Örgüt Kültürü 2021 Final Soruları-2

Örgüt Kültürü 2021 Final Soruları-2

#1. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde yaratıcılığın önem kazandığı başlıca alanlar arasında sayılmaz?

Cevap : A) Rutin operasyonlar

#2. Aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatında yaşanan yapısal ve organizasyonel değişimlerin doğurduğu olumsuzlukları adil, sosyal ve insan onuruna yakışır bir şekilde yeniden düzenlemeyi ve çalışma ilişkilerinde sosyal barışı ve dayanışmayı temin etmeyi amaçlayan iş yerinde manevi sosyal hizmetlerin temel hedefleri ve bu bağlamda faydaları arasında sayılmaz?

Cevap : B) Kârlılığı artıracak tedbirler ve düzenlemeler yapmak

#3. Aşağıdakilerden hangisi gelir kaynağının ortadan kalkması ile işsiz kalan bir insanın karşılaşacağı manevi sorunlardan biri değildir?

Cevap : A) Kişinin parasal harcamaları olumsuz yönde değişir.

#4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi güçlü bir itibara sahip olan işletmeler için söylenemez?

Cevap : B) Güçlü bir itibara sahip olan işletmeler çalışanların desteğiyle ekonomik daralmaya girmez.

#5. İş yerinin manevileştirilmesinin teşvik edilmesi hangi açıdan olumlu sonuçlar doğurmaz?

Cevap : D) Mobbing

#6. Aşağıdakilerden hangisi bilgi yönetiminin alt yapısını oluşturan dört temel unsurdan biri değildir?

Cevap : E) Finansman

#7. Aşağıdakilerden hangisi organizasyonda kapsamlı bir yüksek performans kültürünün oluşturulmasını sağlayan liderlerin yapması gereken görevlerden biri değildir?

Cevap : C) Düşük performansın elde edildiği alanlardaki çalışanların etkin şekilde cezalandırılması

#8. Aşağıdakilerden hangisi Fombrun’a göre itibar yönetiminin temel ilkelerinden biri değildir?

Cevap : C) Heterojenlik

#9. İş yeri ruhaniliği hakkındaki aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) İş yeri ruhaniliği, dinî temelli örgütlenme anlamındadır.

#10. “Başarısızlık en büyük öğretmendir.” sözü "öğrenen örgütler"in kazandığı temel becerilerden hangisiyle ilgilidir?

Cevap : B) Geçmiş deneyimlerden ders alma

#11. Kalite felsefesi ve toplam kalite yönetimi anlayışının gelişim sürecinde aşağıdaki etkenlerden hangisi rol oynamamıştır?

Cevap : B) İşletmelerin üret-sat mantığına yönelmesi

#12. Aşağıdakilerden hangisinin yaratıcı bir örgüt kültürünün özelliğine vurgu yapması mümkün sayılmaz?

Cevap : B) Merkezî bir yönetim şekli ile uyumlu otoriter bir liderlik tarzı söz konusudur.

#13. Toplam kalite yönetimi gelişme sürecine en önemli katkı olan “sürekli gelişme” (Kaizen) felsefesini ekleyen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Maasaki Imai

#14. Aşağıdakilerden hangisi "ahi" vizyonunun temel değerlerini oluşturan, değişmez ve vazgeçilmez olarak kabul edilen ilke ve öğretilerden biri değildir?

Cevap : B) Dünya yaşamına önem vermek

#15. Aşağıdakilerden hangisi bilgi yönetimi stratejileri arasında yer almaz?

Cevap : D) Yeni bilgilerin saklanması

#16. Aşağıdakilerden hangisi temel bilgi yönetim süreçlerinden biri değildir?

Cevap : E) Bilginin dağıtımı

#17. Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün temel ögelerinden biridir?

Cevap : C) Değerler

#18. Kâr amacı güden örgüt kültürü hakkındaki aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Cevap : E) Bu tip örgütlerde, insan ilişkileri güçlüdür.

#19. “İnsan düşüncesi kültürü sınırlı kurallar vasıtasıyla meydana getirir.” düşüncesi aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir?

Cevap : C) Örgütsel biliş yaklaşımı

#20. Aşağıdakilerden hangisinin toplam kalite yönetimine doğrudan bir katkısı olmamıştır?

Cevap : A) Watson

#21. Kelimelere dökülebilen; formüllerle, şekillerle veya rakamlarla ifade edilebilen, nesnel olan, belirli bir kişiye özgü olmayan sahibinden bağımsız bilgiye “………………” denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) açık bilgi

#22. Charles J. Fombrun ve Naomi A. Gardberg liderliğindeki bir araştırma grubu 1999 yılında küresel bir kurumsal itibar ölçeği geliştirmek için çalışmalarına başlamışlardır. Söz konusu araştırma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : B) Ekonomik çevrelerde ilgi görmüştür.

#23. Aşağıdakilerden hangisi depresif kültürün belirgin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E) Başka örgütlerle sıkı bir yarışma içindedirler.

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Örgüt Kültürü 2021 Final Soruları-2

1- Charles J. Fombrun ve Naomi A. Gardberg liderliğindeki bir araştırma grubu 1999 yılında küresel bir kurumsal itibar ölçeği geliştirmek için çalışmalarına başlamışlardır. Söz konusu araştırma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İş dünyasının büyüyen bir odak noktası hâlini almıştır.
B) Ekonomik çevrelerde ilgi görmüştür.
C) Kimlik ve imaj gibi temel unsurları barındıran itibar daha sonra çeşitli yöntemler uygulanarak ölçülmeye çalışılmıştır.
D) İtibar kavramı; imaj, kimlik ve marka olarak üç kategoride ele alınmıştır.
E) Akademik çevrelerde ilgi görmüştür.

Cevap : B) Ekonomik çevrelerde ilgi görmüştür.

2- Kalite felsefesi ve toplam kalite yönetimi anlayışının gelişim sürecinde aşağıdaki etkenlerden hangisi rol oynamamıştır?

A) İşletmelerin sahip oldukları kıt kaynakları mümkün olan en etkin ve verimli biçimde kullanma zorunluluğu
B) İşletmelerin üret-sat mantığına yönelmesi
C) Müşteri gruplarının kaliteli ürün ve hizmetlere olan isteminin giderek artması
D) Dünya pazarlarında rekabetin artması
E) Rekabette müşteri memnuniyetinden kaynaklanan üstünlüğün son derece önemli hâle gelmesi

Cevap : B) İşletmelerin üret-sat mantığına yönelmesi

3- Aşağıdakilerden hangisi depresif kültürün belirgin özelliklerinden biri değildir?

A) Yıllarca aynı teknolojiyi kullanırlar.
B) Aşırı ilgisizlik
C) Örgütler iyi kurulmuşlardır.
D) Yenileşmeye gerek görmezler.
E) Başka örgütlerle sıkı bir yarışma içindedirler.

Cevap : E) Başka örgütlerle sıkı bir yarışma içindedirler.

4- Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün temel ögelerinden biridir?

A) Hikâye
B) Örf
C) Değerler
D) Sembol
E) Dil

Cevap : C) Değerler

5- Kâr amacı güden örgüt kültürü hakkındaki aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) İnsanlar, kişisel ihtiyaçları karşılandığı sürece örgütlerde kalırlar.
B) Şebekeleşmiş örgüt kültürünün tam tersini ifade eder.
C) Bu kültüre sahip olan örgütlerde, çalışanlar arasındaki sosyal ilişkiler yok denecek kadar azdır.
D) Kâr amacı güden örgütteki iletişim hemen hemen tümüyle işletme konularına odaklanmıştır.
E) Bu tip örgütlerde, insan ilişkileri güçlüdür.

Cevap : E) Bu tip örgütlerde, insan ilişkileri güçlüdür.

6- “İnsan düşüncesi kültürü sınırlı kurallar vasıtasıyla meydana getirir.” düşüncesi aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir?

A) Sembolik yaklaşım
B) Yapısal yaklaşım
C) Örgütsel biliş yaklaşımı
D) Psikodinamik yaklaşım
E) Karşılaştırmalı yönetim yaklaşımı

Cevap : C) Örgütsel biliş yaklaşımı

7- Aşağıdakilerden hangisi temel bilgi yönetim süreçlerinden biri değildir?

A) Bilginin paylaşımı
B) Bilginin içselleştirilmesi
C) Bilginin değerlendirilmesi
D) Bilginin elde edilmesi
E) Bilginin dağıtımı

Cevap : E) Bilginin dağıtımı

8- Kelimelere dökülebilen; formüllerle, şekillerle veya rakamlarla ifade edilebilen, nesnel olan, belirli bir kişiye özgü olmayan sahibinden bağımsız bilgiye “…………………” denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) örgütsel bilgi
B) açık bilgi
C) bireysel bilgi
D) subjektif bilgi
E) objektif bilgi

Cevap : B) açık bilgi

9- Aşağıdakilerden hangisi “ahi” vizyonunun temel değerlerini oluşturan, değişmez ve vazgeçilmez olarak kabul edilen ilke ve öğretilerden biri değildir?

A) Nefsin esiri olmamak
B) Dünya yaşamına önem vermek
C) Namazı bırakmamak
D) Helal kazanç sahibi olmak
E) Haya sahibi olmak

Cevap : B) Dünya yaşamına önem vermek

10- “Başarısızlık en büyük öğretmendir.” sözü “öğrenen örgütler”in kazandığı temel becerilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Bilginin örgütün her noktasına hızla ve verimli bir şekilde aktarılmasını sağlama
B) Geçmiş deneyimlerden ders alma
C) Yeni yaklaşımlar deneme
D) Reaktif problem çözme
E) Başkalarının deneyimlerinden yararlanma

Cevap : B) Geçmiş deneyimlerden ders alma

11- Aşağıdakilerden hangisi bilgi yönetiminin alt yapısını oluşturan dört temel unsurdan biri değildir?

A) Entelektüel sermaye
B) Teknoloji
C) Organizasyon yapısı
D) Kurum kültürü
E) Finansman

Cevap : E) Finansman

12- Aşağıdaki ifadelerden hangisi güçlü bir itibara sahip olan işletmeler için söylenemez?

A) Güçlü bir itibara sahip olan işletmeler çalışanların desteğiyle kalifiye çalışanları çekebilir.
B) Güçlü bir itibara sahip olan işletmeler çalışanların desteğiyle ekonomik daralmaya girmez.
C) Güçlü bir itibara sahip olan işletmeler çalışanların desteğiyle kolay müşteri bulabilir.
D) Güçlü bir itibara sahip olan işletmeler çalışanların desteğiyle pazar paylarını genişletebilir.
E) Güçlü bir itibara sahip olan işletmeler çalışanların desteğiyle kriz dönemlerini rahatlıkla atlatabilir.

Cevap : B) Güçlü bir itibara sahip olan işletmeler çalışanların desteğiyle ekonomik daralmaya girmez.

13- Aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatında yaşanan yapısal ve organizasyonel değişimlerin doğurduğu olumsuzlukları adil, sosyal ve insan onuruna yakışır bir şekilde yeniden düzenlemeyi ve çalışma ilişkilerinde sosyal barışı ve dayanışmayı temin etmeyi amaçlayan iş yerinde manevi sosyal hizmetlerin temel hedefleri ve bu bağlamda faydaları arasında sayılmaz?

A) Çalışanların, kendi ruh âlemleriyle barışık olmalarına, çalışmaktan manen haz almalarına, diğer iş arkadaşları ve üstleriyle birlikte huzur içinde çalışmalarına yardımcı ve destekçi olmak
B) Kârlılığı artıracak tedbirler ve düzenlemeler yapmak
C) Çalışanları, ahlaki ve manevi sorumluluk üstlenebilecek konuma getirmek
D) Çalışanların, psiko-sosyal ve manevi risk ve hastalıklara karşı sürekli olarak teyakkuz hâlinde olmalarını sağlamak
E) Duygu, kalp ve vicdanın oluşturduğu “iç kontrol” eğitimleri sayesinde çalışanların, davranışlarını ahlaki ve manevi değerlere göre tanzim edebilmelerini sağlayan kurum kültürü oluşturmak

Cevap : B) Kârlılığı artıracak tedbirler ve düzenlemeler yapmak

14- Aşağıdakilerden hangisi gelir kaynağının ortadan kalkması ile işsiz kalan bir insanın karşılaşacağı manevi sorunlardan biri değildir?

A) Kişinin parasal harcamaları olumsuz yönde değişir.
B) Kişinin sorumluluk anlayışı olumsuz yönde değişir.
C) Toplum içindeki sosyal münasebetleri geriler.
D) Kişinin düzen algısı olumsuz yönde değişir.
E) Sosyal statüsü ortadan kalkar.

Cevap : A) Kişinin parasal harcamaları olumsuz yönde değişir.

15- Aşağıdakilerden hangisi organizasyonda kapsamlı bir yüksek performans kültürünün oluşturulmasını sağlayan liderlerin yapması gereken görevlerden biri değildir?

A) Organizasyon için etkin bir karar destek sisteminin oluşturulması ve performansla ilgili sorumlulukların belirlenmesi
B) Organizasyonun ekonomik performansının ölçümünün sağlanması
C) Düşük performansın elde edildiği alanlardaki çalışanların etkin şekilde cezalandırılması
D) Organizasyonun müşterilerini görüş alanı içerisine alması
E) Organizasyonun yetenek planlamasının yapılması

Cevap : C) Düşük performansın elde edildiği alanlardaki çalışanların etkin şekilde cezalandırılması

16- Toplam kalite yönetimi gelişme sürecine en önemli katkı olan “sürekli gelişme” (Kaizen) felsefesini ekleyen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Joseph Juran
B) Maasaki Imai
C) Genichi Taguchi
D) Kaoru Ishikawa
E) Taachi Ohno

Cevap : B) Maasaki Imai

17- İş yerinin manevileştirilmesinin teşvik edilmesi hangi açıdan olumlu sonuçlar doğurmaz?

A) Demokratik katılımcılık
B) Verimlilik
C) İş memnuniyeti
D) Mobbing
E) Mesleki etik değerler

Cevap : D) Mobbing

18- Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde yaratıcılığın önem kazandığı başlıca alanlar arasında sayılmaz?

A) Rutin operasyonlar
B) Yönetim sistemleri
C) Bilgisayar ve bilgi sistemleri
D) Muhasebe ve finans yönetimi
E) Yöneylem araştırmaları

Cevap : A) Rutin operasyonlar

19- Aşağıdakilerden hangisinin toplam kalite yönetimine doğrudan bir katkısı olmamıştır?

A) Watson
B) Juran
C) Feigenbaum
D) Taguchi
E) Ishikawa

Cevap : A) Watson

20- Aşağıdakilerden hangisi Fombrun’a göre itibar yönetiminin temel ilkelerinden biri değildir?

A) Farklılık
B) Şeffaflık
C) Heterojenlik
D) Odak noktası
E) Kimlik

Cevap : C) Heterojenlik

21- İş yeri ruhaniliği hakkındaki aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İş yeri ruhaniliği, insanların, onları besleyen ve sosyal ortamlarda yaptıkları anlamlı işle beslenen bir hayata sahip olmalarıdır.
B) Ruhani kültüre önem veren örgütler insanların hem akıllarının hem de maneviyatının olduğunu kabul eder.
C) İş yeri ruhaniliği, dinî temelli örgütlenme anlamındadır.
D) Ruhani kültüre önem veren örgütler yaptıkları işlerdeki anlam ve amacı bulmaya çalışır.
E) Ruhani kültüre önem veren örgütler toplumdaki insanlarla bağlantı kurmak ister ve onun bir parçası olmaya çalışır.

Cevap : C) İş yeri ruhaniliği, dinî temelli örgütlenme anlamındadır.

22- Aşağıdakilerden hangisinin yaratıcı bir örgüt kültürünün özelliğine vurgu yapması mümkün sayılmaz?

A) Örgütün ne yaptığının ortak bir görüş ile saptandığı, rahat bir kültüre sahip olduğu söylenebilir.
B) Merkezî bir yönetim şekli ile uyumlu otoriter bir liderlik tarzı söz konusudur.
C) Yeni fikirleri geliştirip denemek için fırsatlar oluşturulur.
D) Fikirler örgüt içinde serbestçe dolaşır, tartışılır, kararlara çoğunluk katılır.
E) Yaratıcı çalışmalar ve sonuçta kazanılacak ödüller tanımlanmıştır.

Cevap : B) Merkezî bir yönetim şekli ile uyumlu otoriter bir liderlik tarzı söz konusudur.

23- Aşağıdakilerden hangisi bilgi yönetimi stratejileri arasında yer almaz?

A) Sürekli yenilik yapılması
B) Yeni bilgilerin oluşturulması
C) Yeni bilgilerin paylaşılması
D) Yeni bilgilerin saklanması
E) Yeni bilgilerin uygulanması

Cevap : D) Yeni bilgilerin saklanması

Örgüt Kültürü 2021 Final Soruları-2

Auzef İşletme
telegram işletme

Örgüt Kültürü 2021 Final Soruları-2

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: