley Davis

Cevap : c. Otis Dudley Duncan

8.Korkut Boratav’ın araştırmalarının dayandığı temel görüş hangisidir?

a. Kapitalist bir ortamda temel sınıf ayrımı sermaye-ücretli isgücü arasındadır.
b. Kapitalist bir ortamda temel sınıf ayrımı, doğumsal özelliklere dayanır.
c. Kapitalist bir ortamda temel sınıf ayrımı işsiz-patron arasındadır.
d. Kapitalist bir ortamda temel sınıf aynımı feodalite aristokrasi arasındadır.
e. Ekonominin sınıf ayrımına etkisi yoktur.

Cevap : a. Kapitalist bir ortamda temel sınıf ayrımı sermaye-ücretli isgücü arasındadır.

Mesleklerin sosyal itibarı tabakalaşmayı nasıl etkiler?

a. Daha itibarlı mesleklerin çekiciliği artar
b. Daha az itibarlı meslekler zamanla kaybolur
c. Meslekler yaşam tarzını etkiler
d. Mesleki itibar toplumsal yapı içinde bireyin yerini belirler
e. Sosyal işbölümü mesleki itibara göre şekillenir.

Cevap : d. Mesleki itibar toplumsal yapı içinde bireyin yerini belirler

1945 sonrasında 1970’lere kadar Amerika’da tabakalaşma çalışmalarının ana hattını ne tür çalışmalar oluşturmaktadır? 2017 vize

a. Marksist analizler
b. Çatışma kuramları
c. Mesleki itibar çalışmaları
d. Kurumsalcılık
e. Modernleşme kuramları

Cevap : c. Mesleki itibar çalışmaları

Türkiye’de aşağıdaki sektörlerden hangisi 1980 sonrasında istihdam açısından en büyük farklılaşmayı yaşamıştır?

a. tarım
b. sanayi
c. hizmet
d. inşaat
e. kamu

Cevap : c. hizmet

20. yüzyılın başında kitlesel sanayi üretiminin temelini oluşturan gelişme hangisidir?

a. yürüyen bant tekniği
b. kimya devrimi
c. sermaye temelli üretimin gerçekleşmesi
d. tekelci kapitalizm
e. emekçilerin sıkı örgütlenmesi

Cevap : a. yürüyen bant tekniği

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de mesleklerin mesleklerin toplumda sosyal hareketliliği ölçmek ve gözlemlemek bakımından sunduğu kolaylıklardan birisi değildir?

a. Meslekler görülmesi gözlenmesi ve ölçülmesi en kolay değerlerdir.
b. Modern toplumsal yaşam, toplumsal yaşamda kişiye mesleği (işi) üzerinden bir konum ve rol vermektedir, modern toplum meslekler etrafında örgütlenmiştir.
c. Meslekler görülmesi, gözlenmesi, ölçülmesi en kolay değişkenlerdir.
d. Meslek, diğer sosyo-ekonomik etkenleri (eğitim, gelir, otorite) bünyesinde barındıran onları da yansıtan bir değişkendir.
e. Kuşaklar arasındaki hareketliliğin ölçülerini toplumsal meslek yapısının özellikleri de belirler.

Cevap : a. Meslekler görülmesi gözlenmesi ve ölçülmesi en kolay değerlerdir.

Sınıf yapıları ve sosyal hareketlilik çalışmalarında önemli çalışmaları bulunan hiyerarşik konumlanışını hangi kategori üzerinden oluşturmaktadır?

a. Mesleki konum
b. Eğitim
c. Ailenin konumu
d. gelir düzeyi
e. Toplumsal konum

Cevap : a. Mesleki konum

Weber’in tabakalaşmayı açıklarken merkezi kavramı hangisidir?

a. Gündelik yaşam
b. Sinif
c. Statü
d. Üretim sistemi
e. Siyaset

Cevap : c. Statü

İşlevselcilik (Functionalism), sosyal bilimlerde, özellikle de Sosyoloji ve Sosyo kültürel Antropoloji disiplinlerinde temelde hangi fikre dayanır?

a. Sosyal düzen
b. Biyolojik organizmacılık
c. Üretim ilişkileri
d. Sosyal faydacılik
e. Yapısal farklilaşma

Cevap : b. Biyolojik organizmacılık

Bourdieu’nun sosyal yapıyı analiz ederken başvurduğu temel yönetim nedir?

a. Anlamacılık
b. Düşünümsellik
c. Çıkarsama
d. Pozitivizm
e. Olgusal analiz

Cevap : b. Düşünümsellik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Sosyoloji Lisans Telegram Sosyoloji

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!