auzefHukuk Büro Yönetimi ve SekreterliğiTakip Hukuku

Takip Hukuku -2 İflas 2023 Vize Soruları

Takip Hukuku -2 İflas 2023 Vize Soruları

#1. "İflas dairesi en geç …….. içinde masanın tasfiye şekline karar verecektir.’’ Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) 3 ay

#2. "İflas alacaklısı, iflas dairesinin adi tasfiye ilanından itibaren bir ay içinde başvurup …….. iddiasını kaydettirmelidir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) Alacak

#3. Aşağıdakilerden hangisi hakkında iflas hükümlerinin uygulanabileceği bir tüzel kişidir?

Cevap : B) Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu

#4. İflasın kaldırılması hangi süre içinde talep edilmelidir?

Cevap : B) İflas alacaklıların belli olmasından iflasın kapanmasına kadar

#5. İflas dairesinin tasfiyeyi adi şekilde yapacağına ilişkin kararı ardından yapması gereken ilk işlem hangisidir?

Cevap : E) Kararı iflas dairesine bildirmek

#6. ‘’Takipsiz iflas halinde Asliye Ticaret Mahkemesi ……. vermez.’’ Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) İflas kararı

#7. "İflasa tabi bir borçlu ……. bulunduğunu bilerek yetkili ticaret mahkemesinden iflasını isteyebilir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) Aciz halinde

#8. İflas alacaklısı sıfatına sahip olmak için gerekli olan durum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) İflasın açıldığı anda müflisten alacaklı olmak

#9. Borçlunun yurt dışında bulunan taşınmaz malının borçlu hakkında verilmiş iflas kararından ne şekilde  etkileneceğine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Taşınmaz mal nerede olursa olsun iflas masasına girer

#10. Sıra cetveline karşı şikayet hangi merciye yapılır?

Cevap : E) İcra mahkemesi

#11. Kollektif şirket ortağı hakkında aşağıdaki hangi sebeple iflas yoluyla takip yapılabilir?

Cevap : B) Kollektif şirketinin borçlarından dolayı

#12. Kambiyo senedine müstenit iflas yolu ile takipte alacaklının ilgili merciye takip talebiyle birlikte sunması gereken belge aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Kambiyo senedinin aslı

#13. İflas kararının kesinleşmesi borçlu hakkındaki icra takiplerine ne şekilde etki eder?

Cevap : E) İcra takipleri durur

#14. Ticareti terk eden tacir İİK uyarınca kaç yıl içinde iflas yolu ile takip edilebilir?

Cevap : E) 1

#15. Müflisin davacı veya davalı olduğu derdest hukuk davaları iflas kararından nasıl etkilenir?

Cevap : D) İkinci alacaklılar toplantısından 10 gün sonraya kadar durur

#16. İflasa tabi borçlunun mal varlığının borçları ödeme kabiliyetine bakılmaksızın borçlu hakkında iflas kararının verilebilmesine imkan tanıyan sebep aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Şekli iflas sebebi

#17. Borçlu aleyhindeki icra takipleri borçlu hakkında verilen iflas kararından nasıl etkilenir?

Cevap : E) İcra takipleri durur

#18. Müflisin bütün alacaklarına itfa olunduğu hakkında bir belgeye sahip olması halinde aşağıdaki hangi yola müracaat etmesi söz konusu olur?

Cevap : E) İflasın kaldırılması

#19. İflasın kaldırılması hangi merciden talep edilir?

Cevap : E) Alacaklılardan birinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde

#20. İflas kararının ardından müflise ait tüm mal varlığının iflas masasına intikal etmesi hangi kavramla ifade edilir?

Cevap : D) İflasın külliliği

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Takip Hukuku -2 İflas 2023 Vize Soruları

Takip Hukuku -2 İflas 2023 Vize Soruları

 

1- Borçlunun yurt dışında bulunan taşınmaz malının borçlu hakkında verilmiş iflas kararından ne şekilde  etkileneceğine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İflasın mülkiliği sebebi ile iflas masasına girmez
B) Taşınmaz mal nerede olursa olsun iflas masasına girer
C) İlgili ülke ile ikili ya da çok taraflı anlaşma varsa iflas masasına girebilir
D) Taşınmaz mal haczi kabul değilse iflas masasına girmez
E) Taşınmazın satışı sonrası bedeli borçlunun Türkiye’deki banka hesabına intikal ederse bedel iflas masasına girer

Cevap : B) Taşınmaz mal nerede olursa olsun iflas masasına girer

2- ‘’Takipsiz iflas halinde Asliye Ticaret Mahkemesi ……. vermez.’’
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İflasın kaldırılması
B) Adi konkordato
C) Konkordatonun tasdiki
D) Depo kararı
E) İflas kararı

Cevap : E) İflas kararı

3- “İflasa tabi bir borçlu ……. bulunduğunu bilerek yetkili ticaret mahkemesinden iflasını isteyebilir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

A) Borçlara yetecek malın
B) Aciz halinde
C) İpotekli malının
D) Sermayesinin yeterli
E) Kredi talebinde

Cevap : B) Aciz halinde

4- İflasa tabi borçlunun mal varlığının borçları ödeme kabiliyetine bakılmaksızın borçlu hakkında iflas kararının verilebilmesine imkan tanıyan sebep aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sübjektif iflas sebebi
B) Maddi iflas sebebi
C) Şekli iflas sebebi
D) Objektif iflas sebebi
E) Manevi iflas sebebi

Cevap : Şekli iflas sebebi

5- Kambiyo senedine müstenit iflas yolu ile takipte alacaklının ilgili merciye takip talebiyle birlikte sunması gereken belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Takip talebi ile birlikte bir belge sunma zorunluluğu yoktur
B) Kambiyo senedinin aslı
C) Borçlunun borç ikrarını içeren bir noter senedi
D) Borçluyla arasındaki sözleşme
E) İpotek akit tablosu

Cevap : Kambiyo senedinin aslı

6- Kollektif şirket ortağı hakkında aşağıdaki hangi sebeple iflas yoluyla takip yapılabilir?

A) Tüm borçları için
B) Kollektif şirketinin borçlarından dolayı
C) Şahsi borçları için
D) Kefil oldukları borçlar için
E) Tacir sıfatı bulunmadığı için bu kişilere karşı iflas hükümleri uygulanamaz

Cevap : Kollektif şirketinin borçlarından dolayı

7- İflas kararının ardından müflise ait tüm mal varlığının iflas masasına intikal etmesi hangi kavramla ifade edilir?

A) İflasın cüz’iliği
B) İflasın şekliliği
C) İflasın tekliği
D) İflasın külliliği
E) İflasın mülkiliği

Cevap : İflasın külliliği

8- İflas dairesinin tasfiyeyi adi şekilde yapacağına ilişkin kararı ardından yapması gereken ilk işlem hangisidir?

A) Kararı ilan etmek
B) Kararı müflise bildirmek
C) Kararı icra mahkemesine bildirmek
D) Kararı asliye ticaret mahkemesine bildirmek
E) Kararı iflas dairesine bildirmek

Cevap : Kararı iflas dairesine bildirmek

9- Borçlu aleyhindeki icra takipleri borçlu hakkında verilen iflas kararından nasıl etkilenir?

A) İcra takip dosyası işlemden kaldırılır
B) İcra takipleri kendiliğinden alacak davasına dönüşür
C) İcra takipleri iptal olur
D) İcra takipleri devam eder
E) İcra takipleri durur

Cevap : İcra takipleri durur

10- İflas kararının kesinleşmesi borçlu hakkındaki icra takiplerine ne şekilde etki eder?

A) İcra takipleri düşer
B) İcra takipleri devam eder
C) İcra takipleri ertelenir
D) İcra takipleri alacak davasına döner
E) İcra takipleri durur

Cevap : İcra takipleri durur

11- İflasın kaldırılması hangi merciden talep edilir?

A) İflas kararını veren mahkemeden
B) Müflisin bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesinden
C) Yargıtay hukuk dairesinden
D) Bölge adliye mahkemesinden
E) Alacaklılardan birinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde

Cevap : Alacaklılardan birinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde

12- İflas alacaklısı sıfatına sahip olmak için gerekli olan durum aşağıdakilerden hangisidir?

A) İflasın açıldığı anda müflisten alacaklı olmak
B) Borçluya karşı alacak davası açmış olmak
C) İflas kararı kesinleştikten sonra müflisten alacaklı olmak
D) Borçluya karşı başlatmış olduğu icra takibini kesinleştirmiş olmak
E) Borçluya karşı icra takibi yapmış olmak

Cevap : İflasın açıldığı anda müflisten alacaklı olmak

13- “İflas alacaklısı, iflas dairesinin adi tasfiye ilanından itibaren bir ay içinde başvurup …….. iddiasını kaydettirmelidir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

A) Tehir
B) İtiraz
C) Alacak
D) Borç
E) Temlik

Cevap : Alacak

14- İflasın kaldırılması hangi süre içinde talep edilmelidir?

A) İflas kararı verilmesinden itibaren 6 ay içinde
B) İflas alacaklıların belli olmasından iflasın kapanmasına kadar
C) İflas kararı kesinleştikten sonra
D) İflasın kapanmasından sonra
E) İflas kararı verilmesinden itibaren 1 ay içinde

Cevap : İflas alacaklıların belli olmasından iflasın kapanmasına kadar

15- Ticareti terk eden tacir İİK uyarınca kaç yıl içinde iflas yolu ile takip edilebilir?

A) 2
B) 4
C) 3
D) 5
E) 1

Cevap : 1

16- Aşağıdakilerden hangisi hakkında iflas hükümlerinin uygulanabileceği bir tüzel kişidir?

A) Yeşilay
B) Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu
C) Kızılay
D) Limited şirket
E) Sosyal güvenlik kurumu SGK

Cevap : Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu

17- Sıra cetveline karşı şikayet hangi merciye yapılır?

A) İflas idaresi
B) Asliye ticaret mahkemesi
C) İflas dairesi
D) Asliye hukuk mahkemsi
E) İcra mahkemesi

Cevap : İcra mahkemesi

18- Müflisin davacı veya davalı olduğu derdest hukuk davaları iflas kararından nasıl etkilenir?

A) Dava dosyaları işlemden kaldırılır
B) Davalar esastan reddedilir
C) Davalar devam eder
D) İkinci alacaklılar toplantısından 10 gün sonraya kadar durur
E) Davalar usulden reddedilir

Cevap : İkinci alacaklılar toplantısından 10 gün sonraya kadar durur

19- Müflisin bütün alacaklarına itfa olunduğu hakkında bir belgeye sahip olması halinde aşağıdaki hangi yola müracaat etmesi söz konusu olur?

A) İflasın açılması
B) İflasın kapanması
C) Malvarlığını terki suretiyle konkordato
D) Adi konkordato
E) İflasın kaldırılması

Cevap : iflasın kaldırılması

20- ‘’İflas dairesi en geç …….. içinde masanın tasfiye şekline karar verecektir.’’
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

A) 3 ay
B) 1 ay
C) 6 ay
D) 9 ay
E) 10 ay

Cevap : 3 ay

Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği

Auzef Takip Hukuku 2 -İflas Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği Telegram

Takip Hukuku -2 İflas 2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!