auzefKarşılaştırmalı SiyasetSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Karşılaştırmalı Siyaset 2022-2023 Final Soruları

Karşılaştırmalı Siyaset 2022-2023 Final Soruları

#1. Aşağıdaki seçeneklerde devletin karakteri ile ilgili ifadeler yer almaktadır. Bunlardan hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Devlet vatandaşlara hizmet veren tek otoritedir.

#2. Aşağıdaki karşılaştırmalı siyaset yaklaşımlarından hangisi aktörleri göz ardı edip analizi yapısal düzeyde yapmaktadır?

Cevap : D) Modernleşme teorisi

#3. Aşağıdakilerden hangisi Lijphart'ın belirlediği Westminster tipi parlamentarizmin özelliği değildir?

Cevap : B) Hakim parti sistemi

#4. I. Sosyal harcamaların bütçedeki oranı II. Asgari gelir miktarı III. Meta-dışılaşma IV. Sosyal katmanlaşma Esping-Andersen'in refah devleti tipolojisinin temel kriter(ler)i yukarıdakilerden hangisi veya hangileridir?

Cevap : E) III ve IV

#5. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin olumlu sonuçlarından sayılamaz?

Cevap : C) Ülkeler arasındaki eşitsizliğin artması


#6. Aşağıdaki düşünürlerin hangisine göre 'mevcut iktidarın şiddetsiz biçimde değişebilme olasılığı' demokrasilerin asli niteleyenidir?

Cevap : D) Adam Przeworski

#7. Aşağıdakilerden hangisi Geddes'in diktatörlük tanımında başvurduğu ölçütlerden biri değildir?

Cevap : B) İktidar partisinin ordu vesayeti altında olması

#8. Dış tehditlere karşı koyacak kadar etkin bir profesyonel ordunun varlığı ile bu ordunun siviller tarafından denetiminin sağlanması ikilemi hangi mitolojik imgeyle betimlenmektedir?

Cevap : A) Janus’un İki Yüzü

#9. Siyasetin, hukuki perspektifle analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Bir ülkenin anayasasına bakarak o ülkedeki siyasi aktörlerin davranışlarını anlamak mümkündür.

#10. Aşağıdakilerden hangisi Vekâlet Teorisi'nin önerdiği denetim modelinin temel İşlevlerindendir?

Cevap : D) Gözetleme


#11. Gayri Safi Milli Hasıla'nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Bir ülkenin vatandaşları tarafından üretilen tüm ürün ve hizmetlerin toplam değeri

#12. Aşağıdakilerden hangisi siyasal sistem kavramının bir bileşeni sayılamaz?

Cevap : A) Ulaşım hizmetleri

#13. Aşağıdaki hangi mekanizma Almanya parlamenter modelinde bir Rasyonelleştirilmiş Parlamenter sistem özelliği olarak kabul edilemez?

Cevap : A) Tam nispi temsil sistemi

#14. Az vakalı karşılaştırmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : E) Hangi vakaların seçildiği araştırmanın sonucunu değiştirir.

#15. Aşağıdakilerden hangisi operasyonel tanıma bir örnektir?

Cevap : E) Ekonomik gelişmeyi kişi başına düşen gelirin yüksekliği ile tanımlamak.


#16. Doğrudan demokrasiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Yöneticilerin doğrudan seçilmesi ilkesine dayanır.

#17. Aşağıdakilerden hangisi sultancı rejim tiplerinin bir özelliğidir?

Cevap : C) Sultancı rejimlerde iktidarda yer almak ve yönetimin bir parçası olmanın ölçütü liderle kurulacak ilişkiyle belirlenir.

#18. Linz ve Stephan'a göre genel olarak diktatörlükleri tanımlayan asli unsur ...... hayata geçirilmemesidir. Yukarıdaki cümlede boşluğa gelebilecek en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) çok partili ve adil seçimlerin

#19. Ülke toprakları içinde herhangi bir sıcak çatışma hali olmamasına rağmen devletin vatandaşlarına hizmet getirmede zorluk çektiği durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?

Cevap : B) Zayıf devlet

#20. Aşağıdakilerden hangisi, Uyum Teorisi'nin temel göstergelerindendir?

Cevap : B) Askeri tarz


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Karşılaştırmalı Siyaset 2022-2023 Final Soruları

1. I. Sosyal harcamaların bütçedeki oranı
II. Asgari gelir miktarı
III. Meta-dışılaşma
IV. Sosyal katmanlaşma
Esping-Andersen’in refah devleti tipolojisinin temel kriter(ler)i yukarıdakilerden hangisi veya hangileridir?

A) I ve II
B) Yalnız IV
C) II ve III
D) Yalnız I
E) III ve IV

Cevap : E) III ve IV

2. Gayri Safi Milli Hasıla’nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir ülkede yaşayan tüm bireylerin toplam geliri
B) Bir ülkede üretilen tüm ürün ve hizmetlerin ortalama değeri
C) Bir ülkenin tüm vatandaşlarının toplam varlıkları
D) Bir ülkenin vatandaşları tarafından üretilen tüm ürün ve hizmetlerin toplam değeri
E) Bir ekonomide üretilen tüm nihai ürün ve hizmetlerin toplam değeri

Cevap : D) Bir ülkenin vatandaşları tarafından üretilen tüm ürün ve hizmetlerin toplam değeri

3. Doğrudan demokrasiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yüksek nüfuslu ülkelerde uygulanması zordur
B) Yurttaşların kararları müzakere etmeleri söz konusudur.
C) Yöneticilerin doğrudan seçilmesi ilkesine dayanır.
D) Uygulama düzeyinde İsviçre kantonlarında örneklerine rastlanmaktadır.
E) Yasalar doğrudan yurttaşlar tarafından yapılır.

Cevap : C) Yöneticilerin doğrudan seçilmesi ilkesine dayanır.

4. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin olumlu sonuçlarından sayılamaz?

A) Finansal işlemlerin elektronik ortamda hızla yapılabilmesi
B) Kültürel ürünlerin dünya piyasasına açılabilmesi
C) Ülkeler arasındaki eşitsizliğin artması
D) Temel tüketim mallarının ucuzlaması
E) Ulaşım araçlarının ucuz ve erişilebilir hale gelmesi

Cevap : C) Ülkeler arasındaki eşitsizliğin artması

5. Aşağıdaki seçeneklerde devletin karakteri ile ilgili ifadeler yer almaktadır. Bunlardan hangisi yanlıştır?

A) Devlet meşru şiddetin tekelini elinde tutar.
B) Devletin güvenliği tesis etmek için aldığı tedbirlere herkes boyun eğer.
C) Devlet vatandaşlara hizmet veren tek otoritedir.
D) Devlet bir kişi veya kurum değildir, soyut bir otoritedir.
E) Devlet en üst otoritedir, rakipsizdir.

Cevap : C) Devlet vatandaşlara hizmet veren tek otoritedir.

6. Aşağıdaki düşünürlerin hangisine göre ‘mevcut iktidarın şiddetsiz biçimde değişebilme olasılığı’ demokrasilerin asli niteleyenidir?

A) Jürgen Habermas
B) Robert Dahl
C) Barrington Moore
D) Adam Przeworski
E) Joseph Schumpeter

Cevap : D) Adam Przeworski

7. Aşağıdakilerden hangisi Vekâlet Teorisi’nin önerdiği denetim modelinin temel İşlevlerindendir?

A) Atama
B) Silahlandırma
C) Eğitme
D) Gözetleme
E) Görevlendirme

Cevap : D) Gözetleme

8. Dış tehditlere karşı koyacak kadar etkin bir profesyonel ordunun varlığı ile bu ordunun siviller tarafından denetiminin sağlanması ikilemi hangi mitolojik imgeyle betimlenmektedir?

A) Janus’un İki Yüzü
B) Oidipus Kompleksi
C) Demokles’in Kılıcı
D) Themis-Nemesis Çatışması
E) Osiris-Set Mücadelesi

Cevap : A) Janus’un İki Yüzü

9. Az vakalı karşılaştırmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kapsayıcıdırlar.
B) Değişken merkezlidirler.
C) Sadece birbirine benzeyen ülkeler karşılaştırılır.
D) Ülkelerin seçimi rasgele yapılır.
E) Hangi vakaların seçildiği araştırmanın sonucunu değiştirir.

Cevap : E) Hangi vakaların seçildiği araştırmanın sonucunu değiştirir.

10. Aşağıdakilerden hangisi Geddes’in diktatörlük tanımında başvurduğu ölçütlerden biri değildir?

A) Muhalefet partilerinin ciddi kurumsal engellerle karşı karşıya kalması
B) İktidar partisinin ordu vesayeti altında olması
C) Minimalist demokrasinin temel unsurlarının bulunmaması
D) Muhalefet partilerinin yasaklanması
E) İktidar partisinin meclisteki sandalyelerin en az üçte ikisini denetlemesi

Cevap : B) İktidar partisinin ordu vesayeti altında olması

11. Aşağıdakilerden hangisi operasyonel tanıma bir örnektir?

A) Parti sisteminin gelişmesini partilerin birbirlerine olan hoşgörüsü ile tanımlamak.
B) Siyasi gelişmeyi demokrasi kültürü olarak tanımlamak.
C) Demokrasiyi eşitlik ve özgürlük olarak tanımlamak.
D) Seçimlere katılımı kültürel zenginlik olarak tanımlamak.
E) Ekonomik gelişmeyi kişi başına düşen gelirin yüksekliği ile tanımlamak.

Cevap : E) Ekonomik gelişmeyi kişi başına düşen gelirin yüksekliği ile tanımlamak.

12. Aşağıdakilerden hangisi siyasal sistem kavramının bir bileşeni sayılamaz?

A) Ulaşım hizmetleri
B) Anayasal kurumlar
C) Tarihsel ve kültürel dinamikler
D) Uluslararası çevre
E) Sosyoekonomik yapı

Cevap : A) Ulaşım hizmetleri

13. Siyasetin, hukuki perspektifle analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Latin Amerika ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanlık sistemlerinin farklı işleyişini anayasalara bakarak izah etmek yeterlidir.
B) Kuzey Kore’nin anayasasına bakıldığında bu ülkenin demokratik bir hukuk devleti olduğu yanılgısına düşülebilir.
C) Yazılı kurallar bir ülkenin siyasi hayatı ile ilgili sınırlı bir fikir verir.
D) Benin ve Togo’nun farklı siyasi rejimlere sahip olmaları anayasalarına bakılarak izah edilebilir.
E) Bir ülkenin anayasasına bakarak o ülkedeki siyasi aktörlerin davranışlarını anlamak mümkündür.

Cevap : E) Bir ülkenin anayasasına bakarak o ülkedeki siyasi aktörlerin davranışlarını anlamak mümkündür.

14. Aşağıdaki hangi mekanizma Almanya parlamenter modelinde bir Rasyonelleştirilmiş Parlamenter sistem özelliği olarak kabul edilemez?

A) Tam nispi temsil sistemi
B) Yapıcı güvensizlik önergesi
C) Katı anayasa
D) Yasamada tıkanık ilanı
E) Başbakana tüzük çıkarma yetkisi verilmesi

Cevap : A) Tam nispi temsil sistemi

15. Aşağıdakilerden hangisi sultancı rejim tiplerinin bir özelliğidir?

A) Doğruluğundan şüphe duyulmayacak tek rehber olarak ideoloji, sultancı rejimlerde liderlerin meşruiyet devşirdikleri en temel kaynaktır.
B) Sultancı rejimlerde siyasal, toplumsal ve elbette ekonomik çoğulculuğa kesinlikle imkân tanınmaz.
C) Sultancı rejimlerde iktidarda yer almak ve yönetimin bir parçası olmanın ölçütü liderle kurulacak ilişkiyle belirlenir.
D) Sultancı rejimler sınırlı bir siyasal çoğulcuğu imkân tanıyan mekanizmalarla varlıklarını sürdürürler.
E) Sultanci rejimlerde liderin meşruiyetinin kaynağı olan ideoloji, lideri karar ve tutumlarında sınırlar ve biçimlendirir.

Cevap : C) Sultancı rejimlerde iktidarda yer almak ve yönetimin bir parçası olmanın ölçütü liderle kurulacak ilişkiyle belirlenir.

16. Aşağıdaki karşılaştırmalı siyaset yaklaşımlarından hangisi aktörleri göz ardı edip analizi yapısal düzeyde yapmaktadır?

A) Davranışçılık
B) Yeni kurumsalcılık
C) Rasyonel aktör yaklaşımı
D) Modernleşme teorisi
E) Oyun teorisi

Cevap : D) Modernleşme teorisi

17. Linz ve Stephan’a göre genel olarak diktatörlükleri tanımlayan asli unsur …… hayata geçirilmemesidir.
Yukarıdaki cümlede boşluğa gelebilecek en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) çok partili ve adil seçimlerin
B) özgür ve bağımsız basının
C) toplumsal çoğulculuğun
D) muhalefet partilerinin siyasal özgürlüklerinin
E) temel hak ve özgürlüklerin

Cevap : A) çok partili ve adil seçimlerin

18. Ülke toprakları içinde herhangi bir sıcak çatışma hali olmamasına rağmen devletin vatandaşlarına hizmet getirmede zorluk çektiği durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?

A) Özerk devlet
B) Zayıf devlet
C) Başarısız devlet
D) Çökmüş devlet
E) Etkin devlet

Cevap : B) Zayıf devlet

19. Aşağıdakilerden hangisi, Uyum Teorisi’nin temel göstergelerindendir?

A) Silah alımlarında askerin rolü
B) Askeri tarz
C) Sivil-siyasi karar alma süreçleri
D) Rejimin demokratikliği
E) Militarizm düzeyi

Cevap : B) Askeri tarz

20. Aşağıdakilerden hangisi Lijphart’ın belirlediği Westminster tipi parlamentarizmin özelliği değildir?

A) Disiplinli iki parti sistemi
B) Hakim parti sistemi
C) Üniter devlet yapısı
D) Dar bölge çoğunluk seçim sistemi
E) Tek partili hükümet

Cevap : B) Hakim parti sistemi

Karşılaştırmalı Siyaset 2022-2023 Final Soruları

Karşılaştırmalı Siyaset Final Soruları KARŞILAŞTIRMALI SİYASET
Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup

Karşılaştırmalı Siyaset 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!