Anadolu AöfİŞL107U Genel İşletme

İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -8

Aöf İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -8

#1. İşletme bir sistem olarak düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi sistemin elemanlarını ya da alt sistemini oluşturan fonksiyonlardan biri değildir?

Cevap : b. Yazı İşleri

#2. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel ürünler içine girmez?

Cevap : e. Kolayda ürünler

#3. Mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarını giderme özelliğine ne ad verilir?

Cevap : b. Fayda

#4. Birbirlerini bütünleyen fakat farklı faaliyetler gerçekleştiren işletmelerin birleşmeleri veya ortak iş yapma tanımı aşağıdaki büyüme türlerinden hangisidir?

Cevap : d. Dikey büyüme

#5. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin başarısını sağlamada önemli olan temel ilkeler arasında yer almamaktadır?

Cevap : d. Taklitçilik

#6. Aşağıdaki kavramlardan hangisi “işletmede rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağının sağlanması, süreç-sistem yaklaşımında işletmenin bütün çalışanlarını etkileyen ve kapsayan süreçlerin sistematik olarak planlanması, geliştirilmesi ve kontrolü, en etkin ve ekonomik şekilde işletmelerin belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda işgücünü geliştirmesidir” tanımlamasına aittir?

Cevap : b. İnsan kaynakları yönetimi

#7. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin insan kaynakları bölümü oluşturulmasında temel (öncelikli) alınacak kriterdir?

Cevap : c. İnsan kaynakları faaliyetlerinin sayı ve niteliğini

#8. Üretimin bağımsız işçilerce girişimciler hesabına ve kâr ve zararı girişimcilerin olmak üzere kendi işyerlerinde yapılması hangi üretim sisteminin özelliğidir?

Cevap : b. Ev işçiliği

#9. Aşağıdakilerden hangisi işletmecilikte kullanılan “İhtiyaçlar Hiyerarşisi”ne göre yapılan sınıflandırma yer alan ihtiyaçlardan biridir?

Cevap : a. Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı

#10. Bir işletme kurulurken yapılan piyasa araştırması, işletmenin üreteceği veya pazarlayacağı ürün ve hizmetlerin ne kadar olacağını ve nasıl üretileceğini saptamak için yapılan araştırma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Piyasa araştırması ve talep tahmini

#11. Aşağıdakilerden hangisi büyümenin sakıncalarından biridir?

Cevap : a. Çalışanların olumsuz etkilenmesi

#12. İşletme kurmada yasal izinler alınması gereken bazı kuruluşlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlardan biri değildir?

Cevap : c. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

#13. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlamasının aşamalarından biridir?

Cevap : d. İnsan kaynakları talebinin belirlenmesi

#14. Aşağıdakilerden hangisi üretim sistemleri içinde yer almaz?

Cevap : e. Tek üretim

#15. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel eğitim yöntemlerinden biri değildir?

Cevap : a. E- öğrenme

#16. Aşağıdakilerden hangileri üretim akışı ve miktarına göre üretim biçimlerine girer? I. Tek üretim II. İşletmede üretim III. Kitlesel üretim IV. Yapım yerinde üretim V. Seri üretim

Cevap : c. I-III-V

#17. İşletme kurma, hangi süreçle başlar?

Cevap : a. Girişimcinin fikriyle başlayan bir süreçtir.

#18. Aşağıdakilerden hangisi dolaylı ücret içinde yer almaz?

Cevap : b. Teşvik primi

#19. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin fiyat kararlarında göz önünde bulundurması gereken etmenlere girmez?

Cevap : d. Reklam

#20. İnsan ihtiyaçlarını gidermek, sorunlarını çözmek için elde edilecek ürün ve hizmetlerin üretiminde kullanılan miktar ve çeşit yönünden sınırlı olan girdi ya da kaynaklar olarak tanımlanan kavrama ne ad verilir?

Cevap : e. Üretim faktörleri

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -8

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -8

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -8

Aöf İŞL107U Genel İşletme Final Deneme Sınavı -8

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL107U Genel İşletme
Ünite – 8
İşletmelerde Muhasebe ve Finansal Yönetim

İşletmede gerçekleşen finansal nitelikli olayların tanımlanması, ölçülerek kayda alınması, analiz edilip yorumlanması ve karar vericilere iletilmesi sürecini kapsayan bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

a. Muhasebe
b. Finansman
c. Finansal Analiz
d. Finansal Yönetim
e. Karar Alma

Cevap : a. Muhasebe

Muhasebenin temel amacı aşağıdakilerden hangisinde en iyi şekilde ifade edilmiştir?

a. İşletmenin finansal durumu, faaliyet sonuçları ve nakit akışları hakkında karar vericilere faydalı bilgi sağlamak
b. Bir işletmenin hem mevcut hem de gelecekteki nakit ihtiyacının planlanmasını sağlamak
c. İşletmede gerçekleşen finansal nitelikli işlemlere ilişkin olarak defter tutmak ve kayıt yapmaktır
d. Yatırımcılardan fon sağlamak ve daha sonra bu fonları yatırımlarda kullanmak ve ortakların servetlerini veya refahlarını artırmak
e. Yatırımdan sağlanan getirinin ve yatırımla ilgili  risklerin değerlendirilmesini sağlamak

Cevap : a. İşletmenin finansal durumu, faaliyet sonuçları ve nakit akışları hakkında karar vericilere faydalı bilgi sağlamak

Aşağıdakilerden hangisi bilgiyi işletmeden doğrudan elde edebilecek olan işletme içi bilgi kullanıcıları olarak nitelendirilir?

a. İşletme yöneticileri
b. İşletmeye sermaye sağlayan hissedarlar
c. İşletmeye borç verenler
d. İşletmenin müşterileri
e. Devlet

Cevap : a. İşletme yöneticileri

İşletmede gerçekleşen değişmelerin belirlenebilmesi (örneğin, son beş yıldaki satışların eğilimini görmek için) ve diğer işletmelerin performansları ile karşılaştırmalar yapılabilmesi için bilgi aşağıdaki hangi niteliğe sahip olmalıdır?

a. Karşılaştırılabilirlik
b. İlgililik
c. Güvenilirlik
d. Anlaşılabilirlik
e. Önemlilik

Cevap : a. Karşılaştırılabilirlik

Muhasebenin ikinci işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Finansal tabloların analiz edilip yorumlanması
b. Kayıt tutma
c. Bütçelerin hazırlanması
d. Fonların sağlanmasına ilişkin planların yapılması
e. Proforma tabloların hazırlanması

Cevap : a. Finansal tabloların analiz edilip yorumlanması

İşletmenin sahip olduğu ve gelecekte işletmeye fayda sağlayacak olan ekonomik değerler aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a. Varlıklar
b. Alacaklar
c. Öz kaynaklar
d. Kaynaklar
e. Bilanço

Cevap : a. Varlıklar

Bir faaliyet dönemi içinde kullanılacak, tüketilecek, satılacak, tahsil edilecek unsurlar ile paranın kendisinden oluşan varlıklar nasıl sınıflandırılır?

a. Dönen varlıklar
b. Duran varlıklar
c. Ticari varlıklar
d. Fonlar
e. Hazır değerler

Cevap : a. Dönen varlıklar

İşletmelerin amaç ve hedef­lerine ulaşabilmeleri için yerine getirmek zorunda oldukları faaliyetleri nasıl gruplandırırız?

a. Finansman, yatırım ve işletme faaliyetleri (üretim-satış faaliyetleri)
b. Fon giriş ve çıkışları
c. Fon kaynakları ve fon kullanımları
d. Planlama ve analiz
e. Defter tutma ve finansal analiz

Cevap : a. Finansman, yatırım ve işletme faaliyetleri (üretim-satış faaliyetleri)

Finansal yönetimin temel amacı aşağıdakilerinden hangisinde en iyi ifade edilmektedir?

a. Ortakların refah düzeyini veya işletmenin değerini artırmaktır
b. İşletmenin kâr elde etmesini sağlamaktır
c. İşletmenin satışlarını ençoklamaktır
d. Ortaklara kâr payı dağıtılmasını sağlamaktır
e. Kısa vadeli nakit planlamasını sağlamaktır

Cevap : a. Ortakların refah düzeyini veya işletmenin değerini artırmaktır

İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçmek, net çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını saptamak için kullanılan oranlar aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a. Likidite oranları
b. Finansal Yapı oranları
c. Faaliyet oranları
d. Kârlılık oranları
e. Etkinlik oranları

Cevap : a. Likidite oranları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!