Anadolu AöfMLY201U Türk Vergi Sistemi

MLY201U Türk Vergi Sistemi Final Deneme Sınavı 1

MLY201U Türk Vergi Sistemi Final Deneme Sınavı 1

#1. Bir denetçi finansal tabloların bütünü konusunda görüş sahibi olmak için yeterli kanıt elde edemediği durumda, aşağıdaki raporlardan hangisini hazırlar?

Cevap : C. Şartlı görüş

#2. Aşağıdakilerden hangisi denetimin genel amaçlarından biri değildir?

Cevap : D. Zamanlılık

#3. Denetimin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak için aşağıdaki aşamalardan hangisi en gereklisidir?

Cevap : A. Planlama

#4. Tasdik” hangi meslek türüne verilmiş denetim yetkisidir?

Cevap : B. YMM

#5. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede risk doğuran dış faktörlerden değildir?

Cevap : A. Yeni işgören alımı

#6. Görevlerin ayırımı ilkesinin uygulanması hangi iç kontrol unsurunun bir aracıdır?

Cevap : E. Kontrol eylemleri

#7. İşletmenin finansal tablolarının genel kabul görmüş muhasebe kavram ve ilkelerine uygunluğunun tarafsız olarak incelenmesi ve sonuçların bir raporla iletilmesi süreci hangi tür denetimdir?

Cevap : A. Finansal Tablo Denetimi

#8. Günümüzde muhasebe denetimi aşağıdakilerden hangisi biçiminde yapılmaktadır?

Cevap : D. Finansal tabloların bütünü hakkında görüş oluşturmak üzere; iç kontrol sisteminin incelenmesine dayalı olarak işlem ve kayıtların örnekleme yoluyla incelenmesi

#9. BDDK hangi tür işletmelerin bağımsız denetimlerini düzenlemektedir?

Cevap : C. Bankalar

#10. İç kontrolün incelenme süecinde kontrol riskinin ön belirlemesi hangi aşamadan sonra yapılır?

Cevap : E. İç kontrol hakkında bilgi toplanması

#11. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha güvenilir bir kanıttır?

Cevap : D. Satış faturası

#12. Denetçi aşağıdakilerden hangisini denetim bilgilerini kaydetmek için kullanılır?

Cevap : E. Çalışma kağıtlarını

#13. Bilançoda veya gelir tablosunda görülen varlık, kaynak, gelir, giderlerin, finansal tabloların yayınlandığı tarih itibariyle gerçekten var oldukları ve dönem içinde gerçekleştiklerini ifade eden denetim amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Dönemsellik

#14. Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol tanımındaki bir unsur değildir?

Cevap : D. İç kontrol işletme amaçlarına ulaşmada garanti sağlar.

#15. Aşağıdakilerden hangisi bir denetim türü değildir?

Cevap : B. İşletme Denetimi

#16. İşlem testleri, hesap kalanı testi ve analitik test ayrımı hangi kriter göz önüne alınarak yapılır?

Cevap : C. Denetlenen veri

#17. Aşağıdakilerden hangisi bir iç kontrol unsuru değildir?

Cevap : C. Risk yönetimi

#18. Denetçinin denetim talebinde bulunan tüm müşterileri kabul etmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Yüksek denetim riski içeren müşterilerin denetçinin taşıdığı denetim riskini arttırması

#19. İşletmenin karmaşık yapısının örgütlü ve sistematik bir şekilde denetlenebilmesi için aşağıdaki yollardan hangisi izlenmelidir?

Cevap : E. Denetim alanlarına bölme

#20. Aşağıdakilerden hangisi faaliyet döngüleri yaklaşımına göre bir denetim alanı olarak kabul edilir?

Cevap : C. Hasılat döngüsü

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MLY201U Türk Vergi Sistemi Final Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MLY201U Türk Vergi Sistemi Final Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Ünite -5
İç Kontrolün İncelenmesi

Aşağıdakilerden hangisi denetçinin iç kontrolü inceleme nedeni değildir?

A. İç kontrolle ilgili görüş oluşturmak için

B. Genel kabul görmüş denetim standartları zorunlu tuttuğu için
C. Tözel testlerin boyutunu belirlemek için
D. Daha sonra inceleyeceği denetim alanını sınırlandırmak için
E. Tözel testlerin zamanını belirlemek için

Cevap : A. İç kontrolle ilgili görüş oluşturmak için

Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol tanımındaki bir unsur değildir?

A. İç kontrol bir süreçtir.
B. İç kontrol işletme amaçlarını başarmak için oluşturulur.
C. İç kontrol işletmedeki tüm kişiler tarafından başarılır.
D. İç kontrol işletme amaçlarına ulaşmada garanti sağlar.
E. İç kontrol işletme amaçlarına ulaşmada makul bir güven verir.

Cevap : D. İç kontrol işletme amaçlarına ulaşmada garanti sağlar.

Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol amaç sınıflamasındaki faaliyetlerle ilgili amaç grubuna girer?

A. Güvenilir finansal tablolar hazırlanması ile ilgili amaçlar.
B. İşletme kaynaklarının etkin ve verimli kullanılışıyla ilgili olan amaçlar.
C. İşletmenin uyması gereken yasa ve düzenlemelerle ilgili amaçlar.
D. Finansal tabloların doğruluğu ile ilgili amaçlar.
E. Finanasal tabloların vergi yasalarına uygunluğu ile ilgili amaçlar.

Cevap : B. İşletme kaynaklarının etkin ve verimli kullanılışıyla ilgili olan amaçlar.

Aşağıdakilerden hangisi bir iç kontrol unsuru değildir?

A. İzleme
B. Kontrol eylemleri
C. Risk yönetimi
D. Kontrol çevresi
E. Bilgi ve iletişim

Cevap : C. Risk yönetimi

Aşağıdakilerden hangisi kontrol çevresi unsurlarından değildir?

A. Dürüstlük ve etik değerler
B. Uzmanlığın dikkate alınması
C. Yönetim kurulu veya denetim komitesinin katılım
D. İnsan kaynakları politikaları
E. Örgüt kültürü

Cevap : E. Örgüt kültürü

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede risk doğuran dış faktörlerden değildir?

A. Yeni işgören alımı
B. Teknolojik gelişmeler
C. Müşteri ihtiyaçları ve beklentilerinin değişmesi
D. Rekabet
E. Yeni yasalar veya düzenlemeler

Cevap : A. Yeni işgören alımı

İç denetim hangi iç kontrol unsurunun başrılmasında önemli role sahiptir?

A. Kontrol eylemleri
B. İzleme
C. Bilgi ve iletişim
D. Risk değerleme
E. Kontrol çevresi

Cevap : B. İzleme

Görevlerin ayırımı ilkesinin uygulanması hangi iç kontrol unsurunun bir aracıdır?

A. Kontrol çevresi
B. İzleme
C. Bilgi ve iletişim
D. Risk değerleme
E. Kontrol eylemleri

Cevap : E. Kontrol eylemleri

Aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün incelenmesi sürecinde bir aşama değildir?

A. Uygunluk testlerinin yapılması
B. Kontrol riskinin belirlenmesi
C. Tözel testlerin yapılması
D. İç kontrolle ilgili bilgi toplanması
E. Kontrol riskinin ön belirlemesinin yapılması

Cevap : C. Tözel testlerin yapılması

İç kontrolün incelenme süecinde kontrol riskinin ön belirlemesi hangi aşamadan sonra yapılır?

A. İlave uygunluk testlerinin yapılması
B. Tözel testlerin yapılması
C. Denetim planının yapılması
D. İç kontrolün işleyiş etkinliğiyle ilgili uygunluk testlerinin yapılması
E. İç kontrol hakkında bilgi toplanması

Cevap : E. İç kontrol hakkında bilgi toplanması

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!