Anadolu AöfİŞL107U Genel İşletme

İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -1

İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -1

#1. İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçmek, net çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını saptamak için kullanılan oranlar aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Cevap : a. Likidite oranları

#2. Mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarını giderme özelliğine ne ad verilir?

Cevap : b. Fayda

#3. Aşağıdakilerden hangisi dört temel yönetim fonksiyonundan biri değildir?

Cevap : d. Güdüleme

#4. İşletmenin başka işletmelerin hisse senetlerini alarak, işletmenin yönetimini ele geçirmesi aşağıda ki birleşmelerden hangisidir?

Cevap : e. Holding

#5. Girişimci, yatırım faaliyetlerine başlarken bazı unsurlara dikkat etmelidir. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan biri değildir?

Cevap : e. Tedarikçilerin istekleri

#6. İşletme hiyerarşisinde aynı düzeyde bulunan yönetici/çalışanlar arasında çoğunlukla koordine etme amaçlı olarak gerçekleştirilen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Yatay iletişim

#7. İnsan ihtiyaçlarını gidermek, sorunlarını çözmek için elde edilecek ürün ve hizmetlerin üretiminde kullanılan miktar ve çeşit yönünden sınırlı olan girdi ya da kaynaklar olarak tanımlanan kavrama ne ad verilir?

Cevap : e. Üretim faktörleri

#8. Aşağıdaki aşamalardan hangisinde, son kontroller yapılır ve sorunlar çözüldükten sonra, işletme üretime geçer?

Cevap : b. Deneme üretimi

#9. İşletmede gerçekleşen değişmelerin belirlenebilmesi (örneğin, son beş yıldaki satışların eğilimini görmek için) ve diğer işletmelerin performansları ile karşılaştırmalar yapılabilmesi için bilgi aşağıdaki hangi niteliğe sahip olmalıdır?

Cevap : a. Karşılaştırılabilirlik

#10. Aşağıdakilerden hangisi işletmecilikte kullanılan “İhtiyaçlar Hiyerarşisi”ne göre yapılan sınıflandırma yer alan ihtiyaçlardan biridir?

Cevap : a. Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı

#11. Aşağıdakilerden hangisi örgütlemenin temel unsurlarından biri değildir?

Cevap : e. Teknoloji

#12. “Başkalarını belli bir amaç doğrultusunda davranmaya sevk eden, etkileyen kişi” tanımının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Lider

#13. Günümüzde işletmelerin kuruluş yeri seçiminde göz önüne aldığı en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Pazara yakınlık

#14. Belirli bir iş için kurulan birlik veya ortalık birleşmesi aşağıdaki birleşmelerden hangisidir?

Cevap : e. Konsorsiyum

#15. Muhasebenin temel amacı aşağıdakilerden hangisinde en iyi şekilde ifade edilmiştir?

Cevap : a. İşletmenin finansal durumu, faaliyet sonuçları ve nakit akışları hakkında karar vericilere faydalı bilgi sağlamak

#16. İşletmelerin amaç ve hedef­lerine ulaşabilmeleri için yerine getirmek zorunda oldukları faaliyetleri nasıl gruplandırırız?

Cevap : a. Finansman, yatırım ve işletme faaliyetleri (üretim-satış faaliyetleri)

#17. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin başarısını sağlamada önemli olan temel ilkeler arasında yer almamaktadır?

Cevap : d. Taklitçilik

#18. Yönetim piramidine göre, işletmelerde kaç tane yönetsel kademe vardır?

Cevap : c. 3

#19. İşletme bir sistem olarak düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi sistemin elemanlarını ya da alt sistemini oluşturan fonksiyonlardan biri değildir?

Cevap : b. Yazı İşleri

#20. İşletmenin sahip olduğu ve gelecekte işletmeye fayda sağlayacak olan ekonomik değerler aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Cevap : a. Varlıklar

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -1

İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL107U Genel İşletme
Ünite – 5
İşletmelerde Yönetim

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin dört unsurundan biri değildir?

a. İşletmenin kuruluş yeri
b. İşi yapacak insanlar
c. Etkililik ve verimlilik
d. Yönetimin fonksiyonları
e. İşletmenin amaçları

Cevap : a. İşletmenin kuruluş yeri

Yönetim piramidine göre, işletmelerde kaç tane yönetsel kademe vardır?

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

Cevap : c. 3

Yönetici yeteneklerinden hangisi tüm yönetsel kademeler için eşit derecede önem taşır?

a. Kavramsal yetenek
b. Beşeri ilişkiler yeteneği
c. Teknik yetenek
d. Bilgi sağlama yeteneği
e. Temsil yeteneği

Cevap : b. Beşeri ilişkiler yeteneği

Aşağıdakilerden hangisi dört temel yönetim fonksiyonundan biri değildir?

a. Örgütleme
b. Planlama
c. Yöneltme
d. Güdüleme
e. Kontrol

Cevap : d. Güdüleme

Aşağıdaki kavramlardan hangisi “bir örgütün ileride gerçekleştirmeyi arzu ettiği bir durumu” ifade eder?

a. Etkililik
b. Verimlilik
c. Yönetim
d. Stratejiler
e. Amaçlar ve hedefler

Cevap : e. Amaçlar ve hedefler

“Başkalarını belli bir amaç doğrultusunda davranmaya sevk eden, etkileyen kişi” tanımının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Lider
b. Yönetici
c. Üst yönetim
d. Şef
e. Müdür

Cevap : a. Lider

“Bir makine gibi işleme eğiliminde olan, katı kurallara, yönetmeliklere, standardize edilmiş görevlere ve sıkı denetime dayanan” örgütsel yapı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Organik yapı
b. Mekanik yapı
c. Proje yapısı
d. Matris yapı
e. Takımlara dayalı yapı

Cevap : b. Mekanik yapı

İşletme hiyerarşisinde aynı düzeyde bulunan yönetici/çalışanlar arasında çoğunlukla koordine etme amaçlı olarak gerçekleştirilen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Aşağı doğru iletişim
b. Yukarı doğru iletişim
c. Yatay iletişim
d. Çapraş iletişim
e. Biçimsel olmayan iletişim

Cevap : c. Yatay iletişim

Aşağıdaki kavramlardan hangisi faaliyetler yürütülürken gerçekleştirilen kontrolü ifade eder?

a. Geriye dönük kontrol
b. İleriye dönük kontrol
c. Yönetsel kontrol
d. Eş zamanlı kontrol
e. Kalite kontrol

Cevap : d. Eş zamanlı kontrol

Aşağıdakilerden hangisi örgütlemenin temel unsurlarından biri değildir?

a. İş bölümü ve uzmanlaşma
b. Bölümlendirme
c. Biçimselleşme
d. Kontrol alanı
e. Teknoloji

Cevap : e. Teknoloji

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -5
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!