Anadolu AöfİŞL107U Genel İşletme

İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -2

İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -2

#1. Muhasebenin ikinci işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Finansal tabloların analiz edilip yorumlanması

#2. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin varlığının sağlamış olduğu yararlardan biri değildir?

Cevap : d. Doğal kaynakları tüketmeleri

#3. Aşağıdaki kavramlardan hangisi faaliyetler yürütülürken gerçekleştirilen kontrolü ifade eder?

Cevap : d. Eş zamanlı kontrol

#4. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin amaçları arasında yer almamaktadır?

Cevap : a. Siyasal Sürdürülebilirlik Amacı

#5. Bir işletme kurulurken yapılan piyasa araştırması, işletmenin üreteceği veya pazarlayacağı ürün ve hizmetlerin ne kadar olacağını ve nasıl üretileceğini saptamak için yapılan araştırma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Piyasa araştırması ve talep tahmini

#6. “Bir makine gibi işleme eğiliminde olan, katı kurallara, yönetmeliklere, standardize edilmiş görevlere ve sıkı denetime dayanan” örgütsel yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Mekanik yapı

#7. Finansal yönetimin temel amacı aşağıdakilerinden hangisinde en iyi ifade edilmektedir?

Cevap : a. Ortakların refah düzeyini veya işletmenin değerini artırmaktır

#8. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sağladığı faydalar arasında yer almamaktadır?

Cevap : c. Kapasite

#9. Birbirlerini bütünleyen fakat farklı faaliyetler gerçekleştiren işletmelerin birleşmeleri veya ortak iş yapma tanımı aşağıdaki büyüme türlerinden hangisidir?

Cevap : d. Dikey büyüme

#10. İşletmede gerçekleşen finansal nitelikli olayların tanımlanması, ölçülerek kayda alınması, analiz edilip yorumlanması ve karar vericilere iletilmesi sürecini kapsayan bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Cevap : a. Muhasebe

#11. İşletme kurmada yasal izinler alınması gereken bazı kuruluşlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlardan biri değildir?

Cevap : c. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

#12. Bir faaliyet dönemi içinde kullanılacak, tüketilecek, satılacak, tahsil edilecek unsurlar ile paranın kendisinden oluşan varlıklar nasıl sınıflandırılır?

Cevap : a. Dönen varlıklar

#13. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin dört unsurundan biri değildir?

Cevap : a. İşletmenin kuruluş yeriCevap : a. İşletmenin kuruluş

#14. İşletme kurma, hangi süreçle başlar?

Cevap : a. Girişimcinin fikriyle başlayan bir süreçtir.

#15. İşletmeleri sınıflandırmada kullanılan kriterlerden hangisi aşağıdaki seçenekte yer almaktadır?

Cevap : c. Sermaye Mülkiyeti Bakımından Sınıflandırma

#16. Yönetici yeteneklerinden hangisi tüm yönetsel kademeler için eşit derecede önem taşır?

Cevap : b. Beşeri ilişkiler yeteneği

#17. Aşağıdakilerden hangisi büyümenin sakıncalarından biridir?

Cevap : a. Çalışanların olumsuz etkilenmesi

#18. Aşağıdakilerden hangisi bilgiyi işletmeden doğrudan elde edebilecek olan işletme içi bilgi kullanıcıları olarak nitelendirilir?

Cevap : a. İşletme yöneticileri

#19. İnovasyon kavramı ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : c. Ticari hale gelebilen yeniliğe denir.

#20. Aşağıdaki kavramlardan hangisi “bir örgütün ileride gerçekleştirmeyi arzu ettiği bir durumu” ifade eder?

Cevap : e. Amaçlar ve hedefler

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -2

İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL107U Genel İşletme
Ünite – 6
İşletmelerde Üretim ve Pazarlama

Aşağıdakilerden hangisi üretim sistemleri içinde yer almaz?

a. El İşçiliği
b. Ev İşçiliği
c. İmalathane Sistemi
d. Fabrikasyon Sistemi
e. Tek üretim

Cevap : e. Tek üretim

Aşağıdakilerden hangisi el işçiliğinin temel özelliklerine terstir?

a. Sürekli bir gelişme gösterir
b. Alıcılar sayıca sınırlıdır
c. Kapital gereksinimi azdır
d. İşletme küçük ve üretim kişiseldir
e. Kullanılan makineler küçüktür

Cevap : a. Sürekli bir gelişme gösterir

Üretimin bağımsız işçilerce girişimciler hesabına ve
kâr ve zararı girişimcilerin olmak üzere kendi işyerlerinde yapılması hangi üretim sisteminin özelliğidir?

a. El işçiliği
b. Ev işçiliği
c. Yapım yerinde üretim
d. Fabrikasyon sistemi
e. İmalathane sistemi

Cevap : b. Ev işçiliği

Aşağıdakilerden hangileri imalathane sisteminin temel özelliklerine terstir?
I. Ürünler daha çok özel alıcıların kişisel isteklerine
göre üretilir
II. Alıcı ve üretici arasında kişisel ilişki oluşur
III. Değişmez giderler oldukça yüksektir
IV. Bu sistemle üretim yapan kişi işletmeleri yaygındır
V. İş bölümüne daha az yer verilir

a. III-IV
b. III-IV-V
c. I-III-V
d. I-II-V
e. II-IV

Cevap : d. I-II-V

Aşağıdakilerden hangileri üretim akışı ve miktarına göre üretim biçimlerine girer?
I. Tek üretim
II. İşletmede üretim
III. Kitlesel üretim
IV. Yapım yerinde üretim
V. Seri üretim

a. I-III-IV
b. III-IV-V
c. I-III-V
d. I-II-III-V
e. II-IV

Cevap : c. I-III-V

Belirli bir tüketici kümesinin özel ihtiyaç ve isteklerine hitap eden, bulunması için özel çaba gerektiren
ve fiyatı yüksek olan ürünler çeşitleri aşağıdakilerden hangi sınıfa girer?

a. Kolayda ürünler
b. Beğenmeli ürünler
c. Özellikli ürünler
d. Aranmayan ürünler
e. Endüstriyel ürünler

Cevap : c. Özellikli ürünler

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel ürünler içine girmez?

a. Hammaddeler
b. Üretim gereçleri ve parçalar
c. Donatım ürünleri
d. Yardımcı araçlar
e. Kolayda ürünler

Cevap : e. Kolayda ürünler

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi bütçesinin oluşturulmasında göz önünde bulundurulması
gereken etmenlerden birisi değildir?

a. Ürün özellikleri
b. Pazarın özellikleri
c. İşletmenin finansal gücü
d. Rekabet yapısı
e. Teknoloji

Cevap : e. Teknoloji

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin fiyat kararlarında göz önünde bulundurması gereken etmenlere
girmez?

a. Maliyet giderleri
b. Pazardaki rekabet
c. Talep
d. Reklam
e. Devlet

Cevap : d. Reklam

Aşağıdakilerden hangisi tüketicilere yönelik satış özendirme araçlarından biri değildir?

a. Kuponlar
b. Örnek ürün dağıtımları
c. İndirimler
d. Hediye ürünler
e. Satış toplantıları ve gezileri

Cevap : e. Satış toplantıları ve gezileri

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -6
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!