auzefÇocuk GelişimiPsikolojiSosyal Hizmet

Psikoloji 2022-2023 Bütünleme Soruları

Psikoloji 2022-2023 Bütünleme Soruları

#1. Heider'in Fenomonolojik Atıf Teorisine göre, bir ergen babasının diploma törenine gelmeme nedenlerini açıklamak için "dışsal atıf" yapıyor ise aşağıdaki gerekçelerden hangisini söyler?

Cevap : E) Kaza geçiren bir bebeğin acil ameliyatına çağrıldığı için

#2. Bir terapist, kişinin sorun yaşadığı durumlarda, hatalı öğrenilmiş tepkileri yerine yeni davranışlar edinmesini sağlıyor ise aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini kullanıyor olabilir?

Cevap : B) Davranışçı Terapi

#3. Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun işlevlerinden biri değildir?

Cevap : E) Başarı ihtiyacı oluşturmak

#4. Bedenimizin mekandaki durum, hızı ve hareketlerine ilişkin bilgi hangi duyudan kaynaklanır?

Cevap : A) Kinestetik duyu

#5. Sesin kaynağını belirleme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Birden fazla duyunun eşgüdümünden yararlanılır.

#6. Arketip kavramını ortaya atan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) C.G. Jung

#7. Yaratıcı problem çözümü gerektiren görevlerin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Tek bir şekilde doğru olarak çözümlenmesi

#8. Duyusal uyarım değişmesine rağmen nesneleri değişmez olarak algılama hangi algı ilkesi ile açıklanabilir?

Cevap : B) Algısal değişmezlik

#9. Bir işletmede çalışanlarının daha verimli çalışmaları ve çalışanların kurumsal aidiyetinin geliştirilmesi üzerine faaliyet yapmak isteyen bir yönetici psikolojinin hangi alt alanından destek istemelidir?

Cevap : A) Endüstri-örgüt psikolojisi

#10. Sosyal etki kavramıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Sosyal etki, arkadaş grubu gibi küçük grupların oluşturduğu etkidir.

#11. Grup normlarının değişebilirliğini sağlayan etmenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Etki kaynağı tutarlığı katı bir şekilde sağlanmalıdır.

#12. Hareket gelişiminin tamamlanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Hareket gelişimi doğuştandır ve olgunlaşma düzeyi ile bağlantılıdır.

#13. Betimsel araştırmaların kullanılmasının tercih edilme nedenleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Olgular arasında neden-sonuç bağlarını incelemek için kullanılır.

#14. Algı sürecinin anlaşılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Duyusal bilginin orijinal hallerinin duyumsal bir kaydıdır.

#15. Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi davranışını beyan etmesine (öz bildirime) dayalı bir ölçme yolu değildir?

Cevap : D) Test

#16. Sistematik duyarsızlaştırmanın dayandığı öğrenme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Sönme

#17. Bir daire şekli kullanarak 55 farklı ve sık rastlanan nesne oluşturan bir kişi hangi yaratıcı düşünce özelliklerinden yararlanmıştır?

Cevap : D) Akıcılık ve esneklik

#18. Bir alışveriş sitesinde, her 500 liralık alışveriş koşulunda 100 lira indirim yapılacağı ilan edilmektedir. Bu uygulama hangi türde pekiştirme tarifesi kullanmaktadır?

Cevap : D) Sabit oranlı

#19. L.S. Vygotsky'nin kuramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Gelişim kaynağı nörolojik süreçlerdir.

#20. "Gönüllü olarak yardım kuruluşlarında çalışmaya duyulan motivasyonun kaynağı kişinin kendi değerleri, inançları ve düşünceleridir." açıklaması hangi yaklaşıma uygundur?

Cevap : C) Bilişsel Yaklaşım

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Psikoloji 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Duyusal uyarım değişmesine rağmen nesneleri değişmez olarak algılama hangi algı ilkesi ile açıklanabilir?

A) Süreklilik
B) Algısal değişmezlik
C) Basitlik
D) Derinlik algılama
E) Algısal örgütleme

Cevap : B) Algısal değişmezlik

2. Arketip kavramını ortaya atan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) K. Horney
B) C.G. Jung
C) S. Freud
D) A. Adler
E) Hipokrat

Cevap : B) C.G. Jung

3. Hareket gelişiminin tamamlanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hareket gelişiminde motivasyonel etmenlerin etkisi vardır.
B) Hareket becerilerindeki incelme çabaya bağlı olarak yaşam boyu sürer.
C) Hareket gelişimi doğuştandır ve olgunlaşma düzeyi ile bağlantılıdır.
D) Haraket gelişiminde çevresel etmenlerin etkisi vardır.
E) Temel hareket becerileri orta çocuklukta temel düzeye ulaşmıştır.

Cevap : C) Hareket gelişimi doğuştandır ve olgunlaşma düzeyi ile bağlantılıdır.

4. Algı sürecinin anlaşılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Duyusal bilginin bir yorumudur.
B) Duyusal bilginin zihinsel olarak temsil edilen biçimidir.
C) Duyusal bilginin orijinal hallerinin duyumsal bir kaydıdır.
D) Duyusal bilginin isimlendirilmesi ve tanınmasıdır.
E) Duyusal bilginin zihindeki kavramlara göre anlaşılmasıdır.

Cevap : C) Duyusal bilginin orijinal hallerinin duyumsal bir kaydıdır.

5. Yaratıcı problem çözümü gerektiren görevlerin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Eşit doğruluk değerinde birden fazla doğru cevabı olması
B) Tek bir şekilde doğru olarak çözümlenmesi
C) Farklı açılardan görmeyi gerektirmesi
D) Durumdaki çelişkilere odaklanması
E) Çok sayıda cevap gerektirmesi

Cevap : B) Tek bir şekilde doğru olarak çözümlenmesi

6. L.S. Vygotsky’nin kuramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gelişim kaynağı nörolojik süreçlerdir.
B) Dil, düşüncenin oluşumunu sağlayan bir etmendir.
C) Becerili akranlar yapı iskelesi kurabilir.
D) Gelişim insanlar ile etkileşim ile sağlanır.
E) Gelişimin kaynağı kişiyle kültür arasındaki etkileşimdir.

Cevap : A) Gelişim kaynağı nörolojik süreçlerdir.

7. Bir işletmede çalışanlarının daha verimli çalışmaları ve çalışanların kurumsal aidiyetinin geliştirilmesi üzerine faaliyet yapmak isteyen bir yönetici psikolojinin hangi alt alanından destek istemelidir?

A) Endüstri-örgüt psikolojisi
B) Bilişsel psikoloji
C) Gelişim psikolojisi
D) Klinik psikoloji
E) Sosyal psikoloji

Cevap : A) Endüstri-örgüt psikolojisi

8. Bir terapist, kişinin sorun yaşadığı durumlarda, hatalı öğrenilmiş tepkileri yerine yeni davranışlar edinmesini sağlıyor ise aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini kullanıyor olabilir?

A) Bilişsel Terapi
B) Davranışçı Terapi
C) Şema Terapi
D) Psikanaliz
E) Psikodinamik Yaklaşım

Cevap : B) Davranışçı Terapi

9. “Gönüllü olarak yardım kuruluşlarında çalışmaya duyulan motivasyonun kaynağı kişinin kendi değerleri, inançları ve düşünceleridir.” açıklaması hangi yaklaşıma uygundur?

A) Dürtü Azalması Yaklaşımı
B) İçgüdülere Dayalı Yaklaşım
C) Bilişsel Yaklaşım
D) Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
E) Öğrenmeye Dayalı Yaklaşım

Cevap : C) Bilişsel Yaklaşım

10. Bedenimizin mekandaki durum, hızı ve hareketlerine ilişkin bilgi hangi duyudan kaynaklanır?

A) Kinestetik duyu
B) Korteks
C) Vestibüler duyu
D) Görme duyusu
E) İşitme duyusu

Cevap : A) Kinestetik duyu

11. Sesin kaynağını belirleme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İki kulağa gelen duyumun karşılaştırılmasına dayanır.
B) İki kulaktan gelen duyumun göreceliliğine dayanır.
C) Uyaranın iki kulağa ulaştığındaki ses şiddet farkından yararlanılır.
D) Birden fazla duyunun eşgüdümünden yararlanılır.
E) Uyarının iki kulağa ulaşma süresinin farkından yararlanılır.

Cevap : D) Birden fazla duyunun eşgüdümünden yararlanılır.

12. Sistematik duyarsızlaştırmanın dayandığı öğrenme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sönme
B) Uyaran genellemesi
C) Uyarının ayırt edilmesi
D) Kendiliğinden geri gelme
E) Eş zamanlılık

Cevap : A) Sönme

13. Heider’in Fenomonolojik Atıf Teorisine göre, bir ergen babasının diploma törenine gelmeme nedenlerini açıklamak için “dışsal atıf” yapıyor ise aşağıdaki gerekçelerden hangisini söyler?

A) Unutkan bir insan olduğu için
B) Yalnızca kendini önemsediği için
C) Kız kardeşimi daha çok sevdiği için
D) İhmalkar bir insan olduğu için
E) Kaza geçiren bir bebeğin acil ameliyatına çağrıldığı için

Cevap : E) Kaza geçiren bir bebeğin acil ameliyatına çağrıldığı için

14. Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi davranışını beyan etmesine (öz bildirime) dayalı bir ölçme yolu değildir?

A) Soru Listesi
B) Görüşme
C) Ölçek
D) Test
E) Anket

Cevap : D) Test

15. Bir daire şekli kullanarak 55 farklı ve sık rastlanan nesne oluşturan bir kişi hangi yaratıcı düşünce özelliklerinden yararlanmıştır?

A) Orijinallik ve ayrıntılandırma
B) Ayrıntılandırma ve esneklik
C) Esneklik ve orijinallik
D) Akıcılık ve esneklik
E) Orjinallik ve akıcılık

Cevap : D) Akıcılık ve esneklik

16. Grup normlarının değişebilirliğini sağlayan etmenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İstikrarlı bir şekilde devam etmelidir.
B) Etki, tutarlı olmalıdır.
C) Etki kaynağı tutarlığı katı bir şekilde sağlanmalıdır.
D) Etki kaynağı esnek ve uzlaşmacı davranmalıdır.
E) Etki kaynağı müzakereci bir tarz kullanmalıdır.

Cevap : C) Etki kaynağı tutarlığı katı bir şekilde sağlanmalıdır.

17. Sosyal etki kavramıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Diğer insan veya grupların kişinin davranış ve düşüncelerini etkilemesidir.
B) Sosyal etkiler hem büyük ve hem de küçük gruplardan kaynaklanabilir.
C) Kişi çoğu durumda sosyal etkiye bağlı davranır ve bunun nedenin farkında/bilincinde olmaz.
D) Sosyal normlar, sosyal etki kaynaklarından biridir.
E) Sosyal etki, arkadaş grubu gibi küçük grupların oluşturduğu etkidir.

Cevap : E) Sosyal etki, arkadaş grubu gibi küçük grupların oluşturduğu etkidir.

18. Bir alışveriş sitesinde, her 500 liralık alışveriş koşulunda 100 lira indirim yapılacağı ilan edilmektedir.
Bu uygulama hangi türde pekiştirme tarifesi kullanmaktadır?

A) Değişken oranlı
B) Sabit zaman aralıklı
C) Biçimlendirme
D) Sabit oranlı
E) Değişken zaman aralıklı

Cevap : D) Sabit oranlı

19. Betimsel araştırmaların kullanılmasının tercih edilme nedenleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mevcut olgular arasındaki ilişkileri görmek için kullanılır.
B) Etik açıdan deneysel araştırma yürütmenin mümkün olmadığı durumlarda kullanılır.
C) Yeni ortaya çıkan olguların anlaşılması için kullanılabilir.
D) Olgular arasındaki bağlantıları açıklayan tutarlı izahlar veya modeller yok ise kullanılır.
E) Olgular arasında neden-sonuç bağlarını incelemek için kullanılır.

Cevap : E) Olgular arasında neden-sonuç bağlarını incelemek için kullanılır.

20. Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun işlevlerinden biri değildir?

A) Davranışı başlatmak
B) Davranışı sürdürmek
C) Çaba düzeyini tayin etmek
D) Davranışı durdurmak
E) Başarı ihtiyacı oluşturmak

Cevap : E) Başarı ihtiyacı oluşturmak

Psikoloji 2022-2023 Bütünleme Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Psikoloji 2022-2023 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!