auzefHukuk Büro Yönetimi ve SekreterliğiKıymet Evrak Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku 2023 Vize Soruları

Kıymetli Evrak Hukuku 2023 Vize Soruları

#1. I. Muhatap tarafından uzatılabilir II. Muhatap tarafından kısaltılabilir III. Lehtar tarafından uzatılabilir Görüldüğünde ödenecek poliçelerin ödeme için ibraz süresi hakkında yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Cevap : B) I ve II

#2. Çeke ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Çekte muhatap mutlaka banka olmalıdır

#3. I. Poliçe, kabule arz eden kişiye ödenmek zorundadır II. Poliçe, muhatabın yetkili temsilcisi tarafından kabul edilebilir III. Düzenleyen, poliçenin kabule arz süresini kendisi belirleyebilir Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Cevap : E) I ve II

#4. Aşağıdakilerden hangisinde kambiyo senetleri bir arada verilmiştir?

Cevap : E) Poliçe – bono – çek

#5. I. Mülkiyet hakkı II. Tedavül yeteneği III. Hak senet birlikteliği Yukarıdakilerden hangisi/hangileri kıymetli evrakın unsurlarından değildir?

Cevap : B) Yalnız I

#6. I. Rehin cirosu II. Tahsil cirosu III. Temizlik cirosu Yukarıdaki ciro türlerinden hangisi veya hangileri hem tam ciro hem de beyaz ciro şeklinde yapılabilir?

Cevap : D) Yalnız III

#7. I. Poliçede bedelin mutlaka Türk lirası olması zorunludur II. Poliçede bedel olarak altın veya kripto varlıklar gösterilebilir III. Görüldüğünde ve görüldüğünden belirli bir süre sonra ödenmesi öngörülen poliçelerde, faiz şartı yazılabilir Poliçeye ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

Cevap : C) I ve III

#8. I. Ehliyetsizlik II. Zamanaşımı III. Ayıp def’i IV. İmzanın sahte olduğu savunması V. Sahte imza Yukarıdakilerden hangisi senedin incelenmesi ile görülebilecek savunmalardan (defilerden) biridir?

Cevap : D) III

#9. Kambiyo senetlerinde genel borç ilişkisinin senette gösterilmesinin yasak olması aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir sonucudur?

Cevap : E) Soyutluk ilkesi

#10. I. Kanunen emre yazılıdır II. Hamiline yazılı olamazlar III. Sadece senedin teslimi ile devredilebilirler IV. Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirim yapılmalıdır Poliçe ve bononun devir şekli açısından yukarıdakilerden hangisi veya hangileri söylenemez?

Cevap : B) II, III ve IV

#11. Poliçe kabul ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Kısmi kabul batıldır

#12. I. Düzenleyenin imzası II. Poliçe kelimesi III. Muacceliyet kaydı IV. Düzenlenme tarihi Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri poliçenin zorunlu unsurlarındandır?

Cevap : C) I, II ve IV

#13. "23 Nisan 2023 tarihinde ödeyiniz" şeklinde bir vade poliçede hangi tür vadeye girer?

Cevap : E) Görüldüğünde vade

#14. I. Davacının ispatlaması gereken hiçbir husus yoktur II. Davacı senedi reddettikten sonra senedin zayi olduğunu ispatlamalıdır III. Davacı, senedi yanlış kişiye devrettiğini ispatlamalıdır IV. Davacı senet elinde iken senedi zayi ettiğini ispatlamalıdır Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kıymetli evrakın zayi olması durumunda açılacak iptal davasında ispat ile ilgili söylenebilir?

Cevap : B) I, II ve IV

#15. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrak ile ilgili herhangi bir düzenleme yoktur?

Cevap : B) Adli Sicil Kanunu

#16. Senedin düzenlenmesinden önce hakkın var olması ve senedin düzenlenmesi ile hakkın senede yerleştiği kıymetli evrak türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Kurucu kıymetli evrak

#17. I. Çek kanunu II. Türk Petrol Kanunu III. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu IV. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu V. Sermaye Piyasası Kanunu Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kıymetli evraka ilişkin hükümlerin yer aldığı kanunlardandır?

Cevap : B) Yalnız I

#18. Poliçede aval ile kefalet ayrımına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Hem gerçek kişiler hem de tüzel kişiler kefil olabilirken, yalnızca gerçek kişiler avalist olabilirler

#19. Ahmet, satmış olduğu buzdolabı karşılığında 12000 TL bedelli bir çek almıştır. Ancak bir müddet sonra bu çeki kaybetmiştir. Senedin iptali davası açacak olan Ahmet, yargılama aşamasında senedin tahsilini önlemek amacıyla mahkemeden aşağıdakilerden hangisini talep etmelidir?

Cevap : C) İptal

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Kıymetli Evrak Hukuku 2023 Vize Soruları

Kıymetli Evrak Hukuku 2023 Vize Soruları

1. I. Rehin cirosu
II. Tahsil cirosu
III. Temizlik cirosu
Yukarıdaki ciro türlerinden hangisi veya hangileri hem tam ciro hem de beyaz ciro şeklinde yapılabilir?

A) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve III
D) Yalnız III
E) I ve II

Cevap : Yalnız III

2. Kambiyo senetlerinde genel borç ilişkisinin senette gösterilmesinin yasak olması aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir sonucudur?

A) İmzaların bağımsızlığı ilkesi
B) Müteselsil sorumluluk ilkesi
C) Özellikli şekil şartlarına tabi olma ilkesi
D) Sınırlı sayı ilkesi
E) Soyutluk ilkesi

Cevap : Soyutluk ilkesi

3. Senedin düzenlenmesinden önce hakkın var olması ve senedin düzenlenmesi ile hakkın senede yerleştiği kıymetli evrak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kamu güvenliğine sahip kıymetli evrak
B) Sebepten soyut (mücerret) kıymetli evrak
C) Kurucu kıymetli evrak
D) Açıklayıcı kıymetli evrak
E) Sebebe bağlı (illi) kıymetli evrak

Cevap : Kurucu kıymetli evrak

4. Poliçede aval ile kefalet ayrımına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kefilin hukuki sorumluluğunun sebebi kefalet sözleşmesi iken, aval tek taraflı yazılı beyandır
B) Kural olarak kefil asıl borçluya dair def’illeri alacaklıya karşı ileri sürebilirken, avalist asıl borçluya ait şahsi def’ileri alacaklıya karşı ileri süremez
C) Kural olarak kefilin sorumluluğu müteselsil değilken, avalistin sorumluluğu müteselsildir
D) Kefalet sözleşmesi asıl borç sözleşmesinden ayrı olarak yapılabilirken, aval kesinlikle poliçe üzerine yazılıdır
E) Hem gerçek kişiler hem de tüzel kişiler kefil olabilirken, yalnızca gerçek kişiler avalist olabilirler

Cevap : Hem gerçek kişiler hem de tüzel kişiler kefil olabilirken, yalnızca gerçek kişiler avalist olabilirler

5. I. Çek kanunu
II. Türk Petrol Kanunu
III. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
IV. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
V. Sermaye Piyasası Kanunu
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kıymetli evraka ilişkin hükümlerin yer aldığı kanunlardandır?

A) I, II ve IV
B) Yalnız I
C) I ve IV
D) I ve V
E) II ve III

Cevap : Yalnız I

6. I. Ehliyetsizlik
II. Zamanaşımı
III. Ayıp def’i
IV. İmzanın sahte olduğu savunması
V. Sahte imza
Yukarıdakilerden hangisi senedin incelenmesi ile görülebilecek savunmalardan (defilerden) biridir?

A) V
B) II
C) I
D) III
E) IV

Cevap : III

7. Aşağıdakilerden hangisinde kambiyo senetleri bir arada verilmiştir?

A) Emtina senedi – hisse senedi – çek
B) Hisse senedi – poliçe – bono
C) Hisse senedi – poliçe – ilmühaber
D) Varant – emtia senedi – tahvil
E) Poliçe – bono – çek

Cevap : Poliçe – bono – çek

8. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrak ile ilgili herhangi bir düzenleme yoktur?

A) Sermaye Piyasası Hukuku
B) Adli Sicil Kanunu
C) Türk Medeni Kanunu
D) Türk Borçlar Kanunu
E) Türk Ceza Kanunu

Cevap : Adli Sicil Kanunu

9. I. Mülkiyet hakkı
II. Tedavül yeteneği
III. Hak senet birlikteliği
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri kıymetli evrakın unsurlarından değildir?

A) Yalnız III
B) Yalnız I
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

Cevap : Yalnız I

10. I. Düzenleyenin imzası
II. Poliçe kelimesi
III. Muacceliyet kaydı
IV. Düzenlenme tarihi
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri poliçenin zorunlu unsurlarındandır?

A) Yalnız I
B) I ve IV
C) I, II ve IV
D) Yalnız III
E) I ve II

Cevap : I, II ve IV

11. I. Poliçede bedelin mutlaka Türk lirası olması zorunludur
II. Poliçede bedel olarak altın veya kripto varlıklar gösterilebilir
III. Görüldüğünde ve görüldüğünden belirli bir süre sonra ödenmesi öngörülen poliçelerde, faiz şartı yazılabilir
Poliçeye ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

A) I ve II
B) Yalnız I
C) I ve III
D) II ve III
E) Yalnız II

Cevap : I ve III

12. I. Davacının ispatlaması gereken hiçbir husus yoktur
II. Davacı senedi reddettikten sonra senedin zayi olduğunu ispatlamalıdır
III. Davacı, senedi yanlış kişiye devrettiğini ispatlamalıdır
IV. Davacı senet elinde iken senedi zayi ettiğini ispatlamalıdır
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kıymetli evrakın zayi olması durumunda açılacak iptal davasında ispat ile ilgili söylenebilir?

A) Yalnız III
B) I, II ve IV
C) I ve IV
D) II ve III
E) Yalnız IV

Cevap : I, II ve IV

13. I. Kanunen emre yazılıdır
II. Hamiline yazılı olamazlar
III. Sadece senedin teslimi ile devredilebilirler
IV. Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirim yapılmalıdır
Poliçe ve bononun devir şekli açısından yukarıdakilerden hangisi veya hangileri söylenemez?

A) I ve II
B) II, III ve IV
C) Yalnız I
D) Yalnız III
E) III ve IV

Cevap : II, III ve IV

14. “23 Nisan 2023 tarihinde ödeyiniz” şeklinde bir vade poliçede hangi tür vadeye girer?

A) Görüldüğünden belirli bir süre sonra vade
B) Düzenleme gününden belirli bir süre sonra vade
C) Belirli bir günde vade
D) Belirsiz vade
E) Görüldüğünde vade

Cevap : Görüldüğünde vade

15. Ahmet, satmış olduğu buzdolabı karşılığında 12000 TL bedelli bir çek almıştır. Ancak bir müddet sonra bu çeki kaybetmiştir. Senedin iptali davası açacak olan Ahmet, yargılama aşamasında senedin tahsilini önlemek amacıyla mahkemeden aşağıdakilerden hangisini talep etmelidir?

A) AJ Ciro yasağı
B) Ödeme yasağı
C) İptal
D) Hükümsüzlük
E) Haciz

Cevap : İptal

16. Çeke ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çek kambiyo senedidir
B) Çekte üçlü bir ilişki mevcuttur
C) Çek kanunen emre yazılı senettir
D) Çekin vadesi en fazla bir senedir
E) Çekte muhatap mutlaka banka olmalıdır

Cevap : Çekte muhatap mutlaka banka olmalıdır

17. Poliçe kabul ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Muhatap poliçeyi kabul etmek zorunda değildir
B) Muhatap poliçeyi kabul ettiği takdirde poliçenin asıl borçlusu olur
C) Kambiyo senetlerinden sadece poliçede kabul söz konusudur
D) Kabul kayıtsız şartsız olmalıdır
E) Kısmi kabul batıldır

Cevap : Kısmi kabul batıldır

18. I. Poliçe, kabule arz eden kişiye ödenmek zorundadır
II. Poliçe, muhatabın yetkili temsilcisi tarafından kabul edilebilir
III. Düzenleyen, poliçenin kabule arz süresini kendisi belirleyebilir
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) II ve III
B) Yalnız III
C) Yalnız II
D) Yalnız I
E) I ve II

Cevap : I ve II

19. I. Muhatap tarafından uzatılabilir
II. Muhatap tarafından kısaltılabilir
III. Lehtar tarafından uzatılabilir
Görüldüğünde ödenecek poliçelerin ödeme için ibraz süresi hakkında yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) II ve III
B) I ve II
C) Yalnız II
D) Yalız I
E) I ve III

Cevap : I ve II

Kıymetli Evrak Hukuku

Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği
Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği Telegram

Kıymetli Evrak Hukuku 2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!