Anadolu AöfİŞL107U Genel İşletme

İŞL107U Genel İşletme Vize Deneme Sınavı -2

İŞL107U Genel İşletme Vize Deneme Sınavı -2

#1. İşletmelerin üretim süreçlerinde ihtiyaç duyacakları hammadde ve malzeme türü girdileri aşağıda verilen sektörel çevre bileşenlerinden hangisi sağlamaktadır?

Cevap : a. Tedarikçiler

#2. Aşağıdaki aşamalardan hangisinde, son kontroller yapılır ve sorunlar çözüldükten sonra, işletme üretime geçer?

Cevap : b. Deneme üretimi

#3. Siyasal çevre faktörlerinin somutlaşmış hâli şeklinde nitelenen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Yasal çevre

#4. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sağladığı faydalar arasında yer almamaktadır?

Cevap : c. Kapasite

#5. Aşağıdakilerden hangisi iş etiği yönetiminin unsurları içinde yer alır?

Cevap : c. Etik kodlar oluşturma

#6. İşletmenin amaçlarını gerçekleştirirken etkilendiği ve etkilediği birey ya da gruplara ne ad verilir?

Cevap : a. Paydaş

#7. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin amaçları arasında yer almamaktadır?

Cevap : a. Siyasal Sürdürülebilirlik Amacı

#8. İşletmeleri sınıflandırmada kullanılan kriterlerden hangisi aşağıdaki seçenekte yer almaktadır?

Cevap : c. Sermaye Mülkiyeti Bakımından Sınıflandırma

#9. Aşağıdakilerden hangisi etik karar alma sürecini etkileyen faktörlerden değildir?

Cevap : c. Eğitim düzeyi

#10. Girişimci, yatırım faaliyetlerine başlarken bazı unsurlara dikkat etmelidir. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan biri değildir?

Cevap : e. Tedarikçilerin istekleri

#11. Günümüzde işletmelerin kuruluş yeri seçiminde göz önüne aldığı en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Pazara yakınlık

#12. İşletmenin sektörel çevresi aşağıda verilen kavramlardan hangisiyle eş anlamlı olarak kullanılabilmektedir?

Cevap : a. Mikro çevre

#13. İnovasyon kavramı ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : c. Ticari hale gelebilen yeniliğe denir.

#14. Belirli bir iş için kurulan birlik veya ortalık birleşmesi aşağıdaki birleşmelerden hangisidir?

Cevap : e. Konsorsiyum

#15. İşletme sınırları dışında kalan her şey şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. İşletme çevresi

#16. Bütünün kendisini oluşturan parçaların toplamından daha fazla bir değer yaratması durumu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

Cevap : c. Sinerji

#17. Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluğa sosyoekonomik yaklaşımı ifade eder?

Cevap : d. İşletmeler ortakların ötesinde toplumun daha geniş kesimine karşı sorumludur.

#18. İşletmenin başka işletmelerin hisse senetlerini alarak, işletmenin yönetimini ele geçirmesi aşağıda ki birleşmelerden hangisidir?

Cevap : e. Holding

#19. Bir karar ya da eylemin “doğru” veya “yanlış” olduğunu belirleyen ilkeler ve ahlaki standartlar neyi tanımlar?

Cevap : b. Etik

#20. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin varlığının sağlamış olduğu yararlardan biri değildir?

Cevap : d. Doğal kaynakları tüketmeleri

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Vize Deneme Sınavı 2
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Vize Deneme Sınavı 2
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -2
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL107U Genel İşletme Vize Deneme Sınavı -2

İŞL107U Genel İşletme Vize Deneme Sınavı -2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -2
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL107U Genel İşletme
Ünite – 2
İşletme Çevresi

İşletme sınırları dışında kalan her şey şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. İşletme çevresi
b. Mikro çevre
c. İş çevresi
d. Görev çevresi
e. Sektörel çevre

Cevap : . İşletme çevresi

Genel Sistem Yaklaşımı’yla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a. Disiplinlerarası bir yaklaşımdır
b. İlk olarak biyoloji alanında uygulanmıştır
c. Olguların incelenmesinde çevresel ilişkilere vurgu yapar
d. Karl Ludwig von Bertallanfy tarafından ortaya atılmıştır
e. Genel olarak kapalı sistem yapısını kabul eder

Cevap : e. Genel olarak kapalı sistem yapısını kabul eder

Bütünün kendisini oluşturan parçaların toplamından daha fazla bir değer yaratması durumu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

a. Entropi
b. Ekofinalite
c. Sinerji
d. Sistem etkileşimi
e. Alt sistem

Cevap : c. Sinerji

İşletme çevresinin işletme sınırları içinde yer alan kısmına ne ad verilir?

a. Genel çevre
b. Görev çevresi
c. Mikro çevre
d. İç çevre
e. Makro çevre

Cevap : d. İç çevre

İşletmenin sektörel çevresi aşağıda verilen kavramlardan hangisiyle eş anlamlı olarak kullanılabilmektedir?

a. Mikro çevre
b. İç çevre
c. Dış çevre
d. Genel çevre
e. Makro çevre

Cevap : a. Mikro çevre

Aşağıda verilenlerden hangisi genel çevre bileşenlerinden değildir?

a. Siyasal-yasal çevre
b. Sosyokültürel çevre
c. İşgücü çevresi
d. Doğal çevre
e. Ekonomik çevre

Cevap : c. İşgücü çevresi

Siyasal çevre faktörlerinin somutlaşmış hâli şeklinde nitelenen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yasal çevre
b. Sosyal çevre
c. Kültürel çevre
d. Doğal çevre
e. Ekonomik çevre

Cevap : a. Yasal çevre

Girdileri çıktılara dönüştürmek için gerekli olan uzmanlık, bigi, araç ve yetenek aşağıda verilen kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

a. Sistem
b. Süreç
c. Teknoloji
d. Teknik
e. Program

Cevap : c. Teknoloji

İşletmelerin üretim süreçlerinde ihtiyaç duyacakları hammadde ve malzeme türü girdileri aşağıda verilen sektörel çevre bileşenlerinden hangisi sağlamaktadır?

a. Tedarikçiler
b. Ortaklar
c. İşletme sahipleri
d. Çıkar grupları
e. Düzenleyici kurumlar

Cevap : a. Tedarikçiler

İşletmeyi yakından ilgilendiren çevresel faktörlerin sayısı ve bu faktörlerin değişim hızı aşağıdakilerden hangisinin derecesini belirlemektedir?

a. Sinerji
b. Entropi
c. Teknolojik gelişme
d. Çevresel belirsizlik
e. Yenilikçilik potansiyeli

Cevap : d. Çevresel belirsizlik

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!