auzefKamu YönetimiMaliyeSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerSiyaset Bilimine Giriş

Siyaset Bilimine Giriş 2022-2023 Bütünleme Soruları

Siyaset Bilimine Giriş 2022-2023 Bütünleme Soruları

#1. Huntinton’a göre modernleşmenin demokrasiyi güçlendirmesi aşağıdaki hangi iki olgu arasındaki ilişkiye bağlıdır?

Cevap : D) Toplumsal hareketlilik – Siyasal kurumsallaşma

#2. İngiliz siyasi sistemi aşağıdaki hangi şıkta doğru kavramlarla ifade edilmiştir?

Cevap : C) Demokratik Monarşi

#3. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecinin bölgeler üzerindeki olumsuz etkilerinden biridir?

Cevap : C) Bölgeler arasında gelişmişlik farklılıklarının artması

#4. Bir ilçe halkının bölgeden geçecek yol güzergahının kendi ilçelerinin yakınından geçmesi talebiyle Ulaştırma Bakanlığına dilekçe ile başvuru yapması siyaset olgusunun hangi boyutu ile ilgilidir?

Cevap : B) Kaynakların bölüşümü ile ilgili talepte bulunmak

#5. Siyaset bilimi ile uluslararası ilişkiler alanları arasındaki etkileşim aşağıdaki alanların hangisinin bir alt disiplin olarak gelişmesine neden olmuştur?

Cevap : A) Karşılaştırmalı Siyaset

#6. Bir dedenin, altı yaşındaki torununa bir parti rozeti hediye etmesi hangi tip sosyalleşmeye girer?

Cevap : E) Doğrudan aktarım

#7. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile birlikte yerelin güçlendirilmesi çabalarının olumsuz sonuçlarından biridir?

Cevap : A) Etnik ayrılıkçı terör hareketlerinin güçlenmesi

#8. Hegel’in diyalektik yaklaşımına göre aile kurumunun eksikliklerini tamamlayarak onun anti tezini oluşturan üst aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Sivil Toplum

#9. Bireylerin, grupların, resmi ve özel kuruluşların, uluslararası aktörlerin, kısaca hükümet dışı aktörlerin, bürokratik birimlerle birlikte yönetim faaliyetinde yer alması yaklaşımına ne ad verilmektedir?

Cevap : A) Yönetişim

#10. Aşağıdaki olgulardan hangisi tüm modernleşme teorisyenlerince, modernleşme sürecinin bir unsuru olarak değerlendirilmiştir?

Cevap : C) Kentleşme

#11. Parlamenter sistemde kilitlenme sorunu aşağıdaki hangi durumdan kaynaklanır?

Cevap : E) Meclis bileşiminin tek başına ya da koalisyon hükümeti çıkartamaması

#12. Aşağıdakilerden hangisi başkanlık sistemlerinde bulunmaz?

Cevap : E) Bakanlar Kurulunun Meclisten güvenoyu alma zorunluluğu

#13. Aşağıdakilerden hangisi bireyin siyasal katılma davranışı gösterebilmesinin ön koşullarından biri değildir?

Cevap : A) Seçkin bir aileye mensup olması

#14. Yaygın örgütlenme yapısına sahip, üye kaydetmeye odaklanmış siyasal partiler hangi tipte örgütlenmiş sayılırlar?

Cevap : D) Ocak Tipi Parti

#15. Otoriteyi, meşruiyete bürünmüş iktidar olarak tanımlayan isim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Lipson

#16. Anti-politik liberalizm kavramı aşağıdaki durumlardan hangisine işaret etmektedir?

Cevap : C) Kararların alınmasında şirket taleplerinin ve piyasa gerekliliklerinin belirleyici olmasına

#17. Siyaset Bilimini pozitif bir bilim alanı olarak gören yaklaşımların temel düşüncesi aşağıdaki hangi cümlede doğru şekilde ifade edilmiştir?

Cevap : D) Sosyal olayların, tıpkı fen bilimlerinde olduğu gibi kendine özgü yasaları bulunmaktadır.

#18. Farabi’nin faal akla ulaşmış bir yöneticiye vahiy gelebileceğini ileri sürmesi, İslam düşüncesi ile hangi düşünür arasında bir bağ kurmaya çalıştığına işaret eder?

Cevap : B) Platon

#19. Aşağıdakilerden hangisi siyaset sosyolojisinin konularından biri değildir?

Cevap : E) Sanayi

#20. Aşağıdakilerden hangisi siyasal kültürün temel işlevlerinden biridir?

Cevap : D) Standartlaştırma yoluyla siyasal sistemin işleyişini kolaylaştırma

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Siyaset Bilimine Giriş 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi siyasal kültürün temel işlevlerinden biridir?

A) Seçmen tercihini belli bir partiye yönlendirme
B) Ders kitaplarının içeriğini belirleme
C) Siyasete ilişkin bilgi gerektiren konuları vatandaşlara aktarma
D) Standartlaştırma yoluyla siyasal sistemin işleyişini kolaylaştırma
E) Liderin politikalarını benimsetme

Cevap : D) Standartlaştırma yoluyla siyasal sistemin işleyişini kolaylaştırma

2. Huntinton’a göre modernleşmenin demokrasiyi güçlendirmesi aşağıdaki hangi iki olgu arasındaki ilişkiye bağlıdır?

A) Ekonomik gelişme – Siyasal talep artışı
B) Toplumsal hareketlilik – Kentleşme
C) Siyasal kurumsallaşma – Kentleşme
D) Toplumsal hareketlilik – Siyasal kurumsallaşma
E) Toplumsal hareketlilik – Siyasal talep artışı

Cevap : D) Toplumsal hareketlilik – Siyasal kurumsallaşma

3. İngiliz siyasi sistemi aşağıdaki hangi şıkta doğru kavramlarla ifade edilmiştir?

A) Seçimli Cumhuriyet
B) Cumhuriyetçi Monarşi
C) Demokratik Monarşi
D) Mutlak Monarşi
E) Demokratik Cumhuriyet

Cevap : C) Demokratik Monarşi

4. Farabi’nin faal akla ulaşmış bir yöneticiye vahiy gelebileceğini ileri sürmesi, İslam düşüncesi ile hangi düşünür arasında bir bağ kurmaya çalıştığına işaret eder?

A) Aristo
B) Platon
C) İbn Haldun
D) Hobbes
E) Sokrates

Cevap : B) Platon

5. Parlamenter sistemde kilitlenme sorunu aşağıdaki hangi durumdan kaynaklanır?

A) Yasama ile yürütme arasında çifte meşruiyet krizi çıkması
B) Bakanların Meclise karşı siyasi sorumluluğunun bulunmaması
C) Meclisin erken seçim kararı alma yetkisinin bulunmaması
D) Cumhurbaşkanı ile Meclis arasında yaşanan anlaşmazlık
E) Meclis bileşiminin tek başına ya da koalisyon hükümeti çıkartamaması

Cevap : E) Meclis bileşiminin tek başına ya da koalisyon hükümeti çıkartamaması

6. Bir dedenin, altı yaşındaki torununa bir parti rozeti hediye etmesi hangi tip sosyalleşmeye girer?

A) Dolaylı aktarım
B) Bilişsel sosyalleşme
C) Duygusal
D) Sembolik
E) Doğrudan aktarım

Cevap : E) Doğrudan aktarım

7. Aşağıdakilerden hangisi siyaset sosyolojisinin konularından biri değildir?

A) İktidar
B) Otorite
C) Siyasal seçkinler
D) Siyasal rol
E) Sanayi

Cevap : E) Sanayi

8. Yaygın örgütlenme yapısına sahip, üye kaydetmeye odaklanmış siyasal partiler hangi tipte örgütlenmiş sayılırlar?

A) Hücre Tipi Parti
B) Oligarşik Parti
C) Komite Tipi Parti
D) Ocak Tipi Parti
E) Milis Tipi Parti

Cevap : D) Ocak Tipi Parti

9. Aşağıdaki olgulardan hangisi tüm modernleşme teorisyenlerince, modernleşme sürecinin bir unsuru olarak değerlendirilmiştir?

A) Sosyal rekabet
B) Ekonomik kalkınma
C) Kentleşme
D) Kimlik arayışı
E) Kırsal kalkınma

Cevap : C) Kentleşme

10. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile birlikte yerelin güçlendirilmesi çabalarının olumsuz sonuçlarından biridir?

A) Etnik ayrılıkçı terör hareketlerinin güçlenmesi
B) Yerel grupların kararlara katılımı konusunda yeni kurum ve yöntemlerin öne çıkması
C) Yerel kalkınmada ekonomik bir kaynak olarak ulus ötesi fonların kullanılabilmesi
D) Küresel kent ağının ortaya çıkması
E) Yerel politikaların oluşturulmasında yerel yönetimlerin yetkilerinin güçlendirilmesi

Cevap : A) Etnik ayrılıkçı terör hareketlerinin güçlenmesi

11. Hegel’in diyalektik yaklaşımına göre aile kurumunun eksikliklerini tamamlayarak onun anti tezini oluşturan üst aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyalizm
B) Sivil Toplum
C) Asya Tipi Üretim tarzı
D) Feodal Toplum
E) Devlet

Cevap : B) Sivil Toplum

12. Otoriteyi, meşruiyete bürünmüş iktidar olarak tanımlayan isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aron
B) Lipson
C) Leibholz
D) Weber
E) Lukes

Cevap : B) Lipson

13. Aşağıdakilerden hangisi başkanlık sistemlerinde bulunmaz?

A) Milletvekillerinin bakan olamaması
B) Başkanın Meclise karşı veto yetkisinin bulunması
C) Bakanların Meclise karşı siyasal sorumluluğunun bulunmaması
D) Yürütmenin doğrudan seçimle belirlenmesi
E) Bakanlar Kurulunun Meclisten güvenoyu alma zorunluluğu

Cevap : E) Bakanlar Kurulunun Meclisten güvenoyu alma zorunluluğu

14. Siyaset Bilimini pozitif bir bilim alanı olarak gören yaklaşımların temel düşüncesi aşağıdaki hangi
cümlede doğru şekilde ifade edilmiştir?

A) Eğitim ideal yöneticinin yetiştirilmesi için hayati öneme sahiptir.
B) Günlük olayların anlaşılmasından çok, öncelikle olması gerekenin üzerinde yoğunlaşılmalıdır.
C) Siyaset olgusu değerden dışlanamaz.
D) Sosyal olayların, tıpkı fen bilimlerinde olduğu gibi kendine özgü yasaları bulunmaktadır.
E) Erdemli toplumun dayandığı ilkeler akıl yolu ile bulunabilir.

Cevap : D) Sosyal olayların, tıpkı fen bilimlerinde olduğu gibi kendine özgü yasaları bulunmaktadır.

15. Bir ilçe halkının bölgeden geçecek yol güzergahının kendi ilçelerinin yakınından geçmesi talebiyle Ulaştırma Bakanlığına dilekçe ile başvuru yapması siyaset olgusunun hangi boyutu ile ilgilidir?

A) Bir kamu politikasına karşı tepki dile getirmek
B) Kaynakların bölüşümü ile ilgili talepte bulunmak
C) Çıkarılan yeni bir yasanın etkilerini tartışmaya açmak
D) Bir kamu politikası konusunda tercihte bulunmak
E) Farklı kamusal uygulamaları değerlendirmek

Cevap : B) Kaynakların bölüşümü ile ilgili talepte bulunmak

16. Aşağıdakilerden hangisi bireyin siyasal katılma davranışı gösterebilmesinin ön koşullarından biri değildir?

A) Seçkin bir aileye mensup olması
B) Bilinçli davranış sergilemesi
C) Otoritelerin kararlarını etkilemeye yönelmesi
D) Otoritelerin kim olacağına yönelik yapılması
E) Kendini siyasi bakımdan etkin hissetmesi

Cevap : A) Seçkin bir aileye mensup olması

17. Bireylerin, grupların, resmi ve özel kuruluşların, uluslararası aktörlerin, kısaca hükümet dışı aktörlerin, bürokratik birimlerle birlikte yönetim faaliyetinde yer alması yaklaşımına ne ad verilmektedir?

A) Yönetişim
B) Katılım
C) Siyaset dışı yönetim
D) Demokratik yönetim
E) Yönetsellik

Cevap : A) Yönetişim

18. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecinin bölgeler üzerindeki olumsuz etkilerinden biridir?

A) Bölgelerin eğitim altyapısında yaşanan değişim
B) Bazı bölgelerde finansal imkanların gelişme göstermesi
C) Bölgeler arasında gelişmişlik farklılıklarının artması
D) Bölgesel kalkınmada projeci anlayışın güçlenmesi
E) Bölgelerin işgücü yapısında değişim yaşanması

Cevap : C) Bölgeler arasında gelişmişlik farklılıklarının artması

19. Anti-politik liberalizm kavramı aşağıdaki durumlardan hangisine işaret etmektedir?

A) Liberalizmin diğer siyasal yaklaşımlara mutlak üstünlük sağlamasına
B) Liberalizmin tüm siyasal partilerin ortak referansı haline dönüşmesine
C) Kararların alınmasında şirket taleplerinin ve piyasa gerekliliklerinin belirleyici olmasına
D) Politikaya karşı mesafeli tutumun küresel ölçekte yaygınlık kazanmasına
E) Mevcut siyasal aktörlere karşı seçmenin güven kaybı yaşamasına

Cevap : C) Kararların alınmasında şirket taleplerinin ve piyasa gerekliliklerinin belirleyici olmasına

20. Siyaset bilimi ile uluslararası ilişkiler alanları arasındaki etkileşim aşağıdaki alanların hangisinin bir alt disiplin olarak gelişmesine neden olmuştur?

A) Karşılaştırmalı Siyaset
B) Siyasal Coğrafya
C) Siyaset Psikolojisi
D) Siyaset Sosyolojisi
E) İktisat Politikası

Cevap : A) Karşılaştırmalı Siyaset

siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
siyaset bilimi ve kamu yönetimi Siyaset Bilimine Giriş, Küreselleşme, Siyaset Bilimine Giriş Final Deneme Sınavı-3

Siyaset Bilimine Giriş 2022-2023 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!