Anadolu AöfİŞL107U Genel İşletme

İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -3

İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -3

#1. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi bütçesinin oluşturulmasında göz önünde bulundurulması gereken etmenlerden birisi değildir?

Cevap : e. Teknoloji

#2. Aşağıdakilerden hangileri imalathane sisteminin temel özelliklerine terstir? I. Ürünler daha çok özel alıcıların kişisel isteklerine göre üretilir II. Alıcı ve üretici arasında kişisel ilişki oluşur III. Değişmez giderler oldukça yüksektir IV. Bu sistemle üretim yapan kişi işletmeleri yaygındır V. İş bölümüne daha az yer verilir.

Cevap : d. I-II-V

#3. İşletme çevresinin işletme sınırları içinde yer alan kısmına ne ad verilir?

Cevap : d. İç çevre

#4. elirli bir tüketici kümesinin özel ihtiyaç ve isteklerine hitap eden, bulunması için özel çaba gerektiren ve fiyatı yüksek olan ürünler çeşitleri aşağıdakilerden hangi sınıfa girer?

Cevap : c. Özellikli ürünler

#5. Aşağıdakilerden hangisi çevre yönetim sistemi standartıdır?

Cevap : e. ISO 14000

#6. Girdileri çıktılara dönüştürmek için gerekli olan uzmanlık, bigi, araç ve yetenek aşağıda verilen kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

Cevap : c. Teknoloji

#7. Etik kodlar için aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir?

Cevap : e. Sadece yöneticileri ilgilendirir.

#8. Aşağıdakilerden hangisi el işçiliğinin temel özelliklerine terstir?

Cevap : a. Sürekli bir gelişme gösterir

#9. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin insan kaynakları bölümü oluşturulmasında temel (öncelikli) alınacak kriterdir?

Cevap : c. İnsan kaynakları faaliyetlerinin sayı ve niteliğini

#10. Çoğunluğun en yüksek iyiliğine yol açmaya çabalayan karar alma yaklaşımı, etik karar alma yaklaşımlarından hangisidir?

Cevap : a. Faydacılık yaklaşımı

#11. İşletmeyi yakından ilgilendiren çevresel faktörlerin sayısı ve bu faktörlerin değişim hızı aşağıdakilerden hangisinin derecesini belirlemektedir?

Cevap : d. Çevresel belirsizlik

#12. Bir işletmenin çalışanlarının zamanını, parasını, ürün veya hizmetlerini kâr amacı gütmeyen örgütlere bağışlaması hangi sosyal sorumluluk kapsamında yer alır?

Cevap : a. Hayırseverlik sorumluluğu

#13. Aşağıdakilerden hangisi tüketicilere yönelik satış özendirme araçlarından biri değildir?

Cevap : e. Satış toplantıları ve gezileri

#14. Etik ikilem nedir?

Cevap : b. Birbiriyle çatışan, ancak her ikisinin de olası

#15. Aşağıdaki kavramlardan hangisi “işletmede rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağının sağlanması, süreç-sistem yaklaşımında işletmenin bütün çalışanlarını etkileyen ve kapsayan süreçlerin sistematik olarak planlanması, geliştirilmesi ve kontrolü, en etkin ve ekonomik şekilde işletmelerin belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda işgücünü geliştirmesidir” tanımlamasına aittir?

Cevap : b. İnsan kaynakları yönetimi

#16. Genel Sistem Yaklaşımı’yla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e. Genel olarak kapalı sistem yapısını kabul eder

#17. Aşağıdakilerden hangisi dolaylı ücret içinde yer almaz?

Cevap : b. Teşvik primi

#18. Aşağıda verilenlerden hangisi genel çevre bileşenlerinden değildir?

Cevap : c. İşgücü çevresi

#19. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlamasının aşamalarından biridir?

Cevap : d. İnsan kaynakları talebinin belirlenmesi

#20. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel eğitim yöntemlerinden biri değildir?

Cevap : a. E- öğrenme

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -3
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -3
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -3

İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -3

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL107U Genel İşletme
Ünite – 7
İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynağı kavramı içinde yer almaz?

a. yöneticiler
b. çalışanlar
c. hisse sahipleri
d. İşçiler
e. Büro elemanları

Cevap : c. hisse sahipleri

Aşağıdaki kavramlardan hangisi “işletmede rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağının sağlanması, süreç-sistem yaklaşımında işletmenin bütün çalışanlarını etkileyen ve kapsayan süreçlerin sistematik olarak planlanması, geliştirilmesi ve kontrolü, en etkin ve ekonomik şekilde işletmelerin belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda işgücünü geliştirmesidir” tanımlamasına aittir?

a. İnsan kaynağı
b. İnsan kaynakları yönetimi
c. Personel
d. Entelektüel sermaye
e. Yönetim

Cevap : b. İnsan kaynakları yönetimi

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin fonksiyonlarından biri değildir?

a. İnsan kaynakları planlaması
b. Araştırma geliştirme
c. İşe alma
d. Performans değerlendirme
e. Ücretlendirme

Cevap : b. Araştırma geliştirme

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlamasının aşamalarından biridir?

a. Organizasyonun yeniden yapılanması
b. Kademe sayısının azalması
c. Performansın ölçülmesi
d. İnsan kaynakları talebinin belirlenmesi
e. Performans ölçütlerinin belirlenmesi

Cevap : d. İnsan kaynakları talebinin belirlenmesi

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin mevcut insan kaynağının özellikleri ortaya çıkarmaya yarayan çalışmadır?

a. İş analizi
b. Performans yönetimi
c. Personel envanteri
d. Personel devir hızı
e. Personel devamsızlık oranı

Cevap : c. Personel envanteri

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel eğitim yöntemlerinden biri değildir?

a. E- öğrenme
b. İşbaşı eğitim
c. İş dışı eğitim
d. Koçluk mentorluk
e. Rotasyon

Cevap : a. E- öğrenme

Aşağıdakilerden hangisi işe alma sürecinde seçim kriteridir?

a. Personel bulma=işe alma
b. İşin özellikleri=aday havuzu
c. İşin gerekleri=işin tanımı
d. işin gerekleri=işe alma
e. İşin gerekleri=adayın nitelikleri

Cevap : e. İşin gerekleri=adayın nitelikleri

Aşağıdakilerden hangisi dolaylı ücret içinde yer almaz?

a. Sigorta ödemesi
b. Teşvik primi
c. Eğitim ücreti
d. Lojman
e. Yemek ücreti

Cevap : b. Teşvik primi

Aşağıdakilerden hangisi adil ücret sistemi kurmak için işletmenin yerine getireceği içsel bir çalışmadır?

a. İş değerlemesi
b. Performans değerlemesi
c. İş analizi
d. Piyasa ücret araştırması
e. Kariyer yolları

Cevap : a. İş değerlemesi

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin insan kaynakları bölümü oluşturulmasında temel (öncelikli) alınacak kriterdir?

a. İşletmenin büyüklüğü
b. Çalışan sayısı
c. İnsan kaynakları faaliyetlerinin sayı ve niteliğini
d. Makine sayısı ve yerleşimi
e. Örgütsel kademe ve yönetici sayısı

Cevap : c. İnsan kaynakları faaliyetlerinin sayı ve niteliğini

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!