Anadolu AöfİŞL107U Genel İşletme

İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -6

Aöf İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -6

#1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluğa sosyoekonomik yaklaşımı ifade eder?

Cevap : d. İşletmeler ortakların ötesinde toplumun daha geniş kesimine karşı sorumludur.

#2. Bir faaliyet dönemi içinde kullanılacak, tüketilecek, satılacak, tahsil edilecek unsurlar ile paranın kendisinden oluşan varlıklar nasıl sınıflandırılır?

Cevap : a. Dönen varlıklar

#3. Aşağıdakilerden hangisi dört temel yönetim fonksiyonundan biri değildir?

Cevap : d. Güdüleme

#4. Muhasebenin ikinci işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Finansal tabloların analiz edilip yorumlanması

#5. Aşağıda verilenlerden hangisi genel çevre bileşenlerinden değildir?

Cevap : c. İşgücü çevresi

#6. Aşağıdakilerden hangisi iş etiği yönetiminin unsurları içinde yer alır?

Cevap : c. Etik kodlar oluşturma

#7. Aşağıdakilerden hangisi bilgiyi işletmeden doğrudan elde edebilecek olan işletme içi bilgi kullanıcıları olarak nitelendirilir?

Cevap : a. İşletme yöneticileri

#8. İşletme hiyerarşisinde aynı düzeyde bulunan yönetici/çalışanlar arasında çoğunlukla koordine etme amaçlı olarak gerçekleştirilen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Yatay iletişim

#9. “Başkalarını belli bir amaç doğrultusunda davranmaya sevk eden, etkileyen kişi” tanımının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Lider

#10. Genel Sistem Yaklaşımı’yla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e. Genel olarak kapalı sistem yapısını kabul eder

#11. İşletmenin amaçlarını gerçekleştirirken etkilendiği ve etkilediği birey ya da gruplara ne ad verilir?

Cevap : a. Paydaş

#12. İşletmeyi yakından ilgilendiren çevresel faktörlerin sayısı ve bu faktörlerin değişim hızı aşağıdakilerden hangisinin derecesini belirlemektedir?

Cevap : d. Çevresel belirsizlik

#13. İşletmede gerçekleşen finansal nitelikli olayların tanımlanması, ölçülerek kayda alınması, analiz edilip yorumlanması ve karar vericilere iletilmesi sürecini kapsayan bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Cevap : a. Muhasebe

#14. Yönetim piramidine göre, işletmelerde kaç tane yönetsel kademe vardır?

Cevap : c. 3

#15. İşletme çevresinin işletme sınırları içinde yer alan kısmına ne ad verilir?

Cevap : d. İç çevre

#16. Aşağıdakilerden hangisi örgütlemenin temel unsurlarından biri değildir?

Cevap : e. Teknoloji

#17. Girdileri çıktılara dönüştürmek için gerekli olan uzmanlık, bigi, araç ve yetenek aşağıda verilen kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

Cevap : c. Teknoloji

#18. Bir karar ya da eylemin “doğru” veya “yanlış” olduğunu belirleyen ilkeler ve ahlaki standartlar neyi tanımlar?

Cevap : b. Etik

#19. Aşağıdakilerden hangisi etik karar alma sürecini etkileyen faktörlerden değildir?

Cevap : c. Eğitim düzeyi

#20. Finansal yönetimin temel amacı aşağıdakilerinden hangisinde en iyi ifade edilmektedir?

Cevap : a. Ortakların refah düzeyini veya işletmenin değerini artırmaktır

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL107U Aöf Genel İşletme Final Deneme Sınavı -6

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL107U Aöf Genel İşletme Final Deneme Sınavı -6

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -6

Aöf İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -6

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL107U Genel İşletme
Ünite – 6
İşletmelerde Üretim ve Pazarlama

Aşağıdakilerden hangisi üretim sistemleri içinde yer almaz?

a. El İşçiliği
b. Ev İşçiliği
c. İmalathane Sistemi
d. Fabrikasyon Sistemi
e. Tek üretim

Cevap : e. Tek üretim

Aşağıdakilerden hangisi el işçiliğinin temel özelliklerine terstir?

a. Sürekli bir gelişme gösterir
b. Alıcılar sayıca sınırlıdır
c. Kapital gereksinimi azdır
d. İşletme küçük ve üretim kişiseldir
e. Kullanılan makineler küçüktür

Cevap : a. Sürekli bir gelişme gösterir

Üretimin bağımsız işçilerce girişimciler hesabına ve
kâr ve zararı girişimcilerin olmak üzere kendi işyerlerinde yapılması hangi üretim sisteminin özelliğidir?

a. El işçiliği
b. Ev işçiliği
c. Yapım yerinde üretim
d. Fabrikasyon sistemi
e. İmalathane sistemi

Cevap : b. Ev işçiliği

Aşağıdakilerden hangileri imalathane sisteminin temel özelliklerine terstir?
I. Ürünler daha çok özel alıcıların kişisel isteklerine
göre üretilir
II. Alıcı ve üretici arasında kişisel ilişki oluşur
III. Değişmez giderler oldukça yüksektir
IV. Bu sistemle üretim yapan kişi işletmeleri yaygındır
V. İş bölümüne daha az yer verilir

a. III-IV
b. III-IV-V
c. I-III-V
d. I-II-V
e. II-IV

Cevap : d. I-II-V

Aşağıdakilerden hangileri üretim akışı ve miktarına göre üretim biçimlerine girer?
I. Tek üretim
II. İşletmede üretim
III. Kitlesel üretim
IV. Yapım yerinde üretim
V. Seri üretim

a. I-III-IV
b. III-IV-V
c. I-III-V
d. I-II-III-V
e. II-IV

Cevap : c. I-III-V

Belirli bir tüketici kümesinin özel ihtiyaç ve isteklerine hitap eden, bulunması için özel çaba gerektiren
ve fiyatı yüksek olan ürünler çeşitleri aşağıdakilerden hangi sınıfa girer?

a. Kolayda ürünler
b. Beğenmeli ürünler
c. Özellikli ürünler
d. Aranmayan ürünler
e. Endüstriyel ürünler

Cevap : c. Özellikli ürünler

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel ürünler içine girmez?

a. Hammaddeler
b. Üretim gereçleri ve parçalar
c. Donatım ürünleri
d. Yardımcı araçlar
e. Kolayda ürünler

Cevap : e. Kolayda ürünler

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi bütçesinin oluşturulmasında göz önünde bulundurulması
gereken etmenlerden birisi değildir?

a. Ürün özellikleri
b. Pazarın özellikleri
c. İşletmenin finansal gücü
d. Rekabet yapısı
e. Teknoloji

Cevap : e. Teknoloji

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin fiyat kararlarında göz önünde bulundurması gereken etmenlere
girmez?

a. Maliyet giderleri
b. Pazardaki rekabet
c. Talep
d. Reklam
e. Devlet

Cevap : d. Reklam

Aşağıdakilerden hangisi tüketicilere yönelik satış özendirme araçlarından biri değildir?

a. Kuponlar
b. Örnek ürün dağıtımları
c. İndirimler
d. Hediye ürünler
e. Satış toplantıları ve gezileri

Cevap : e. Satış toplantıları ve gezileri

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -6
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!