auzefBilimsel Araştırma Teknikleriİşletme

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2022-2023 Final

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2022-2023 Final

#1. “Toplanan verilerin ..... ve ölçülen olayın veya değişkenin niteliklerine ..... ölçüsüdür.” Yukarıda geçerlilikle ilgili verilmiş olan ifadede yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) tarafsızlığının / uygunluğunun

#2. Araştırmada verilerin hangi birimlerden elde edileceğinin belirlenmesi işlemi araştırma sürecinin hangi aşamasında yer almaktadır?

Cevap : D) Örnekleme

#3. Aşağıdakilerden hangisi anket yöntemlerini değerlendirme ölçütleri arasında yer almaz?

Cevap : C) Verilerin analiz yöntemi

#4. Araştırma hakkında genel bilgilerin, amacının, kullanılan yöntemlerin ve elde edilen bulguların kısa ve genel bir biçimde tanıtıldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Özet

#5. Aşağıda “ön test” ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Ön testte kullanılan örnek hacmi sadece ana kütlenin sayısına bağlıdır.


#6. Veri hazırlama süreci aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru şekilde ifade edilmiştir?

Cevap : A) Düzenleme – Kodlama – Veri girişi – Analiz

#7. Aşağıdakilerden hangisi bazı raporlarda aranan konuların kolaylıkla bulunabilmesi için hazırlanan her kelimenin yer aldığı sayfayı gösteren bir düzenlemedir?

Cevap : C) Dizin

#8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ölçüm seviyeleri ile değişken türleri doğru eşleştirilmiştir?

Cevap : D) Sıralama – Kategorik

#9. Araştırmalarda karşılaşılan hataları önlemek için uygulanması gereken hususlara dair aşağıdaki  ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Örneklem seçilirken anakütlenin sınırları ve özelliklerinin bilinmesine gerek yoktur.

#10. I. Karar alıcılarla görüşmek II. Alanın uzmanlarıyla mülakatlar yapmak III. Yapısal veri analizi IV. Kalitatif araştırma Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri bir araştırmacının problem belirleme sürecinde kullanabileceği kaynakları ve yapması gerekenleri belirtir?

Cevap : B) I, II ve IV


#11. Aşağıdakilerden hangisi, bir araştırma sonucunda elde edilen verilere dayanarak hangi istatistiksel analizin yapılacağının bağlı olduğu koşullardan biri değildir?

Cevap : E) Anketin yapılış türü

#12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bilimin temel özelliklerinden biri değildir?

Cevap : D) Bilim değişmez.

#13. Ortalıkta apaçık bulunmayan, henüz ortaya çıkmamış veya gelecekte ortaya çıkabilecek problemleri tanımlamaya yardımcı olan araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Keşfedici Araştırma

#14. Kişilerin ne istediklerini yazmalarına izin veren cevap formatı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

Cevap : E) Yapısal olmayan sorular

#15. Aşağıdakilerden hangisi en yaygın kullanılan geçerlilik türlerinden biri değildir?

Cevap : D) Yöntem geçerliliği


#16. Bilimsel araştırma sürecinde kullanılan veriler iki grupta incelenmektedir. Bunlar ..... verilerdir. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : C) birincil – ikincil

#17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 14 Aralık 2001 de yayınlanan bilim etiği temel ilkelerine uymaz?

Cevap : E) Araştırma sonuçları, araştırmayı yapanlardan sadece bir kişinin ismiyle yayınlanır.

#18. Temel ölçüm seviyelerinin en güçsüzden en güçlüye doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : B) Sınıflandırma, sıralama, eşit aralıklı, oransal

#19. Yanıtlayıcıdan, anketörden, yanıtlayıcı-anketör etkileşiminden ve anket formundan kaynaklanan hatalar nedeniyle araştırmacı gerçek değer yerine kaydedilen değeri elde edebilmektedir. Gerçek değer ile kaydedilen değer arasındaki farka verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Örnekleme dışı hata

#20. Kalitatif araştırmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : B) Araştırmacı olay ve olguları yakından izler, katılımcı öznel bir tavır geliştirir.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2022-2023 Final

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bilimin temel özelliklerinden biri değildir?

A) Bilim evrenseldir.
B) Bilim objektiftir.
C) Bilim seçicidir.
D) Bilim değişmez.
E) Bilim eleştiricidir.

Cevap : D) Bilim değişmez.

2. Araştırmada verilerin hangi birimlerden elde edileceğinin belirlenmesi işlemi araştırma sürecinin hangi aşamasında yer almaktadır?

A) Araştırmanın planlanması
B) Araştırma modelinin oluşturulması
C) Araştırmanın tasarımı
D) Örnekleme
E) Ölçekleme

Cevap : D) Örnekleme

3. Aşağıda “ön test” ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Anket sunulmadan önce hataların ortaya çıkarılması amacını güder.
B) Ön testte kullanılan örnek hacmi sadece ana kütlenin sayısına bağlıdır.
C) Ön test, bilgi veya protokol metodundan oluşmaktadır.
D) Sınırlı sayıda potansiyel cevaplayıcıya uygulanır.
E) Ön testteki cevaplayıcılar hedef ana kütlenin temsilcileri olmalıdır.

Cevap : B) Ön testte kullanılan örnek hacmi sadece ana kütlenin sayısına bağlıdır.

4. Kalitatif araştırmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Tahminleme yapılır.
B) Araştırmacı olay ve olguları yakından izler, katılımcı öznel bir tavır geliştirir.
C) Gerçeklik nesneldir.
D) Araştırmacı olay ve olgulara dışardan bakar, nesnel bir tavır geliştirir.
E) Standardize edilmiş veri toplama araçları kullanılır.

Cevap : B) Araştırmacı olay ve olguları yakından izler, katılımcı öznel bir tavır geliştirir.

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 14 Aralık 2001 de yayınlanan bilim etiği temel ilkelerine uymaz?

A) Bilim insanları araştırma sonuçları ile ilgili olarak toplumu bilgilendirmek, olası zararlı uygulamalar konusunda toplumu uyarmakla yükümlüdürler.
B) Veriler, sadece bilimsel yöntemlerle yürütülen gerçek deney ve gözlemlerden elde edilmelidir.
C) Araştırmanın deneklere zarar vermemesi, deneklerin olası riskler konusunda açık şekilde bilgilendirilmesi ve deneye katılım kararının etki ve baskı olmaksızın özgürce alınması gereklidir.
D) Araştırma sonuçları, araştırmayı yapanların tümünün isimleriyle yayınlanır.
E) Araştırma sonuçları, araştırmayı yapanlardan sadece bir kişinin ismiyle yayınlanır.

Cevap : E) Araştırma sonuçları, araştırmayı yapanlardan sadece bir kişinin ismiyle yayınlanır.

6. Temel ölçüm seviyelerinin en güçsüzden en güçlüye doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Sınıflandırma, oransal, sıralama, eşit aralıklı
B) Sınıflandırma, sıralama, eşit aralıklı, oransal
C) Oransal, sınıflandırma, sıralama, eşit aralıklı
D) Sınıflandırma, sıralama, oransal, eşit aralıklı
E) Eşit aralıklı, oransal, sınıflandırma, sıralama

Cevap : B) Sınıflandırma, sıralama, eşit aralıklı, oransal

7. I. Karar alıcılarla görüşmek
II. Alanın uzmanlarıyla mülakatlar yapmak
III. Yapısal veri analizi
IV. Kalitatif araştırma
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri bir araştırmacının problem belirleme sürecinde kullanabileceği kaynakları ve yapması gerekenleri belirtir?

A) I ve II
B) I, II ve IV
C) I, II ve III
D) Yalnız IV
E) Yalnız I

Cevap : B) I, II ve IV

8. Aşağıdakilerden hangisi anket yöntemlerini değerlendirme ölçütleri arasında yer almaz?

A) Hız
B) Cevaplama oranı
C) Verilerin analiz yöntemi
D) Veri miktarı
E) Görüşmeci hatası

Cevap : C) Verilerin analiz yöntemi

9. Kişilerin ne istediklerini yazmalarına izin veren cevap formatı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Hileli sorular
B) Negatif sorular
C) Yapısal sorular
D) Varsayıma dayalı sorular
E) Yapısal olmayan sorular

Cevap : E) Yapısal olmayan sorular

10. Aşağıdakilerden hangisi, bir araştırma sonucunda elde edilen verilere dayanarak hangi istatistiksel
analizin yapılacağının bağlı olduğu koşullardan biri değildir?

A) Araştırma soruları ve hipotezleri
B) Araştırmada kullanılan bağımlı ve bağımsız değişken sayısı ile bu değişkenlerin düzey sıraları
C) Elde edilen verilerin ölçme düzeyleri
D) Gözlem sayısı
E) Anketin yapılış türü

Cevap : E) Anketin yapılış türü

11. Aşağıdakilerden hangisi en yaygın kullanılan geçerlilik türlerinden biri değildir?

A) Kriter geçerliliği
B) Yapı geçerliliği
C) Görünüş geçerliliği
D) Yöntem geçerliliği
E) Kapsam geçerliliği

Cevap : D) Yöntem geçerliliği

12. Bilimsel araştırma sürecinde kullanılan veriler iki grupta incelenmektedir. Bunlar ….. verilerdir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) tanımlayıcı – nedensel
B) kalitatif – kantitatif
C) birincil – ikincil
D) sonuçlandırıcı – nedensel
E) keşfedici – sonuçlandırıcı

Cevap : C) birincil – ikincil

13. Araştırma hakkında genel bilgilerin, amacının, kullanılan yöntemlerin ve elde edilen bulguların kısa ve genel bir biçimde tanıtıldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A) Giriş
B) Dizin
C) Özet
D) Anahtar kelimeler
E) Önsöz

Cevap : C) Özet

14. Araştırmalarda karşılaşılan hataları önlemek için uygulanması gereken hususlara dair aşağıdaki  ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Örneklem seçilirken anakütlenin sınırları ve özelliklerinin bilinmesine gerek yoktur.
B) Araştırmanın uygulama aşamasında literatürden veya bir uygulamalı istatistik uzmanından yardım alınabilir.
C) Araştırmanın başında amaçlar, hipotezler, değişkenler, ölçekler, araştırma yöntemi ve istatistiksel teknikler doğru belirlenmelidir.
D) İstatistiksel teknikler hakkında temel düzeyde bilgi edinilmelidir.
E) Problemler ve hipotezler, değişken ve ölçek türüne uygun olarak yazılmalıdır.

Cevap : A) Örneklem seçilirken anakütlenin sınırları ve özelliklerinin bilinmesine gerek yoktur.

15. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ölçüm seviyeleri ile değişken türleri doğru eşleştirilmiştir?

A) Sınıflandırma – Sürekli
B) Oransal – Kategorik
C) Eşit aralıklı – Kategorik
D) Sıralama – Kategorik
E) Mukayeseli – Sürekli

Cevap : D) Sıralama – Kategorik

16. Yanıtlayıcıdan, anketörden, yanıtlayıcı-anketör etkileşiminden ve anket formundan kaynaklanan hatalar nedeniyle araştırmacı gerçek değer yerine kaydedilen değeri elde edebilmektedir. Gerçek değer ile kaydedilen değer arasındaki farka verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seçim hatası
B) Sistematik hata
C) Kapsam hatası
D) Sabit hata
E) Örnekleme dışı hata

Cevap : E) Örnekleme dışı hata

17. Aşağıdakilerden hangisi bazı raporlarda aranan konuların kolaylıkla bulunabilmesi için hazırlanan her kelimenin yer aldığı sayfayı gösteren bir düzenlemedir?

A) Ön söz
B) Kaynakça
C) Dizin
D) Özet
E) Ekler

Cevap : C) Dizin

18. Ortalıkta apaçık bulunmayan, henüz ortaya çıkmamış veya gelecekte ortaya çıkabilecek problemleri tanımlamaya yardımcı olan araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Keşfedici Araştırma
B) İçerik Araştırma
C) Kantitatif Araştırma
D) Tanımlayıcı Araştırma
E) Nedensel Araştırma

Cevap : A) Keşfedici Araştırma

19. “Toplanan verilerin ….. ve ölçülen olayın veya değişkenin niteliklerine ….. ölçüsüdür.”
Yukarıda geçerlilikle ilgili verilmiş olan ifadede yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) tarafsızlığının / uygunluğunun
B) azlığının / denkliğinin
C) çokluğunun / sahip olmasının
D) eksikliğinin / uygunluğunun
E) çokluğunun / denkliğinin

Cevap : A) tarafsızlığının / uygunluğunun

20. Veri hazırlama süreci aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru şekilde ifade edilmiştir?

A) Düzenleme – Kodlama – Veri girişi – Analiz
B) Analiz – Veri girişi – Düzenleme – Kodlama
C) Veri girişi – Analiz – Düzenleme – Kodlama
D) Veri girişi – Kodlama – Düzenleme – Analiz
E) Düzenleme – Analiz – Veri girişi – Kodlama

Cevap : A) Düzenleme – Kodlama – Veri girişi – Analiz

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2022-2023 Final

Auzef İşletme
telegram işletme

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2022-2023 Final

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!