Anadolu AöfİŞL401U Denetim

İŞL401U Denetim Final Deneme Sınavı 5

İŞL401U Denetim Final Deneme Sınavı 5

#1. Denetçinin denetlediği işletme ile yakınlığının olmamasını gerektiren standart hangisidir?

Cevap : c. Bağımsızlık standardı

#2. Aşağıdakilerden hangisi iç kontrollerin yapısı ve işleyişi ile ilgili bilgi toplamada denetçinin kullandığı araçlardan biri değildir?

Cevap : d. Kontrol risk matrisi

#3. Aşağıdakilerden hangisi döngü yaklaşımında yanlış bir bölümlemedir?

Cevap : a. Satışlar – Satışların Maliyeti

#4. Borsada işlem gören bir işletmenin denetimini yapan denetçinin yargısına göre, denetlenen döneme ait finansal tabloların denetim sürecinde en çok önem taşıyan konular, denetçi raporunun hangi paragrafında açıklanmalıdır?

Cevap : b. Kilit denetim konuları

#5. Aşağıdakilerden hangisi COSO kontrol modelinin beş bileşeninden biri değildir?

Cevap : a. Yönetimin felsefesi ve dürüstlüğü

#6. Genel kabul görmüş denetim standartları için doğru olan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Denetçilerce denetimlerde uyulması gereken kurallardır.

#7. Aşağıdakilerden hangisi bir hileli finansal raporlama eylemidir?

Cevap : c. Faaliyet sonuçlarının değiştirilmesi amacıyla hesap dönemi sonuna yakın bir tarihte fiktif yevmiye kayıtları yapılması

#8. “Denetçinin denetime konu finansal tablo kalemlerini birbiriyle ilgili işlemleri birlikte inceleyebilecek şekilde bölümlere ayırarak denetlemesine denetimde ----- denir.” Cümlesinde aşağıdakilerden hangisi boşluğu en güzel şekilde tamamlar?

Cevap : a. Döngü yaklaşımı

#9. Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolarla ilgili denetim amaçlarından biri değildir?

Cevap : b. Finansal tablolarda sunulan bilgiler makul bir güvence sağlamakta mıdır?

#10. Denetçinin işletmenin belirlemiş olduğu hedeflerle bu hedeflere ulaşmak için kullandığı kaynakların birbirine oranını araştırarak bir sonuca ulaşması nasıl adlandırılabilir?

Cevap : b. Verimlilik denetimi

#11. Aşağıdakilerden hangisi satışlar ve tahsilatlar döngüsünde yer alan hesaplardan biri değildir?

Cevap : c. Alış iade ve ıskontoları

#12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e. Hiçbiri.

#13. Denetçi raporunda başlık ve muhatabın yer aldığı başlangıçtan sonra yer alan ilk bölüm aşağıdakilerden hanisidir?

Cevap : c. Görüş

#14. “Denetim, ekonomik faaliyetler ve olaylara ilişkin ------------ arasındaki uygunluğun derecesini araştırmak ve sonuçlarını ilgili kullanıcılara iletmek amacıyla nesnel biçimde kanıt toplayan ve değerleyen sistematik bir süreçtir.” tanımında eksik olan kısmı aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

Cevap : c. Savlarla kabul edilmiş ölçütler

#15. Denetim sürecinde denetçi, yeterli ve uygun denetim kanıtı toplamışsa ve sonuçta finansal tablolarda yaygın etkisi olan önemli yanlışlıklar bulunduğu kararına varmışsa, raporunda nasıl bir görüş ortaya koymalıdır?

Cevap : a. Olumsuz görüş

#16. Aşağıdakilerden hangisi “raporlama standartları”ndan biri değildir?

Cevap : e. Kanıt toplama standardı

#17. Aşağıdakilerden hangisi tamamlayıcı kanıtların toplanması ve sonuçların değerlendirmesinde gerçekleştirilmesi gereken bir faaliyet değildir?

Cevap : e. Uygunluk testlerinin yapılması

#18. Aşağıdakilerden hangisindeki hesaplar satın alma ve ödemeler döngüsünde yer alır?

Cevap : a. Stoklar – Duran varlıklar – Peşin Ödenen Giderler – Alış İskontoları

#19. Aşağıdakilerden hangisi kilit denetim konularından biri olamaz?

Cevap : d. Görüş bildirmekten kaçınmanın dayanağı

#20. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak denetim sürecinin evrelerinden biri değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL401U Denetim Final Deneme Sınavı 5

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL401U Denetim Final Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Ünite -5
Bilgi Teknolojileri Ortamında Denetim

BT ortamında gerçekleştirilecek bir dış ya da iç denetim için öncelikli olan aşağıdakilerden hangisidir?

a. Örgütsel yapıyı anlamak
b. İşletmedeki BT yapısını anlamak
c. Risk analizlerini yapmak
d. Bilgisayar donanımını incelemek
e. Tözel testleri gerçekleştirmek

Cevap : b. İşletmedeki BT yapısını anlamak

Sistem yazılımının en önemli yanını oluşturan aşağıdakilerden hangisidir?

a. Donanım
b. Yazılım
c. Kontrol programları
d. İşletim sistemi
e. Kullanıcılar

Cevap : d. İşletim sistemi

Kullanıcılar ile donanım arasındaki iletim bileşeni/ bileşenleri aşağıdakilerden hangisidir?

a. Veri ve bilgi
b. Sistem yazılımı
c. Uygulama yazılımı ve sistem yazılımı
d. Yorum ve doğrudan işlem
e. Uygulama yazılımı

Cevap : c. Uygulama yazılımı ve sistem yazılımı

Aşağıdakilerden hangisi, çevrim içi işlem sistemini yığın işlem sisteminden ayıran temel özelliktir?

a. Veri girişi
b. Çıktıların alınması
c. Donanım
d. Anında işlem
e. Bellek kapasitesi

Cevap : d. Anında işlem

Aşağıdakilerden hangisi BT’nin iç kontrolün verimli ve etkin çalışması için sağladığı yararlardan biri değildir?

a. Bilginin zamanlılığını sağlar.
b. Bilginin elde edilebilirliğini ve doğruluğunu artırır.
c. Bilginin ek analizlerini kolaylaştırır.
d. Kontrollerin, hataları ve hileleri atlama riskini azaltır.
e. Kontrol testlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

Cevap : e. Kontrol testlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

Denetçinin, denetim sürecinde sistemin ve program mantığının doğruluğunu belirleyemediği denetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Bilgisayarın çevresinden denetim
b. Bilgisayarın içinden denetim
c. Bilgisayarla denetim
d. İç denetim
e. Dış denetim

Cevap : a. Bilgisayarın çevresinden denetim

İç kontrollerden bağımsız olarak, hesap kalanlarında veya belirli işlem gruplarında hatalar ve hileler bulunması olasılığını tanımlayan aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kontrol riski
b. Denetim riski
c. Alfa risk
d. Doğal risk
e. Bulma riski

Cevap : d. Doğal risk

Aşağıdakilerden hangisi genel kontrollerin alanına girmez?

a. Örgütsel Kontroller
b. İşletim Sistemi Kontrolleri
c. Bilgi işleme Kontrolleri
d. Sistem Geliştirme Kontrolleri
e. Sistem Bakım Kontrolleri

Cevap : c. Bilgi işleme Kontrolleri

4 7 6 3 1 1 2 kodunun sağlama sayısı modulus 11’e göre aşağıdakilerden hangisidir?

a. 6
b. 49
c. 4
d. 5
e. 55

Cevap : a. 6

Uygulama kontrollerinde temel süreç aşağıdakilerden hangisidir?

a. Girdi-Çıktı-Bilgi işleme
b. Bilgi işleme-Girdi-Çıktı
c. Çıktı-Bilgi işleme-Girdi
d. Girdi-Bilgi işleme-Çıktı
e. Girdi-Bilgi işleme-Kontrol

Cevap : d. Girdi-Bilgi işleme-Çıktı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!