BesBireysel EmeklilikBireysel Emeklilik Aracıları SınavıSEGEMSigorta Teknik Personel

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 9

2023 BES Sınav Soruları

#1. 2000'li yıllarda pazarlamanın gelişen yüzüne yön veren gelişme aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Cevap : Müşterinin azalan değeri

#2. Hangisi satış tutundurma eylemlerinden biridir?

Cevap : Vitrin ve raf düzenleme

#3. Her türlü mal ve hizmetin alınıp satıldığı, alıcılar ile satıcıların serbest biçimde karşılaştıkları arz ile talebin kesiştiği yer ya da fiyatı belirleyen koşullar dizisine ne denir?

Cevap : Pazar

#4. Aşağıdakilerden hangisi satış bölgeleri kurmanın temel amacıdır?

Cevap : Satışları ve karı arttırmak

#5. Aşağıdakilerden hangileri kişisel satışın genel amaçlarındandır? I.Müşteriyi ikna etmek II.Müşteri tatmini sağlamak III.Rakipleri olumsuz göstermek IV.Olası müşterileri bulmak

Cevap : I-II-IV

#6. Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik güdülerin kaynağı olamaz?

Cevap : Nefret

#7. Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin gireceği pazarı belirlerken gözönünde bulundurması gereken faktörler arasında yer almaz?

Cevap : Pazardaki mevcut iletişim kanalları

#8. Aşağıdakilerden hangisinde ürünün hayat eğrisindeki dönemler doğru olarak sıralanmıştır?

Cevap : Sunuş-Büyüme-Olgunluk- Gerileme

#9. Aşağıdakilerden hangisi markanın tüketiciler açısından başlıca faydaları arasındadır?

Cevap : Seçeneklerin hepsi.

#10. Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirme değişkeni değildir?

Cevap : Fiziksel bölümlendirme

#11. Aşağıdakilerden hangisi hizmet pazarlamasının mal pazarlamasından farklarından biridir?

Cevap : Faydaya ve değere dayalı fiyatlama

#12. Borsa İstanbul, hangi piyasa türüne örnektir?

Cevap : Organize piyasa

#13. Kızıştırma Tekniği nedir?

Cevap : Almazsa başkasına satacağını söylemek

#14. Emeklilik planlarında yer alan ilk satış süreci hangisidir?

Cevap : Potansiyel müşteri yaratma

#15. Bir işletmede pazarlama planı neden yapılır?

Cevap : Seçeneklerin hepsi

#16. İyi bir satış sürecinin aşamalarının sırası nedir?

Cevap : Hazırlık, ilk temas, ihtiyaç belirleme, ürün sunumu, kapanış

#17. Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın güçsüz yönlerinden biri değildir?

Cevap : Birebir iletişime dayalı olma

#18. Müşterilerle iletişim ve bilgilendirme sürecini gerçekleştiren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Tutundurma

#19. Aşağıdakilerden hangisi ekip çalışmasının dezavantajıdır?

Cevap : Ekip içerisinde bazı kişiler pasif duruma gelir.

#20. Aşağıdakilerden hangisi Maslow’a göre sıralanan ihtiyaçlar içerisinde diğerlerine göre daha önceliklidir?

Cevap : Ekonomik açıdan güvende olma

#21. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası aracıdır?

Cevap : 2 yıl veya daha uzun süreli irat senetleri

#22. Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranışını etkileyen psikolojik etkenlerden değildir?

Cevap : Roller ve Statüler

#23. Müşterinin, restoranda yemeği önce yiyerek sonra sipariş vermesi mümkün değildir.Bu durum hizmetin hangi özelliğine örnektir?

Cevap : Hizmetler denenemezler.

#24. Bireysel emeklilik hedef pazarı aşağıdaki hangi gruptan oluşmaz?

Cevap : Yurt dışında yaşayan yabancılar

#25. Yalnızca üretime ağırlık veren işletmeler aşağıdaki satış arttırıcı çabalardan hangisine önem verir?

Cevap : Seçeneklerden hiçbiri

#26. B tipi likit fonların en belirgin özelliği nedir?

Cevap : Portföyünün, ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan araçlardan oluşması.

#27. Kişisel ihtiyaçları için mal ya da hizmet satın alan, kişilerden ve ailelerden oluşan pazar hangisidir?

Cevap : Tüketici Pazarı

#28. Aşağıdakilerden hangisi satış tahmin tekniklerindendir?

Cevap : Seçeneklerin hepsi

#29. Küresel pazarlamayı aşağıdakilerden hangisi en iyi tanımlar?

Cevap : Ticari sınırların ortadan kalkmasıyla rekabetin artması ve dünyanın tek pazar haline gelmesi

#30. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir satış elemanının özelliklerinden değildir?

Cevap : Reklam yapma

#31. Aşağıdakilerden hangisi insan ilişkilerinin temel unsurlarından birisi değildir?

Cevap : Ortak geçmiş

#32. Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişimin özelliklerinden değildir?

Cevap : Yazılı iletişimde anında geribildirim olur.

#33. Aşağıdakilerden hangisi temel veri toplama yöntemlerinden biri değildir?

Cevap : Satış geliştirme teknikleri

#34. Tüketicilerin malı satın alacaklarını umarak, malı kitle halinde üretip, kitle halinde dağıtmaya ne ad verilir?

Cevap : Tüm pazar yöntemi

#35. Aşağıdakilerden hangisi komisyon hesaplama tekniklerinden değildir?

Cevap : Müşteriye ulaşma adedine göre

#36. Hangisi sermaye piyasası aracı değildir?

Cevap : Poliçe

#37. Bir ürün veya hizmetin üreticiden tüketiciye veya endüstriyel kullanıcıya akışında izlenen süreç aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Dağıtım kanalı

#38. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama kavramının başlıca unsurlarından biri değildir?

Cevap : Satın alma

#39. Hangisi hisse senedi türleri arasında değildir?

Cevap : İkramiyeli/Kâr garantili

#40. Yatırım Ortaklıkları hangi şekilde kurulurlar?

Cevap : Anonim Şirket

#41. Hangisi reklamın amaçlarından değildir?

Cevap : Fiyatlandırmayı yönlendirmek

#42. Öğrenme yoluyla sonradan kazanılmamış, biyolojik temelli güdülere ne ad verilir?

Cevap : Birincil güdüler

#43. Bireyin davranışlarını ve kendini değerlendirmede, örnek aldığı gruplara ne ad verilir?

Cevap : Referans grup

#44. Müşteri ihtiyaçları nasıl belirlenir?

Cevap : Açık uçlu sorular sorulur.

#45. Aşağıdakilerden hangisi firmaların pazarlama konusundaki büyüme stratejilerinden değildir?

Cevap : Hedef Pazar Seçimi

#46. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın gelişimindeki dönemlerden birisi değildir?

Cevap : Fiyatlandırma Anlayışı Dönemi

#47. İlk defa pazara sunulan yeni bir ürün veya hizmet fikrini veya bir ürün grubunu tanıtma ve benimsetmeye yönelik yapılan reklamlara ne ad verilir?

Cevap : Öncü reklam

#48. Tüketici pazarlarını bölümlendirmede temel alınan bir değişken aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Davranışsal bölümlendirme

#49. Bir işletmenin kontrol dışı kaynakları aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Rakip uygulamalar

#50. Tek fiyat politikası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Bu politikayı uygulayan isletmeler, yeni malları fiyatlarken malın biran önce başabaş noktasına ulaşmasını isterler.

#51. Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim araçlarından biri değildir?

Cevap : Bültenler

#52. Aşağıdakilerden hangisi Pazar Kavramının işletmenin stratejik yaklaşımında belirlediği önemli elemanlardandır? I. Hizmet verilecek müşteriler II. Geçilecek rakipler III. Kar maksimizasyonu IV.Müşterileri elde edebilmek için gerekli yetenekler

Cevap : I-II-IV

#53. Modern pazarlama anlayışının temeli nedir?

Cevap : Müşteri odaklılık

#54. Etkili bir pazar bölümlendirmesi nasıl olmalıdır?

Cevap : Seçeneklerin hepsi.

#55. Genellikle küçük ölçeklilerdir, büyük ölçekli işletmelerle rekabete girmezler ve başarıları uzmanlaşmaya bağlıdır. ifadesi hangi rekabet stratejisindeki bir işletmeyi tanımlar?

Cevap : Köşe tutucu

#56. Aşağıdakilerden hangisi soru sormakla yaratılacak faydalar içerisinde yer almaz?

Cevap : Satışın her anında konuşmayı devam ettirmek

#57. Aşağıdakilerden hangisi pazar araştırma sürecinin aşamalarından değildir?

Cevap : Satışın gerçekleştirilmesi

#58. Rekabet avantajı nedir?

Cevap : Bir işletmenin veya örgütün, rekabet ortamında, rakipleri karşısında kaynaklarını kullanma ya da faaliyet alanı nedeniyle elde ettiği üstünlüktür.

#59. Aşağıdakilerden hangisi fon kurucusu olabilir?

Cevap : Sigorta şirketleri

#60. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik özendirme araçlarından biri değildir?

Cevap : Bağımsız çalışabilme

#61. Pazarlama hedeflerinin belirlenmesi, aşağıdakilerden hangisiyle ilgili eylemlerin kapsamına girer?

Cevap : Pazarlama yönetimi

#62. Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen kişisel etken değildir?

Cevap : Ekonomik çevre

#63. Net Varlık Değeri nedir?

Cevap : Portföy değerine, nakit ile fon alacaklarının eklenmesi ve fon borçlarının düşülmesi suretiyle bulunan toplam değer

#64. Kişi ve ailelerin kullanım amaçlarını esas alarak pazara sunulan mallara ne ad verilir?

Cevap : Tüketim malları

#65. Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın üstün yönleri arasında yer almaz?

Cevap : Alıcı ile satıcı arasında yeterli iletişimin kurulamaması.

#66. Birincil hedefi satış olan pazarlama iletişimi öğeleri hangi şıkta doğru belirtilmiştir?

Cevap : Doğrudan pazarlama- Satış tutundurma

#67. Tüketici davranışını etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Cevap : Yöneticiler

#68. Pazarlama anlayışının gelişim süreci aşağıdaki yaklaşımlardan hangisiyle başlamıştır?

Cevap : Üretim Yaklaşımı

#69. Markanın tüketiciler açısından temel faydası nedir?

Cevap : Malın tanınmasını sağlar.

#70. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Yatırım ortaklıklarının ayrı bir tüzel kişiliği vardır.

#71. Hangisi satış süreci içerisinde yer almaz?

Cevap : Rakip ürün ve şirketleri karalamak

#72. Son Şans Tekniği nedir?

Cevap : Müşteriye elindeki son ürün olduğunu söylemek

#73. Pazarlama yönetiminin gelişmesindeki aşamalar aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

Cevap : Üretime Yönelik-Mala Yönelik- Satışa Yönelik- Pazara Yönelik-Topluma Yönelik

#74. Yeni ürün geliştirmek için aşağıdaki çalışmaların doğru sıralaması nasıl olmalıdır? I. Ürünün geliştirilmesi II. Ticari Analiz III. Ön Eleme IV. Yeni ürün fikirlerinin toplanması V. Pazara Sunuş VI. Pazar Testleri

Cevap : IV-III-II-I-VI-V

#75. Aşağıdaki pazarlama tanımlarından hangisi yanlıştır?

Cevap : Bir mal veya ürünün maksimum karla satış süreci.

#76. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçların özelliklerinden değildir?

Cevap : İhtiyaçlar giderek azalır.

#77. Kişiselleştirilmiş bir ürün veya hizmet teklifi oluşturup sunmak ne anlama gelir?

Cevap : Tüm teklifin (Ürün özellikleri ,ödeme koşulları,garanti süresi vb)kendisi için artı değerini müşteriye göstermek

#78. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet değildir?

Cevap : Mevduat sertifikası

#79. Pazarın kaymağını alma stratejisini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?

Cevap : Pazara yeni ürün ve yüksek fiyatla girmek ve rakipler piyasaya girene dek yatırımın geri dönüşümünü sağlamak

#80. Hangisi tahvil türleri arasında değildir?

Cevap : Kurucu/intifa

#81. Pazarları 3 grupta sınıflandırabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi bu gruptan biri değildir?

Cevap : Spot pazarlar

#82. Nominal faiz nedir?

Cevap : Yıllık basit faiz

#83. Pazara derinliğine girme stratejisi pazarlama literatüründe hangi tür fiyatlandırma stratejisidir?

Cevap : Düşük fiyat stratejisi

#84. Hisse senedinin getirisi nelerden oluşur?

Cevap : Temettü (kâr payı) geliri –, Sermaye kazancı

#85. Aşağıdakilerden hangileri fiyatlama yöntemidir? I-Arza göre fiyatlama II- Maliyete göre fiyatlama III- Talebe göre fiyatlama IV-Rekabete göre fiyatlama

Cevap : II-III-IV

#86. Tüketicinin ilgi düzeyi yüksektir. Markalar arasında önemli farklar vardır. Özellikle pahalı, riskli, sık satın alınmayan mallar için satın alma davranışıdır. Tüketici mamulle ilgili ayrıntılı bilgi toplar, çoğu kez mamulün teknik özellikleri konusunda bilgi alır, deneyimlerden yararlanarak satın alır. açıklaması aşağıdakilerden hangisi için yapılmıştır?

Cevap : Karmaşık Satınalma Davranışı

#87. Hangisi pazarlamanın dış çevresini oluşturan bir faktör değildir?

Cevap : Kuruluş yeri

#88. Aşağıdakilerden hangisi dolaylı soruya örnektir?

Cevap : Bu ürünü almak için ayda ne kadar para ayırabilirsiniz?

#89. İnsan ilişkilerinde Empati ile ne kastedilmektedir?

Cevap : Bir kişinin kendisini, bir başkasının yerine koyması

#90. İlişkisel pazarlama nedir?

Cevap : Müşterilerin işletmeye bağlılığını artırma, müşterilerle uzun süreli ilişkiler kurma esasına dayanan pazarlama

#91. Potansiyel müşteri yaratmak için en önemli kriter hangisidir?

Cevap : Müşteri veri tabanı oluşturmak

#92. Hangisi BIST'teki piyasalardan birisi değildir?

Cevap : Döviz Piyasası

#93. Toplumsal Pazarlama anlayışının temel ilkesi hangisidir?

Cevap : Sosyal sorumluluk

#94. Aşağıdakilerden hangisi, pazarlamayı etkileyen işletme dışı faktörlerden biridir?

Cevap : Sosyal ve kültürel çevre

#95. Satın alma karar sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İstek ve ihtiyaçların ortaya çıkması

#96. Pazarlama gelişim sürecinde satış yaklaşımının hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Satış hacmini arttırmak

#97. Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin temel özelliğidir?

Cevap : Soyuttur, depolanamaz.

#98. Aşağıdakilerden hangisi, örgütsel pazarlar arasında yer almaz?

Cevap : Tüketiciler pazarı

#99. Bir pazarın aynı özellikleri taşıyan alıcı alt gruplarına göre ayrılması faaliyetlerine ne ad verilir?

Cevap : Pazar bölümlendirme

#100. Hangisi sistematik olmayan risktir?

Cevap : Grevler

#101. Aşağıdakilerden hangisi satış sürecinin aşamalarındandır?

Cevap : Seçeneklerin hepsi

#102. Reklam ile ilgili görüşler 3 kısıma ayrılarak ele alınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu kısımlardan değildir?

Cevap : Yaratıcı görüşler

#103. Bir ürün/hizmet nasıl sunulur?

Cevap : Müşteri ihtiyacı ile ürünün faydası arasında ilişki kurulur.

#104. Kişisel satış aşamalarının birincisi hangi aşamadır?

Cevap : Kişisel karşılaşma

#105. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Hisse senetlerinde geri ödeme planı vardır.

#106. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymettir?

Cevap : Seçeneklerin hepsi

#107. Aşağıdakilerden hangisi tekelci dağıtımı en iyi şekilde tanımlar?

Cevap : Belirli bir pazarda sadece tek toptancı veya perakendeci vasıtasıyla mamulün dağıtımıdır.

#108. Satış bölgeleri hangi kriterlere göre oluşturulmaz?

Cevap : Bireysel emeklilik ürününe talebi olmayanlar

#109. Açılış konuşmasında göz önünde tutulması gerekenler nelerdir?

Cevap : Seçeneklerin hepsi

#110. Aşağıdakilerden hangisi fiyatlandırmada göz önünde tutulması gereken kriterlerdir?

Cevap : Seçeneklerin hepsi

#111. Aşağıdakilerden hangisi satışın temel yetkinliklerinden biri değildir?

Cevap : Fiziksel hazırlık

#112. Mensup olduğu grubun amaçlarını belirleyen ve bu amaçların gerçekleşmesinde gruba en etkili biçimde yön verebilen kişiye -------- denir.

Cevap : Lider

#113. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi'nde birinci sırada yeralan, en temel ihtiyaç aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Fizyolojik ihtiyaçlar

#114. Ürünü, bir arkadaşı satın aldığı için alacağını söyleyen müşterinin satın alma nedeni nedir?

Cevap : Aidiyet

#115. Fiziksel dağıtım fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Cevap : Denetim

#116. ‘İtfa‘ ne demektir?

Cevap : Hazine bonosu/Devlet tahvillerinin vade sonu’ ( ödeme günü ) dur.

#117. Aşağıdakilerden hangisi pazar araştırmasının amaçlarından değildir?

Cevap : Yeni yöneticiler yetiştirmek, topluma hizmet etmek

#118. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç belirleme aşamasında yapılmalıdır?

Cevap : İyi dinlemek

#119. Müşterilerin satın almadan önce gözden geçirdiği 4 farklı karar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

Cevap : Sosyal karar

#120. Aşağıdakilerden hangisi dışsal motivasyonu destekleyici etmenlerdendir?

Cevap : Rekabet

#121. Aşağıdakilerden hangisi bir rutin satın alma işlemidir?

Cevap : Ekmek, sigara alımı

#122. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin mal çeşidinde değişiklik yapmasını gerektiren faktör olabilir?

Cevap : Rekabet

#123. Bir bütünün değerinin, onu oluşturan her bir parçanın tek tek toplamından daha değerli olmasına ........... denir?

Cevap : Sinerji

#124. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Tahviller itibari değerlerinin altında ihraç edilemezler.

#125. İş hayatında protokol kuralları (biçimsel görgü kuralları) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Seçeneklerin hepsi

#126. Birincil piyasanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Menkul kıymetleri ihraç edenler ile tasarruf sahiplerinin doğrudan doğruya karşılaştıkları, menkul kıymetin ilk defa piyasaya sürüldüğü piyasadır.

#127. Aşağıdakilerden hangisi şirketlerin pazarlama faaliyetlerini yönlendirmesi ve yönetmesine yardımcı olan anlayışlardan değildir?

Cevap : Tutundurma

#128. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama tanımlarında vurgulanan noktalardan biridir?

Cevap : Pazarlamanın temel hedefi şirketi pazar lideri yapmaktır.

#129. Mevcut ürünlerde değişiklik yapılması, yeni ürünlerin dizayn edilmesi, üretilecek malın kalitesi, çeşitleri, marka, ambalaj, garanti konuları ile ek hizmetler sağlanması pazarlamanın hangi fonksiyonun faaliyetleridir?

Cevap : Ürün geliştirme ve planlama

#130. Aşağıdakilerden hangisi satış sürecinin aşamalarından değildir?

Cevap : Üretim planlama

#131. Ürün ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye geçişi veya satışı ile ilgili tüm bilgilerin toplanması, kaydedilmesi ve analiz ile ilgili faaliyetlere ne ad verilir?

Cevap : Pazarlama araştırmaları

#132. Motivasyon sürecinin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İhtiyaç-Güdü-Davranış- Doyum

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Bes Deneme Sınavı -9

Bes Deneme Sınavı -9

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 9

2023 BES Sınav Soruları
2023 BES Sınav Soruları

1) Birincil piyasanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılandığı piyasalardır.

b) Menkul kıymet borsalarıdır.

c) Borsadır.

d) Menkul kıymetleri ihraç edenler ile tasarruf sahiplerinin doğrudan doğruya karşılaştıkları, menkul kıymetin ilk defa piyasaya sürüldüğü piyasadır.

Cevap : Menkul kıymetleri ihraç edenler ile tasarruf sahiplerinin doğrudan doğruya karşılaştıkları, menkul kıymetin ilk defa piyasaya sürüldüğü piyasadır.

2) Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası aracıdır?

a) Poliçe

b) Mevduat sertifikası

c) Nakit

d) 2 yıl veya daha uzun süreli irat senetleri

Cevap : 2 yıl veya daha uzun süreli irat senetleri

3) B tipi likit fonların en belirgin özelliği nedir?

a) Portföyünün, ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan araçlardan oluşması.

b) Portföylerinin tamamının repoda değerlendirilmesi zorunluluğu.

c) Portföyünün, ağırlıklı ortalama vadesi en az 60 gün olan araçlardan oluşması.

d) Portföyünde vadesine en fazla 360 gün kalmış likiditesi yüksek sermaye piyasası araçları bulunabilmesi.

Cevap : Portföyünün, ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan araçlardan oluşması.

4) Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet değildir?

a) Geçici ilmühaber

b) Mevduat sertifikası

c) Tahvil türevi

d) İpotekli borç senedi

Cevap : Mevduat sertifikası

5) Hangisi hisse senedi türleri arasında değildir?

a) Adi/imtiyazlı

b) Nama/hamiline

c) Kurucu/intifa

d) İkramiyeli/Kâr garantili

Cevap : İkramiyeli/Kâr garantili

6) Hangisi BIST’teki piyasalardan birisi değildir?

a) Pay Piyasası

b) Borçlanma Araçları Piyasası

c) Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

d) Döviz Piyasası

Cevap : Döviz Piyasası

7) Aşağıdakilerden hangisi fon kurucusu olabilir?

a) Leasing şirketleri

b) Faktoring şirketleri

c) Sigorta şirketleri

d) Gerçek kişiler

Cevap : Sigorta şirketleri

8) Yatırım Ortaklıkları hangi şekilde kurulurlar?

a) Anonim Şirket

b) Limited Şirketi

c) Kolektif Şirket

d) Komandit Şirket

Cevap : Anonim Şirket

9) Borsa İstanbul, hangi piyasa türüne örnektir?

a) Organize piyasa

b) Tezgahüstü piyasa

c) İhraççı piyasa

d) Mal piyasası

Cevap : Organize piyasa

10) Hangisi tahvil türleri arasında değildir?

a) Devlet/özel sektör

b) Primli/başabaş/iskontolu

c) Nama/hamiline

d) Kurucu/intifa

Cevap : Kurucu/intifa

11) Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymettir?

a) Finansman bonosu

b) Gelir ortaklığı senedi

c) Devlet tahvili

d) Seçeneklerin hepsi

Cevap : Seçeneklerin hepsi

12) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Tahvil sahibi, tahvil çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır.

b) Tahviller itibari değerlerinin altında ihraç edilemezler.

c) Hisse senedi sahibi kuruluşun ortağıdır.

d) Şirketlerin çıkarabilecekleri tahvil miktarı sınırlıdır.

Cevap : Tahviller itibari değerlerinin altında ihraç edilemezler.

13) Hangisi sermaye piyasası aracı değildir?

a) Hisse senedi

b) Poliçe

c) Tahvil

d) Vadeli işlem sözleşmeleri

Cevap : Poliçe

14) Hangisi sistematik olmayan risktir?

a) Faiz oranlarındaki değişimler

b) Yatırımcının ekonominin gidişatına göre beklentilerinin değişmesi

c) Grevler

d) Devletin maliye politikasını değiştirmesi

Cevap : Grevler

15) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Hisse senetleri tahvile göre daha riskli bir yatırım aracıdır.

b) Hisse senetleri bir mülkiyet senedidir.

c) Hisse senetlerinde geri ödeme planı vardır.

d) Hisse senedi sahibi şirkete belli bir oranda sahiptir. Kullandırdığı sermaye özsermayedir.

Cevap : Hisse senetlerinde geri ödeme planı vardır.

16) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) A tipi fonların ayrı bir tüzel kişiliği vardır.

b) B tipi fonların ayrı bir tüzel kişiliği vardır.

c) Emeklilik yatırım fonlarının ayrı bir tüzel kişiliği vardır.

d) Yatırım ortaklıklarının ayrı bir tüzel kişiliği vardır.

Cevap : Yatırım ortaklıklarının ayrı bir tüzel kişiliği vardır.

17) Net Varlık Değeri nedir?

a) Portföy değerine, fon alacaklarının eklenmesi suretiyle bulunan toplam değer

b) Portföy değerinden, fon borçlarının düşülmesi suretiyle bulunan toplam değer

c) Portföy değerine, fon alacaklarının yarısının eklenmesi suretiyle bulunan toplam değer

d) Portföy değerine, nakit ile fon alacaklarının eklenmesi ve fon borçlarının düşülmesi suretiyle bulunan toplam değer

Cevap : Portföy değerine, nakit ile fon alacaklarının eklenmesi ve fon borçlarının düşülmesi suretiyle bulunan toplam değer

18) ‘İtfa‘ ne demektir?

a) Hisse senetlerinin halka arz edildiği tarihtir.

b) Yatırım fonlarının satıldığı güne verilen addır.

c) Hazine bonosu/Devlet tahvillerinin vade sonu’ ( ödeme günü ) dur.

d) Enflasyonun hızla artmasıdır.

Cevap : Hazine bonosu/Devlet tahvillerinin vade sonu’ ( ödeme günü ) dur.

19) Nominal faiz nedir?

a) Yıllık kümülatif faiz

b) İskonto faizi

c) Yıllık basit faiz

d) Reeskont faizi

Cevap : Yıllık basit faiz

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 9

2023 BES Sınav Soruları

2023 BES Sınav Soruları
2023 BES Sınav Soruları

20) Tüketicinin ilgi düzeyi yüksektir. Markalar arasında önemli farklar vardır. Özellikle pahalı, riskli, sık satın alınmayan mallar için satın alma davranışıdır. Tüketici mamulle ilgili ayrıntılı bilgi toplar, çoğu kez mamulün teknik özellikleri konusunda bilgi alır, deneyimlerden yararlanarak satın alır. açıklaması aşağıdakilerden hangisi için yapılmıştır?

a) Karmaşık Satınalma Davranışı

b) Uyumsuzluğu Azaltıcı Yönde Satınalma Davranışı

c) Alışılmış Satınalma Davranışı

d) Farklılık Araştırıcı Satınalma Davranışı

Cevap : Karmaşık Satınalma Davranışı

21) Aşağıdakilerden hangisi Pazar Kavramının işletmenin stratejik yaklaşımında belirlediği önemli elemanlardandır? I. Hizmet verilecek müşteriler II. Geçilecek rakipler III. Kar maksimizasyonu IV.Müşterileri elde edebilmek için gerekli yetenekler

a) I-II

b) I-II-III

c) I-II-IV

d) II-III-IV

Cevap : I-II-IV

22) Mevcut ürünlerde değişiklik yapılması, yeni ürünlerin dizayn edilmesi, üretilecek malın kalitesi, çeşitleri, marka, ambalaj, garanti konuları ile ek hizmetler sağlanması pazarlamanın hangi fonksiyonun faaliyetleridir?

a) Dağıtım kanalları

b) Fiyatlandırma

c) Ürün geliştirme ve planlama

d) Satış arttırıcı çabalar

Cevap : Ürün geliştirme ve planlama

23) Yeni ürün geliştirmek için aşağıdaki çalışmaların doğru sıralaması nasıl olmalıdır? I. Ürünün geliştirilmesi II. Ticari Analiz III. Ön Eleme IV. Yeni ürün fikirlerinin toplanması V. Pazara Sunuş VI. Pazar Testleri

a) III-I-II-VI-V-IV

b) IV-III-II-I-VI-V

c) II-IV-III-I-VI-V

d) II-IV-III-I-V-VI

Cevap : IV-III-II-I-VI-V

24) Her türlü mal ve hizmetin alınıp satıldığı, alıcılar ile satıcıların serbest biçimde karşılaştıkları arz ile talebin kesiştiği yer ya da fiyatı belirleyen koşullar dizisine ne denir?

a) Pazarlama

b) Promosyon

c) Dağıtım

d) Pazar

Cevap : Pazar

25) Genellikle küçük ölçeklilerdir, büyük ölçekli işletmelerle rekabete girmezler ve başarıları uzmanlaşmaya bağlıdır. ifadesi hangi rekabet stratejisindeki bir işletmeyi tanımlar?

a) İzleyici

b) Köşe tutucu

c) Pazar lideri

d) Meydan okuyucu

Cevap : Köşe tutucu

26) Aşağıdakilerden hangileri kişisel satışın genel amaçlarındandır? I.Müşteriyi ikna etmek II.Müşteri tatmini sağlamak III.Rakipleri olumsuz göstermek IV.Olası müşterileri bulmak

a) I-IV

b) I-II

c) I-II-IV

d) I-III-IV

Cevap : I-II-IV

27) Ürün ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye geçişi veya satışı ile ilgili tüm bilgilerin toplanması, kaydedilmesi ve analiz ile ilgili faaliyetlere ne ad verilir?

a) Fizibilite çalışması

b) Yeni ürün geliştirme faaliyetleri

c) Pazarlama araştırmaları

d) SWOT analizi

Cevap : Pazarlama araştırmaları

28) Aşağıdakilerden hangileri fiyatlama yöntemidir? I-Arza göre fiyatlama II- Maliyete göre fiyatlama III- Talebe göre fiyatlama IV-Rekabete göre fiyatlama

a) I-II

b) II-IV

c) II-III-IV

d) I-II-III-IV

Cevap : II-III-IV

29) İlk defa pazara sunulan yeni bir ürün veya hizmet fikrini veya bir ürün grubunu tanıtma ve benimsetmeye yönelik yapılan reklamlara ne ad verilir?

a) Öncü reklam
b) Rekabet edici reklam

c) Hatırlatıcı reklam

d) Seçeneklerden hiçbiri

Cevap : Öncü reklam

30) Mensup olduğu grubun amaçlarını belirleyen ve bu amaçların gerçekleşmesinde gruba en etkili biçimde yön verebilen kişiye………….. denir.

a) Lider

b) Yönetici

c) Amir

d) İdareci

Cevap : Lider

31) Aşağıdakilerden hangisi şirketlerin pazarlama faaliyetlerini yönlendirmesi ve yönetmesine yardımcı olan anlayışlardan değildir?

a) Pazarlama

b) Toplumsal Pazarlama

c) Tutundurma

d) Satış

Cevap : Tutundurma

32) Müşterinin, restoranda yemeği önce yiyerek sonra sipariş vermesi mümkün değildir.Bu durum hizmetin hangi özelliğine örnektir?

a) Hizmetler dokunulmazdır.

b) Hizmetler değişkendir.

c) Hizmetler denenemezler.

d) Üretim ve tüketim hemen hemen aynı anda oluşur.

Cevap : Hizmetler denenemezler.

33) Bir ürün veya hizmetin üreticiden tüketiciye veya endüstriyel kullanıcıya akışında izlenen süreç aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bayi ağı

b) Dağıtım kanalı

c) Perakendeci zinciri

d) Seçeneklerden hiçbiri

Cevap : Dağıtım kanalı

34) Müşterilerin satın almadan önce gözden geçirdiği 4 farklı karar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

a) Finansal karar

b) Teknik karar

c) Duygusal karar

d) Sosyal karar

Cevap : Sosyal karar

35) Tüketicilerin malı satın alacaklarını umarak, malı kitle halinde üretip, kitle halinde dağıtmaya ne ad verilir?

a) Makro pazarlama

b) Tüm pazar yöntemi

c) Pazar bölümleme yöntemi

d) Seçeneklerden hiçbiri

Cevap : Tüm pazar yöntemi

36) İş hayatında protokol kuralları (biçimsel görgü kuralları) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Protokol kuralları işletmelerde ve iş yaşamında herkesin uyması gereken nezaket ve görgü ağırlıklı kurallardır.

b) Protokol kuralları, iş yaşamında çalışanların ast, üst ve eşitleriyle olan ilişkilerinde nasıl davranacaklarını gösterir.

c) Her düzeydeki yöneticinin protokol kurallarını yakından tanıması ve uygulaması önem taşımaktadır.

d) Seçeneklerin hepsi

Cevap : Seçeneklerin hepsi

37) Reklam ile ilgili görüşler 3 kısıma ayrılarak ele alınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu kısımlardan değildir?

a) Ekonomik görüşler

b) Sosyal görüşler

c) Hukuki görüşler

d) Yaratıcı görüşler

Cevap : Yaratıcı görüşler

38) Bir bütünün değerinin, onu oluşturan her bir parçanın tek tek toplamından daha değerli olmasına ……….. denir?

a) Empati

b) Entropi

c) Sinerji

d) Görecelik

Cevap : Sinerji

39) Aşağıdakilerden hangisi Maslow’a göre sıralanan ihtiyaçlar içerisinde diğerlerine göre daha önceliklidir?

a) Kendini kanıtlama

b) Prestij

c) Ekonomik açıdan güvende olma

d) Sevme, sevilme

Cevap : Ekonomik açıdan güvende olma

40) Kişisel ihtiyaçları için mal ya da hizmet satın alan, kişilerden ve ailelerden oluşan pazar hangisidir?

a) Üretici Pazarı

b) Tüketici Pazarı

c) Ürün Pazarı

d) Satıcılar Pazarı

Cevap : Tüketici Pazarı

41) Bir pazarın aynı özellikleri taşıyan alıcı alt gruplarına göre ayrılması faaliyetlerine ne ad verilir?

a) Pazar bölümlendirme

b) Stratejik pazarlama

c) Pazarlama planı

d) Seçeneklerden hiçbiri

Cevap : Pazar bölümlendirme

42) Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin mal çeşidinde değişiklik yapmasını gerektiren faktör olabilir?

a) Rekabet

b) Satış becerileri

c) Kültür

d) Tüketici hakları

Cevap : Rekabet

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 9

2023 BES Sınav Soruları

2023 BES Sınav Soruları
2023 BES Sınav Soruları

43) Müşterilerle iletişim ve bilgilendirme sürecini gerçekleştiren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tutundurma

b) Dağıtım

c) Fiyatlandırma

d) Lojistik

Cevap : Tutundurma

44) Yalnızca üretime ağırlık veren işletmeler aşağıdaki satış arttırıcı çabalardan hangisine önem verir?

a) Ambalaj

b) Reklam

c) Halkla İlişkiler

d) Seçeneklerden hiçbiri

Cevap : Seçeneklerden hiçbiri

45) Pazara derinliğine girme stratejisi pazarlama literatüründe hangi tür fiyatlandırma stratejisidir?

a) Maliyet stratejisi

b) Tutundurma stratejisi

c) Yüksek fiyat stratejisi

d) Düşük fiyat stratejisi

Cevap : Düşük fiyat stratejisi

46) Pazarlama hedeflerinin belirlenmesi, aşağıdakilerden hangisiyle ilgili eylemlerin kapsamına girer?

a) Fiyat

b) Mal

c) Satış

d) Pazarlama yönetimi

Cevap : Pazarlama yönetimi

47) Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen kişisel etken değildir?

a) Gelir

b) Aile

c) Ekonomik çevre

d) Yaş

Cevap : Ekonomik çevre

48) 2000’li yıllarda pazarlamanın gelişen yüzüne yön veren gelişme aşağıdakilerden hangisi olamaz?

a) İnternetin hızla ticarileşmesi

b) Değişen dünya ekonomisi

c) İş hayatının hızla globalleşmesi

d) Müşterinin azalan değeri

Cevap : Müşterinin azalan değeri

49) Pazarlama yönetiminin gelişmesindeki aşamalar aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

a) Topluma Yönelik-Pazara Yönelik-Satışa Yönelik- Mala Yönelik-Üretime Yönelik

b) Üretime Yönelik-Mala Yönelik- Satışa Yönelik- Pazara Yönelik-Topluma Yönelik

c) Mala Yönelik-Üretime Yönelik-Satışa Yönelik- Pazar Yönelik-Topluma Yönelik

d) Pazara Yönelik-Mala Yönelik-Topluma Yönelik- Satışa Yönelik-Üretime Yönelik

Cevap : Üretime Yönelik-Mala Yönelik- Satışa Yönelik- Pazara Yönelik-Topluma Yönelik

50) Ürünü, bir arkadaşı satın aldığı için alacağını söyleyen müşterinin satın alma nedeni nedir?

a) Ekonomik olması

b) Özelliklerini beğenmesi

c) Aidiyet

d) Seçeneklerden hiçbiri

Cevap : Aidiyet

51) Tüketici pazarlarını bölümlendirmede temel alınan bir değişken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Davranışsal bölümlendirme

b) Reklam

c) Dağıtım kanalları

d) Müşteri memnuniyeti

Cevap : Davranışsal bölümlendirme

52) Aşağıdakilerden hangisi firmaların pazarlama konusundaki büyüme stratejilerinden değildir?

a) Hedef Pazar Seçimi

b) Pazara nüfuz etme

c) Çeşitlendirme

d) Ürün Geliştirme

Cevap : Hedef Pazar Seçimi

53) Pazarları 3 grupta sınıflandırabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi bu gruptan biri değildir?

a) Nihai tüketici pazarları

b) Endüstriyel alıcı pazarları

c) Uluslararası pazarlar

d) Spot pazarlar

Cevap : Spot pazarlar

54) Aşağıdakilerden hangisinde ürünün hayat eğrisindeki dönemler doğru olarak sıralanmıştır?

a) Büyüme-Sunuş-Olgunluk- Gerileme

b) Sunuş-Olgunluk-Büyüme- Gerileme

c) Sunuş-Büyüme-Olgunluk- Gerileme

d) Büyüme-Olgunluk-Sunuş- Gerileme

Cevap : Sunuş-Büyüme-Olgunluk- Gerileme

55) Birincil hedefi satış olan pazarlama iletişimi öğeleri hangi şıkta doğru belirtilmiştir?

a) Reklam-Kişisel satış

b) Doğrudan pazarlama- Satış tutundurma

c) Satış tutundurma- Reklam

d) Halkla ilişkiler- Kişisel satış

Cevap : Doğrudan pazarlama- Satış tutundurma

56) Bireyin davranışlarını ve kendini değerlendirmede, örnek aldığı gruplara ne ad verilir?

a) İkincil grup

b) Referans grup

c) Dış grup

d) Birincil grup

Cevap : Referans grup

57) Aşağıdakilerden hangisi hizmet pazarlamasının mal pazarlamasından farklarından biridir?

a) Ekipman, teknoloji ve kapasite önemli

b) Faydaya ve değere dayalı fiyatlama

c) Teknolojiye dayalı ve üretici ile tüketicinin yüz yüze gelmesini gerektirmeyen bir üretim ve dağıtım

d) Üretim için ekonomik ve siyasi durum önemli ve maliyet yüksek

Cevap : Faydaya ve değere dayalı fiyatlama

58) Kişi ve ailelerin kullanım amaçlarını esas alarak pazara sunulan mallara ne ad verilir?

a) Endüstriyel mallar

b) Perakende mallar

c) Tüketim malları

d) Serbest malları

Cevap : Tüketim malları

59) Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranışını etkileyen psikolojik etkenlerden değildir?

a) Roller ve Statüler

b) Algılamalar

c) Tutum ve inançlar

d) İhtiyaçlar ve güdüler

Cevap : Roller ve Statüler

60) Pazarlama anlayışının gelişim süreci aşağıdaki yaklaşımlardan hangisiyle başlamıştır?

a) Üretim Yaklaşımı

b) Satış Yaklaşımı

c) Pazarlama Yaklaşımı

d) Sosyal Pazarlama

Cevap : Üretim Yaklaşımı

61) Aşağıdakilerden hangisi markanın tüketiciler açısından başlıca faydaları arasındadır?

a) Malın tanınmasını sağlar.

b) Mal hakkında bilgi verir.

c) Kalite açısından güven unsuru olur.

d) Seçeneklerin hepsi.

Cevap : Seçeneklerin hepsi.

62) Aşağıdakilerden hangisi fiyatlandırmada göz önünde tutulması gereken kriterlerdir?

a) Talebin alım gücü

b) Rakiplerin uyguladığı fiyat politikası

c) Maliyet ve karlılık

d) Seçeneklerin hepsi

Cevap : Seçeneklerin hepsi

63) Kişiselleştirilmiş bir ürün veya hizmet teklifi oluşturup sunmak ne anlama gelir?

a) Müşteriye satış süreci sırasında konuşulanların bir özetini sunmak

b) Tüm teklifin (Ürün özellikleri ,ödeme koşulları,garanti süresi vb)kendisi için artı değerini müşteriye göstermek

c) Fiyat ve indirim dışındaki unsurlarında maliyet tahminine dahil edildiğini göstererek müşteriyi şaşırtmak

d) Seçeneklerden hiçbiri

Cevap : Tüm teklifin (Ürün özellikleri ,ödeme koşulları,garanti süresi vb)kendisi için artı değerini müşteriye göstermek

64) Pazarlama gelişim sürecinde satış yaklaşımının hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Üretimi arttırmak

b) Reklam yapmak

c) Müşteri memnuniyetini sağlamak

d) Satış hacmini arttırmak

Cevap : Satış hacmini arttırmak

65) Aşağıdakilerden hangisi, pazarlamayı etkileyen işletme dışı faktörlerden biridir?

a) Üretim

b) Araştırma-Geliştirme

c) Sosyal ve kültürel çevre

d) Finans

Cevap : Sosyal ve kültürel çevre

66) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama kavramının başlıca unsurlarından biri değildir?

a) İhtiyaç ve istekler

b) Pazarlar

c) Pazarlamacılar ve müşteriler

d) Satın alma

Cevap : Satın alma

67) Aşağıdakilerden hangisi soru sormakla yaratılacak faydalar içerisinde yer almaz?

a) Kayda değer bilgileri toplamak

b) Dinleme kültürü aşılamak

c) Yanlış algılamaları belirlemek

d) Satışın her anında konuşmayı devam ettirmek

Cevap : Satışın her anında konuşmayı devam ettirmek

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 9

2023 BES Sınav Soruları

2023 BES Sınav Soruları
2023 BES Sınav Soruları

68) Öğrenme yoluyla sonradan kazanılmamış, biyolojik temelli güdülere ne ad verilir?

a) Esas güdüler

b) Birincil güdüler

c) İkincil güdüler

d) Seçeneklerden hiçbiri

Cevap : Birincil güdüler

69) Aşağıdakilerden hangisi insan ilişkilerinin temel unsurlarından birisi değildir?

a) İnsan

b) Çevre

c) Ortak geçmiş

d) İletişim

Cevap : Ortak geçmiş

70) Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın gelişimindeki dönemlerden birisi değildir?

a) Pazarlama Anlayışı Dönemi

b) Satış Anlayışı Dönemi

c) Üretim Anlayışı Dönemi

d) Fiyatlandırma Anlayışı Dönemi

Cevap : Fiyatlandırma Anlayışı Dönemi

71) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama tanımlarında vurgulanan noktalardan biridir?

a) Pazarlama değişimi zorlaştırır.

b) Pazarlamaya sadece ürünler konu olurlar.

c) Pazarlamanın temel hedefi şirketi pazar lideri yapmaktır.

d) Pazarlama, insanların gereksinimlerinin doyurulmasına yöneliktir.

Cevap : Pazarlamanın temel hedefi şirketi pazar lideri yapmaktır.

72) Pazarın kaymağını alma stratejisini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?

a) Pazara yeni ürün ve yüksek fiyatla girmek ve rakipler piyasaya girene dek yatırımın geri dönüşümünü sağlamak

b) Pazara düşük fiyatla girip rakipleri piyasadan çekilmeye zorlamak

c) Rekabete yönelik fiyatlandırma yapmak

d) Pazarın taleplerine uygun fiyatlandırma yapmak

Cevap : Pazara yeni ürün ve yüksek fiyatla girmek ve rakipler piyasaya girene dek yatırımın geri dönüşümünü sağlamak

73) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir satış elemanının özelliklerinden değildir?

a) Ürün bilgisine sahip olmak

b) Rakip firma bilgisi

c) Reklam yapma

d) Müşteri ihtiyaçlarının tespit edilmesi

Cevap : Reklam yapma

74) Aşağıdakilerden hangisi pazar araştırma sürecinin aşamalarından değildir?

a) Problemin tanımlanması

b) Verilerin analizi ve yorumu

c) Araştırma raporunun hazırlanması

d) Satışın gerçekleştirilmesi

Cevap : Satışın gerçekleştirilmesi

75) Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın üstün yönleri arasında yer almaz?

a) Olumlu bir satış ortamının yaratılması.

b) Alıcıların, satış görevlisinin çabaları karşısında satın alma zorunluluğu duyması.

c) Satış görevlisinin gerekli bilgileri kolaylıkla toplayabilmesi.

d) Alıcı ile satıcı arasında yeterli iletişimin kurulamaması.

Cevap : Alıcı ile satıcı arasında yeterli iletişimin kurulamaması.

76) Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın güçsüz yönlerinden biri değildir?

a) Her satış elemanının farklı mesaj aktarması ile mesaj bütünlüğünün bozulması

b) Az sayıda müşteriye ulaşabilme

c) Birebir iletişime dayalı olma

d) Yüksek maliyetli olması

Cevap : Birebir iletişime dayalı olma

77) Aşağıdakilerden hangisi temel veri toplama yöntemlerinden biri değildir?

a) Anket

b) Gözlem

c) Satış geliştirme teknikleri

d) Deney

Cevap : Satış geliştirme teknikleri

78) Aşağıdakilerden hangisi dışsal motivasyonu destekleyici etmenlerdendir?

a) Rekabet

b) Bilgi edinme arzusu

c) Yeterlilik

d) Merak

Cevap : Rekabet

79) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik özendirme araçlarından biri değildir?

a) Yüksek gelir elde etme

b) Bağımsız çalışabilme

c) Kar ortaklığı

d) Ödüllendirme sistemleri

Cevap : Bağımsız çalışabilme

80) Aşağıdakilerden hangisi satışın temel yetkinliklerinden biri değildir?

a) Teşhis

b) Adaptasyon

c) İletişim

d) Fiziksel hazırlık

Cevap : Fiziksel hazırlık

81) Tüketici davranışını etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisi olamaz?

a) Sosyo-kültürel faktörler

b) Yöneticiler

c) Tutum ve inançlar

d) Algılama ve paradigmalar

Cevap : Yöneticiler

82) Aşağıdakilerden hangisi komisyon hesaplama tekniklerinden değildir?

a) Belirli bir birimden sonra

b) Satış üzerinden % olarak

c) Sabit oranlarda veya artan oranlarda

d) Müşteriye ulaşma adedine göre

Cevap : Müşteriye ulaşma adedine göre

83) Aşağıdakilerden hangisi pazar araştırmasının amaçlarından değildir?

a) Yeni yöneticiler yetiştirmek, topluma hizmet etmek

b) Tüketiciyi tanımak

c) Hedef kitleyi belirmek

d) Müşteri davranışlarının sebeplerini anlamak

Cevap : Yeni yöneticiler yetiştirmek, topluma hizmet etmek

84) Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişimin özelliklerinden değildir?

a) Yazılı iletişimde anında geribildirim olur.

b) Yazılı iletişim araçları fiziksel bir varlığa sahiptir.

c) Yazılı iletişim saklı tutulabilir.

d) Yazılı iletişim kalıcıdır.

Cevap : Yazılı iletişimde anında geribildirim olur.

85) Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç belirleme aşamasında yapılmalıdır?

a) İyi bir ürün sunumu

b) Şirketi ve ürünleri anlatma

c) Doğru teklif vermek

d) İyi dinlemek

Cevap : İyi dinlemek

86) Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim araçlarından biri değildir?

a) Sözlü emirler

b) Toplantılar

c) Bültenler

d) Konferanslar

Cevap : Bültenler

87) Bir işletmenin kontrol dışı kaynakları aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ürün/hizmetin kalitesi

b) Dağıtım kanalı

c) Reklam

d) Rakip uygulamalar

Cevap : Rakip uygulamalar

88) Satın alma karar sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

a) Alternatiflerin belirlenmesi

b) Alternatiflerin değerlendirilmesi

c) İstek ve ihtiyaçların ortaya çıkması

d) Satın alma kararı

Cevap : İstek ve ihtiyaçların ortaya çıkması

89) Tek fiyat politikası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Zamandan tasarruf sağlar.

b) Bu politikayı uygulayan işletmeler, pazarlık gücü zayıf, küçük işletmelerin güvenini kazanırlar.

c) Bu politikayı uygulayan isletmeler, yeni malları fiyatlarken malın biran önce başabaş noktasına ulaşmasını isterler.

d) Müşteri farkı gözetmeden, aynı malın her müşteriye aynı fiyatla satılmasıdır.

Cevap : Bu politikayı uygulayan isletmeler, yeni malları fiyatlarken malın biran önce başabaş noktasına ulaşmasını isterler.

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 9

2023 BES Sınav Soruları

2023 BES Sınav Soruları
2023 BES Sınav Soruları

90) Aşağıdakilerden hangisi tekelci dağıtımı en iyi şekilde tanımlar?

a) Belirli bir pazarda sadece tek toptancı veya perakendeci vasıtasıyla mamulün dağıtımıdır.

b) Mamulün alıcısının bulunabileceği her yerde satışa sunulmasıdır.

c) Tam hizmet veren toptancılardır.

d) Belirli bir bölgede sınırlı sayıda toptancı ve perakendeci veya sadece perakendeci kullanma politikasıdır.

Cevap : Belirli bir pazarda sadece tek toptancı veya perakendeci vasıtasıyla mamulün dağıtımıdır.

91) Hangisi pazarlamanın dış çevresini oluşturan bir faktör değildir?

a) Demografik çevre

b) Ekonomik çevre

c) Politik ve hukuki çevre

d) Kuruluş yeri

Cevap : Kuruluş yeri

92) Motivasyon sürecinin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

a) İhtiyaç-Güdü-Davranış- Doyum

b) Davranış-İhtiyaç- Güdü- Doyum

c) İhtiyaç-Güdü-Doyum- Davranış

d) Doyum-İhtiyaç-Güdü- Davranış

Cevap : İhtiyaç-Güdü-Davranış- Doyum

93) Aşağıdakilerden hangisi satış bölgeleri kurmanın temel amacıdır?

a) Satışları ve karı arttırmak

b) Maliyetleri çoğaltmak

c) Sadece daha çok mal/hizmet satabilmek

d) Müşteri memnuniyetini arttırmak

Cevap : Satışları ve karı arttırmak

94) Bireysel emeklilik hedef pazarı aşağıdaki hangi gruptan oluşmaz?

a) Tüm ülke

b) Aileler, ev hanımları

c) KOBİ’ler

d) Yurt dışında yaşayan yabancılar

Cevap : Yurt dışında yaşayan yabancılar

95) Aşağıdakilerden hangisi satış sürecinin aşamalarından değildir?

a) Ön yaklaşım

b) Satış görüşmesi

c) Potansiyel alıcıları belirleme

d) Üretim planlama

Cevap : Üretim planlama

95) Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirme değişkeni değildir?

a) Coğrafik bölümlendirme

b) Demografik bölümlendirme

c) Fiziksel bölümlendirme

d) Psiko-grafik bölümlendirme

Cevap : Fiziksel bölümlendirme

96) Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçların özelliklerinden değildir?

a) İhtiyaçlar sonsuzdur.

b) İhtiyaçlar devamlıdır.

c) İhtiyaçlar tatmin edildikçe şiddetini kaybeder.

d) İhtiyaçlar giderek azalır.

Cevap : İhtiyaçlar giderek azalır.

97) Aşağıdakilerden hangisi, örgütsel pazarlar arasında yer almaz?

a) Aracılar pazarı

b) Üreticiler pazarı

c) Kurumlar pazarı

d) Tüketiciler pazarı

Cevap : Tüketiciler pazarı

98) Açılış konuşmasında göz önünde tutulması gerekenler nelerdir?

a) Müşterinin adı ile hitap etmek

b) Kendini tanıtmak ve kartvizit vermek

c) Genel konular hakkında konuşmak

d) Seçeneklerin hepsi

Cevap : Seçeneklerin hepsi

99) Potansiyel müşteri yaratmak için en önemli kriter hangisidir?

a) Müşteri veri tabanı oluşturmak

b) Rakipleri iyi analiz etmek

c) Maliyetleri sıkı kontrol etmek

d) Satış sonrası müşteri memnuniyetini ölçümlemek

Cevap : Müşteri veri tabanı oluşturmak

100) Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik güdülerin kaynağı olamaz?

a) Nefret

b) Açlık

c) Yorgunluk

d) Susuzluk

Cevap : Nefret

101) Küresel pazarlamayı aşağıdakilerden hangisi en iyi tanımlar?

a) Ticari sınırların ortadan kalkmasıyla rekabetin artması ve dünyanın tek pazar haline gelmesi

b) Pazarlamada kültürel farklılıklara önem verilerek pazarlama faaliyetlerinin yapılması

c) Uluslararası pazar fırsatlarının en iyi analiz edilerek yeni ürün geliştirilmesi

d) İhracatta teşvikler sayesinde dış pazarlara açılmak

Cevap : Ticari sınırların ortadan kalkmasıyla rekabetin artması ve dünyanın tek pazar haline gelmesi

102) Emeklilik planlarında yer alan ilk satış süreci hangisidir?

a) Potansiyel müşteri yaratma

b) Satış sunumu

c) Satışı kapama

d) Satış sonrası hizmetler

Cevap : Potansiyel müşteri yaratma

103) Fiziksel dağıtım fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olamaz?

a) Depolama

b) Taşıma

c) Stok planlama

d) Denetim

Cevap : Denetim

104) Aşağıdakilerden hangisi satış sürecinin aşamalarındandır?

a) Müşterinin tespit edilmesi

b) Ürünün zamanında teslim edilmesi

c) Müşteri ihtiyaçlarının tespit edilmesi

d) Seçeneklerin hepsi

Cevap : Seçeneklerin hepsi

105) Aşağıdakilerden hangisi ekip çalışmasının dezavantajıdır?

a) Ekip içerisinde bazı kişiler pasif duruma gelir.

b) Sinerji

c) Fikir alış verişi

d) Çalışanların moral ve motivasyonunun yükselmesi

Cevap : Ekip içerisinde bazı kişiler pasif duruma gelir.

106) Toplumsal Pazarlama anlayışının temel ilkesi hangisidir?

a) Sosyal sorumluluk

b) Satışları arttırmak

c) Topluma daha çok mal/hizmet sunabilmek

d) Reklam ve tanıtıma yönelmek

Cevap : Sosyal sorumluluk

107) Aşağıdakilerden hangisi bir rutin satın alma işlemidir?

a) Ekmek, sigara alımı

b) Ev, araba alımı

c) Markalı ürün alımı

d) Özellikli mal alımı

Cevap : Ekmek, sigara alımı

108) Aşağıdakilerden hangisi satış tahmin tekniklerindendir?

a) Zaman Serileri Analizi

b) Tüketici anketleri

c) Yönetici görüşü veya değerlendirmesi

d) Seçeneklerin hepsi

Cevap : Seçeneklerin hepsi

109) Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin temel özelliğidir?

a) Soyuttur, depolanamaz.

b) Homojendir.

c) Dayanıklıdır.

d) Hizmetler hizmeti verenden ayrılabilir.

Cevap : Soyuttur, depolanamaz.

110) Kişisel satış aşamalarının birincisi hangi aşamadır?

a) Kişisel karşılaşma

b) Dostluk ilişkileri geliştirme

c) Dinleme

d) Cevap verme

Cevap : Kişisel karşılaşma

111) Aşağıdaki pazarlama tanımlarından hangisi yanlıştır?

a) Üretilen ürün ve hizmetlerin en son tüketiciye ulaşana kadar gerçekleştirilen faaliyetler

b) Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini anlama ve bu doğrultuda hizmetin sunumunu planlama işlemi

c) Pazarlarla ilişki kurmak, insanların gereksinimlerini doyurmak amacıyla değişimi gerçekleştirmek

d) Bir mal veya ürünün maksimum karla satış süreci.

Cevap : Bir mal veya ürünün maksimum karla satış süreci.

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 9

2023 BES Sınav Soruları

2023 BES Sınav Soruları
2023 BES Sınav Soruları

112) İnsan ilişkilerinde Empati ile ne kastedilmektedir?

a) Bir kişinin, bir başkasının karşısında olması

b) Bir kişinin kendisini diğer insanlardan üstün görmesi

c) Bir kişinin kendisini, hiç kimsenin yerine koymaması

d) Bir kişinin kendisini, bir başkasının yerine koyması

Cevap : Bir kişinin kendisini, bir başkasının yerine koyması

113) Markanın tüketiciler açısından temel faydası nedir?

a) Malın tanınmasını sağlar.

b) Malın fiyatını arttırır.

c) Malın satılmasını sağlar.

d) Malın reklamı daha ucuz olur.

Cevap : Malın tanınmasını sağlar.

114) Satış bölgeleri hangi kriterlere göre oluşturulmaz?

a) Coğrafi, idari ayırımlar

b) Kırsal, kentsel

c) Gelişmiş, gelişmemiş yöreler

d) Bireysel emeklilik ürününe talebi olmayanlar

Cevap : Bireysel emeklilik ürününe talebi olmayanlar

115) İyi bir satış sürecinin aşamalarının sırası nedir?

a) İlk temas, ihtiyaç belirleme, ürün sunumu, kapanış, hazırlık

b) İhtiyaç belirleme, ilk temas, hazırlık, ürün sunumu, kapanış

c) Hazırlık, ilk temas, ihtiyaç belirleme, ürün sunumu, kapanış

d) Hazırlık, ilk temas, ürün sunumu, ihtiyaç belirleme, kapanış

Cevap : Hazırlık, ilk temas, ihtiyaç belirleme, ürün sunumu, kapanış

116) Etkili bir pazar bölümlendirmesi nasıl olmalıdır?

a) Pazar bölümlendirmesi yapılacak bölümün ölçülebilir olması gerekir.

b) Pazar bölümlerine etkin bir şekilde ulaşılabilmeli.

c) Pazar bölümleri homojen gruplara hizmet edebilecek kadar büyük olmalı.

d) Seçeneklerin hepsi.

Cevap : Seçeneklerin hepsi.

117) Aşağıdakilerden hangisi dolaylı soruya örnektir?

a) Bu ürünün maliyeti nedir?

b) Bu ürünün fiyatı nedir?

c) Bu ürünü almak için ayda ne kadar para ayırabilirsiniz?

d) Seçeneklerden hiçbiri

Cevap : Bu ürünü almak için ayda ne kadar para ayırabilirsiniz?

118) Hangisi satış tutundurma eylemlerinden biridir?

a) Şirket ziyaretleri

b) Dergi ve gazeteler

c) Vitrin ve raf düzenleme

d) Basın toplantıları

Cevap : Vitrin ve raf düzenleme

119) Bir işletmede pazarlama planı neden yapılır?

a) Değişim içindeki dış çevreye uyabilmek için

b) Değişimin yönünü ve şiddetini görebilmek için

c) Elindeki kontrol edilebilir ve kontrol edilemeyen değişkenleri ölçebilmek için

d) Seçeneklerin hepsi

Cevap : Seçeneklerin hepsi

120) Hangisi satış süreci içerisinde yer almaz?

a) Tüketici ihtiyacının belirlenmesi

b) Randevu

c) İtirazları karşılama

d) Rakip ürün ve şirketleri karalamak

Cevap : Rakip ürün ve şirketleri karalamak

121) Modern pazarlama anlayışının temeli nedir?

a) Müşteri odaklılık

b) Ürün odaklılık

c) Hedef pazarı büyütmek

d) Toplam kalite anlayışı

Cevap : Müşteri odaklılık

122) Hangisi reklamın amaçlarından değildir?

a) Kişisel satış programını desteklemek

b) Satışçıların ulaşamadığı kişilere ulaşmak

c) Aracı işletmelerle ilişkileri geliştirmek

d) Fiyatlandırmayı yönlendirmek

Cevap : Fiyatlandırmayı yönlendirmek

123) Müşteri ihtiyaçları nasıl belirlenir?

a) Kapalı uçlu sorular sorulur.

b) Müşterinin anlatması beklenir.

c) Açık uçlu sorular sorulur.

d) Şaşırtmaca sorular sorulur

Cevap : Açık uçlu sorular sorulur.

124) İlişkisel pazarlama nedir?

a) Her müşteriye özgü mal veya hizmet geliştirme esasına dayanan pazarlama

b) Internetten yararlanarak tavsiye ile mesajın paylaşılması esasına dayanan pazarlama

c) Müşterilerin işletmeye bağlılığını artırma, müşterilerle uzun süreli ilişkiler kurma esasına dayanan pazarlama

d) İşletmenin tüketiciden, pazarlama yapmak için izin alması esasına dayanan pazarlama

Cevap : Müşterilerin işletmeye bağlılığını artırma, müşterilerle uzun süreli ilişkiler kurma esasına dayanan pazarlama

125) Kızıştırma Tekniği nedir?

a) Müşteriye alternatif sunmak

b) Müşteriyi almış farz etmek

c) Müşteriye elindeki son ürün olduğunu söylemek

d) Almazsa başkasına satacağını söylemek

Cevap : Almazsa başkasına satacağını söylemek

126) Son Şans Tekniği nedir?

a) Müşteriye alternatif sunmak

b) Müşteriyi almış farz etmek

c) Müşteriye elindeki son ürün olduğunu söylemek

d) Almazsa başkasına satacağını söylemek

Cevap : Müşteriye elindeki son ürün olduğunu söylemek

127) Rekabet avantajı nedir?

a) Bir işletmenin veya örgütün, rekabet ortamında, rakipleri karşısında kaynaklarını kullanma ya da faaliyet alanı nedeniyle elde ettiği üstünlüktür.

b) İşletmenin kaynak ve yetenekleri ile uyguladığı stratejiler arasında tutarlılık olmasıdır.

c) Sıradan bir rakibin, sürekli olarak sermaye maliyetinin üstünde bir kazanç elde etmesidir.

d) Rakiplerin fiyat stratejilerinin bir markaya olan talebi başka markaya çekmesidir.

Cevap : Bir işletmenin veya örgütün, rekabet ortamında, rakipleri karşısında kaynaklarını kullanma ya da faaliyet alanı nedeniyle elde ettiği üstünlüktür.

128) Hisse senedinin getirisi nelerden oluşur?

a) Temettü (kâr payı) geliri –, Sermaye kazancı

b) Faiz getirisi

c) Faiz getirisi –, Sermaye kazancı

d) Temettü –, Sermaye kazancı –, Faiz getirisi

Cevap : Temettü (kâr payı) geliri –, Sermaye kazancı

129) Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nde birinci sırada yeralan, en temel ihtiyaç aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fizyolojik ihtiyaçlar

b) Güvenlik ihtiyaçları

c) Sosyal ihtiyaçlar

d) Öz gerçekleştirme ihtiyacı

Cevap : Fizyolojik ihtiyaçlar

130) Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin gireceği pazarı belirlerken gözönünde bulundurması gereken faktörler arasında yer almaz?

a) Pazardaki mevcut iletişim kanalları

b) Pazarın büyüklüğü

c) Pazarın ekonomik yapısı

d) Tüketicilerin satın alma alışkanlıkları

Cevap : Pazardaki mevcut iletişim kanalları

131) Bir ürün/hizmet nasıl sunulur?

a) Özellikler anlatılır.

b) Ürünün faydası anlatılır.

c) Müşteri ihtiyacı ile ürünün faydası arasında ilişki kurulur.

d) Satış sonrası hizmetler anlatılır.

Cevap : Müşteri ihtiyacı ile ürünün faydası arasında ilişki kurulur.

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 9

2023 BES Sınav Soruları
2023 BES Sınav Soruları
Bes 2023 Deneme Sınavı
BES Sınav Sorualrı 2023

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları

BES Sınavı 2023 Soruları

e-beas , Bireysel Emeklilik Sınav Soruları https://lolonolo.com/sertifika/segem/bes/

BES Sınav Sorualrı 2023

Emeklilik Gözetim Merkezi

BES Sınavı 2023 Soruları

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!