auzefBilimsel Araştırma Tekniklerisosyoloji

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2022-2023 Final Soruları (Sosyoloji)

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2022-2023 Final Soruları (Sosyoloji)

#1. Yeni geliştirilen bir ağrı kesicinin baş ağrısını geçirmedeki etkisini ölçmek istediğimiz bir araştırma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : B) Ağrı kesici bağımsız değişkendir.

#2. Aşağıda küme örneklemesi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Hassasiyeti artırmak hedeflenir.

#3. Likert ölçeğiyle ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) En sık kullanılanı 7′ olanıdır.

#4. Birden fazla cevabın işaretlenebileceği soru türlerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Değişken çoklu seçenek

#5. Aynı kaynaktan ya da farklı kaynaklardan yapılan alıntılar peş peşe sunulup, metin yalnız alıntılara veya aktarmalara dayanan uzun bölümlerden oluşuyor ve yazar alıntıların aralarına kendi yorumlarını katmıyorsa burada aşağıda yer alan hangi tür bir alıntılama sorunu vardır?

Cevap : A) Aşırı alıntılama


#6. Tümdengelim yaklaşımıyla yapılan araştırmaların en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Kuramın araştırmanın başında oluşturulması

#7. I. Giriş II. İçindekiler III. Araştırmanın Modeli IV. Evren ve Örneklem/Çalışma Grubu V. Veri Toplama Araçları VI. Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi VII. Sonuç Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri araştırmanın yöntem kısmında yer almaz?

Cevap : E) I, II ve VII

#8. Küme içindeki birimlerin homojen olması durumunda örneklem hatası hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : A) Büyür.

#9. I. Her bir değişken satırlarda yer alır. II. Ankete katılan her bir katılımcının cevapları sütunlarda yer alır. III. SPSS'deki veri dosyaları ".sav" ekiyle saklanır. IV. SPSS, excel formatındaki verileri açabilir. SPSS ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

Cevap : D) III ve IV

#10. Modern araştırma fikri oluşmadan önce filozoflar araştırmayı aşağıdakilerden hangisiyle tanımlamışlardır?

Cevap : E) Mantıklı düşünme şeklinde ifade etmekteydiler.


#11. I. Sürekli II. Kesikli III. Nitel IV. Nicel Yukarıdakilerden hangisi/hangileri sifatlarına göre değişkenlerdendir?

Cevap : E) III ve IV

#12. Aşağıdakilerden hangisi anket yönteminin seçiminde popülasyon konularından biri değildir?

Cevap : C) Sosyal isteklilik

#13. "Göndermenin yapılacağı yere üstel bir rakam konulur ve bu rakama o sayfanın sonunda yer verilir. Rakamdan sonra gönderme yapılan kaynağın künyesi verilir." Yukarıdaki kaynak gösterme yöntemi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

Cevap : D) Dipnot yöntemi

#14. Çalışma masası dağınık bir erkek çalışan görüldüğünde iş yerindeki kadın çalışma arkadaşlarının "erkekler düzenli olma konusunda başarısızlar" şeklinde yargıda bulunmaları aşağıdaki ifadelerden hangisine örnektir?

Cevap : C) İstisnayı genelleme yanılgısı

#15. Yargısal veri türlerinde toplanan veriler bireye ait özelliklerin etkisindedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde toplanan veriler yargısal veri türüne girmez?

Cevap : B) Genelleme


#16. Yüz geçerliği ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Yüz geçerliği nesnel bir süreçtir.

#17. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinin ankette aranan özellikler arasında olması beklenmez?

Cevap : D) Sorular çok uzun olmalıdır.

#18. Varsayımlar ve hipotezlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : C) Hipotezler test edilir.

#19. Bilimsel araştırmalarda araştırmacının izlediği genel yolu aşağıdakilerden hangisi karşılamaktadır?

Cevap : D) Metodoloji

#20. Kişilerin belirli konular hakkında neler düşündüklerinin ifadesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Görüş


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2022-2023 Final Soruları (Sosyoloji)

1. Yargısal veri türlerinde toplanan veriler bireye ait özelliklerin etkisindedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde toplanan veriler yargısal veri türüne girmez?

A) Kişilik
B) Genelleme
C) Düşünce
D) Görüş
E) Yetenek

Cevap : B) Genelleme

2. Yüz geçerliği ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Uzman kanısıyla belirlenir.
B) Yargıçlar-uzmanlar arası anlaşma-uyuşma derecesi yüz geçerliği düzeyi ölçütü olarak hesaplanabilir.
C) Hesaplanan yüzde ne kadar yüksekse araç o düzeyde yüz geçerliğine sahiptir.
D) Uzmanlar bir ölçme aracının ölçmek istediğinin derece ölçebildiğine karar verirler.
E) Yüz geçerliği nesnel bir süreçtir.

Cevap : E) Yüz geçerliği nesnel bir süreçtir.

3. “Göndermenin yapılacağı yere üstel bir rakam konulur ve bu rakama o sayfanın sonunda yer verilir. Rakamdan sonra gönderme yapılan kaynağın künyesi verilir.”
Yukarıdaki kaynak gösterme yöntemi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) MLA yöntemi
B) APA yöntemi
C) Harvard yöntemi
D) Dipnot yöntemi
E) Metin içinde gönderme yapma

Cevap : D) Dipnot yöntemi

4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinin ankette aranan özellikler arasında olması beklenmez?

A) Sorular anlaşılabilir olmalidir.
B) Maliyet faktörü dikkate alınmalıdır.
C) Zaman yönetimi etkin bir şekilde yapılmalıdır.
D) Sorular çok uzun olmalıdır.
E) Hedef kitle doğru seçilmelidir.

Cevap : D) Sorular çok uzun olmalıdır.

5. Modern araştırma fikri oluşmadan önce filozoflar araştırmayı aşağıdakilerden hangisiyle tanımlamışlardır?

A) Analitik düşünce oluşturma şeklinde ifade etmekteydiler.
B) Problem çözme şeklinde ifade etmekteydiler.
C) Problem algılama şeklinde ifade etmekteydiler.
D) Filozoflar tanım yapmamışlardı.
E) Mantıklı düşünme şeklinde ifade etmekteydiler.

Cevap : E) Mantıklı düşünme şeklinde ifade etmekteydiler.

6. Aşağıdakilerden hangisi anket yönteminin seçiminde popülasyon konularından biri değildir?

A) Okur yazarlık
B) Dil sorunu
C) Sosyal isteklilik
D) Coğrafi kısıtlamalar
E) iş birliği

Cevap : C) Sosyal isteklilik

7. I. Giriş
II. İçindekiler
III. Araştırmanın Modeli
IV. Evren ve Örneklem/Çalışma Grubu
V. Veri Toplama Araçları
VI. Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi
VII. Sonuç
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri araştırmanın yöntem kısmında yer almaz?

A) II, V, VI ve VII
B) Yalnız I
C) II, III, IV ve V
D) I, III ve V
E) I, II ve VII

Cevap : E) I, II ve VII

8. Aşağıda küme örneklemesi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Mümkün olduğunca heterojen bir örneklem oluşturulur.
B) Maliyeti düşürerek örnekleme etkinliğini artırmak amaçlanır.
C) Hassasiyeti artırmak hedeflenir.
D) Alt ara kitlelerden (kümelerden) örnekleme seçilir.
E) Ara kitleyi küçük ölçekli temsil söz konusudur.

Cevap : C) Hassasiyeti artırmak hedeflenir.

9. I. Sürekli
II. Kesikli
III. Nitel
IV. Nicel
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri sifatlarına göre değişkenlerdendir?

A) II ve III
B) I ve IV
C) Yalnız I
D) Yalnız II
E) III ve IV

Cevap : E) III ve IV

10. Yeni geliştirilen bir ağrı kesicinin baş ağrısını geçirmedeki etkisini ölçmek istediğimiz bir araştırma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ağrı kesici bağımlı değişkendir.
B) Ağrı kesici bağımsız değişkendir.
C) Baş ağrısı bağımsız değişkendir.
D) Baş ağrısı bağımsız, ağrı kesici bağımlı değişkendir.
E) Bu modelde bağımlı ve bağımsız değişken bulunmamaktadır.

Cevap : B) Ağrı kesici bağımsız değişkendir.

11. Varsayımlar ve hipotezlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Araştırma sonuçlarının geçerliliği varsayımlanın yanlışlanabilirliğine bağlıdır.
B) Varsayımlar baştan doğru kabul edilmez ve sınanırlar.
C) Hipotezler test edilir.
D) Varsayımlar, hipotezleri yanlış olarak kabul eden yargılardır.
E) Bir araştırmada en az iki varsayım bulunmalıdır.

Cevap : C) Hipotezler test edilir.

12. Birden fazla cevabın işaretlenebileceği soru türlerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açık uçlu soru
B) Değişken çoklu seçenek
C) Değişmez sayılı seçenek
D) Yorum sorusu
E) Likert tipi soru

Cevap : B) Değişken çoklu seçenek

13. Likert ölçeğiyle ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A) Cevaplar: “Katılıyorum-Katılmıyorum.” şeklindedir.
B) En sık kullanılanı 7′ olanıdır.
C) En önemli dezavantajı doldurma için gerekli sürenin uzunluğudur.
D) Daha çok kişilerin tutum ve eğilimlerini ölçme amaçlı kullanılır.
E) Kategori sayısı olarak 5, 7, 9 ve 11’li olabilir.

Cevap : B) En sık kullanılanı 7′ olanıdır.

14. Aynı kaynaktan ya da farklı kaynaklardan yapılan alıntılar peş peşe sunulup, metin yalnız alıntılara veya aktarmalara dayanan uzun bölümlerden oluşuyor ve yazar alıntıların aralarına kendi yorumlarını katmıyorsa burada aşağıda yer alan hangi tür bir alıntılama sorunu vardır?

A) Aşırı alıntılama
B) Yanlış alıntılama
C) Yeterince alıntılamama
D) İsabetsiz alıntılama
E) Alıntılama tekniğinin yetersizliği

Cevap : A) Aşırı alıntılama

15. Çalışma masası dağınık bir erkek çalışan görüldüğünde iş yerindeki kadın çalışma arkadaşlarının “erkekler düzenli olma konusunda başarısızlar” şeklinde yargıda bulunmaları aşağıdaki ifadelerden hangisine örnektir?

A) Yanlışlama
B) Eleştirme
C) İstisnayı genelleme yanılgısı
D) Ekolojik yanılgı
E) Yargılama

Cevap : C) İstisnayı genelleme yanılgısı

16. Küme içindeki birimlerin homojen olması durumunda örneklem hatası hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Büyür.
B) Değişmez.
C) Eksi sonsuz yönünde artar.
D) Küçülür
E) Sabit kalır.

Cevap : A) Büyür.

17. Bilimsel araştırmalarda araştırmacının izlediği genel yolu aşağıdakilerden hangisi karşılamaktadır?

A) Rölativizm
B) Filoloji
C) Epistemoloji
D) Metodoloji
E) Pozitivizm

Cevap : D) Metodoloji

18. I. Her bir değişken satırlarda yer alır.
II. Ankete katılan her bir katılımcının cevapları sütunlarda yer alır.
III. SPSS’deki veri dosyaları “.sav” ekiyle saklanır.
IV. SPSS, excel formatındaki verileri açabilir.
SPSS ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) II ve III
C) I ve II
D) III ve IV
E) I ve IV

Cevap : D) III ve IV

19. Tümdengelim yaklaşımıyla yapılan araştırmaların en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuramın araştırmanın başında oluşturulması
B) Metodun ilk önce belirlenmesi
C) Konunun ilk önce seçilmesi
D) Araştırma evreninin tanımlanması
E) Konunun sonra seçilmesi

Cevap : A) Kuramın araştırmanın başında oluşturulması

20. Kişilerin belirli konular hakkında neler düşündüklerinin ifadesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Görüş
B) Düşünce
C) Tutum
D) Sezgi
E) Yargı

Cevap : A) Görüş

Auzef Sosyoloji
Telegram Sosyoloji

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2022-2023 Final Soruları (Sosyoloji)

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!