auzefİşletmeÖrgüt Kültürü

Örgüt Kültürü 2021 Final Soruları-1

Örgüt Kültürü 2021 Final Soruları-1

#1. Aşağıdakilerden hangisi ahlak kavramının öznesini oluşturmaktadır?

Cevap : C) İnsan ve insanın davranışları

#2. Türkiye’de kurum ve markaların geleceğini şekillendirme görevini üstlenen aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Türkiye İtibar Endeksi

#3. “Tutum ve davranışlarımızın ahlakça değerli olup olmadığını yargılama bilincidir. Bir çeşit iç mahkemedir.” Yukarıda verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

Cevap : B) Vicdan

#4. Aşağıdakilerden hangisi karşı kültürün özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E) Ayakta kalabilmesi için sahip oldukları kültürün genel kültür ile uyumlu olması gerekmez.

#5. Dil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Örgüt dilini ancak, o örgüte müşteri olanlar anlayabilir ve kullanabilir.


#6. Aşağıdakilerden hangisi manevi kültür olarak nitelendirilemez?

Cevap : E) Macbook

#7. Türk Dil Kurumu tarafından sözlükte “saygı görme, değer verme, güvenilir olma, prestij ve borç ödemede güvenilir olma durumu” olarak ifade edilen ve kökeninin …………… olduğu belirtilen itibar kavramı; parayla satın alınamayan, değerli, yeri doldurulamayan, kazanılması uzun sürüp kaybedilmesi kolay olan ve saygınlık ifade eden bir varlık olarak görülmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) Arapça

#8. Kültürle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Kültür bireyin genlerinden kaynaklanmaktadır.

#9. Aşağıdakilerden hangisi farklılıkların işletmelerde ortaya çıkardığı sonuçlardan biri değildir?

Cevap : A) İşe geç gelme davranışını artırır.

#10. Günümüzde yenilenebilir enerji konusunda en iyi örnekler aşağıdaki sektörlerden hangisinde verilmektedir?

Cevap : B) Otomobil sektörü


#11. “Ahlaksal olarak iyi olana yönelmektir.” Yukarıda verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

Cevap : A) Erdem

#12. “Bu tip örgütler yenilikçidir. Bu kültür tipine sahip olan örgütlerin yöneticileri, yeni ürünler üretmek, yeni pazarlara girmek eğilimindedir ve riske girmekten hoşlanırlar.” Bu açıklama Miles ve Snow’un yapmış oldukları kültürel sınıflamalardan hangisine ilişkindir?

Cevap : C) Geliştirici kültür tipi

#13. Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin uzun dönemde hem etkilediği hem de etkilendiği çevre elemanlarından biri değildir?

Cevap : B) Örgüt iklimi

#14. “İnsanların kültürü zihinlerinde oluşturduklarını ve zihinlerinde ne olduğunun tam olarak bilinemeyeceğini belirterek bunun ancak göstergelerle öğrenilebileceğini ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Sembolik yaklaşım

#15. “Kişilerin zihinlerinde olan, bildikleri ancak çoğu zaman ifade edemedikleri bilgidir.” Yukarıda özellikleri verilen bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Örtük bilgi


#16. Kültürün, bireyleri hangi biçimde davranmaya yönlendirdiği konusu kültürel etkinin hangi boyutuyla ilgilidir?

Cevap : E) Yönelim

#17. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın önündeki bireysel engeller arasında sayılmaz?

Cevap : A) Otoriter yönetim

#18. Aşağıdakilerden hangisi Sheep’in ortaya attığı "iş yeri maneviyatı"nın boyutları arasında sayılmaz?

Cevap : A) Toplumsallık duygusu

#19. Aşağıdakilerden hangisi topluluksal örgüt kültürünün fonksiyonlarından biri değildir?

Cevap : D) Topluluksal örgütlerde, çalışanların rekabet konusundaki düşünceleri çok net değildir.

#20. Yüksek performans kültüründe aşağıdaki kültür unsurlarından hangisi ön planda değildir?

Cevap : C) Kahramanlar


#21. Geert Hofstede yaptığı kültürel sınıflamalar modeline aşağıdakilerden hangisini sonradan katmıştır?

Cevap : E) Uzun/Kısa dönem motivasyonları

#22. Kültürü stratejik yönetim perspektifinden inceleyen araştırmacılar organizasyonların hangi mekanizmalarını odak alır?

Cevap : B) Uyum

#23. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biri değildir?

Cevap : D) Atomik enerji

#24. Kurumlar itibar kazanmak, itibarlarını korumak veya artırmak istiyorlarsa aşağıdaki kavramlardan hangisini paydaşlarıyla paylaşmak zorunda değildir?

Cevap : E) Taktik

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Örgüt Kültürü 2021 Final Soruları-1

1- Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin uzun dönemde hem etkilediği hem de etkilendiği çevre elemanlarından biri değildir?

A) Tarihî olaylar
B) Örgüt iklimi
C) Doğal çevre
D) Sosyokültürel güçler
E) Ekonomik koşullar

Cevap : B) Örgüt iklimi

2- Kültürle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kültür bireyin genlerinden kaynaklanmaktadır.
B) Kültür tüm insan topluluklarında var olan ortak bir olgudur.
C) Kültür, insanoğlunun tabiata karşı icat ettiği bir vasıtadan ibarettir.
D) Kültür sadece insanlara özgü bir olgudur.
E) Kültür, insanoğlunun kendisi için icat ettiği bir vasıtadan ibarettir.

Cevap : A) Kültür bireyin genlerinden kaynaklanmaktadır.

3- Aşağıdakilerden hangisi manevi kültür olarak nitelendirilemez?

A) Snapchat
B) Twitter
C) Instagram
D) Whatsapp
E) Macbook

Cevap : E) Macbook

4- Kültürün, bireyleri hangi biçimde davranmaya yönlendirdiği konusu kültürel etkinin hangi boyutuyla ilgilidir?

A) Yaygınlık
B) Bitişiklik
C) Stratejik
D) Güçlülük
E) Yönelim

Cevap : E) Yönelim

5- Dil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Buna göre her örgütün kendine özgü olan dili içinde; argo ifadeler, deyimler, şakalar mecazlar, metaforlar, sloganlar sözel semboller yer almaktadır.
B) Dil, kültürün korunmasına yardımcı olur.
C) Örgüt dilini ancak, o örgüte müşteri olanlar anlayabilir ve kullanabilir.
D) Dil, bir iletişim aracı olmanın yanı sıra kültürün de yapı taşlarından birini oluşturmaktadır.
E) Her ülkenin bir ana dili olduğu gibi, örgütlerin de kendilerine özgü bir dili vardır.

Cevap : C) Örgüt dilini ancak, o örgüte müşteri olanlar anlayabilir ve kullanabilir.

6- Yüksek performans kültüründe aşağıdaki kültür unsurlarından hangisi ön planda değildir?

A) Davranışlar
B) Semboller
C) Kahramanlar
D) Değerler
E) Alışkanlıklar

Cevap : C) Kahramanlar

7- Geert Hofstede yaptığı kültürel sınıflamalar modeline aşağıdakilerden hangisini sonradan katmıştır?

A) Erkeksilik
B) Güç mesafesi
C) Belirsizlikten kaçınma
D) Bireysellik
E) Uzun/Kısa dönem motivasyonları

Cevap : E) Uzun/Kısa dönem motivasyonları

8- Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biri değildir?

A) Rüzgâr enerjisi
B) Jeotermal enerji
C) Biokütle enerjisi
D) Atomik enerji
E) Güneş enerjisi

Cevap : D) Atomik enerji

9- Kültürü stratejik yönetim perspektifinden inceleyen araştırmacılar organizasyonların hangi mekanizmalarını odak alır?

A) Kalite
B) Uyum
C) Kriz
D) Operasyon
E) Güç

Cevap : B) Uyum

10- Aşağıdakilerden hangisi Sheep’in ortaya attığı “iş yeri maneviyatı”nın boyutları arasında sayılmaz?

A) Toplumsallık duygusu
B) Yapılan işin anlamlılığı
C) Kişi ile iş yeri arasındaki bütünleşme
D) Gelişim
E) Kendini aşma

Cevap : A) Toplumsallık duygusu

11- Türkiye’de kurum ve markaların geleceğini şekillendirme görevini üstlenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türkiye İtibar Şirketi
B) Türkiye Dil Kurumu
C) Türkiye İmaj Kurumu
D) Türkiye İmaj İndeksi
E) Türkiye İtibar Endeksi

Cevap : E) Türkiye İtibar Endeksi

12- Aşağıdakilerden hangisi farklılıkların işletmelerde ortaya çıkardığı sonuçlardan biri değildir?

A) İşe geç gelme davranışını artırır.
B) Verimliliği artırır.
C) Farklı insanlar benzer problemlere farklı çözüm yolları bulabilirler.
D) Örgütteki farklılıklar rekabet açısından bir avantaj oluşturur.
E) Sinerjik etki oluşturur.

Cevap : A) İşe geç gelme davranışını artırır.

13- Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın önündeki bireysel engeller arasında sayılmaz?

A) Otoriter yönetim
B) Kimlik duygusundan doğan savunma mekanizmaları
C) Bir konu üzerinde yoğunlaşma ve sabırla çalışma güçlüğü
D) Bilişsel çelişkilere direnç
E) Engellerden korkma

Cevap : A) Otoriter yönetim

14- Aşağıdakilerden hangisi karşı kültürün özelliklerinden biri değildir?

A) Politik düzenin karşısındadır.
B) Hoşgörü sınırlarını zorlar.
C) Toplum norm ve değerleriyle çatışır.
D) Sosyo-ekonomik düzenin karşısındadır.
E) Ayakta kalabilmesi için sahip oldukları kültürün genel kültür ile uyumlu olması gerekmez.

Cevap : E) Ayakta kalabilmesi için sahip oldukları kültürün genel kültür ile uyumlu olması gerekmez.

15- “Ahlaksal olarak iyi olana yönelmektir.”
Yukarıda verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

A) Erdem
B) Değer
C) Vicdan
D) Hayal gücü
E) Akıl

Cevap : A) Erdem

16- Aşağıdakilerden hangisi topluluksal örgüt kültürünün fonksiyonlarından biri değildir?

A) Bu kültürler, sosyalleşme ve dayanışma kavramlarının oldukça geliştiği ve fazlaca görüldüğü örgütlerdir.
B) Topluluksal kültür çoğu örgüt için erişilmez bir idealdir.
C) Örgüt çalışanları, yüksek bir ait olma ve örgütsel kimlik bilincine sahiptirler.
D) Topluluksal örgütlerde, çalışanların rekabet konusundaki düşünceleri çok net değildir.
E) Bu tür örgütler hakkaniyete ve adalete büyük değer verir.

Cevap : D) Topluluksal örgütlerde, çalışanların rekabet konusundaki düşünceleri çok net değildir.

17- Aşağıdakilerden hangisi ahlak kavramının öznesini oluşturmaktadır?

A) İnsan aklı
B) Din
C) İnsan ve insanın davranışları
D) Etik
E) Değerler

Cevap : C) İnsan ve insanın davranışları

18- Türk Dil Kurumu tarafından sözlükte “saygı görme, değer verme, güvenilir olma, prestij ve borç ödemede güvenilir olma durumu” olarak ifade edilen ve kökeninin …………… olduğu belirtilen itibar kavramı; parayla satın alınamayan, değerli, yeri doldurulamayan, kazanılması uzun sürüp kaybedilmesi kolay olan ve saygınlık ifade eden bir varlık olarak görülmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Lazca
B) İbranice
C) Arapça
D) Farsça
E) Kürtçe

Cevap : C) Arapça

19- “İnsanların kültürü zihinlerinde oluşturduklarını ve zihinlerinde ne olduğunun tam olarak bilinemeyeceğini belirterek bunun ancak göstergelerle öğrenilebileceğini ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Psikodinamik yaklaşım
B) Yapısal yaklaşım
C) Sembolik yaklaşım
D) Karşılaştırmalı yönetim yaklaşımı
E) Örgütsel biliş yaklaşımı

Cevap : C) Sembolik yaklaşım

20- Kurumlar itibar kazanmak, itibarlarını korumak veya artırmak istiyorlarsa aşağıdaki kavramlardan hangisini paydaşlarıyla paylaşmak zorunda değildir?

A) Vizyon
B) Misyon
C) Değerler
D) Hedef
E) Taktik

Cevap : E) Taktik

21- “Kişilerin zihinlerinde olan, bildikleri ancak çoğu zaman ifade edemedikleri bilgidir.”
Yukarıda özellikleri verilen bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şifreli bilgi
B) Örtük bilgi
C) Açık bilgi
D) Soyut bilgi
E) Bireysel bilgi

Cevap : B) Örtük bilgi

22- Günümüzde yenilenebilir enerji konusunda en iyi örnekler aşağıdaki sektörlerden hangisinde
verilmektedir?

A) Eğitim sektörü
B) Otomobil sektörü
C) Tekstil sektörü
D) Gıda sektörü
E) Turizm sektörü

Cevap : B) Otomobil sektörü

23- “Bu tip örgütler yenilikçidir. Bu kültür tipine sahip olan örgütlerin yöneticileri, yeni ürünler üretmek, yeni pazarlara girmek eğilimindedir ve riske girmekten hoşlanırlar.” Bu açıklama Miles ve Snow’un yapmış oldukları kültürel sınıflamalardan hangisine ilişkindir?

A) Görev verici kültürü tipi
B) Koruyucu kültür tipi
C) Geliştirici kültür tipi
D) Analizci kültür
E) Tepki verici kültür tip

Cevap : C) Geliştirici kültür tipi

24- “Tutum ve davranışlarımızın ahlakça değerli olup olmadığını yargılama bilincidir. Bir çeşit iç mahkemedir.”
Yukarıda verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

A) Hayal gücü
B) Vicdan
C) Erdem
D) Değer
E) Akıl

Cevap : B) Vicdan

Örgüt Kültürü 2021 Final Soruları-1

Auzef İşletme
telegram işletme

Örgüt Kültürü 2021 Final Soruları-1

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!