Anadolu AöfİŞL107U Genel İşletme

İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -4

İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -4

#1. Aşağıdakilerden hangisi üretim sistemleri içinde yer almaz?

Cevap : e. Tek üretim

#2. Aşağıdakilerden hangileri üretim akışı ve miktarına göre üretim biçimlerine girer? I. Tek üretim II. İşletmede üretim III. Kitlesel üretim IV. Yapım yerinde üretim V. Seri üretim

Cevap : c. I-III-V

#3. Aşağıdakilerden hangisi işe alma sürecinde seçim kriteridir?

Cevap : e. İşin gerekleri=adayın nitelikleri

#4. İşletmenin sektörel çevresi aşağıda verilen kavramlardan hangisiyle eş anlamlı olarak kullanılabilmektedir?

Cevap : a. Mikro çevre

#5. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin mevcut insan kaynağının özellikleri ortaya çıkarmaya yarayan çalışmadır?

Cevap : c. Personel envanteri

#6. Aşağıdakilerden hangisi adil ücret sistemi kurmak için işletmenin yerine getireceği içsel bir çalışmadır?

Cevap : a. İş değerlemesi

#7. Üretimin bağımsız işçilerce girişimciler hesabına ve kâr ve zararı girişimcilerin olmak üzere kendi işyerlerinde yapılması hangi üretim sisteminin özelliğidir?

Cevap : b. Ev işçiliği

#8. Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluğa sosyoekonomik yaklaşımı ifade eder?

Cevap : d. İşletmeler ortakların ötesinde toplumun daha geniş kesimine karşı sorumludur.

#9. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin fiyat kararlarında göz önünde bulundurması gereken etmenlere girmez?

Cevap : d. Reklam

#10. Bir karar ya da eylemin “doğru” veya “yanlış” olduğunu belirleyen ilkeler ve ahlaki standartlar neyi tanımlar?

Cevap : b. Etik

#11. Aşağıdakilerden hangisi etik karar alma sürecini etkileyen faktörlerden değildir?

Cevap : c. Eğitim düzeyi

#12. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynağı kavramı içinde yer almaz?

Cevap : c. hisse sahipleri

#13. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin fonksiyonlarından biri değildir?

Cevap : b. Araştırma geliştirme

#14. Bütünün kendisini oluşturan parçaların toplamından daha fazla bir değer yaratması durumu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

Cevap : c. Sinerji

#15. İşletme sınırları dışında kalan her şey şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. İşletme çevresi

#16. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel ürünler içine girmez?

Cevap : e. Kolayda ürünler

#17. İşletmelerin üretim süreçlerinde ihtiyaç duyacakları hammadde ve malzeme türü girdileri aşağıda verilen sektörel çevre bileşenlerinden hangisi sağlamaktadır?

Cevap : a. Tedarikçiler

#18. Siyasal çevre faktörlerinin somutlaşmış hâli şeklinde nitelenen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Yasal çevre

#19. Aşağıdakilerden hangisi iş etiği yönetiminin unsurları içinde yer alır?

Cevap : c. Etik kodlar oluşturma

#20. İşletmenin amaçlarını gerçekleştirirken etkilendiği ve etkilediği birey ya da gruplara ne ad verilir?

Cevap : a. Paydaş

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -4

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -4

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -4

İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -4

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL107U Genel İşletme
Ünite – 8
İşletmelerde Muhasebe ve Finansal Yönetim

İşletmede gerçekleşen finansal nitelikli olayların tanımlanması, ölçülerek kayda alınması, analiz edilip yorumlanması ve karar vericilere iletilmesi sürecini kapsayan bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

a. Muhasebe
b. Finansman
c. Finansal Analiz
d. Finansal Yönetim
e. Karar Alma

Cevap : a. Muhasebe

Muhasebenin temel amacı aşağıdakilerden hangisinde en iyi şekilde ifade edilmiştir?

a. İşletmenin finansal durumu, faaliyet sonuçları ve nakit akışları hakkında karar vericilere faydalı bilgi sağlamak
b. Bir işletmenin hem mevcut hem de gelecekteki nakit ihtiyacının planlanmasını sağlamak
c. İşletmede gerçekleşen finansal nitelikli işlemlere ilişkin olarak defter tutmak ve kayıt yapmaktır
d. Yatırımcılardan fon sağlamak ve daha sonra bu fonları yatırımlarda kullanmak ve ortakların servetlerini veya refahlarını artırmak
e. Yatırımdan sağlanan getirinin ve yatırımla ilgili  risklerin değerlendirilmesini sağlamak

Cevap : a. İşletmenin finansal durumu, faaliyet sonuçları ve nakit akışları hakkında karar vericilere faydalı bilgi sağlamak

Aşağıdakilerden hangisi bilgiyi işletmeden doğrudan elde edebilecek olan işletme içi bilgi kullanıcıları olarak nitelendirilir?

a. İşletme yöneticileri
b. İşletmeye sermaye sağlayan hissedarlar
c. İşletmeye borç verenler
d. İşletmenin müşterileri
e. Devlet

Cevap : a. İşletme yöneticileri

İşletmede gerçekleşen değişmelerin belirlenebilmesi (örneğin, son beş yıldaki satışların eğilimini görmek için) ve diğer işletmelerin performansları ile karşılaştırmalar yapılabilmesi için bilgi aşağıdaki hangi niteliğe sahip olmalıdır?

a. Karşılaştırılabilirlik
b. İlgililik
c. Güvenilirlik
d. Anlaşılabilirlik
e. Önemlilik

Cevap : a. Karşılaştırılabilirlik

Muhasebenin ikinci işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Finansal tabloların analiz edilip yorumlanması
b. Kayıt tutma
c. Bütçelerin hazırlanması
d. Fonların sağlanmasına ilişkin planların yapılması
e. Proforma tabloların hazırlanması

Cevap : a. Finansal tabloların analiz edilip yorumlanması

İşletmenin sahip olduğu ve gelecekte işletmeye fayda sağlayacak olan ekonomik değerler aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a. Varlıklar
b. Alacaklar
c. Öz kaynaklar
d. Kaynaklar
e. Bilanço

Cevap : a. Varlıklar

Bir faaliyet dönemi içinde kullanılacak, tüketilecek, satılacak, tahsil edilecek unsurlar ile paranın kendisinden oluşan varlıklar nasıl sınıflandırılır?

a. Dönen varlıklar
b. Duran varlıklar
c. Ticari varlıklar
d. Fonlar
e. Hazır değerler

Cevap : a. Dönen varlıklar

İşletmelerin amaç ve hedef­lerine ulaşabilmeleri için yerine getirmek zorunda oldukları faaliyetleri nasıl gruplandırırız?

a. Finansman, yatırım ve işletme faaliyetleri (üretim-satış faaliyetleri)
b. Fon giriş ve çıkışları
c. Fon kaynakları ve fon kullanımları
d. Planlama ve analiz
e. Defter tutma ve finansal analiz

Cevap : a. Finansman, yatırım ve işletme faaliyetleri (üretim-satış faaliyetleri)

Finansal yönetimin temel amacı aşağıdakilerinden hangisinde en iyi ifade edilmektedir?

a. Ortakların refah düzeyini veya işletmenin değerini artırmaktır
b. İşletmenin kâr elde etmesini sağlamaktır
c. İşletmenin satışlarını ençoklamaktır
d. Ortaklara kâr payı dağıtılmasını sağlamaktır
e. Kısa vadeli nakit planlamasını sağlamaktır

Cevap : a. Ortakların refah düzeyini veya işletmenin değerini artırmaktır

İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçmek, net çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını saptamak için kullanılan oranlar aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a. Likidite oranları
b. Finansal Yapı oranları
c. Faaliyet oranları
d. Kârlılık oranları
e. Etkinlik oranları

Cevap : a. Likidite oranları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!