Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2 2023 Final Soruları

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2 2023 Final Soruları

#1. TBMM tarafından 18 Ocak 1940 tarihinde çıkarılan ve Türkiye'deki ekonomik hayatın savaşa hazırlanacak şekilde düzenlenmeye çalışıldığı kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Milli Korunma Kanunu

#2. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk devri Türk dış politikasının özelliklerinden biri değildir?

Cevap : C) Revizyonist (Yayılmacı)

#3. Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde yardım toplamak, kadın haklarını savunmak ve eğitimlerini sağlamak amacıyla teşkil edilen kadın cemiyetlerinden biri değildir?

Cevap : C) Cemiyet-i Akvam

#4. Aşağıdakilerden hangisi 1980 yılı ve sonrasında Türkiye ile Yunanistan arasındaki temel sorunlar arasında gösterilemez?

Cevap : B) Balkan Antantı

#5. Aşağıdakilerden hangisi siyasal sistemde din işleri ile devlet işlerinin birbirinden ayrı olmaları esasını savunmak anlamına gelen ve Atatürk İlkeleri arasında yer alan ilkedir?

Cevap : C) Laiklik


#6. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti döneminde kurulan üniversitelerden biri değildir?

Cevap : A) İstanbul Üniversitesi

#7. Köy Enstitüleri'nin kurulup geliştirilmesinde önemli katkıları olan Milli Eğitim Bakanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Hasan Âli Yücel

#8. 25 Kasım 1925 tarihinde çıkarılan Şapka Kanunu'na TBMM'de karşı çıkan tek milletvekili aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Nurettin Paşa (Sakallı)

#9. 1. Cumhuriyet Halk Fırkası aşağıdaki kurultaylardan hangisinden sonra “Devletçilik” ilkesini kabul etmiş ve uygulamaya koymuştur?

Cevap : B) 1931 Kurultayı

#10. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Paris Barış Konferansı sürecinde teşkil edilen en önemli uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Milletler Cemiyeti


#11. Kadınlara tek taraflı boşanma hakkı ve cemaat mahkemelerinin yargı yetkisini kaldırma gibi hususlarda yenilikler sağlayan Hukuk-ı Aile Kararnamesi hangi yıl çıkarılmıştır?

Cevap : B) 1917

#12. Türkiye ve Sovyet Rusya hükûmetlerinin Batılı emperyalist devletlere karşı yaptıkları işbirliği neticesinde imzalanan 16 Mart 1921 tarihli antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Moskova Antlaşması

#13. Aşağıdakilerden hangisi 4 Ağustos 1958 tarihinde yayınlanan İstikrar Kararları uygulamalarından biri değildir?

Cevap : D) Ekonomide devletçilik modeli benimsenmiştir.

#14. Saltanatın kaldırılmasının ardından TBMM adına İstanbul'a gönderilerek şehrin yönetimini devralan komutan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Refet Bele

#15. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan Türkiye İş Bankası'nın ilk genel müdürüdür?

Cevap : C) Celal Bayar


#16. 7 Ocak 1946 tarihinde Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan gibi şahsiyetler tarafından kurulan ve 1950 seçimleri sonrası iktidara gelen siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Demokrat Parti

#17. Avrupa Topluluğu, aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle Avrupa Birliği adını almıştır?

Cevap : D) Maastricht Antlaşması

#18. 15 Mart 1857 tarihinde kurulan ve Osmanlı Devleti'nin eğitim sisteminin yasal bir zemine oturmasını sağlayan nezaret aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Maarif-i Umumiye Nezareti

#19. Aşağıdaki isimlerden hangisi 24 Ocak 1980 ekonomik kararlarının mimarı olarak kabul edilmektedir?

Cevap : C) Turgut Özal

#20. Aşağıdakilerden hangisi “Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu”nun öngördükleri arasında değildir?

Cevap : B) Büyük arazi sahiplerinin sayısını artırmak


#21. Aşağıdakilerden hangisi 27 Haziran 1928 tarihinde kurulan Dil Encümeni'nin üyelerinden biri değildir?

Cevap : A) Fatih Rıfkı Atay

#22. Aşağıdakilerden hangisi 1925 yılında özel sektöre kredi sağlayıp onlarla ortaklık yapmak, Osmanlı'dan devralınan işletmeleri geçici olarak yönetip bunları özel kesime devretmek ve her türlü bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur?

Cevap : D) Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası

#23. Atatürk’ün vefatının ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına kim seçilmiştir?

Cevap : A) İsmet İnönü

#24. “Johnson Mektubu” olarak bilinen ve uzun yıllar Türk-Amerikan ilişkilerini etkilemiş olan mektup aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

Cevap : E) Kıbrıs Sorunu

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2 2023 Final Soruları

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2 2023 Final Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde yardım toplamak, kadın haklarını savunmak ve eğitimlerini sağlamak amacıyla teşkil edilen kadın cemiyetlerinden biri değildir?

A) İttihat ve Terakki Kadınlar Şubesi
B) Osmanlı Hanımlar Cemiyeti
C) Cemiyet-i Akvam
D) Teali-i Nisvan Cemiyeti
E) Cemiyet-i İmdadiye

Cevap : C) Cemiyet-i Akvam

II. Meşrutiyet döneminde yardım toplamak, kadın haklarını savunmak ve eğitimlerini sağlamak amacıyla teşkil edilen kadın cemiyetlerinden biri “Cemiyet-i Akvam” değildir. Diğer seçenekler (A) İttihat ve Terakki Kadınlar Şubesi, (B) Osmanlı Hanımlar Cemiyeti, (D) Teali-i Nisvan Cemiyeti ve (E) Cemiyet-i İmdadiye, II. Meşrutiyet döneminde kurulan kadın cemiyetleridir.

2) 15 Mart 1857 tarihinde kurulan ve Osmanlı Devleti’nin eğitim sisteminin yasal bir zemine oturmasını sağlayan nezaret aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maarif-i Umumiye Nezareti
B) Harbiye Nezareti
C) Dahiliye Nezareti
D) Adliye Nezareti
E) Maliye Nezareti

Cevap : A) Maarif-i Umumiye Nezareti

15 Mart 1857 tarihinde kurulan ve Osmanlı Devleti’nin eğitim sisteminin yasal bir zemine oturmasını sağlayan nezaret “Maarif-i Umumiye Nezareti”dir. Diğer seçenekler (B) Harbiye Nezareti, (C) Dahiliye Nezareti, (D) Adliye Nezareti ve (E) Maliye Nezareti, diğer nezaretlere örnek olarak verilebilir.

3) Kadınlara tek taraflı boşanma hakkı ve cemaat mahkemelerinin yargı yetkisini kaldırma gibi hususlarda yenilikler sağlayan Hukuk-ı Aile Kararnamesi hangi yıl çıkarılmıştır?

A) 1925
B) 1917
C) 1934
D) 1939
E) 1929

Cevap : B) 1917

Hukuk-ı Aile Kararnamesi, kadınlara tek taraflı boşanma hakkı ve cemaat mahkemelerinin yargı yetkisini kaldırma gibi yenilikler sağlayan bir kararnamedir. Bu kararname, 1917 yılında çıkarılmıştır.

4) 25 Kasım 1925 tarihinde çıkarılan Şapka Kanunu’na TBMM’de karşı çıkan tek milletvekili aşağıdakilerden hangisidir?

A) Reşit Galip
B) Ali Fethi Okyar
C) İzzettin Çalışlar
D) Nurettin Paşa (Sakallı)
E) Refik Saydam

Cevap : D) Nurettin Paşa (Sakallı)

25 Kasım 1925 tarihinde çıkarılan Şapka Kanunu’na TBMM’de karşı çıkan tek milletvekili “Nurettin Paşa (Sakallı)”dır.

5) Saltanatın kaldırılmasının ardından TBMM adına İstanbul’a gönderilerek şehrin yönetimini devralan komutan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kazım Karabekir
B) Ali Fuat Cebesoy
C) İsmet İnönü
D) Refet Bele
E) Fevzi Çakmak

Cevap : D) Refet Bele

Saltanatın kaldırılmasının ardından TBMM adına İstanbul’a gönderilerek şehrin yönetimini devralan komutan “Refet Bele”dir.

6) Aşağıdakilerden hangisi 27 Haziran 1928 tarihinde kurulan Dil Encümeni’nin üyelerinden biri değildir?

A) Fatih Rıfkı Atay
B) Hüseyin Cahit Yalçın
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Ruşen Eşref Ünaydın
E) Ahmet Cevat Emre

Cevap : A) Fatih Rıfkı Atay

27 Haziran 1928 tarihinde kurulan Dil Encümeni’nin üyelerinden biri “Fatih Rıfkı Atay” değildir. Diğer seçenekler (B) Hüseyin Cahit Yalçın, (C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu, (D) Ruşen Eşref Ünaydın ve (E) Ahmet Cevat Emre, Dil Encümeni’nin üyelerindendir.

7) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk devri Türk dış politikasının özelliklerinden biri değildir?

A) Statükocu
B) Barışçı ve Eşitlikçi
C) Revizyonist (Yayılmacı)
D) Batıcı
E) Gerçekçi

Cevap : C) Revizyonist (Yayılmacı)

Atatürk devri Türk dış politikasının özelliklerinden biri “Revizyonist (Yayılmacı)” değildir. Diğer seçenekler (A) Statükocu, (B) Barışçı ve Eşitlikçi, (D) Batıcı ve (E) Gerçekçi, Atatürk döneminin dış politika yaklaşımlarını yansıtmaktadır.

8) “Johnson Mektubu” olarak bilinen ve uzun yıllar Türk-Amerikan ilişkilerini etkilemiş olan mektup aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) Kıta Sahanlığı Sorunu
B) Küba Sorunu
C) Musul Sorunu
D) Boğazlar Sorunu
E) Kıbrıs Sorunu

Cevap : E) Kıbrıs Sorunu

“Johnson Mektubu”, Türkiye’nin Kıbrıs Sorunuyla ilgili olarak Kıbrıs’a müdahale hakkını kullanmaktan vazgeçmesini isteyen ABD Başkanı Lyndon B. Johnson tarafından gönderilen mektuptur. Bu mektup, Kıbrıs Sorunuyla ilişkilendirilir.

9) 1. Cumhuriyet Halk Fırkası aşağıdaki kurultaylardan hangisinden sonra “Devletçilik” ilkesini kabul etmiş ve uygulamaya koymuştur?

A) 1919 Kurultayı
B) 1931 Kurultayı
C) 1935 Kurultayı
D) 1938 Kurultayı
E) 1943 Kurultayı

Cevap : B) 1931 Kurultayı

1.Cumhuriyet Halk Fırkası, “1931 Kurultayı”ndan sonra “Devletçilik” ilkesini kabul etmiş ve uygulamaya koymuştur.

10) Birinci Dünya Savaşı sonrasında Paris Barış Konferansı sürecinde teşkil edilen en önemli uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa Birliği
B) Milletler Cemiyeti
C) Avrupa Konseyi
D) Varşova Paktı
E) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)

Cevap : B) Milletler Cemiyeti

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Paris Barış Konferansı sürecinde kurulan en önemli uluslararası kuruluş “Milletler Cemiyeti”dir.

11) Aşağıdakilerden hangisi 1980 yılı ve sonrasında Türkiye ile Yunanistan arasındaki temel sorunlar arasında gösterilemez?

A) Ege’deki Kıta Sahanlığı
B) Balkan Antantı
C) Adaların Silahsızlandırılması
D) FIR Hattı
E) Kıbrıs Sorunu

Cevap : B) Balkan Antantı

1980 yılı ve sonrasında Türkiye ile Yunanistan arasındaki temel sorunlar arasında “Balkan Antantı” yer almaz. Diğer seçenekler (A) Ege’deki Kıta Sahanlığı, (C) Adaların Silahsızlandırılması, (D) FIR Hattı ve (E) Kıbrıs Sorunu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlardandır.

12) Aşağıdakilerden hangisi siyasal sistemde din işleri ile devlet işlerinin birbirinden ayrı olmaları esasını savunmak anlamına gelen ve Atatürk İlkeleri arasında yer alan ilkedir?

A) Devletçilik
B) Halkçılık
C) Laiklik
D) Milliyetçilik
E) Cumhuriyetçilik

Cevap : C) Laiklik

Siyasal sistemde din işleri ile devlet işlerinin birbirinden ayrı olmalarını savunan ilke “Laiklik”tir.

13) Köy Enstitüleri’nin kurulup geliştirilmesinde önemli katkıları olan Milli Eğitim Bakanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yusuf Akçura
B) Reşit Galip
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Hasan Âli Yücel
E) Mustafa Necati

Cevap : D) Hasan Âli Yücel

Köy Enstitüleri’nin kurulup geliştirilmesinde önemli katkıları olan Milli Eğitim Bakanı “Hasan Âli Yücel”dir.

14) Türkiye ve Sovyet Rusya hükûmetlerinin Batılı emperyalist devletlere karşı yaptıkları işbirliği neticesinde imzalanan 16 Mart 1921 tarihli antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Londra Antlaşması
B) Berlin Antlaşması
C) Moskova Antlaşması
D) İstanbul Antlaşması
E) Bükreş Antlaşması

Cevap : C) Moskova Antlaşması

Türkiye ve Sovyet Rusya hükûmetlerinin Batılı emperyalist devletlere karşı yaptıkları işbirliği neticesinde imzalanan 16 Mart 1921 tarihli antlaşma “Moskova Antlaşması”dır.

15) 7 Ocak 1946 tarihinde Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan gibi şahsiyetler tarafından kurulan ve 1950 seçimleri sonrası iktidara gelen siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milli Kalkınma Partisi
B) Demokrat Parti
C) Hürriyet Partisi
D) Millet Partisi
E) Cumhuriyet Halk Partisi

Cevap : B) Demokrat Parti

7 Ocak 1946 tarihinde kurulan ve 1950 seçimleri sonrası iktidara gelen siyasi parti “Demokrat Parti”dir.

16) Atatürk’ün vefatının ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına kim seçilmiştir?

A) İsmet İnönü
B) Fahri Korutürk
C) Celal Bayar
D) Kenan Evren
E) Cemal Gürsel

Cevap : A) İsmet İnönü

Atatürk’ün vefatının ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına “İsmet İnönü” seçilmiştir.

17) TBMM tarafından 18 Ocak 1940 tarihinde çıkarılan ve Türkiye’deki ekonomik hayatın savaşa hazırlanacak şekilde düzenlenmeye çalışıldığı kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Takrir-i Sükun Kanunu
B) Soyadı Kanunu
C) Medeni Kanun
D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
E) Milli Korunma Kanunu

Cevap : E) Milli Korunma Kanunu

TBMM tarafından 18 Ocak 1940 tarihinde çıkarılan ve Türkiye’deki ekonomik hayatın savaşa hazırlanacak şekilde düzenlenmeye çalışıldığı kanun “Milli Korunma Kanunu”dur.

18) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurulan Türkiye İş Bankası’nın ilk genel müdürüdür?

A) İsmet İnönü
B) Adnan Menderes
C) Celal Bayar
D) Yusuf Kemal Tengirşenk
E) Hasan Saka

Cevap : C) Celal Bayar

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında kurulan Türkiye İş Bankası’nın ilk genel müdürü “Celal Bayar”dır.

19) Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti döneminde kurulan üniversitelerden biri değildir?

A) İstanbul Üniversitesi
B) Ege Üniversitesi
C) Orta Doğu Teknik Üniversitesi
D) Atatürk Üniversitesi
E) Karadeniz Teknik Üniversitesi

Cevap : A) İstanbul Üniversitesi

Demokrat Parti döneminde kurulan üniversitelerden biri “İstanbul Üniversitesi” değildir. Diğer seçenekler (B) Ege Üniversitesi, (C) Orta Doğu Teknik Üniversitesi, (D) Atatürk Üniversitesi ve (E) Karadeniz Teknik Üniversitesi, Demokrat Parti döneminde kurulan üniversitelerdir.

20) Aşağıdakilerden hangisi “Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu”nun öngördükleri arasında değildir?

A) Toprağı fiilen işleyen ortakçı, yarıcı veya tarım işçisinin işlediği toprağı sahiplenmesini mümkün kılmak
B) Büyük arazi sahiplerinin sayısını artırmak
C) Arazisi olmayan veya yetmeyen çiftçileri arazi sahibi kılmak
D) Ülke topraklarının sürekli olarak işletilmesini sağlamak
E) Arazisi olup da üretim vasıtaları olmayanlara sermaye ve canlı-cansız demirbaş vermek

Cevap : B) Büyük arazi sahiplerinin sayısını artırmak

“Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu”yla amaçlanan, toprağı fiilen işleyen ortakçı, yarıcı veya tarım işçisinin işlediği toprağı sahiplenmesini mümkün kılmak, arazisi olmayan veya yetersiz olan çiftçilere arazi sahibi olma imkanı sağlamak, ülke topraklarının sürekli olarak işletilmesini sağlamaktır. Büyük arazi sahiplerinin sayısını artırmak ise bu kanunun hedefleri arasında yer almaz.

21) Aşağıdakilerden hangisi 1925 yılında özel sektöre kredi sağlayıp onlarla ortaklık yapmak, Osmanlı’dan devralınan işletmeleri geçici olarak yönetip bunları özel kesime devretmek ve her türlü bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur?

A) Türkiye İş Bankası
B) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
C) Ziraat Bankası
D) Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası
E) Osmanlı Bankası

Cevap : D) Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası

22) Aşağıdakilerden hangisi 4 Ağustos 1958 tarihinde yayınlanan İstikrar Kararları uygulamalarından biri değildir?

A) Dış ticaret kontrolleri belirli oranda gevşetilmiştir.
B) Bütçe denkliğinin sağlanması kararlaştırılmıştır.
C) Daha önce reddedilen devalüasyon gerçekleştirilmiştir.
D) Ekonomide devletçilik modeli benimsenmiştir.
E) Kredi sistemi düzenlenerek yatırımlarda kısa vadeli olanlara öncelik verilmesi hedeflenmiştir.

Cevap : D) Ekonomide devletçilik modeli benimsenmiştir.

İstikrar Kararları, 4 Ağustos 1958’de açıklanan ekonomik politika paketidir. Bu kararlarla birlikte ekonomide devletçilik modeli terk edilmiş ve serbest piyasa ekonomisine geçiş yapılmıştır. Dolayısıyla, “Ekonomide devletçilik modeli benimsenmiştir” ifadesi uygulamalardan biri değildir.

23) Avrupa Topluluğu, aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle Avrupa Birliği adını almıştır?

A) Paris Antlaşması
B) Viyana Antlaşması
C) Balfour Deklarasyonu
D) Maastricht Antlaşması
E) Londra Antlaşması

Cevap : D) Maastricht Antlaşması

Avrupa Topluluğu, 1993 yılında imzalanan ve Avrupa Birliği adını alan Maastricht Antlaşması ile kurulmuştur.

24) Aşağıdaki isimlerden hangisi 24 Ocak 1980 ekonomik kararlarının mimarı olarak kabul edilmektedir?

A) Necmettin Erbakan
B) Bülent Ecevit
C) Turgut Özal
D) Deniz Baykal
E) Süleyman Demirel

Cevap : C) Turgut Özal

24 Ocak 1980’de açıklanan ekonomik kararlar, Turgut Özal liderliğindeki hükümet tarafından alınmıştır. Bu kararlar, Türkiye’nin ekonomik liberalizasyon ve dışa açılma politikalarını benimsemesinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2

Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim telegram çocuk gelişimi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2 2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!