Anadolu AöfİKT203U Mikro İktisat

İKT203U Mikro İktisat Final Deneme Sınavı -1

İKT203U Mikro İktisat Final Deneme Sınavı -1

#1. PCC eğrisinin yatay eksene paralel olması neyi ifade eder?

Cevap : c. İki mal arasında hiçbir ilişki yoktur.

#2. Tüm piyasaların eş anlı incelenmesine yönelik analize ne ad verilir?

Cevap : e. Genel denge analizi

#3. Monopol piyasasında firmanın talep eğrisi ile aşağıdakilerden hangisi birbirinin aynısıdır?

Cevap : c. Ortalama hasılat eğrisi

#4. Aynı üretim düzeyinde kalmak koşuluyla, emek girdisi fiyatı sabit iken sermaye girdisi fiyatı düşerse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Cevap : d. Daha fazla sermaye girdisi kullanılmaktadır.

#5. Kısa dönem ortalama değişken maliyetlerin T4 ve emeğin fiyatının T20 olduğu durumda emeğin ortalama fiziki ürünü kaç birimdir?

Cevap : d. 5

#6. İki mal ve iki girdi için üretim imkânları sınırı eğrisinin doğru eklinde olabilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisi gereklidir?

Cevap : d. Üretim fonksiyonları ölçeğe göre sabit getiriye sahip olmalı ve doğrusal olan etkin üretim seti üzerinde sermaye-emek oranları birbirine eşit olmalı,

#7. Genel denge kavramı aşağıdaki yazarlardan hangisinin adı ile anılır?

Cevap : b. Leon Walras

#8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : a. Muhasebe maliyeti ekonomik maliyetten küçüktür.

#9. Gelirdeki değişmelere bağlı olarak optimal noktaları birleştirdiğimizde elde edilen eğriye ne ad verilir?

Cevap : e. Gelir Tüketim Eğrisi

#10. Bir tüketici üç adet kesme şekerle (x), bir bardak çay (y) içmekte, bunun dışında bir tüketimi bulunmamaktadır. Bu tercih çerçevesinde fayda fonksiyonu aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile açıklanır?

Cevap : e. U=min(3x,y)

#11. Çapraz fiyat talep fonksiyonlarında net olmayan (brüt) ikame ya da brüt tamamlayıcılık ifadesinin kullanımının nedeni nedir?

Cevap : e. Gelir düzeyinin sabit tutulması

#12. Kısa dönem ortalama sabit maliyet eğrisinin görünümü nasıldır?

Cevap : c. Sürekli azalan bir eğridir.

#13. Cournot modelinde malın marjinal maliyeti aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Cevap : e. Sıfıra

#14. Bir düşük malda gelir etkisi ikame etkisinden küçük ise bu mala ilişkin talep eğrisi

Cevap : e. Negatif eğimli çizilir

#15. Monopolcünün karşı karşıya olduğu talep eğrisi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : d. Piyasa talep eğrisi ile aynıdır.

#16. Üretim imkânları sınırı eğrisine çizilen teğetin eğimi neyi ifade eder?

Cevap : b. Marjinal dönüşüm oranı

#17. Aşağıdaki oligopol modellerinden hangisi oligopol piyasalarında fiyat katılığını açıklamaktadır?

Cevap : e. Dirsekli talep eğrisi modeli

#18. Monopolcü rekabet piyasasını tam rekabet piyasasından ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Mal farklılaştırılması

#19. İki birey ve iki malın bulunduğu bir ekonomide değişimin genel dengesi hangi seçenek ile sağlanır?

Cevap : c)

#20. Ölçeğe göre sabit getiri durumu için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

Cevap : c. Uzun dönem ortalama maliyet yatay eksene paralel bir doğrudur.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İKT203U Mikro İktisat Final Deneme Sınavı -1

İKT203U Mikro İktisat Final Deneme Sınavı -1

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İKT203U Mikro İktisat Final Deneme Sınavı -1

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İKT203U Mikro İktisat Final Deneme Sınavı -1

İKT203U Mikro İktisat

Ünite -1
Mikroekonomi

1. Bir seçim yapıldığında, vazgeçilen alternatiflerin değeri neyi ifade eder?

a. Fırsat Maliyeti
b. Toplam Maliyet
c. Ortalama Maliyet
d. Marjinal Maliyet
e. Değişken Maliyet

Cevap : a. Fırsat Maliyeti

2. Kısıtlı optimizasyon problemi çözümünde iki önemli bileşen aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

a. Amaç ve kısıt fonksiyonları
b. Kısıt ve denge fonksiyonları
c. Denge ve amaç fonksiyonları
d. Durağan ve statik analiz
e. Statik ve dinamik analiz

Cevap : a. Amaç ve kısıt fonksiyonları

3. Bir bağımsız değişkenin değeri bir birim arttığında bağımlı değişkenin nasıl değiştiğini anlatan seçenek hangisidir?

a. Marjinal terim
b. Ortalama terim
c. İçsel değişken
d. Dışsal değişken
e. Toplam değişken

Cevap : a. Marjinal terim

4. Bir modelde değeri veri olarak alınan değişkene ne ad verilir?

a. Dışsal değişken
b. İçsel değişken
c. Bağımlı değişken
d. Amaç değişkeni
e. Kısıt değişkeni

Cevap : a. Dışsal değişken

5. Bir değişkenin değeri model içinde belirleniyorsa bu değişkene ne ad verilir?

a. İçsel değişken
b. Dışsal değişken
c. Amaç değişkeni
d. Kısıt değişkeni
e. Marjinal değişken

Cevap : a. İçsel değişken

6. Su ve elmas paradoksuna çözüm getiren ekonomist aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

a. A. Marshall
b. A. Smith
c. D. Ricardo
d. L. Walras
e. Y.F. Edgeworth

Cevap : a. A. Marshall

7. Portakal piyasasına ilişkin arz talep (Qd = D(Pp,Pm,W,I) ve Qs =D(Pp, Pc, Ct )) modelinde içsel değişkenler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

a. Q ve Pp
b. Q ve Pm
c. Q ve W
d. Q ve Ct
e. Q ve I

Cevap : a. Q ve Pp

8. Dışsal faktörler değişmediği sürece, belirsiz bir süre boyunca devam eden durum nasıl adlandırılır?

a. Denge
b. Analiz
c. Kısıt
d. Sistem
e. Değişken

Cevap : a. Denge

9. Ekonomik hayatta risk alan üretim kaynağına ne ad verilir?

a. Girişimci
b. Emek
c. Toprak
d. Rant
e. Sermaye

Cevap : a. Girişimci

10. Ekonomik modelde dışsal değişkenlerden birisindeki değişmenin, içsel değişkenin seviyesini nasıl etkileyeceğini incelemek için kullanılan analize ne ad verilir?

a. Karşılaştırmalı durağan analiz
b. Denge analizi
c. Arz talep analizi
d. Dinamik analizi
e. Statik analiz

Cevap : a. Karşılaştırmalı durağan analiz

Anadolu Üniversitesi İktisat
İKT203U Mikro İktisat

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

İKT203U Mikro İktisat Aöf İktisat Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!