Anadolu AöfMLY201U Türk Vergi Sistemi

MLY201U Türk Vergi Sistemi Final Deneme Sınavı 5

MLY201U Türk Vergi Sistemi Final Deneme Sınavı 5

#1. Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol tanımındaki bir unsur değildir?

Cevap : D. İç kontrol işletme amaçlarına ulaşmada garanti sağlar.

#2. I. Denetim risk modeli denetçiye, uygulayacağı yordamların yapısını, kapsamını ve zamanlamasını belirlemesinde yardımcı olur. II. Denetçi kendisinden kaynaklanan kontrol riskinin düzeyini belirleyerek, planlamasını kabul edilebilir denetim riski düzeyine uygun şekilde gerçekleştirir. III. Doğal risk, kontrol riski ve bulma riski denetim risk modelinin bileşenlerini oluşturmaktadır. IV. Denetçi kabul edilebilir denetim riskinin, bir başka yönüyle güvenilirliğinin düzeyini belirledikten sonra ilk iki bileşen olan doğal risk ve kontrol riskini belirler. Denetim risk modeli ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Cevap : C. I-III-IV

#3. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede risk doğuran dış faktörlerden değildir?

Cevap : A. Yeni işgören alımı

#4. Aşağıdakilerden hangisi bir iç kontrol unsuru değildir?

Cevap : C. Risk yönetimi

#5. Kontrol riski düşük işletmelerde aşağıdakilerden hangisi uygulanabilir?

Cevap : A. Tözel testlerin miktarı azaltılabilir

#6. Denetimin hangi aşamasında denetim testleri gerçekleştirilir?

Cevap : C. Denetimi yürütme

#7. I. Analitik yordamlar yalnızca finansal olmayan verinin daha doğru analiz edilmesine yardımcı olur. II. Trend analizi analitik incelemeler için kullanılabilecek yöntemlerden biridir. III. İlk bakışta görülemeyen bazı bilgilerin ortaya çıkarılmasını sağlayabilir. IV. İşletme risklerinin daha başarılı belirlenmesi ve değerlemesini destekler Denetim planlamasında analitik incelemenin yapılması ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Cevap : B. II-III-IV

#8. Tözel testlerin uygulanma amacı nedir?

Cevap : C. Hesap kalanlarını test etme

#9. Aşağıdakilerden hangisi genel kabul görmüş denetim standardı değildir?

Cevap : E. Kişilik standardı

#10. Aşağıdakilerden hangisi çalışma alanı standartları grubuna giren bir standarttır?

Cevap : A. Planlama ve yardımcıların gözlenmesi

#11. Görevlerin ayırımı ilkesinin uygulanması hangi iç kontrol unsurunun bir aracıdır?

Cevap : E. Kontrol eylemleri

#12. İç kontrolün incelenme süecinde kontrol riskinin ön belirlemesi hangi aşamadan sonra yapılır?

Cevap : E. İç kontrol hakkında bilgi toplanması

#13. Bir bütün olarak finansal tablolar için belirlenmiş önemlilikten daha düşük olarak belirlenen tutar veya tutarlara ne ad verilir?

Cevap : A. Performans önemliliği

#14. Aşağıdakilerden hangisi görüş bildirme standardı gereğince bir görüş bildirme biçimi değildir?

Cevap : D. Şartlı olumsuz görüş bildirme

#15. Denetim gerçekleştirilmeden önce finansal tabloların hile ya da hatadan kaynaklanan önemli yanlışlıklar içerme olasılığına ne ad verilir?

Cevap : B. Önemli yanlışlık riski

#16. İşletmenin iç kontrol sisteminin yeterliliği ve doğal riski önleme imkanlarını anlamak için aşağıdaki testlerden hangisi uygulanmalıdır?

Cevap : A. Kontrol testleri

#17. Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolarda ileri sürülen bir yönetim beyanı değildir?

Cevap : C. Kişilik

#18. Aşağıdakilerden hangisi denetimde uygulanan testlerden biridir?

Cevap : D. Kontrol testi

#19. Denetim riski ve önemlilik ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E. Denetçi denetim riski ve önemliliğe ilişkin değerlendirme sonuçlarını birbirinden ayrı olarak düşünerek karar almalıdır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MLY201U Türk Vergi Sistemi Final Deneme Sınavı 5

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MLY201U Türk Vergi Sistemi Final Deneme Sınavı 5

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Ünite -5
İç Kontrolün İncelenmesi

Aşağıdakilerden hangisi denetçinin iç kontrolü inceleme nedeni değildir?

A. İç kontrolle ilgili görüş oluşturmak için

B. Genel kabul görmüş denetim standartları zorunlu tuttuğu için
C. Tözel testlerin boyutunu belirlemek için
D. Daha sonra inceleyeceği denetim alanını sınırlandırmak için
E. Tözel testlerin zamanını belirlemek için

Cevap : A. İç kontrolle ilgili görüş oluşturmak için

Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol tanımındaki bir unsur değildir?

A. İç kontrol bir süreçtir.
B. İç kontrol işletme amaçlarını başarmak için oluşturulur.
C. İç kontrol işletmedeki tüm kişiler tarafından başarılır.
D. İç kontrol işletme amaçlarına ulaşmada garanti sağlar.
E. İç kontrol işletme amaçlarına ulaşmada makul bir güven verir.

Cevap : D. İç kontrol işletme amaçlarına ulaşmada garanti sağlar.

Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol amaç sınıflamasındaki faaliyetlerle ilgili amaç grubuna girer?

A. Güvenilir finansal tablolar hazırlanması ile ilgili amaçlar.
B. İşletme kaynaklarının etkin ve verimli kullanılışıyla ilgili olan amaçlar.
C. İşletmenin uyması gereken yasa ve düzenlemelerle ilgili amaçlar.
D. Finansal tabloların doğruluğu ile ilgili amaçlar.
E. Finanasal tabloların vergi yasalarına uygunluğu ile ilgili amaçlar.

Cevap : B. İşletme kaynaklarının etkin ve verimli kullanılışıyla ilgili olan amaçlar.

Aşağıdakilerden hangisi bir iç kontrol unsuru değildir?

A. İzleme
B. Kontrol eylemleri
C. Risk yönetimi
D. Kontrol çevresi
E. Bilgi ve iletişim

Cevap : C. Risk yönetimi

Aşağıdakilerden hangisi kontrol çevresi unsurlarından değildir?

A. Dürüstlük ve etik değerler
B. Uzmanlığın dikkate alınması
C. Yönetim kurulu veya denetim komitesinin katılım
D. İnsan kaynakları politikaları
E. Örgüt kültürü

Cevap : E. Örgüt kültürü

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede risk doğuran dış faktörlerden değildir?

A. Yeni işgören alımı
B. Teknolojik gelişmeler
C. Müşteri ihtiyaçları ve beklentilerinin değişmesi
D. Rekabet
E. Yeni yasalar veya düzenlemeler

Cevap : A. Yeni işgören alımı

İç denetim hangi iç kontrol unsurunun başrılmasında önemli role sahiptir?

A. Kontrol eylemleri
B. İzleme
C. Bilgi ve iletişim
D. Risk değerleme
E. Kontrol çevresi

Cevap : B. İzleme

Görevlerin ayırımı ilkesinin uygulanması hangi iç kontrol unsurunun bir aracıdır?

A. Kontrol çevresi
B. İzleme
C. Bilgi ve iletişim
D. Risk değerleme
E. Kontrol eylemleri

Cevap : E. Kontrol eylemleri

Aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün incelenmesi sürecinde bir aşama değildir?

A. Uygunluk testlerinin yapılması
B. Kontrol riskinin belirlenmesi
C. Tözel testlerin yapılması
D. İç kontrolle ilgili bilgi toplanması
E. Kontrol riskinin ön belirlemesinin yapılması

Cevap : C. Tözel testlerin yapılması

İç kontrolün incelenme süecinde kontrol riskinin ön belirlemesi hangi aşamadan sonra yapılır?

A. İlave uygunluk testlerinin yapılması
B. Tözel testlerin yapılması
C. Denetim planının yapılması
D. İç kontrolün işleyiş etkinliğiyle ilgili uygunluk testlerinin yapılması
E. İç kontrol hakkında bilgi toplanması

Cevap : E. İç kontrol hakkında bilgi toplanması

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!