auzefÇalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileriEkonometriFinansal MuhasebeİktisatİşletmeMaliye

Finansal Muhasebe 2022-2023 Vize Soruları

#1. Dağıtılmamış karlar hesabının bakiyesinin dönem başında 60.000 TL ve dönem sonunda 100.000 TL olduğunu ve işletmenin dönem içerisinde 20.000 TL tutarında kar payı dağıtımı yaptığını varsayalım. Diğer unsurların sabit kaldığı varsayımıyla dönem net kârı kaç TL'dir?

Cevap : E) 60.000 TL

Dağıtılmamış karlar hesabının bakiyesi dönem sonunda arttığına göre, dönem net karı ile kar payı dağıtımı toplamı arasındaki fark dönem içinde hesaba katılmış olmalıdır. Bu nedenle, dönem net karını hesaplamak için şu formülü kullanabiliriz:
Dönem Net Karı = Dağıtılmamış Karlar Dönem Sonu Bakiyesi – Dağıtılmamış Karlar Dönem Başı Bakiyesi Kar Payı Dağıtımı
Dönem Net Karı = 100.000 TL – 60.000 TL 20.000 TL
Dönem Net Karı = 60.000 TL
Yani, dönem net karı 60.000 TL’dir. Doğru cevap E) 60.000 TL’dir.

#2. Müşterilerden yapılan tahsilat nakit akış tablosunun hangi bölümünde raporlanır?

Cevap : C) Faaliyetlerden yaratılan nakit

Müşterilerden yapılan tahsilat, nakit akış tablosunda “C) Faaliyetlerden yaratılan nakit” bölümünde raporlanır. Bu bölüm, işletmenin ana faaliyetlerinden kaynaklanan nakit girişlerini ve çıkışlarını gösterir. Müşterilerden yapılan tahsilat, işletmenin faaliyetlerinin bir sonucu olarak elde edilen nakit girişlerinden biridir ve bu nedenle “Faaliyetlerden yaratılan nakit” bölümünde yer alır.

#3. Yeni kurulan Kartal İşletmesinin dönem sonunda varlıklar toplamı 200 TL, borçlar toplamı 50 TL, döneme ilişkin gelirler toplamı 100 TL, giderler toplamı 60 TL ve kar payı dağıtımı 30 TL'dir. İşletmeye koyulan sermaye tutarı ne kadardır?

Cevap : E) 140 TL

İşletmenin temel muhasebe denklemi şu şekildedir:
Varlıklar = Borçlar Özsermaye
Verilen bilgilere göre:
Varlıklar = 200 TL
Borçlar = 50 TL
Döneme ilişkin gelirler toplamı = 100 TL
Giderler toplamı = 60 TL
Kar payı dağıtımı = 30 TL
Özsermaye, dönem sonunda kalan net varlık değerini temsil eder. Net varlık değeri, varlıkların toplamından borçların toplamını çıkardığınızda bulunur:
Özsermaye = Varlıklar – Borçlar
Özsermaye = 200 TL – 50 TL
Özsermaye = 150 TL
Ancak, döneme ilişkin gelirler toplamını (100 TL) ve giderler toplamını (60 TL) hesaba katmalıyız. Bu, işletmenin dönem sonunda kazandığı veya kaybettiği net geliri temsil eder. Dolayısıyla, özsermayeyi bulmak için bu gelirleri ve giderleri hesaplamalıyız:
Özsermaye = Varlıklar – Borçlar – (Gelirler – Giderler – Kar Payı Dağıtımı)
Özsermaye = 200 TL – 50 TL – (100 TL – 60 TL – 30 TL)
Özsermaye = 150 TL – (10 TL)
Özsermaye = 140 TL
Yani işletmenin özsermayesi 140 TL’dir. Bu, işletmeye koyulan sermaye tutarıdır.
Doğru cevap E) 140 TL’dir.

#4. Aşağıdaki hesaplardan hangisi genellikle borç bakiyesi vermektedir?

Cevap : E) Peşin ödenmiş sigorta gideri

#5. Kapanış sürecinde kullanılan Kar veya Zarar Hesabı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : A) Geçici hesaptır, dağıtılmamış karlar hesabı ile kapatılır

#6. Aşağıdaki terimlerden hangisi muhasebede hesabın kalanı için kullanılmaktadır?

Cevap : D) Bakiye

#7. Antalya işletmesinin çalışanlarına haftalık olarak 500 TL olmak üzere her Cuma akşamı ücret ödemesi yaptığını varsayınız. 31 Aralık dönem sonu Çarşamba gününe denk geldiğinde yapılacak ayarlama kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (Bir haftada 5 işgünü olduğunu varsayınız)

Cevap : D) Ücret gideri borç tarafına 300 TL, Ödenecek ücret alacak tarafına 300 TL

#8. Beykoz İşletmesinin borçlar toplamı 5.000 TL, özsermaye toplamı 4.000 TL ise varlıklar toplamı kaçtır?

Cevap : C) 9.000 TL

Bir işletmenin bilançosu aşağıdaki denklemi izler:
Varlıklar = Borçlar Özsermaye
Verilen bilgilere göre:
Borçlar = 5.000 TL
Özsermaye = 4.000 TL
Varlıklar’ı hesaplamak için bu denklemi kullanabiliriz:
Varlıklar = Borçlar Özsermaye
Varlıklar = 5.000 TL 4.000 TL
Varlıklar = 9.000 TL
Bu nedenle, varlıklar toplamı 9.000 TL’dir. Doğru cevap C) 9.000 TL’dir.

#9. Bir makinenin kredili olarak satın alınması durumunda yapılacak günlük defter kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisinin alacak tarafına kayıt yapılır?

Cevap : A) Ticari Borçlar

#10. İşletmenin belli bir dönemdeki finansal performansını yansıtan tablo aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Kar veya Zarar Tablosu

İşletmenin belli bir dönemdeki finansal performansını yansıtan tablo “A) Kar veya Zarar Tablosu”dir. Kar veya Zarar Tablosu, bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri, giderleri ve net kar veya zararını gösterir. Bu tablo, işletmenin gelir ve giderlerini detaylı bir şekilde sunarak dönemsel performansını değerlendirmek için kullanılır.

#11. Bir işletme gelecek 6 ay için ofis kirasının bedelini peşin olarak ödemiştir. Günlük defter kaydı ne şekilde olmalıdır?

Cevap : E) Peşin ödenmiş kira borç tarafına, nakit alacak tarafına

İşletme gelecek 6 ay için ofis kirasını peşin ödediğinde, ödenecek kira giderini peşin olarak kaydederek bir borç oluşturur (peşin ödenmiş kira borç tarafına). Aynı zamanda nakit veya banka hesabından çıkış yapar, bu nedenle nakit alacak tarafına kayıt yapılır. Bu işlem, işletmenin ödenecek kira giderini gelecekte ödenecek bir borç olarak kaydeder ve aynı anda ödemenin yapıldığını yansıtır. Cevap E doğru yanıttır.

#12. Dönem sonlarında aşağıdaki hesaplardan hangisi kapatılmaz?

Cevap : B) Peşin ödenmiş sigorta gideri

#13. Arı işletmesi 1 Temmuz 2022 tarihinde sahip olduğu ofisi kiraya vermiş ve 1 yıllık kira bedeli olan 12.000 TL'yi peşin olarak tahsil etmiştir. Arı İşletmesinin bu kiralama ile ilgili olarak 31.12.2022 tarihinde finansal tablolarında raporlanacak hesaplar ve bakiyeleri ne kadardır?

Cevap : B) Bilanço “Kazanılmamış Kira Geliri” 6.000 TL

Arı İşletmesi 1 Temmuz 2022 tarihinde sahip olduğu ofisi kiraya vermiş ve 1 yıllık kira bedelini 12.000 TL olarak peşin tahsil etmiştir. Bu kira bedeli, işletmenin elde ettiği geliri temsil eder. Ancak bu gelir, tahsil edildiği dönemde tamamen kazanılmamıştır.
Kiralama geliri, işletmenin gelir tablosunda raporlanır. Ancak bu gelirin bir kısmı kazanılmamıştır ve bu nedenle “Kazanılmamış Kira Geliri” hesabına kaydedilir. Bu hesap, işletmenin gelecekteki dönemlerde hizmetlerini tamamladığında geliri tanımlar.
Bu nedenle, finansal tabloları 31.12.2022 tarihinde aşağıdaki şekilde raporlanır:
Gelir Tablosu:
Kira Geliri: 0 TL (Çünkü henüz gelir kazanılmamıştır.)
Kazanılmamış Kira Geliri: 12.000 TL (Bu kısım, 2023 yılında kazanılacak geliri temsil eder.)
Bilanço:
Aktiflerde bir değişiklik olmayacaktır.
Pasiflerde ise “Kazanılmamış Kira Geliri” hesabı 6.000 TL olarak gösterilecektir. (Çünkü yılın yarısı geçmiştir ve kira gelirinin yarısı kazanılmıştır.)
Doğru cevap B) Bilanço “Kazanılmamış Kira Geliri” 6.000 TL’dir.

#14. Bir işletmenin müşterisine hizmet sunduğunu ve bedeli peşin olarak tahsil ettiğini varsayalım. Hesaplar nasıl etkilenir?

Cevap : D) Varlıklar artar, özsermaye artar

#15. Peşin ödenmiş kira gideri ve kazanılmamış hizmet geliri hesapları ile ilgili olarak sırasıyla aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : B) Varlık hesabıdır, borç hesabıdır

*Peşin ödenmiş kira gideri hesabı, işletmenin gelecekteki dönemlerde kullanmak üzere ödediği kira giderini gösterir. Bu, bir varlık hesabıdır, çünkü işletmenin gelecekte kullanabileceği bir değeri temsil eder.
*Kazanılmamış hizmet geliri hesabı, işletme tarafından hizmetler sunulsa bile henüz gelir olarak tanımlanmamış geliri temsil eder. Bu, bir borç hesabıdır, çünkü işletme bu hizmetleri gelecekteki dönemlerde gerçekleştireceği hizmetlerle ilişkilendirerek gelir olarak tanımlar.
Dolayısıyla, doğru cevap B) Varlık hesabıdır, borç hesabıdır.

#16. Bilanço ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Giderleri gösterir

Bilanço, bir işletmenin belli bir tarihe ilişkin finansal durumunu gösterir ve bu durumu varlıklar, borçlar ve özsermaye kalemleri aracılığıyla sunar. Ancak giderler bilanço içinde yer almaz. Giderler, gelir tablosunda (Kar veya Zarar Hesabı) kaydedilir. Bilanço, işletmenin finansal durumunu özetlerken, gelir tablosu gelir ve giderleri belirtir. Dolayısıyla, bilanço giderleri göstermez.

#17. Bir işletme bankadan kredi alarak bir makine satın aldığında hesaplar ne şekilde etkilenir?

Cevap : C) Varlıklar artar, borçlar artar

Makine satın alındığında, işletmenin varlıkları artar çünkü makine artık işletmenin sahip olduğu bir varlık haline gelir. Aynı zamanda, bankadan alınan kredi işletmenin borcunu artırır, çünkü bu kredi gelecekte ödenmesi gereken bir borcu temsil eder. Özsermaye bu işlemle doğrudan etkilenmez, çünkü özsermaye gelir tablosunda etkilenir ve bu işlem geliri ve gideri etkilemez. Dolayısıyla, doğru cevap C) Varlıklar artar, borçlar artar.

#18. Bir havayolu şirketi 60 gün sonrası için planlanan uçuşla ilgili olarak 7.000 TL tutarında bilet satmıştır ve tutarı nakit olarak tahsil etmiştir. Finansal olaya ilişkin günlük defter kaydı ne şekilde olmalıdır?

Cevap : A) Nakit borç tarafına, kazanılmamış gelir alacak tarafına

#19. İşletmeye ay sonunda gelen elektrik faturası ödendiğinde hesaplar ne şekilde etkilenir?

Cevap : C) Varlıklar azalır, özsermaye azalır

#20. Aşağıdaki hesapların hangisindeki artışlar alacak tarafına kaydedilmektedir?

Cevap : D) Sermaye

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Finansal Muhasebe 2022-2023 Vize Soruları

1. Bir işletme gelecek 6 ay için ofis kirasının bedelini peşin olarak ödemiştir. Günlük defter kaydı ne şekilde olmalıdır?

A) Ödenecek kira borç tarafına, nakit alacak tarafına
B) Kira gideri borç tarafına, nakit alacak tarafına
C) Nakit borç tarafına, ödenecek kira alacak tarafına
D) Kira gideri borç tarafına, ödenecek kira alacak tarafına
E) Peşin ödenmiş kira borç tarafına, nakit alacak tarafına

Cevap : E) Peşin ödenmiş kira borç tarafına, nakit alacak tarafına

İşletme gelecek 6 ay için ofis kirasını peşin ödediğinde, ödenecek kira giderini peşin olarak kaydederek bir borç oluşturur (peşin ödenmiş kira borç tarafına). Aynı zamanda nakit veya banka hesabından çıkış yapar, bu nedenle nakit alacak tarafına kayıt yapılır. Bu işlem, işletmenin ödenecek kira giderini gelecekte ödenecek bir borç olarak kaydeder ve aynı anda ödemenin yapıldığını yansıtır. Cevap E doğru yanıttır.

2. Kapanış sürecinde kullanılan Kar veya Zarar Hesabı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Geçici hesaptır, dağıtılmamış karlar hesabı ile kapatılır
B) Geçici hesaptır, özsermayeden düşülür
C) Sürekli hesaptır, özsermayeye aktarılır
D) Sürekli hesaptır, varlıklara eklenir
E) Sürekli hesaptr, borçlardan düşülür

Cevap : A) Geçici hesaptır, dağıtılmamış karlar hesabı ile kapatılır

3. Dönem sonlarında aşağıdaki hesaplardan hangisi kapatılmaz?

A) Ücret gideri
B) Peşin ödenmiş sigorta gideri
C) Faiz geliri
D) Hizmet geliri
E) Kira gideri

Cevap : B) Peşin ödenmiş sigorta gideri

4. Beykoz İşletmesinin borçlar toplamı 5.000 TL, özsermaye toplamı 4.000 TL ise varlıklar toplamı kaçtır?

A) -1.000 TL
B) 1.000 TL
C) 9.000 TL
D) 4.000 TL
E) 5.000 TL

Cevap : C) 9.000 TL

Bir işletmenin bilançosu aşağıdaki denklemi izler:
Varlıklar = Borçlar + Özsermaye
Verilen bilgilere göre:
Borçlar = 5.000 TL
Özsermaye = 4.000 TL
Varlıklar’ı hesaplamak için bu denklemi kullanabiliriz:
Varlıklar = Borçlar + Özsermaye
Varlıklar = 5.000 TL + 4.000 TL
Varlıklar = 9.000 TL
Bu nedenle, varlıklar toplamı 9.000 TL’dir. Doğru cevap C) 9.000 TL’dir.

5. Bilanço ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Belli bir tarihe ilişkindir
B) Giderleri gösterir
C) Borçları gösterir
D) Varlıkları gösterir
E) Özsermayeyi gösterir

Cevap : B) Giderleri gösterir

Bilanço, bir işletmenin belli bir tarihe ilişkin finansal durumunu gösterir ve bu durumu varlıklar, borçlar ve özsermaye kalemleri aracılığıyla sunar. Ancak giderler bilanço içinde yer almaz. Giderler, gelir tablosunda (Kar veya Zarar Hesabı) kaydedilir. Bilanço, işletmenin finansal durumunu özetlerken, gelir tablosu gelir ve giderleri belirtir. Dolayısıyla, bilanço giderleri göstermez.

6. Aşağıdaki terimlerden hangisi muhasebede hesabın kalanı için kullanılmaktadır?

A) Borç
B) Alacak
C) Pozitif
D) Bakiye
E) Negatif

Cevap : D) Bakiye

7. İşletmeye ay sonunda gelen elektrik faturası ödendiğinde hesaplar ne şekilde etkilenir?

A) Varlıklar azalır, borçlar artar
B) Borçlar azalır, özsermaye azalır
C) Varlıklar azalır, özsermaye azalır
D) Varlıklar artar, özsermaye azalır
E) Varlıklar artar, borçlar azalır

Cevap : C) Varlıklar azalır, özsermaye azalır

8. Bir havayolu şirketi 60 gün sonrası için planlanan uçuşla ilgili olarak 7.000 TL tutarında bilet satmıştır ve tutarı nakit olarak tahsil etmiştir. Finansal olaya ilişkin günlük defter kaydı ne şekilde olmalıdır?

A) Nakit borç tarafına, kazanılmamış gelir alacak tarafına
B) Kazanılmamış gelir borç tarafına, nakit alacak tarafına
C) Ticari alacaklar borç tarafına, hizmet geliri alacak tarafına
D) Ticari alacaklar borç tarafına, kazanılmamış gelir alacak tarafına
E) Nakit borç tarafına, hizmet geliri alacak tarafına

Cevap : A) Nakit borç tarafına, kazanılmamış gelir alacak tarafına

9. Bir işletmenin müşterisine hizmet sunduğunu ve bedeli peşin olarak tahsil ettiğini varsayalım. Hesaplar nasıl etkilenir?

A) Varlıklar artar, özsermaye azalır
B) Borçlar azalır, özsermaye azalır
C) Varlıklar artar, borçlar azalır
D) Varlıklar artar, özsermaye artar
E) Varlıklar artar, borçlar artar

Cevap : D) Varlıklar artar, özsermaye artar

10. Peşin ödenmiş kira gideri ve kazanılmamış hizmet geliri hesapları ile ilgili olarak sırasıyla aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Varlık hesabıdır, özsermaye hesabıdır
B) Varlık hesabıdır, borç hesabıdır
C) Özsermaye hesabıdır, borç hesabıdır
D) Varlık hesabıdır, gelir hesabıdır
E) Gider hesabıdır, gelir hesabıdır

Cevap : B) Varlık hesabıdır, borç hesabıdır

*Peşin ödenmiş kira gideri hesabı, işletmenin gelecekteki dönemlerde kullanmak üzere ödediği kira giderini gösterir. Bu, bir varlık hesabıdır, çünkü işletmenin gelecekte kullanabileceği bir değeri temsil eder.
*Kazanılmamış hizmet geliri hesabı, işletme tarafından hizmetler sunulsa bile henüz gelir olarak tanımlanmamış geliri temsil eder. Bu, bir borç hesabıdır, çünkü işletme bu hizmetleri gelecekteki dönemlerde gerçekleştireceği hizmetlerle ilişkilendirerek gelir olarak tanımlar.
Dolayısıyla, doğru cevap B) Varlık hesabıdır, borç hesabıdır.

Finansal Muhasebe 2022-2023 Vize Soruları

11. İşletmenin belli bir dönemdeki finansal performansını yansıtan tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kar veya Zarar Tablosu
B) Bilanço
C) Dağıtılmamış Karlar Tablosu
D) Nakit Akış Tablosu
E) Finansal Durum Tablosu

Cevap : A) Kar veya Zarar Tablosu

İşletmenin belli bir dönemdeki finansal performansını yansıtan tablo “A) Kar veya Zarar Tablosu”dir. Kar veya Zarar Tablosu, bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri, giderleri ve net kar veya zararını gösterir. Bu tablo, işletmenin gelir ve giderlerini detaylı bir şekilde sunarak dönemsel performansını değerlendirmek için kullanılır.

12. Bir makinenin kredili olarak satın alınması durumunda yapılacak günlük defter kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisinin alacak tarafına kayıt yapılır?

A) Ticari Borçlar
B) Ödenecek Ücretler
C) Nakit
D) Makineler
E) Ticari Alacaklar

Cevap : A) Ticari Borçlar

13. Aşağıdaki hesapların hangisindeki artışlar alacak tarafına kaydedilmektedir?

A) Binalar
B) Elektrik Gideri
C) Ticari Alacaklar
D) Sermaye
E) Nakit

Cevap : D) Sermaye

14. Yeni kurulan Kartal İşletmesinin dönem sonunda varlıklar toplamı 200 TL, borçlar toplamı 50 TL, döneme ilişkin gelirler toplamı 100 TL, giderler toplamı 60 TL ve kar payı dağıtımı 30 TL’dir. İşletmeye koyulan sermaye tutarı ne kadardır?

A) 150 TL
B) 130 TL
C) 110 TL
D) 120 TL
E) 140 TL

Cevap : E) 140 TL

İşletmenin temel muhasebe denklemi şu şekildedir:
Varlıklar = Borçlar + Özsermaye
Verilen bilgilere göre:
Varlıklar = 200 TL
Borçlar = 50 TL
Döneme ilişkin gelirler toplamı = 100 TL
Giderler toplamı = 60 TL
Kar payı dağıtımı = 30 TL
Özsermaye, dönem sonunda kalan net varlık değerini temsil eder. Net varlık değeri, varlıkların toplamından borçların toplamını çıkardığınızda bulunur:
Özsermaye = Varlıklar – Borçlar
Özsermaye = 200 TL – 50 TL
Özsermaye = 150 TL
Ancak, döneme ilişkin gelirler toplamını (100 TL) ve giderler toplamını (60 TL) hesaba katmalıyız. Bu, işletmenin dönem sonunda kazandığı veya kaybettiği net geliri temsil eder. Dolayısıyla, özsermayeyi bulmak için bu gelirleri ve giderleri hesaplamalıyız:
Özsermaye = Varlıklar – Borçlar – (Gelirler – Giderler – Kar Payı Dağıtımı)
Özsermaye = 200 TL – 50 TL – (100 TL – 60 TL – 30 TL)
Özsermaye = 150 TL – (10 TL)
Özsermaye = 140 TL
Yani işletmenin özsermayesi 140 TL’dir. Bu, işletmeye koyulan sermaye tutarıdır.
Doğru cevap E) 140 TL’dir.

15. Aşağıdaki hesaplardan hangisi genellikle borç bakiyesi vermektedir?

A) Ödenecek Ücret
B) Hizmet geliri
C) Ticari borçlar
D) Kazanılmamış gelirler
E) Peşin ödenmiş sigorta gideri

Cevap : E) Peşin ödenmiş sigorta gideri

16. Bir işletme bankadan kredi alarak bir makine satın aldığında hesaplar ne şekilde etkilenir?

A) Borçlar artar, özsermaye artar
B) Varlıklar artar, özsermaye azalır
C) Varlıklar artar, borçlar artar
D) Varlıklar artar, özsermaye artar
E) Varlıklar artar, borçlar azalır

Cevap : C) Varlıklar artar, borçlar artar

Makine satın alındığında, işletmenin varlıkları artar çünkü makine artık işletmenin sahip olduğu bir varlık haline gelir. Aynı zamanda, bankadan alınan kredi işletmenin borcunu artırır, çünkü bu kredi gelecekte ödenmesi gereken bir borcu temsil eder. Özsermaye bu işlemle doğrudan etkilenmez, çünkü özsermaye gelir tablosunda etkilenir ve bu işlem geliri ve gideri etkilemez. Dolayısıyla, doğru cevap C) Varlıklar artar, borçlar artar.

17. Dağıtılmamış karlar hesabının bakiyesinin dönem başında 60.000 TL ve dönem sonunda 100.000 TL olduğunu ve işletmenin dönem içerisinde 20.000 TL tutarında kar payı dağıtımı yaptığını varsayalım. Diğer unsurların sabit kaldığı varsayımıyla dönem net kârı kaç TL’dir?

A) 50.000 TL
B) 30.000 TL
C) 40.000 TL
D) 70.000 TL
E) 60.000 TL

Cevap : E) 60.000 TL

Dağıtılmamış karlar hesabının bakiyesi dönem sonunda arttığına göre, dönem net karı ile kar payı dağıtımı toplamı arasındaki fark dönem içinde hesaba katılmış olmalıdır. Bu nedenle, dönem net karını hesaplamak için şu formülü kullanabiliriz:
Dönem Net Karı = Dağıtılmamış Karlar Dönem Sonu Bakiyesi – Dağıtılmamış Karlar Dönem Başı Bakiyesi + Kar Payı Dağıtımı
Dönem Net Karı = 100.000 TL – 60.000 TL + 20.000 TL
Dönem Net Karı = 60.000 TL
Yani, dönem net karı 60.000 TL’dir. Doğru cevap E) 60.000 TL’dir.

18. Müşterilerden yapılan tahsilat nakit akış tablosunun hangi bölümünde raporlanır?

A) Finansmandan yaratılan nakit
B) Bilançodan yaratılan nakit
C) Faaliyetlerden yaratılan nakit
D) Yatırımlardan yaratılan nakit
E) Satışlardan yaratılan nakit

Cevap : C) Faaliyetlerden yaratılan nakit

Müşterilerden yapılan tahsilat, nakit akış tablosunda “C) Faaliyetlerden yaratılan nakit” bölümünde raporlanır. Bu bölüm, işletmenin ana faaliyetlerinden kaynaklanan nakit girişlerini ve çıkışlarını gösterir. Müşterilerden yapılan tahsilat, işletmenin faaliyetlerinin bir sonucu olarak elde edilen nakit girişlerinden biridir ve bu nedenle “Faaliyetlerden yaratılan nakit” bölümünde yer alır.

19. Arı işletmesi 1 Temmuz 2022 tarihinde sahip olduğu ofisi kiraya vermiş ve 1 yıllık kira bedeli olan 12.000 TL’yi peşin olarak tahsil etmiştir. Arı İşletmesinin bu kiralama ile ilgili olarak 31.12.2022 tarihinde finansal tablolarında raporlanacak hesaplar ve bakiyeleri ne kadardır?

A) Gelir Tablosu “Kazanılmamış Kira Geliri” 12.000 TL
B) Bilanço “Kazanılmamış Kira Geliri” 6.000 TL
C) Bilanço “Kira Geliri” 6.000 TL
D) Gelir Tablosu “Kira Geliri” 9.000 TL
E) Gelir Tablosu “Kira Geliri” 12.000 TL

Cevap : B) Bilanço “Kazanılmamış Kira Geliri” 6.000 TL

Arı İşletmesi 1 Temmuz 2022 tarihinde sahip olduğu ofisi kiraya vermiş ve 1 yıllık kira bedelini 12.000 TL olarak peşin tahsil etmiştir. Bu kira bedeli, işletmenin elde ettiği geliri temsil eder. Ancak bu gelir, tahsil edildiği dönemde tamamen kazanılmamıştır.
Kiralama geliri, işletmenin gelir tablosunda raporlanır. Ancak bu gelirin bir kısmı kazanılmamıştır ve bu nedenle “Kazanılmamış Kira Geliri” hesabına kaydedilir. Bu hesap, işletmenin gelecekteki dönemlerde hizmetlerini tamamladığında geliri tanımlar.
Bu nedenle, finansal tabloları 31.12.2022 tarihinde aşağıdaki şekilde raporlanır:
Gelir Tablosu:
Kira Geliri: 0 TL (Çünkü henüz gelir kazanılmamıştır.)
Kazanılmamış Kira Geliri: 12.000 TL (Bu kısım, 2023 yılında kazanılacak geliri temsil eder.)
Bilanço:
Aktiflerde bir değişiklik olmayacaktır.
Pasiflerde ise “Kazanılmamış Kira Geliri” hesabı 6.000 TL olarak gösterilecektir. (Çünkü yılın yarısı geçmiştir ve kira gelirinin yarısı kazanılmıştır.)
Doğru cevap B) Bilanço “Kazanılmamış Kira Geliri” 6.000 TL’dir.

20. Antalya işletmesinin çalışanlarına haftalık olarak 500 TL olmak üzere her Cuma akşamı ücret ödemesi yaptığını varsayınız. 31 Aralık dönem sonu Çarşamba gününe denk geldiğinde yapılacak ayarlama kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (Bir haftada 5 işgünü olduğunu varsayınız)

A) Ücret gideri borç tarafına 200 TL, Ödenecek ücret alacak tarafına 200 TL
B) Ödenecek ücret borç tarafına 200 TL, Ücret gideri alacak tarafına 200 TL
C) Ücret gideri borç tarafına 500 TL, Ödenecek Ücret alacak tarafina 500 TL
D) Ücret gideri borç tarafına 300 TL, Ödenecek ücret alacak tarafına 300 TL
E) Ödenecek ücret borç tarafına 300 TL, Ücret gideri alacak tarafına 300 TL

Cevap : D) Ücret gideri borç tarafına 300 TL, Ödenecek ücret alacak tarafına 300 TL

Finansal Muhasebe

Finansal Muhasebe 2022-2023 Vize Soruları

İktisat Lisans Açık Öğretim, Finansal Muhasebe Vize Deneme Sınavı Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Finansal Muhasebe Vize Deneme Sınavı
İşletme Lisans Açık Öğretim, finansal muhasebe Facebook Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Finansal Muhasebe 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!