auzefLaborant ve veteriner sağlıkTemel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi

Temel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi 2022-2023 Vize Soruları

#1. Bir serum enziminin zamana bağlı olarak oluşturduğu ürün yukarıdaki grafikte verilmiştir. Bu enzimin aktivitesinin doğru tayini için hangi zaman aralıklarında oluşan ürün miktarı ölçülmelidir?

Cevap : D) t₁ – t₃

#2. Hem aldehit hem de primer alkol grubunun karboksil grubuna oksitlenmesiyle aşağıdakilerden hangisi oluşur?

Cevap : D) Aldarik asitler

#3. Aşağıdakilerden hangisi bazik amino asittir?

Cevap : C) Arjinin

Bazik amino asitler, pH değerine bağlı olarak pozitif yüklü amino grubuna sahip olan amino asitlerdir. Verilen seçenekler arasından bazik olanı “C) Arjinin”dir. Arjinin, amino grubu üzerinde fazladan bir amino grubuna ve pozitif bir yüke sahiptir. Diğer amino asitler genellikle nötr veya asidik karakterdedir.

lolonolo.com

#4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi glikozidik bağ için söylenebilir?

Cevap : C) İki monosakkarit arasında, aralarından 1 mol H2O çıkması sonucu oluşan bağdır.

Glikozidik bağlarla ilgili doğru ifade “C) İki monosakkarit arasında, aralarından 1 mol H2O çıkması sonucu oluşan bağdır.”dır. Glikozidik bağlar, iki monosakkaritin birleşmesi sırasında su molekülünün kaybıyla oluşur ve bu nedenle dehidrasyon reaksiyonları sonucu meydana gelir. Glikozidik bağlar, özellikle disakkaritlerin (örneğin maltoz ve sakkaroz) ve polisakkaritlerin oluşumunda önemlidir.
Diğer şıklarda glikozidik bağlara ilişkin yanlış bilgiler içerir

lolonolo.com

#5. Yarı geçirgen bir zardan geçemeyen, yüksek yoğunluktaki çözünmüş maddenin iç faz parçacıklarının zara yaptığı basınca verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Ozmotik basınç

Yarı geçirgen bir zardan geçemeyen, yüksek yoğunluktaki çözünmüş maddenin iç faz parçacıklarının zara yaptığı basınca “A) Ozmotik basınç” adı verilir. Ozmotik basınç, ozmozun sonucu olarak oluşan bir basınç türüdür. Ozmoz, çözücü moleküllerin yarı geçirgen bir zar aracılığıyla, çözücü moleküller daha yoğun olan taraftan daha az yoğun olan tarafta yer alan çözeltiye doğru geçişini ifade eder. Bu geçiş sırasında, zarın bir tarafta daha yoğun bir çözelti tarafından sıkıştırılmasına ve buna bağlı olarak oluşan basınca ozmotik basınç denir.

lolonolo.com

#6. Aşağıdakilerden hangisi aromatik amino asittir?

Cevap : E) Triptofan

Aromatik amino asitler arasından “E) Triptofan” bir aromatik amino asittir. Aromatik amino asitlerin yapısında aromatik halka (benzen halkası gibi) bulunur ve bu halkalar özel reaktivitelerine ve kimyasal özelliklerine sahiptir. Diğer verilen amino asitler aromatik amino asitler değildir.

lolonolo.com

#7. Aşağıdakilerden hangisi bir homopolisakkarittir?

Cevap : D) Kitin

Homopolisakkaritler, aynı türdeki monosakkaritlerin bir araya gelerek oluşturduğu polisakkaritlerdir. Verilen seçenekler arasından homopolisakkarit olanı “D) Kitin”dır. Kitin, glukoz monomerlerinin birleşmesiyle oluşan bir polisakkarittir ve böceklerin dış iskeleti, mantar hücre duvarı ve diğer organizmaların yapısal bileşenlerinde bulunur.
Diğer verilenler heteropolisakkaritlerdir, çünkü farklı türde monosakkaritlerden oluşurlar:
A) Heparin: Heteropolisakkarittir.
B) Pektin: Heteropolisakkarittir.
C) Kondroitin sülfat: Heteropolisakkarittir.
E) Hyaluronik asit: Heteropolisakkarittir.

lolonolo.com

#8. Aşağıdaki enzimlerden hangisi ATP'nin uzaklaşmasıyla eşleşmiş kondensasyon tepkimelerini katalizlerler?

Cevap : B) Ligazlar

ATP’nin uzaklaşmasıyla eşleşmiş kondensasyon tepkimelerini katalizleyen enzimler “B) Ligazlar” olarak bilinir. Ligazlar, ATP’yi kullanarak iki molekülü birleştirir ve bu reaksiyon sırasında fosfat bağını katalizlerler. Bu tür reaksiyonlar, özellikle nükleik asitlerin sentezinde ve protein sentezi gibi biyokimyasal süreçlerde önemlidir. Diğer verilen enzimler, farklı biyokimyasal reaksiyonları katalize ederler.

#9. Kuvvet sağlama amacıyla gelişmiş memelilerde bulunan hemen hemen tüm saç, yün, tırnak, kuş pençesi ve tüyü, boynuz, toynak ve derinin dış tabakasının çoğunun kuru ağırlığını oluşturan proteine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Keratin

Kuvvet sağlama amacıyla gelişmiş memelilerde bulunan birçok yapıda bulunan protein, “D) Keratin” olarak adlandırılır. Keratin, saç, tırnak, yün, boynuz, toynak ve diğer benzeri yapıların temel bileşenlerinden biridir ve bu yapıların dayanıklılığı ve koruyucu işlevini sağlar. Diğer verilen seçenekler, bu tür yapıların bileşenleri arasında bulunan diğer moleküllerdir, ancak keratin bu yapıların büyük bir kısmının temel yapı taşıdır.

lolonolo.com

#10. Glikoz'un indirgenmesiyle oluşan monosakkarit türevi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Sorbitol

#11. Aşağıdakilerden hangisi ketozdur?

Cevap : A) Fruktoz

Ketozlar, karbonil grubunun keton grubuna ait olduğu monosakkaritlerdir. Verilen seçenekler arasından ketoz olanı “A) Fruktoz”dur. Fruktoz, karbonil grubu keton grubuna aittir ve bir ketozdır. Diğer verilenler ise aldozlardır ve karbonil grupları aldehitlere aittir.

#12. Aşağıdakilerden hangisi monosakkaritlerin kapalı formülüdür?

Cevap : E) C(n)H(2n)O(n)

#13. DNA'dan RNA sentezlenmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Transkripsiyon

DNA’dan RNA sentezlenmesine verilen ad “D) Transkripsiyon” olarak bilinir. Bu süreç, DNA şablonunun kullanılarak RNA’nın sentezlendiği bir biyolojik işlemdir. Histonlama, DNA’nın histon proteinlere sarılmasıyla ilgilidir ve DNA yapısını düzenler, replikasyon ise DNA’nın kopyalanması işlemidir. Translasyon ise mRNA’nın ribozomlar tarafından protein sentezlemek için kullanılması işlemidir.

#14. Hidrolize edildiğinde 1 mol sfingozin alkol, 1 mol yağ asidi, 1 mol galaktoz ya da glikoz veren madde aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Serebrosit

#15. Aşağıdaki maddelerden hangisi yüzey gerilimini azaltır?

Cevap : C) Safra asitleri

Yüzey gerilimini azaltan maddeler “C) Safra asitleri”dir. Safra asitleri, su ile yağın karışmasını sağlayarak su ile yağ arasındaki etkileşimi kolaylaştırır ve bu nedenle yüzey gerilimini azaltır. Yüzey gerilimi, sıvının yüzeyindeki moleküler çekim kuvveti nedeniyle oluşan bir etkidir ve safra asitleri gibi yüzey aktif maddeler, bu etkiyi azaltarak sıvıların daha iyi karışmasına yardımcı olurlar.

lolonolo.com

#16. Aşağıdakilerden hangisi organizmadaki pH'yı düzenli tutan mekanizmalardan biri değildir?

Cevap : B) Karaciğer ve safra yolları

#17. Oleik asidin gösteriliş şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) 18:1 (9)

Oleik asidin gösteriliş şekli “A) 18:1 (9)” olarak verilir. Bu gösterim, oleik asidin karbon atomlarının sayısını, doymamış bağın konumunu ve çift bağın konumunu belirtir. Oleik asidin 18 karbon atomu bulunur, 1 tane doymamış bağa sahiptir ve bu çift bağ 9. karbon atomundadır. Bu nedenle gösterim 18:1 (9) olarak ifade edilir.

lolonolo.com

#18. Lipidlerle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Polar bileşiklerdir.

Lipidlerle ilgili verilen özelliklerden yanlış olanı “B) Polar bileşiklerdir” ifadesidir. Lipidler, genellikle polar olmayan bileşiklerdir, yani su ile karışmayan hidrofobik bileşiklerdir. Bu, lipidlerin hidrokarbon zincirlerinden oluştuğu ve genellikle suyla etkileşime girmeyen yağlı bileşikler olduğu anlamına gelir. Diğer verilen özellikler doğrudur.

#19. DNA ve RNA moleküllerinin yapısını oluşturan ardı ardına dizilmiş nükleotitler birbirine kovalent olarak bağlanırlar. Bu bağa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Fosfo diester bağı

DNA ve RNA moleküllerinin yapısını oluşturan ardı ardına dizilmiş nükleotitlerin birbirine kovalent olarak bağlandığı bağa “C) Fosfo diester bağı” adı verilir. Fosfodiester bağları, nükleotitlerin fosfat grubunu birleştirir ve polinükleotid zincirinin oluşmasını sağlar. Diğer verilen seçenekler farklı moleküler bağları veya bileşikleri temsil eder.

#20. Aşağıdakilerden hangisi aminoasitlerin protein sentezi için ribozoma naklinde rol alır?

Cevap : A) Taşıyıcı RNA (tRNA)

Amino asitlerin protein sentezi için ribozoma naklinde rol alan molekül “A) Taşıyıcı RNA (tRNA)”dır. tRNA, amino asitleri mRNA şablonu ile eşleştirir ve ribozoma taşır, böylece proteinin sentezi sırasında kullanılırlar. Diğer seçenekler de farklı RNA türlerini temsil eder, ancak ribozoma nakilde rol oynayan tRNA’dır.

lolonolo.com

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Temel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi 2022-2023 Vize Soruları

1. DNA’dan RNA sentezlenmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tek glikozit bağı
B) Replikasyon
C) Translasyon
D) Transkripsiyon
E) Histonlanma

Cevap : D) Transkripsiyon

DNA’dan RNA sentezlenmesine verilen ad “D) Transkripsiyon” olarak bilinir. Bu süreç, DNA şablonunun kullanılarak RNA’nın sentezlendiği bir biyolojik işlemdir. Histonlama, DNA’nın histon proteinlere sarılmasıyla ilgilidir ve DNA yapısını düzenler, replikasyon ise DNA’nın kopyalanması işlemidir. Translasyon ise mRNA’nın ribozomlar tarafından protein sentezlemek için kullanılması işlemidir.

2. Lipidlerle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

A) Enerji değerleri en yüksektir.
B) Polar bileşiklerdir.
C) Mitokondride elektron taşıma işlemine destek olurlar.
D) Biyolojik kaynaklı organik bileşiklerdir.
E) N, P gibi elementler bazı lipidlerin yapısında bulunur.

Cevap : B) Polar bileşiklerdir.

Lipidlerle ilgili verilen özelliklerden yanlış olanı “B) Polar bileşiklerdir” ifadesidir. Lipidler, genellikle polar olmayan bileşiklerdir, yani su ile karışmayan hidrofobik bileşiklerdir. Bu, lipidlerin hidrokarbon zincirlerinden oluştuğu ve genellikle suyla etkileşime girmeyen yağlı bileşikler olduğu anlamına gelir. Diğer verilen özellikler doğrudur.

lolonolo.com

3. Aşağıdaki enzimlerden hangisi ATP’nin uzaklaşmasıyla eşleşmiş kondensasyon tepkimelerini katalizlerler?

A) Liyazlar
B) Ligazlar
C) Esteraz
D) Redüktazlar
E) Izomerazlar

Cevap : B) Ligazlar

ATP’nin uzaklaşmasıyla eşleşmiş kondensasyon tepkimelerini katalizleyen enzimler “B) Ligazlar” olarak bilinir. Ligazlar, ATP’yi kullanarak iki molekülü birleştirir ve bu reaksiyon sırasında fosfat bağını katalizlerler. Bu tür reaksiyonlar, özellikle nükleik asitlerin sentezinde ve protein sentezi gibi biyokimyasal süreçlerde önemlidir. Diğer verilen enzimler, farklı biyokimyasal reaksiyonları katalize ederler.

4. Aşağıdakilerden hangisi bazik amino asittir?

A) Glutamin
B) Alanin
C) Arjinin
D) Lösin
E) Histidin

Cevap : C) Arjinin

Bazik amino asitler, pH değerine bağlı olarak pozitif yüklü amino grubuna sahip olan amino asitlerdir. Verilen seçenekler arasından bazik olanı “C) Arjinin”dir. Arjinin, amino grubu üzerinde fazladan bir amino grubuna ve pozitif bir yüke sahiptir. Diğer amino asitler genellikle nötr veya asidik karakterdedir.

lolonolo.com

5. Temel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi 2022-2023 Vize Soruları 5. SORU-min
Bir serum enziminin zamana bağlı olarak oluşturduğu ürün yukarıdaki grafikte verilmiştir. Bu enzimin aktivitesinin doğru tayini için hangi zaman aralıklarında oluşan ürün miktarı ölçülmelidir?

A) t₃ – t₄
B) t₁ – t₂
C) t₀ – t₃
D) t₁ – t₃
E) t₀ – t₄

Cevap : D) t₁ – t₃

6. Aşağıdakilerden hangisi aminoasitlerin protein sentezi için ribozoma naklinde rol alır?

A) Taşıyıcı RNA (tRNA)
B) Mikro RNA (miRNA)
C) Haberci RNA (mRNA)
D) Ribozomal RNA (rRNA)
E) Heterojen nükleer RNA (hnRNA)

Cevap : A) Taşıyıcı RNA (tRNA)

Amino asitlerin protein sentezi için ribozoma naklinde rol alan molekül “A) Taşıyıcı RNA (tRNA)”dır. tRNA, amino asitleri mRNA şablonu ile eşleştirir ve ribozoma taşır, böylece proteinin sentezi sırasında kullanılırlar. Diğer seçenekler de farklı RNA türlerini temsil eder, ancak ribozoma nakilde rol oynayan tRNA’dır.

7. Kuvvet sağlama amacıyla gelişmiş memelilerde bulunan hemen hemen tüm saç, yün, tırnak, kuş pençesi ve tüyü, boynuz, toynak ve derinin dış tabakasının çoğunun kuru ağırlığını oluşturan proteine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lipit
B) Glikoprotein
C) Fibril
D) Keratin
E) Kollajen

Cevap : D) Keratin

Kuvvet sağlama amacıyla gelişmiş memelilerde bulunan birçok yapıda bulunan protein, “D) Keratin” olarak adlandırılır. Keratin, saç, tırnak, yün, boynuz, toynak ve diğer benzeri yapıların temel bileşenlerinden biridir ve bu yapıların dayanıklılığı ve koruyucu işlevini sağlar. Diğer verilen seçenekler, bu tür yapıların bileşenleri arasında bulunan diğer moleküllerdir, ancak keratin bu yapıların büyük bir kısmının temel yapı taşıdır.

lolonolo.com

8. Oleik asidin gösteriliş şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) 18:1 (9)
B) 18:1 (8)
C) 18:2 (9)
D) 18:9 (2)
E) 18:9 (1)

Cevap : A) 18:1 (9)

Oleik asidin gösteriliş şekli “A) 18:1 (9)” olarak verilir. Bu gösterim, oleik asidin karbon atomlarının sayısını, doymamış bağın konumunu ve çift bağın konumunu belirtir. Oleik asidin 18 karbon atomu bulunur, 1 tane doymamış bağa sahiptir ve bu çift bağ 9. karbon atomundadır. Bu nedenle gösterim 18:1 (9) olarak ifade edilir.

9. Aşağıdakilerden hangisi organizmadaki pH’yı düzenli tutan mekanizmalardan biri değildir?

A) Sulandırma
B) Karaciğer ve safra yolları
C) Renal mekanizma
D) Tampon sistemler
E) Solunum sistemi

Cevap : B) Karaciğer ve safra yolları

10. Aşağıdakilerden hangisi bir homopolisakkarittir?

A) Heparin
B) Pektin
C) Kondroitin sülfat
D) Kitin
E) Hyaluronik asit

Cevap : D) Kitin

Homopolisakkaritler, aynı türdeki monosakkaritlerin bir araya gelerek oluşturduğu polisakkaritlerdir. Verilen seçenekler arasından homopolisakkarit olanı “D) Kitin”dır. Kitin, glukoz monomerlerinin birleşmesiyle oluşan bir polisakkarittir ve böceklerin dış iskeleti, mantar hücre duvarı ve diğer organizmaların yapısal bileşenlerinde bulunur.
Diğer verilenler heteropolisakkaritlerdir, çünkü farklı türde monosakkaritlerden oluşurlar:
A) Heparin: Heteropolisakkarittir.
B) Pektin: Heteropolisakkarittir.
C) Kondroitin sülfat: Heteropolisakkarittir.
E) Hyaluronik asit: Heteropolisakkarittir.

lolonolo.com

11. Aşağıdakilerden hangisi aromatik amino asittir?

A) Glutamik asit
B) Asparajin
C) Glutamin
D) Aspartik asit
E) Triptofan

Cevap : E) Triptofan

Aromatik amino asitler arasından “E) Triptofan” bir aromatik amino asittir. Aromatik amino asitlerin yapısında aromatik halka (benzen halkası gibi) bulunur ve bu halkalar özel reaktivitelerine ve kimyasal özelliklerine sahiptir. Diğer verilen amino asitler aromatik amino asitler değildir.

lolonolo.com

12. Aşağıdakilerden hangisi monosakkaritlerin kapalı formülüdür?

A) C(2n)H(2n)O(n)
B) C(n)H(2n)O(2n)
C) C(n)H(n)O(n)
D) C(2n)H(2n)O(2n)
E) C(n)H(2n)O(n)

Cevap : E) C(n)H(2n)O(n)

13. Glikoz’un indirgenmesiyle oluşan monosakkarit türevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mannitol
B) Sorbitol
C) İnozitol
D) Dulsitol
E) Gliserol

Cevap : B) Sorbitol

14. Aşağıdaki maddelerden hangisi yüzey gerilimini azaltır?

A) Hormonlar
B) Aminoasitler
C) Safra asitleri
D) Karbonhidratlar
E) Vitaminler

Cevap : C) Safra asitleri

Yüzey gerilimini azaltan maddeler “C) Safra asitleri”dir. Safra asitleri, su ile yağın karışmasını sağlayarak su ile yağ arasındaki etkileşimi kolaylaştırır ve bu nedenle yüzey gerilimini azaltır. Yüzey gerilimi, sıvının yüzeyindeki moleküler çekim kuvveti nedeniyle oluşan bir etkidir ve safra asitleri gibi yüzey aktif maddeler, bu etkiyi azaltarak sıvıların daha iyi karışmasına yardımcı olurlar.

lolonolo.com

15. DNA ve RNA moleküllerinin yapısını oluşturan ardı ardına dizilmiş nükleotitler birbirine kovalent olarak bağlanırlar. Bu bağa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kollajen bağ
B) Oligopeptit bağı
C) Fosfo diester bağı
D) Heterojen bağ
E) Kolesterol bağı

Cevap : C) Fosfo diester bağı

DNA ve RNA moleküllerinin yapısını oluşturan ardı ardına dizilmiş nükleotitlerin birbirine kovalent olarak bağlandığı bağa “C) Fosfo diester bağı” adı verilir. Fosfodiester bağları, nükleotitlerin fosfat grubunu birleştirir ve polinükleotid zincirinin oluşmasını sağlar. Diğer verilen seçenekler farklı moleküler bağları veya bileşikleri temsil eder.

16. Hem aldehit hem de primer alkol grubunun karboksil grubuna oksitlenmesiyle aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) Nitrik asit
B) Aldonik asitler
C) Uronik asitler
D) Aldarik asitler
E) Pürivik asitler

Cevap : D) Aldarik asitler

17. Hidrolize edildiğinde 1 mol sfingozin alkol, 1 mol yağ asidi, 1 mol galaktoz ya da glikoz veren madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Galaktozid
B) Gangliosit
C) Sfingomyelin
D) Seramid
E) Serebrosit

Cevap : E) Serebrosit

18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi glikozidik bağ için söylenebilir?

A) Trehaloz tip bağ indirgeyicidir, ancak maltoz tip bağ değildir.
B) İki monosakkarit arasında oluşan bağ N-glikozidik bağdır.
C) İki monosakkarit arasında, aralarından 1 mol H2O çıkması sonucu oluşan bağdır.
D) Sakkaroz’da bulunan bağ a-(1-1) glikozidik bağdır.
E) Maltoz tip bağlar, her iki monosakkaritin anomerik OH grupları arasında şekillenir.

Cevap : C) İki monosakkarit arasında, aralarından 1 mol H2O çıkması sonucu oluşan bağdır.

Glikozidik bağlarla ilgili doğru ifade “C) İki monosakkarit arasında, aralarından 1 mol H2O çıkması sonucu oluşan bağdır.”dır. Glikozidik bağlar, iki monosakkaritin birleşmesi sırasında su molekülünün kaybıyla oluşur ve bu nedenle dehidrasyon reaksiyonları sonucu meydana gelir. Glikozidik bağlar, özellikle disakkaritlerin (örneğin maltoz ve sakkaroz) ve polisakkaritlerin oluşumunda önemlidir.
Diğer şıklarda glikozidik bağlara ilişkin yanlış bilgiler içerir

lolonolo.com

19. Aşağıdakilerden hangisi ketozdur?

A) Fruktoz
B) Mannoz
C) Glikoz
D) Riboz
E) Galaktoz

Cevap : A) Fruktoz

Ketozlar, karbonil grubunun keton grubuna ait olduğu monosakkaritlerdir. Verilen seçenekler arasından ketoz olanı “A) Fruktoz”dur. Fruktoz, karbonil grubu keton grubuna aittir ve bir ketozdır. Diğer verilenler ise aldozlardır ve karbonil grupları aldehitlere aittir.

20. Yarı geçirgen bir zardan geçemeyen, yüksek yoğunluktaki çözünmüş maddenin iç faz parçacıklarının zara yaptığı basınca verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ozmotik basınç
B) Hidrostatik basınç
C) Onkotik basınç
D) Ozmoz
E) Diffüzyon

Cevap : A) Ozmotik basınç

Yarı geçirgen bir zardan geçemeyen, yüksek yoğunluktaki çözünmüş maddenin iç faz parçacıklarının zara yaptığı basınca “A) Ozmotik basınç” adı verilir. Ozmotik basınç, ozmozun sonucu olarak oluşan bir basınç türüdür. Ozmoz, çözücü moleküllerin yarı geçirgen bir zar aracılığıyla, çözücü moleküller daha yoğun olan taraftan daha az yoğun olan tarafta yer alan çözeltiye doğru geçişini ifade eder. Bu geçiş sırasında, zarın bir tarafta daha yoğun bir çözelti tarafından sıkıştırılmasına ve buna bağlı olarak oluşan basınca ozmotik basınç denir.

lolonolo.com

Temel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi

Temel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi 2022-2023 Vize Soruları

Temel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi Vize Ve Final Deneme Sınavı Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık
Laborant Ve Veteriner Sağlık
facebook LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

Temel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!