Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiAta-Aöf

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -4

Ata Aöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -4

#1. Sadabad Paktı’nın kurulmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) İtalya’nın Asya ve Afrika’ya doğru yayılma siyaseti izlemesi

#2. Toplumsal sınıfları ve ayrıcalıkları ortadan kaldıran ilke şağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Halkçılık

#3. Doğu Trakya’nın yeni bir savaşa başvurulmadan kurtarılması aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşen diplomatik bir zaferle olmuştur?

Cevap : b) Mudanya Mütarekesi

#4. İngiltere, Musul ve Kerkük’ü elinden çıkarmamak için aşağıdaki olaylardan hangilerini desteklemiştir?

Cevap : a) Şeyh Said Ayaklanması’nı-Nasturi Ayaklanması’nı

#5. Osmanlı Devleti’nde görülen sosyal ve kültür çatışmalarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde de görülmemesi için eğitim alanındaki yeniliklerin hangi esas üzerine yapılacağı prensip olarak kabul edilmiştir?

Cevap : e) Birlik


#6. Mustafa Kemal Paşa’nın, Başkomutanlık Yasası’nın kendisine tanıdığı yetkilerle 7-8 Ağustos 1921’de yayımladığı yükümlülüklerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) Tekâlif-i Milliye

#7. I. Balkan Paktı’nın kurulması II. Milletler Cemiyeti’ne üye olma III. Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması IV. Sadabat Paktı’na katılması V. Hatay’ın Anavatana katılması Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasıyla ilişkili gerçekleştirilen bazı olaylar, yukarıya çıkarılmıştır. Bunlardan hangisi ya da hangileri Atatürk’ün sağlığında gerçekleştirilememiştir?

Cevap : e) Yalnız V

#8. Atatürk tarafından belirlenen Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasında benimsenen ilkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : d) Sömürgecilik

#9. Altı Atatürk ilkesinin anayasaya girmesi kaç tarihinde olmuştur?

Cevap : e) 1937

#10. Türkiye’de Cumhuriyet idaresi hangi ilkenin doğal sonucu olarak kurulmuştur?

Cevap : c) Cumhuriyetçilik ilkesinin


#11. Mudanya Mütarekesi; "İstanbul ve Boğazlar, TBMM Hükümeti'nin idaresine bırakılacaktır." hükmü, Osmanlı Devleti ile ilgili hangi durumu göstermektedir?

Cevap : a) Hukuken sona ereceğini

#12. Türk Dil Kurumu’nun açılarak Türk dilinin gelişiminin araştırılması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

Cevap : a) Milliyetçilik

#13. Türkler tarafından aşağıdaki alfabelerden hangisi kabul edilmemiştir?

Cevap : d) Japon alfabesi

#14. Lozan Antlaşması’ndan sonra Türkiye ile Yunanistan arasında en zor çözümlenen sorun hangisidir?

Cevap : d) Nüfus Mübadelesi

#15. I. Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması ve görevinin Türk tarafına geçmesi II. Yabancı savaş gemilerinin Boğazlardan geçişinin sınırlandırılarak, Türkiye'nin denetimine bırakılması III. Yabancı devletlere ait ticaret gemilerinin her iki yönde Boğazlardan geçişlerinin serbest olması Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin; hükümlerinden hangisi ya da hangileri, Türkiye'nin dünya devletleri arasındaki saygınlığının daha da arttığını gösterir?

Cevap : d) I ve II


#16. Sakarya Savaşı’nın en şiddetli günlerinde eğitim problemlerinin tespiti için Ankara’da toplanan kongre aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) Maarif Kongresi

#17. Tevhid-i Tedrisat kavramı hangi anlamda kullanılmaktadır?

Cevap : a) Bütün eğitim kurumlarının devletin denetimi altına geçmesi

#18. “Cumhuriyetin en önemli özelliği, millet egemenliğine dayanması ve demokrasiyi benimsemesidir.” Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet rejiminin nitelikleri arasında sayılmaz?

Cevap : e) Tüm devlet görevlilerinin seçimle iş başına gelmesi

#19. Sakarya ve Başkomutan Meydan Savaşları’nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : c) Gümrü Antlaşması

#20. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

Cevap : a) Monarşik yönetimler veraset şartını reddeder.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Denem Sınavı -4

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Denem Sınavı -4

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ata Aöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -4

Ata Aöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -4

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Ünite -4

Cumhuriyetin İlanı Sonrası Çok Partili Hayata Geçiş Çabaları ve Bazı Önemli Gelişmeler

1. Türkiye’de Şeyh Sait İsyanı ve Menemen Olayı aşağıdakilerden hangisinin bir süre için ertelenmesine neden olmuştur?

a) Devletçilik politikasına
b) Milletler Cemiyeti ile ilişki kurulmasına
c) Dış ticarete ağırlık verilmesine
d) Çok partili siyasi hayata geçilmesine
e) Kadınlara siyasal haklar tanınmasına

Cevap : d) Çok partili siyasi hayata geçilmesine

2. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk örgütlü muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
b) Cumhuriyet Halk Fırkası
c) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
d) Serbest Cumhuriyet Fırkası
e) Ahali Cumhuriyet Fırkası

Cevap : a) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

3. Şeyh Sait İsyanı hangi sorunun İngilizlerin lehine sonuçlanmasına sebep olmuştur?

a) Kıbrıs sorununun
b) Boğazlar sorununun
c) Musul sorununun
d) Hatay sorununun
e) Doğu Trakya sorununun

Cevap : c) Musul sorununun

4. Mustafa Kemal Paşa’nın telkinleriyle kurulan; ancak Cumhuriyet’e karşı olanların faaliyetleri nedeniyle kurucuları tarafından kapatılan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

a) Cumhuriyet Halk Fırkası
b) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
c) Serbest Cumhuriyet Fırkası
d) İttihat ve Terakki Fırkası
e) Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası

Cevap : c) Serbest Cumhuriyet Fırkası

5. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hangi kanuna dayanılarak kapatılmıştır?

a) Ceza Mahkemeleri
b) Takrir-i Sükûn
c) Ceza-Usul
d) Medeni Kanun
e) 1922 tarihli Siyasi Partiler Kanunu

Cevap : b) Takrir-i Sükûn

6. Siyasi partiler ve özellikleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a) Halk Fırkası-Yeni Türk Devleti’nin ilk siyasi partisidir.
b) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası-Yeni Türk Devleti’nin ilk muhalefet partisidir.
c) Serbest Cumhuriyet Fırkası-Mustafa Kemal Paşa’nın telkini ile kurulmuştur.
d) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası-Takrir-i Sükûn Kanunu ile kapatılmıştır.
e) Serbest Cumhuriyet Fırkası-Ekonomide Devletçilik politikasını savunmuştur.

Cevap : e) Serbest Cumhuriyet Fırkası-Ekonomide Devletçilik politikasını savunmuştur.

7. 23 Aralık 1930’da meydana gelen Menemen Olayı’nda katledilen ve bu olayla özdeşleşen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şeyh Sait
b) Kubilay
c) Demirci Mehmet Efe
d) Hasan Tahsin
e) Şeyh Eşref

Cevap : b) Kubilay

8. Ali Fethi Bey, aşağıdaki hangi siyasi partinin genel başkanıdır?

a) İttihat ve Terakki Fırkası
b) Milli Kalkınma Partisi
c) Serbest Cumhuriyet Fırkası
d) Türkiye Komünist Partisi
e) Demokrat Parti

Cevap : c) Serbest Cumhuriyet Fırkası

9. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Yayılmacı
b) Liberal
c) Özgürlükçü
d) Cumhuriyetçi
e) Milliyetçi

Cevap : a) Yayılmacı

10. İnkılaplara ve özelliklede Mustafa Kemal Paşa’nın şahsına düşmanlık hisleri besleyen, menfaatleri zedelenmiş bazı kişilerin onu ortadan kaldırmak için tertipledikleri planlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 31 Mart Vakası
b) Reval Görüşmeleri
c) Arap Ayaklanması
d) İzmir Suikastı
e) Süryani Ayaklanması Cevap Anahtarı

Cevap : d) İzmir Suikastı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!