Anadolu AöfMUH103U Genel Muhasebe 1

MUH103U Genel Muhasebe 1 Final Deneme Sınavı -8

MUH103U Genel Muhasebe Fnal Deneme Sınavı -8

#1. Aşağıdaki işlemlerden hangisinde Alacak Senetleri hesabı borçlandırılır?

Cevap : e. Senetsiz alacak karşılığında senet alınması

#2. Aşağıdakilerden hangisi borçlanma kâğıdı değildir?

Cevap : a. Hisse Senedi

#3. PRS işletmesi T10.000 senetsiz alacağına karşılık 2 ay vadeli T12.000’lık bir senet almıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu finansal nitelikli işlemi tanımlar?

Cevap : b. Vadeye dayalı bir senet alınması işlemidir

#4. 153 Ticari Mallar hesabının kodlamasında 1 (bir) aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Cevap : c. Hesap sınıfı

#5. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel faaliyet konusu olan mal veya hizmet satışından doğan alacaklardır?

Cevap : c. Ticari Alacak

#6. Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolardaki değişimlerin izlendiği çizelgeye verilen addır?

Cevap : b. Hesap

#7. Muhasebe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : c. Varlık ve kaynaklarda artış veya azalış meydana

#8. Piyasa faiz oranının tahvil faiz oranından yüksek olması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : b. Tahvil, nominal değerinden daha düşük bir fiyat ile satılır

#9. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında; belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gereğini ifade eden muhasebenin temel kavramıdır?

Cevap : d. Sosyal Sorumluluk

#10. A işletmesi 2.2.20X1 tarihinde satılmaya hazır amaçlı olarak adedi T4’den 1.000 adet almış ve bankaya T500 komisyon ödeyerek R işletmesi hisse senetlerinin tamamını T6.000 karşılığında 3.2.20X1 tarihinde satmıştır. Bu işlemin yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d

#11. Aşağıdakilerden hangisi Ticari Alacaklar grubunda değildir?

Cevap : e. İştiraklerden Alacaklar

#12. Maliyet, gider ve zarar hesaplarında ilk hareket borç tarafına kayıtlanır ve arttıkça borç tarafına kayıt yapılır; dönem sonunda ise Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılan hesaplara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Gelir Tablosu Hesapları

#13. Aşağıdakilerden hangisi Kasım 2011 tarihi itibarıyla ülkemizde muhasebe standartlarını oluşturmak ve yayımlamak amacıyla görevlendirilen kurumdur?

Cevap : b. Kamu Gözetimi Muhasebe Denetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu

#14. Aşağıda hesaplarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Cevap : d. Alacak tutarı toplamı, borç tutarı toplamından büyük ise hesap kapalıdır

#15. (C) işletmesi 2.4.20X1 tarihinde alım-satım amaçlı olarak, 100 adet almış olduğu ve aynı tarihte ihraç edilmiş olan T1.000 nominal değerli, yıllık % 60 faizli, D işletmesi tahvillerinin 50 adedini 3.7.20X1 tarihinde satmıştır (Piyasa faiz oranı ve tahvil faiz oranının aynı olduğunu varsayınız). Bu göre aşağıdakilerden hangisi bu işlem ile ilgili yapılacak yevmiye kaydı için doğrudur?

Cevap : b. Bankalar hesabı T57.500 Borçlu

#16. Aşağıdaki hangisi Personelden Alacaklar hesabı ile ilgili doğru bir ifadedir?

Cevap : d. Personele verilen ödünç paralar için bu hesap borçlandırılır

#17. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki hakkını ifade eder?

Cevap : c. Borç

#18. Aşağıdakilerden hangisi bir hesabın borç ve alacak taraflarındaki tutar toplamlarının birbirine eşit olması durumunda doğrudur?

Cevap : e. Hesap kapalıdır.

#19. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin taşıdığı özelliklerden biri değildir?

Cevap : e. Yalnızca faiz geliri sağlaması

#20. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kasa ve bankasındaki parası, zaman içinde paraya dönüşecek ve işletme faaliyetinde kullanılacak unsurların tamamına verilen addır?

Cevap : d. Varlıklar

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

MUH103U Genel Muhasebe 1 Final Deneme Sınavı -8

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 7
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MUH103U Genel Muhasebe 1 Final Deneme Sınavı -8

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 7
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 7
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MUH103U Genel Muhasebe Final Deneme Sınavı -8

MUH103U Genel Muhasebe Fnal Deneme Sınavı -8

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MUH103U Genel Muhasebe
Ünite -8
Konu: Stoklar

1. Aşağıdakilerden hangisi stok maliyetine giren unsurlardan değildir?

a. Nakliye
b. İthalat vergileri
c. Ticari iskontolar
d. Yükleme ve boşaltma maliyetleri
e. Satın alma fiyatı

Cevap : c. Ticari iskontolar

MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 10 Soru 2- İktsat Stoklar

Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisine aittir?

a. Satış İadelerine
b. Alış İadelerine
c. Alış İskontolarına
d. Kredili Mal Alışına
e. Kredili Mal Satışına

Cevap : d. Kredili Mal Alışına

3. B şirketi, T9.363’lik satış yaparak dönemi T966 değerinde mal stoğu ile kapatmıştır. Satılan malların maliyeti, T6.110 ve dönemin faaliyet giderleri T2.734 ise işletmenin dönem kârı ne kadardır?

a. T519
b. T3.253
c. T5.663
d. T6.629
e. T7.223

Cevap : a. T519

4
Stok hareketlerinin muhasebeleştirilmesinde aralıklı envanter yöntemi kullananan bir işletmenin kayıtlarında Ticari Mal Stoku Hesabı T141.000 borç bakiyesi vermektedir. Dönem sonunda yapılan sayım sonucunda işletme, elinde T144.000 tutarında mal stoku olduğunu tespit etmiştir. Bu durumda yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a.Ünite 10 Soru 4 a-min

 

b.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 10 Soru 4 b-min

 

c.Ünite 10 Soru 4 c- İktsat Stoklar

 

d.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 10 Soru 4 d-min

 

e. Hiçbiri

Cevap : c.

 Ünite 10 Soru 4 c İktsat Stoklar

5
A işletmesi B işletmesinden daha önce kredili olarak satın almış olduğu malın 200 TL  + %20 KDV’lik kısmını istediği özellikleri taşımadığı gerekçesi ile iade etmiştir. Bu işlemin yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 10 Soru 5 a-min

 

b.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 10 Soru 5 b-min

 

c. Ünite 10 Soru 5 c-min

 

d.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 10 Soru 5 d-min

 

e.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 10 Soru 5 e-min

 

 

Cevap : c.

Ünite 10 Soru 5 c İktsat Stoklar

6. Satılan mallarla ilgili satış giderleri hangi hesabın borcuna kaydedilir?

a. Ticari Mallar hesabının
b. Satış İndirimleri hesabının
c. Genel Yönetim Giderleri hesabının
d. Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabının
e. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gideri hesabının

Cevap : e. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gideri hesabının

7. Devamlı envanter yöntemi kullanan bir işletmenin kredili olarak almış olduğu malların bir kısmının istediği özellikleri taşımaması üzerine iskonto talep etmesi ve bu talebin kabul edilmesi durumunda işletmenin aşağıdaki hesaplarından hangisi işlem görmez?

a. 320 Satıcılar hesabı
b. 391 Hesaplanan KDV hesabı
c. 153 Ticari Mallar hesabı
d. 191 İndirilecek KDV hesabı
e. Hiçbiri

Cevap : d. 191 İndirilecek KDV hesabı

8. Aralıklı envanter yöntemi kullanan bir işletmenin kredili olarak satmış olduğu malların bir kısmının iade edilmesi durumunda aşağıdaki hesaplardan hangisi işlem görmez?

a. 153 Ticari Mallar hesabı
b. 120 Alıcılar hesabı
c. 610 Satıştan İadeler hesabı
d. 191 İndirilecek KDV hesabı
e. Hiçbiri

Cevap : 8. Aralıklı envanter yöntemi kullanan bir işletmenin

9. Bir işletmenin 31.12.20X1 tarihinde “Ticari Mallar” hesabının bakiyesi T2.500’dir. 31.12.20X1 tarihinde yapılan sayım sonucunda elinde T3.000 tutarında mal olduğu tespit edilmiştir. İşletme, 20X1 yılı boyunca T12.000 tutarında mal almış ise işletmenin 20X1 yılı satılan ticari mal maliyeti nedir?

a. T500
b. T5.500
c. T9.500
d. T11.500
e. T9.000

Cevap : d. T11.500

10. Bir işletmenin 20X1 yılı dönem başı mal stoğu T1.500’dir. Dönem içinde T15.000’lik mal almış, almış olduğu malların T2.000’lik kısmını istediği özellikleri taşımadığı için iade etmiştir. Dönem sonunda yapılan sayımda işletmenin elinde T1.000’lik mal stoku olduğu tespit edilmiştir. İşletmenin dönem içindeki satış tutarı T20.000 ise dönem kârı/zararı nedir?

a. T3.500 kâr
b. T6.500 kâr
c. T3.500 zarar
d. T6.500 zarar
e. T7.000 kâr

Cevap : b. T6.500 kâr

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 6
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!