auzefÇalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileriİktisatİnsan Kaynakları YönetimiİşletmeKamu YönetimiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiTıbbi dokümantasyon ve sekreterlikYönetim Bilişim SistemleriYönetim ve Organizasyon

Yönetim Ve Organizasyon 2022-2023 Final Soruları

Yönetim Ve Organizasyon 2022-2023 Final Soruları

#1. Juran’a göre …………, tüketici ihtiyaçlarını tatmin eden ve üründen sağlanan tatmini arttıran bir unsur olarak tanımlanmaktadır. Deming ise aynı kavramı, “Tüketicinin işletmenin ürettiği mal ya da hizmet hakkındaki yargısı ve işletmenin ürettiği ürün ve performansının istenen özelliklere uygun olması.” şeklinde tanımlamaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) kalite

#2. …………… kararlar, karar alıcının ihtiyaç duyduğu tüm bilgilerin mevcut olduğu ve kullanılabildiği durumlarda belirsizlik yoktur ve gelecek tahmin edilebilir, öngörülebilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) Belirsizlik derecesi düşük olan

#3. Aşağıdakilerden hangisinin uygulanması Taylor’un geliştirdiği ilkelere göre yanlıştır?

Cevap : E) İşin nasıl yapılacağı, işi yapan kişinin inisiyatifine bırakarak iş gören için en iyi yöntem bulunmalıdır.

#4. ...... liderlik: Liderin kendisini takip edenlere ona inanma, organizasyonel amaçlara ulaşmak için katkıda bulunma ve yüksek performans standartlarına ulaşma konularında ilham vermesidir. Bu tarz liderler inovasyon ve değişim getirmede özel yeteneklere sahiptirler ve statükoyu kabul etmezler. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) Dönüşümcü

#5. 19. Yukarıdaki Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Piramidi'nde A-B-C ile gösterilen katlarda bulunması gereken ihtiyaçlar, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : B) A:Kendini gösterme ihtiyacı B: Sosyal ihtiyaçlar C:Güvenlik ihtiyacı

#6. Aşağıdakilerden hangisi işletme içi resmî iletişim kanallarından biridir?

Cevap : A) İşletme dergileri

#7. Bir kişinin, başka bir kişide gördüğü tek bir olumsuz özellik nedeniyle, o kişideki bütün olumlu özellikleri yok sayması veya tersine iyi bir özelliği görülen kişinin diğer özelliklerinin de iyi olduğu varsayımını yapmasına ………… denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) Halo (Hale) etkisi

#8. 16. Yukarıdaki yapı, aşağıdaki organizasyon yapılarından hangisine bir örnektir?

Cevap : A) Dengeli şebeke

#9. Aşağıdakilerden hangisi kapsam teorisinin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : A) İnsanların ihtiyaçları zaman içinde ve bulunulan ortama göre farklılık göstermezler.

#10. Hawtorne araştırmalarının en önemli sonucu ………… örgütler içinde ……… örgütlerin oynadıkları kritik roldür. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) formal – informal

#11. “Bu tarz liderler tüm yetki ve sorumlulukları kendilerinde toplarlar. Lider grubun amaç ve politikalarını saptayarak hangi işin, ne zaman, nasıl yapılacağını kendi başına saptar ve astlar için gelecek açısından bir belirsizlik ortaya çıkar.“ Yukarıda tanımlanan liderlik tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Otokratik liderlik

#12. “İnovasyon odaklı girişimci ruhumuzdan güç alan güvenilir ekiplerimizle, faaliyet gösterdiğimiz her alanda dokunduğumuz her hayata değer katarak 44. yılımızda (2025) dört kıtada dört kat büyümek.” biçimindeki bir ifade aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

Cevap : B) Vizyon

#13. “Bu güç liderin bir konudaki üstün bilgisinden kaynaklanır. Çalışanlar, liderin bilgi ve önerilerinden yararlanmak için onun görüşlerini almak, onun önerileri doğrultusunda çalışmalarını yapmak isterler.” Yukarıdaki açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?

Cevap : B) Uzman gücü

#14. Sistemler yaklaşımı, organizasyonu ……… olarak görmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) Tek bir amaca yönelmiş birbiri ile ilişkili parçalardan oluşan bir grup

#15. “Yüksek not almak için öğrencilerin daha çok çalışması ve daha az boşa vakit harcaması gerekir. Yüksek not almak için çabalayan bir öğrenci açısından yüksek not bir sonuçtur ve mezuniyet ortalamasını yükseltecektir. Mezuniyet ortalaması yükselen öğrenci daha kolay ve daha iyi iş bulacağını düşünüyorsa veya bu mezuniyet derecesinin kendisine dünyadaki iyi üniversitelerde çalışma yapma olanağı getireceğini düşünüyorsa ödülü arzulayış derecesi yüksek olacaktır.” Yukarıdaki durumda, öğrencinin yüksek not elde etme isteği, bekleyiş teorisine göre aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır?

Cevap : D) Araçsallık

#16. ……… derecesinin yüksek olması kararların tepe yönetim tarafından alındığını gösterir. Bu derece düştükçe karar alma yetkisinin alt kademelere doğru itildiği görülür. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) Merkezileşme

#17. Matriks yapının ilk oluşturulduğu zamanlarda çalışanların işe ilişkin yeni beceriler kazanması ve herkesle rahat ilişki kurabilmesi için işletme içinde …… becerilerini geliştirmelerine ihtiyaç duyulabilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) insan ilişkileri

#18. Yönetim kurulu başkanları, yönetim kurulu üyeleri, icra kurulu başkanı ve genel müdür işletmenin ……. arasında yer alırlar. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) Tepe yöneticileri

#19. Fiedler’in liderlik modelinde liderin etkinliğini belirleyen ana durumsal değişkenler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : E) Lider- çalışan ilişkisi, işin niteliği, pozisyon gücü

#20. Aşağıdaki koşulların hangisinde yönetim alanının geniş olması uygun değildir?

Cevap : D) Diğer bölümlerle koordinasyon veya planlama gibi ek çalışmalar çok zaman gerektiriyorsa

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Yönetim Ve Organizasyon 2022-2023 Final Soruları

1. “Yüksek not almak için öğrencilerin daha çok çalışması ve daha az boşa vakit harcaması gerekir. Yüksek not almak için çabalayan bir öğrenci açısından yüksek not bir sonuçtur ve mezuniyet ortalamasını yükseltecektir. Mezuniyet ortalaması yükselen öğrenci daha kolay ve daha iyi iş bulacağını düşünüyorsa veya bu mezuniyet derecesinin kendisine dünyadaki iyi üniversitelerde çalışma yapma olanağı getireceğini düşünüyorsa ödülü arzulayış derecesi yüksek olacaktır.”
Yukarıdaki durumda, öğrencinin yüksek not elde etme isteği, bekleyiş teorisine göre aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır?

A) Güvenlik ihtiyacı
B) Hijyen
C) Güvenilirlik
D) Araçsallık
E) Geçerlilik

Cevap : D) Araçsallık

2. Aşağıdakilerden hangisinin uygulanması Taylor’un geliştirdiği ilkelere göre yanlıştır?

A) Her iş, bu işi oluşturan unsurlarına (görevlere, hangi hareket ve davranışlardan olduğuna) ayrılmalı ve bu görevlerin her biri bilimsel açıdan ayrıntılı olarak incelenmelidir.
B) İşleri yapabilecek, fiziki ve zihnî kabiliyeti yeterli olan kişiler seçilmelidir.
C) İşlerin detaylı incelemesi yapılırken görevlerin nasıl daha kısa sürede ve daha etkin yapılabileceği (metot), bunun için hangi araç ve gereçlerin nasıl kullanılması gerektiği (zaman ve hareket), görevi yapanın nasıl davranması ve hangi hareketleri nasıl yapması gerektiği araştırılmalıdır.
D) İşi yapan kişide yorgunluğu arttıran, zaman kaybı ve israf olan hareketler belirlenerek bunlar ortadan kaldırılmalıdır.
E) İşin nasıl yapılacağı, işi yapan kişinin inisiyatifine bırakarak iş gören için en iyi yöntem bulunmalıdır.

Cevap : E) İşin nasıl yapılacağı, işi yapan kişinin inisiyatifine bırakarak iş gören için en iyi yöntem bulunmalıdır.

3. “İnovasyon odaklı girişimci ruhumuzdan güç alan güvenilir ekiplerimizle, faaliyet gösterdiğimiz her alanda dokunduğumuz her hayata değer katarak 44. yılımızda (2025) dört kıtada dört kat büyümek.” biçimindeki bir ifade aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

A) Misyon
B) Vizyon
C) Analiz
D) Temel yetenek
E) Rekabet stratejisi

Cevap : B) Vizyon

4. Matriks yapının ilk oluşturulduğu zamanlarda çalışanların işe ilişkin yeni beceriler kazanması ve herkesle rahat ilişki kurabilmesi için işletme içinde …… becerilerini geliştirmelerine ihtiyaç duyulabilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) bilişim
B) pazarlama
C) insan ilişkileri
D) teknik
E) akademik

Cevap : C) insan ilişkileri

5. Fiedler’in liderlik modelinde liderin etkinliğini belirleyen ana durumsal değişkenler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Kâr oranı, satış cirosu, çalışan sayısı, işletme sermayesi
B) Girişimcilik yönelimi, pozisyon gücü, örgüt büyüklüğü
C) İşletme sermayesi, faaliyet gösterilen sektör, işletme kültürü
D) Takipçi sayısı, örgüt büyüklüğü, liderin kişilik özellikleri
E) Lider- çalışan ilişkisi, işin niteliği, pozisyon gücü

Cevap : E) Lider- çalışan ilişkisi, işin niteliği, pozisyon gücü

6. Juran’a göre …………, tüketici ihtiyaçlarını tatmin eden ve üründen sağlanan tatmini arttıran bir unsur olarak tanımlanmaktadır. Deming ise aynı kavramı, “Tüketicinin işletmenin ürettiği mal ya da hizmet hakkındaki yargısı ve işletmenin ürettiği ürün ve performansının istenen özelliklere uygun olması.” şeklinde tanımlamaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) fayda
B) tüketim
C) hizmet
D) marka
E) kalite

Cevap : E) kalite

7. Hawtorne araştırmalarının en önemli sonucu ………… örgütler içinde ……… örgütlerin oynadıkları kritik roldür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) dinamik – potansiyel
B) formal – informal
C) geçici – sabit
D) organik – yapay
E) reel – sanal

Cevap : B) formal – informal

8. “Bu tarz liderler tüm yetki ve sorumlulukları kendilerinde toplarlar. Lider grubun amaç ve politikalarını saptayarak hangi işin, ne zaman, nasıl yapılacağını kendi başına saptar ve astlar için gelecek açısından bir belirsizlik ortaya çıkar.“
Yukarıda tanımlanan liderlik tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerçekçi liderlik
B) Düşmancıl liderlik
C) Otokratik liderlik
D) Hizmetkâr liderlik
E) Stratejik liderlik

Cevap : C) Otokratik liderlik

9. …………… kararlar, karar alıcının ihtiyaç duyduğu tüm bilgilerin mevcut olduğu ve kullanılabildiği durumlarda belirsizlik yoktur ve gelecek tahmin edilebilir, öngörülebilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tümleyici
B) Stratejik
C) Bilinçli
D) Belirsizlik derecesi düşük olan
E) Kritik

Cevap : D) Belirsizlik derecesi düşük olan

10. …… liderlik: Liderin kendisini takip edenlere ona inanma, organizasyonel amaçlara ulaşmak için katkıda bulunma ve yüksek performans standartlarına ulaşma konularında ilham vermesidir. Bu tarz liderler inovasyon ve değişim getirmede özel yeteneklere sahiptirler ve statükoyu kabul etmezler.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Hizmetkâr
B) Etkileşimci
C) Demokratik
D) Etik
E) Dönüşümcü

Cevap : E) Dönüşümcü

11. Aşağıdakilerden hangisi kapsam teorisinin özelliklerinden biri değildir?

A) İnsanların ihtiyaçları zaman içinde ve bulunulan ortama göre farklılık göstermezler.
B) İhtiyaçlar kişileri belirli bir şekilde davranmaya yönlendiren fiziksel veya psikolojik unsurlardır.
C) Davranışı yönlendiren içsel unsurların üzerine odaklanmıştır.
D) İhtiyaçlar dışsal faktörlerden de etkilenirler.
E) Bu teorilerde özellikle kişilerin ihtiyaçları önemli bir yere sahiptir.

Cevap : A) İnsanların ihtiyaçları zaman içinde ve bulunulan ortama göre farklılık göstermezler.

12. Sistemler yaklaşımı, organizasyonu ……… olarak görmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İç içe geçmiş karmaşık yapıların koordine edilmesi süreci
B) Çalışanların birbirleriyle olan ilişkilerinin minimuma indirilmesi süreci
C) Tek bir amaca yönelmiş birbiri ile ilişkili parçalardan oluşan bir grup
D) Bireylerin çıkarlarını gerçekleştirmek için mücadele verdikleri bir örgüt
E) Çeşitli parçalardan oluşan ve parçaların her birinin farklı amaçlarının bulunduğu bir yapı

Cevap : C) Tek bir amaca yönelmiş birbiri ile ilişkili parçalardan oluşan bir grup

13. Bir kişinin, başka bir kişide gördüğü tek bir olumsuz özellik nedeniyle, o kişideki bütün olumlu özellikleri yok sayması veya tersine iyi bir özelliği görülen kişinin diğer özelliklerinin de iyi olduğu varsayımını yapmasına ………… denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Eksik bütüncül bakış
B) Dunning- Kruger etkisi
C) Halo (Hale) etkisi
D) Lider ikilemi
E) Stockholm sendromu

Cevap : C) Halo (Hale) etkisi

14. Yönetim kurulu başkanları, yönetim kurulu üyeleri, icra kurulu başkanı ve genel müdür işletmenin ……. arasında yer alırlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Girişimcileri
B) Yönetişimcileri
C) Alt kademe yöneticileri
D) Tepe yöneticileri
E) Orta kademe yöneticileri

Cevap : D) Tepe yöneticileri

15. ……… derecesinin yüksek olması kararların tepe yönetim tarafından alındığını gösterir. Bu derece düştükçe karar alma yetkisinin alt kademelere doğru itildiği görülür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Merkezileşme
B) Yönetim
C) Hedefleme
D) Formalleşme
E) Strateji

Cevap : A) Merkezileşme

16. Yönetim Ve Organizasyon 2022-2023 Final Soruları 16. SORU-min
Yukarıdaki yapı, aşağıdaki organizasyon yapılarından hangisine bir örnektir?

A) Dengeli şebeke
B) Katmansız
C) Matriks
D) Fonksiyonel
E) Karma

Cevap : A) Dengeli şebeke

17. Aşağıdaki koşulların hangisinde yönetim alanının geniş olması uygun değildir?

A) İşi yerine getirebilmek için gerekli kural ve prosedürler mevcutsa
B) Astlar tek bir bölgede toplanmışsa
C) Astlar iyi eğitilmiş ve işi yapmak için çok az yardıma ihtiyaç duyuyorsa
D) Diğer bölümlerle koordinasyon veya planlama gibi ek çalışmalar çok zaman gerektiriyorsa
E) Astlar benzer görevleri yerine getiriyorsa

Cevap : D) Diğer bölümlerle koordinasyon veya planlama gibi ek çalışmalar çok zaman gerektiriyorsa

18. Aşağıdakilerden hangisi işletme içi resmî iletişim kanallarından biridir?

A) İşletme dergileri
B) Ritüeller
C) Sinerji
D) Şirket mitleri
E) Şirket telefonlarıyla yapılan kişisel görüşmeler

Cevap : A) İşletme dergileri

19. Yönetim Ve Organizasyon 2022-2023 Final Soruları 19. SORU-min
Yukarıdaki Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Piramidi’nde A-B-C ile gösterilen katlarda bulunması gereken ihtiyaçlar, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) A:Sosyal ihtiyaçlar B:İçgüdüsel ihtiyaçlar C:Güvenlik ihtiyacı
B) A:Kendini gösterme ihtiyacı B: Sosyal ihtiyaçlar C:Güvenlik ihtiyacı
C) A:Temel ihtiyaçlar B:Sosyal ihtiyaçlar C: Ailevi ihtiyaçlar
D) A:Kendini gösterme ihtiyacı B:Temel ihtiyaçlar C:Sosyal ihtiyaçlar
E) A:Güvenlik ihtiyacı B:Biyolojik ihtiyaçlar C:Temel ihtiyaçlar

Cevap : B) A:Kendini gösterme ihtiyacı B: Sosyal ihtiyaçlar C:Güvenlik ihtiyacı

20. “Bu güç liderin bir konudaki üstün bilgisinden kaynaklanır. Çalışanlar, liderin bilgi ve önerilerinden yararlanmak için onun görüşlerini almak, onun önerileri doğrultusunda çalışmalarını yapmak isterler.”
Yukarıdaki açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?

A) Pozisyon gücü
B) Uzman gücü
C) Hiyerarşi gücü
D) Retorik gücü
E) Demokratik güç

Cevap : B) Uzman gücü

Yönetim Ve Organizasyon 2022-2023 Final Soruları

Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik
Telegram Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik

Yönetim Ve Organizasyon 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!