Anadolu AöfİŞL107U Genel İşletme

İŞL107U Genel İşletme Vize Deneme Sınavı -3

İŞL107U Genel işletme Vize Deneme Sınavı -3

#1. Birbirlerini bütünleyen fakat farklı faaliyetler gerçekleştiren işletmelerin birleşmeleri veya ortak iş yapma tanımı aşağıdaki büyüme türlerinden hangisidir?

Cevap : d. Dikey büyüme

#2. Etik kodlar için aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir?

Cevap : e. Sadece yöneticileri ilgilendirir.

#3. Çoğunluğun en yüksek iyiliğine yol açmaya çabalayan karar alma yaklaşımı, etik karar alma yaklaşımlarından hangisidir?

Cevap : a. Faydacılık yaklaşımı

#4. Bir işletme kurulurken yapılan piyasa araştırması, işletmenin üreteceği veya pazarlayacağı ürün ve hizmetlerin ne kadar olacağını ve nasıl üretileceğini saptamak için yapılan araştırma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Piyasa araştırması ve talep tahmini

#5. Girdileri çıktılara dönüştürmek için gerekli olan uzmanlık, bigi, araç ve yetenek aşağıda verilen kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

Cevap : c. Teknoloji

#6. İnovasyon kavramı ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : c. Ticari hale gelebilen yeniliğe denir.

#7. Etik ikilem nedir?

Cevap : b. Birbiriyle çatışan, ancak her ikisinin de olası

#8. Aşağıdakilerden hangisi çevre yönetim sistemi standartıdır?

Cevap : e. ISO 14000

#9. İşletme kurma, hangi süreçle başlar?

Cevap : a. Girişimcinin fikriyle başlayan bir süreçtir.

#10. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin varlığının sağlamış olduğu yararlardan biri değildir?

Cevap : d. Doğal kaynakları tüketmeleri

#11. İşletme kurmada yasal izinler alınması gereken bazı kuruluşlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlardan biri değildir?

Cevap : c. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

#12. İşletme çevresinin işletme sınırları içinde yer alan kısmına ne ad verilir?

Cevap : d. İç çevre

#13. Bir işletmenin çalışanlarının zamanını, parasını, ürün veya hizmetlerini kâr amacı gütmeyen örgütlere bağışlaması hangi sosyal sorumluluk kapsamında yer alır?

Cevap : a. Hayırseverlik sorumluluğu

#14. Aşağıdakilerden hangisi büyümenin sakıncalarından biridir?

Cevap : a. Çalışanların olumsuz etkilenmesi

#15. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin amaçları arasında yer almamaktadır?

Cevap : a. Siyasal Sürdürülebilirlik Amacı

#16. İşletmeleri sınıflandırmada kullanılan kriterlerden hangisi aşağıdaki seçenekte yer almaktadır?

Cevap : c. Sermaye Mülkiyeti Bakımından Sınıflandırma

#17. Genel Sistem Yaklaşımı’yla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e. Genel olarak kapalı sistem yapısını kabul eder

#18. İşletmeyi yakından ilgilendiren çevresel faktörlerin sayısı ve bu faktörlerin değişim hızı aşağıdakilerden hangisinin derecesini belirlemektedir?

Cevap : d. Çevresel belirsizlik

#19. Aşağıda verilenlerden hangisi genel çevre bileşenlerinden değildir?

Cevap : c. İşgücü çevresi

#20. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sağladığı faydalar arasında yer almamaktadır?

Cevap : c. Kapasite

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Vize Deneme Sınavı 3
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Vize Deneme Sınavı 3
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -3
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL107U Genel İşletme Vize Deneme Sınavı -3

İŞL107U Genel işletme Vize Deneme Sınavı -3

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -3
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL107U Genel İşletme
Ünite – 3
Etik ve Sosyal Sorumluluk

Bir karar ya da eylemin “doğru” veya “yanlış” olduğunu belirleyen ilkeler ve ahlaki standartlar neyi tanımlar?

a. Norm
b. Etik
c. İlke
d. Kural
e. Standart

Cevap : b. Etik

Etik ikilem nedir?

a. Bireyin etik dışı karar almasıdır.
b. Birbiriyle çatışan, ancak her ikisinin de olası geçerli etik yönleri olan iki seçenekten birinin seçilmesinin gerektiği durumdur.
c. İki karar seçeneğinden ikisinin de tam anlamıyla etik olmasıdır.
d. Karar seçeneklerinden biri etik, diğeri ise etik dışıdır.
e. Kararın etik olması ülkeden ülkeye değişmektedir.

Cevap : b. Birbiriyle çatışan, ancak her ikisinin de olası

Aşağıdakilerden hangisi etik karar alma sürecini etkileyen faktörlerden değildir?

a. Örgüt kültürü
b. Yapısal faktörler
c. Eğitim düzeyi
d. Bireysel karakteristikler
e. Konunun derinliği

Cevap : c. Eğitim düzeyi

Çoğunluğun en yüksek iyiliğine yol açmaya çabalayan karar alma yaklaşımı, etik karar alma yaklaşımlarından hangisidir?

a. Faydacılık yaklaşımı
b. Haklar yaklaşımı
c. Adalet yaklaşımı
d. Sosyal sözleşme yaklaşımı
e. Görecelilik yaklaşımı

Cevap : a. Faydacılık yaklaşımı

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluğa sosyoekonomik yaklaşımı ifade eder?

a. İşletmelerin temel sorumluluğu mal ve hizmet üretmektir.
b. İşletmelerin temel sorumluluğu kâr elde etmektir.
c. İşletmeler ortaklarına ve hissedarlarına karşı sorumludur.
d. İşletmeler ortakların ötesinde toplumun daha geniş kesimine karşı sorumludur.
e. İşletmeler sadece müşterilere karşı sorumludur.

Cevap : d. İşletmeler ortakların ötesinde toplumun daha geniş kesimine karşı sorumludur.

Bir işletmenin çalışanlarının zamanını, parasını, ürün veya hizmetlerini kâr amacı gütmeyen örgütlere bağışlaması hangi sosyal sorumluluk kapsamında yer alır?

a. Hayırseverlik sorumluluğu
b. Ekonomik sorumluluk
c. Yasal sorumluluk
d. Etik sorumluluk
e. Yönetsel sorumluluk

Cevap : a. Hayırseverlik sorumluluğu

Aşağıdakilerden hangisi iş etiği yönetiminin unsurları içinde yer alır?

a. Kamuya duyurulması
b. Günlük tutturma
c. Etik kodlar oluşturma
d. Kararların ortak alınması
e. Yemin ettirme

Cevap : c. Etik kodlar oluşturma

Etik kodlar için aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir?

a. Karar almada yol gösterir.
b. İşletmenin temel değerlerini bildirir.
c. İşletmenin iş yapma ilkelerini açıklar.
d. Yazılıdır.
e. Sadece yöneticileri ilgilendirir.

Cevap : e. Sadece yöneticileri ilgilendirir.

İşletmenin amaçlarını gerçekleştirirken etkilendiği ve etkilediği birey ya da gruplara ne ad verilir?

a. Paydaş
b. Ortak
c. Doğal çevre
d. Müşteri
e. Çalışan

Cevap : a. Paydaş

Aşağıdakilerden hangisi çevre yönetim sistemi standartıdır?

a. ISO 8000
b. ISO 26000
c. ISO 9000
d. ISO 14643
e. ISO 14000

Cevap : e. ISO 14000

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!