Anadolu AöfİKT203U Mikro İktisat

İKT203U Mikro İktisat Final Deneme Sınavı -3

İKT203U Mikro İktisat Final Deneme Sınavı -3

#1. Bireysel emek arz eğrisi elde edilirken bütçe kısıtının eğimini ne belirler?

Cevap : c. Ücret düzeyi

#2. Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrisinin özelliklerinden değildir?

Cevap : e. Üzerindeki her bir nokta farklı üretim düzeyini gösterir.

#3. Sermayenin marjinal fiziki ürününün göreceli olarak daha fazla arttığı teknolojik gelişme hangisidir?

Cevap : c. Emek-tasarruflu teknolojik gelişme

#4. Düşük mallarda talep eğrisinin pozitif eğimli olması aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile açıklanır?

Cevap : e. Gelir ve ikame etkisinin ters yönlü fakat GE>İE olması

#5. Tam rekabet piyasalarında herhangi bir firmaya ait talep eğrisi nasıldır?

Cevap : b. Yatay eksene paraleldir.

#6. APPL’nin maksimum olduğu noktanın solunda kalan bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : b. APPL artmaktadır.

#7. Tam rekabet piyasalarına uzun dönemde sonsuz sayıda firmanın girememe nedeni ne olabilir?

Cevap : e. Firma başına düşen kârın negatif olması

#8. Emek arz eğrisinin negatif olabilmesi aşağıdaki koşullardan hangisine bağlıdır?

Cevap : a. İkame etkisi < Gelir etkisi

#9. Ücret seviyesi ortalama ürün hasılatı üzerinde ise emek talebi hakkında ne söylenebilir?

Cevap : e. Emek talebi sıfırdır.

#10. Nispi girdi fiyatlarındaki değişiklik sonucu aynı eşürün eğrisi üzerinde bir bileşenden başka bir bileşene geçişi hangi etki açıklar?

Cevap : a. Faktör ikame etkisi

#11. Firmanın maksimum kâra ulaşabilmesi için ne gereklidir?

Cevap : a. MR = MC

#12. Marjinal teknik ikame oranının 2 ve emeğin marjinal fiziki ürününün 10 olduğu durumda sermayenin marjinal fiziki ürünü kaçtır?

Cevap : a. 5

#13. Yukarıda verilen bir fonksiyon aşağıdaki seçeneklerin hangisi ile açıklanır?

Cevap : e. y malı çapraz fiyat talep fonksiyonu

#14. Sabit maliyetli firmaların uzun dönem arz eğrisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Yatay eksene paraleldir.

#15. Mallar arasında tam ikame var ise Py

Cevap : e. Tüketici tüm gelirini y malı için kullanır.

#16. Monopsoncu firmanın istihdam ettiği iş gücü miktarı aşağıdaki seçeneklerden hangisine göre belirlenir?

Cevap : c. MFCL=MRPL

#17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : a. Uzun dönemde sabit girdi yoktur.

#18. Tamrekabet piyasalarında etkinliktensöz edilebilirmi?

Cevap : e. En etkin piyasalardır ve ideali oluşturur.

#19. Px=Py olması durumunda bütçe doğrusunun eğimine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

Cevap : e. Eğim -1 olur.

#20. Gelir arttığında bir mala ilişkin geleneksel talep eğrisi sola kayıyorsa bu hangi tür maldır?

Cevap : e. Düşük Mal

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İKT203U Mikro İktisat Final Deneme Sınavı -3

İKT203U Mikro İktisat Final Deneme Sınavı -3

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İKT203U Mikro İktisat Final Deneme Sınavı -3

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İKT203U Mikro İktisat Final Deneme Sınavı -3

İKT203U Mikro İktisat

Ünite -3
Üretim Kuramı

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Mevcut üretim tekniklerinin tümü üretim teknolojisini oluşturur.
b. Teknolojik olarak etkin olmayan üretim tekniği girdi israfına yol açar.
c. Üretim fonksiyonu minimum çıktı düzeyini göstermektedir.
d. Kısa dönemde girdilerden sadece biri değişkendir.
e. Vasıflı iş gücü bir üretim faktörüdür.

Cevap : c. Üretim fonksiyonu minimum çıktı düzeyini göstermektedir.

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Uzun dönemde sabit girdi yoktur.
b. Üretim sonrası elde edilen toplam ürün miktarına ortalama fiziki ürün denir.
c. Girdi başına elde edilen ürün miktarına toplam fiziki ürün denir.
d. Ortalama fiziki ürün, toplam fiziki üründeki değişimin girdideki değişime oranı tarafından verilir.

e. Marjinal fiziki ürün, toplam fiziki ürünün girdi miktarına oranı tarafından verilir.

Cevap : a. Uzun dönemde sabit girdi yoktur.

3. …….. fiziki ürünün …….. olduğu noktada …….. fiziki ürün ………ifadesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. Toplam-minimum-ortalama-sıfırdır.
b. Ortalama-maksimum-toplam-minimumdur.
c. Toplam-minimum-marjinal-maksimumdur.
d. Marjinal-minimum-toplam-sıfırdır.
e. Toplam-maksimum-marjinal-sıfırdır.

Cevap : e. Toplam-maksimum-marjinal-sıfırdır.

4. APPL’nin maksimum olduğu noktanın solunda kalan bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a. MPPL negatiftir.
b. APPL artmaktadır.
c. Toplam fiziki ürün azalmaktadır.
d. APPL eğrisi MPPL eğrisinin üzerinde seyretmektedir.
e. TPPL eğrisinin eğimi sıfırdır.

Cevap : b. APPL artmaktadır.

5. MPPL’nin maksimum olduğu noktanın solunda kalan bölge için aşağıdaki durumlardan hangisi geçerlidir?

a. MPPL sıfır değerine bu bölgede ulaşır.
b. APPL , MPPL’ye bu bölgede eşittir.
c. Toplam fiziki ürün maksimum değerine bu bölgede ulaşır.
d. Emeğe göre artan marjinal getiri (verim) vardır.
e. APPL azalmaktadır.

Cevap : d. Emeğe göre artan marjinal getiri (verim) vardır.

6. Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrisinin özelliklerinden değildir?

a. Orijinden uzaklaştıkça daha yüksek bir üretim düzeyini temsil ederler.
b. Negatif eğimlidir.
c. Birbirlerini kesmezler.
d. Orijine göre konvekstirler.
e. Üzerindeki her bir nokta farklı üretim düzeyini gösterir.

Cevap : e. Üzerindeki her bir nokta farklı üretim düzeyini gösterir.

7. Aşağıdaki üretim fonksiyonlarından hangisinin ikame esnekliği sıfırdır?

a. Cobb-Douglas üretim fonksiyonu
b. Sabit-oranlı üretim fonksiyonu
c. Üstel üretim fonksiyonu
d. Doğrusal üretim fonksiyonu
e. Logaritmik üretim fonksiyonu

Cevap : b. Sabit-oranlı üretim fonksiyonu

8. Sermayenin marjinal fiziki ürününün göreceli olarak daha fazla arttığı teknolojik gelişme hangisidir?

a. Emek ve sermaye-tasarruflu teknolojik gelişme
b. Sermaye-tasarruflu teknolojik gelişme
c. Emek-tasarruflu teknolojik gelişme
d. Yansız teknolojik gelişme
e. Leontief teknolojik gelişme

Cevap : c. Emek-tasarruflu teknolojik gelişme

9. Aşağıdakilerden hangisi üretimin ekonomik olmayan bölgesi için geçerlidir?

a. Bu bölgede üretim yapmak kârlıdır.
b. Tüm girdiler için artan toplam getiri vardır.
c. Tüm girdilerin marjinal fiziki ürünü pozitiftir.
d. Eş ürün eğrisinin eğimi pozitiftir.
e. MRTS sıfırdır.

Cevap : d. Eş ürün eğrisinin eğimi pozitiftir.

10. Marjinal teknik ikame oranının 2 ve emeğin marjinal fiziki ürününün 10 olduğu durumda sermayenin marjinal fiziki ürünü kaçtır?

a. 5
b. 0
c. 20
d. 12
e. 7

Cevap : a. 5

Anadolu Üniversitesi İktisat
İKT203U Mikro İktisat

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İKT203U Mikro İktisat Aöf İktisat Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!