auzefSağlık Hizmetleri PazarlamasıSağlık Kurumları İşletmeciliğiSağlık Yönetimi

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması 2023-2024 Vize Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi birincil veri kaynaklarının özelliklerinden biridir?

Cevap : C) Mevcut sorun için toplanmaktadır.

#2. Alıcıların yaşam tarzı, değerler, sosyal sınıf, kişilik özelliklerine göre farklı bölümlere ayrılması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

Cevap : A) Psikografik bölümlendirme.

#3. Mevcut ürüne yeni özelliklerin ve faydaların eklenmesi ile oluşturulan ürün düzeyine ne ad verilir?

Cevap : D) Genişletilmiş Ürün

#4. Aşağıdakilerden hangisi işletme çevresinin alt gruplandırmalarından biri değildir?

Cevap : A) Demografik Çevre

#5. Sağlık hizmetleri alanında ürünleri, kritik ve özel ürünler olmak üzere iki şekilde sınıflandıran model hangisidir?

Cevap : D) Fetter-Freeman Modeli


#6. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetleri pazarını etkileyen demografik yapı değişkenlerine örnek olarak gösterilemez?

Cevap : C) Nüfusun gida harcamaları

#7. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama bilgi sistemlerinin alt sistemlerinden biri değildir?

Cevap : E) Pazar iletişimi

#8. Pazarlama anlayışının temelinde işletmelerin,........ için var olduğu ifade edilir. Boş bırakılan yere aşağıdaki hangi seçenek gelmelidir?

Cevap : B) tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak

#9. .........., ürünlerin ucuz ve her yerde mevcut olması anlayışına dayandığı dönemdir. Boş bırakılan yere aşağıdaki hangi seçenek gelmelidir?

Cevap : D) Üretim

#10. Aşağıdakilerden hangisi pazar çekiciliğinin analizinde göz önünde bulundurulan kriterlerden değildir?

Cevap : A) Uygun pazarlama stratejilerinin mevcut olup olmaması


#11. 1.Problemin Tanımlanması 2.Verilerin Toplanması 3.Araştırma Amaç ve Hedeflerinin Belirlenmesi 4.Araştırmanın Tasarlanması 5. Verilerin Analizi ve Raporlanması 6.Araştırma Planının Uygulanması Yukarıdaki seçeneklerden hangisinde pazarlama araştırma süreci doğru bir sıralamada verilmiştir?

Cevap : B) 1-3-4-6-2-5

#12. I. Hastalar II. Teknik personel III. Eczaneler IV. Hekimler Yukarıdaki ifadelerden hangisi / hangileri sağlık hizmeti kurumlarında dış müşteriler arasında yer alır?

Cevap : D) I ve III

#13. "Bireylerin hissettikleri sağlık ihtiyacı sonucunda, harekete geçerek kendi sağlıkları için gerekli olan sağlık hizmetlerini talep etmeleri sonucunda ortaya çıkan sağlık ihtiyacı" aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

Cevap : E) İfade Edilen Sağlık İhtiyacı

#14. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarına tanıtım, tutundurma ve dağıtımı hususunda yardımcı olan "aracı kamuoyu grupları"ndan biri değildir?

Cevap : B) Finansal kuruluşlar

#15. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmeti hassasiyetinden kaynaklanan özellikler arasında yer almaz?

Cevap : C) Sağlık hizmetlerinde verilecek olan hizmetler ertelenecek özeliktedir.


#16. Sağlık hizmetleri fiyatlandırmasını karmaşık kılan nedir?

Cevap : A) Kamu düzenlemeleri

#17. Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin temel özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E) dayanıklılık

#18. Hizmet satın alanların oluşturduğu pazar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Tüketici pazarı

#19. Aşağıdakilerden hangisi ürün düzeylerinden biri değildir?

Cevap : E) Ürün Nitelikleri

#20. Hangi faktör, bir işletmenin fiyat belirleme sürecinde üzerinde kontrol sahibi olduğu bir iç faktördür?

Cevap : C) Organizasyonel hedefler


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması 2023-2024 Vize Soruları

1. Hizmet satın alanların oluşturduğu pazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devlet Pazarı
B) Tüketici pazarı
C) Ulusal Pazar
D) Küresel Pazar
E) Örgütsel Pazar

Cevap : B) Tüketici pazarı

2. Aşağıdakilerden hangisi birincil veri kaynaklarının özelliklerinden biridir?

A) TÜİK, DSÖ verileri bu kapsamdadır.
B) Hızlı ve kolay bir şekilde toplanır.
C) Mevcut sorun için toplanmaktadır.
D) Maliyeti nispeten düşüktür.
E) Hastane raporları bu kapsamdadır.

Cevap : C) Mevcut sorun için toplanmaktadır.

3. Aşağıdakilerden hangisi pazar çekiciliğinin analizinde göz önünde bulundurulan kriterlerden değildir?

A) Uygun pazarlama stratejilerinin mevcut olup olmaması
B) Tüketici satın alma imkânları ve yetenekleri
C) Uygun dağıtım kanalının mevcut olup olmaması
D) Mevcut ve olası pazara giriş ve çıkış engelleri
E) Pazar bölümü büyüklüğü ve büyüme oranı

Cevap : A) Uygun pazarlama stratejilerinin mevcut olup olmaması

4. Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin temel özelliklerinden biri değildir?

A) ayrılmazlık
B) heterojenlik
C) sahipsizlik
D) soyutluk
E) dayanıklılık

Cevap : E) dayanıklılık

5. Hangi faktör, bir işletmenin fiyat belirleme sürecinde üzerinde kontrol sahibi olduğu bir iç faktördür?

A) Talep
B) Kamu düzenlemeleri
C) Organizasyonel hedefler
D) Rakip fiyatları
E) Müşteri beklentileri

Cevap : C) Organizasyonel hedefler

6. Alıcıların yaşam tarzı, değerler, sosyal sınıf, kişilik özelliklerine göre farklı bölümlere ayrılması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

A) Psikografik bölümlendirme.
B) Demografik bölümlendirme
C) Coğrafi bölümlendirme
D) Fayda temelli bölümlendirme
E) Davranışsal bölümlendirme.

Cevap : A) Psikografik bölümlendirme.

7. “Bireylerin hissettikleri sağlık ihtiyacı sonucunda, harekete geçerek kendi sağlıkları için gerekli olan sağlık hizmetlerini talep etmeleri sonucunda ortaya çıkan sağlık ihtiyacı” aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A) Hissedilen Sağlık İhtiyacı
B) Karşılaştırmalı Sağlık İhtiyacı
C) Kliniksel Sağlık İhtiyacı
D) Algılanan Sağlık İhtiyacı
E) İfade Edilen Sağlık İhtiyacı

Cevap : E) İfade Edilen Sağlık İhtiyacı

8. Aşağıdakilerden hangisi ürün düzeylerinden biri değildir?

A) Genişletişmiş Ürün
B) Temel Ürün
C) Potansiyel Ürün
D) Beklenen Ürün
E) Ürün Nitelikleri

Cevap : E) Ürün Nitelikleri

9. 1.Problemin Tanımlanması
2.Verilerin Toplanması
3.Araştırma Amaç ve Hedeflerinin Belirlenmesi
4.Araştırmanın Tasarlanması
5. Verilerin Analizi ve Raporlanması
6.Araştırma Planının Uygulanması
Yukarıdaki seçeneklerden hangisinde pazarlama araştırma süreci doğru bir sıralamada verilmiştir?

A) 3-1-4-2-5-6
B) 1-3-4-6-2-5
C) 1-3-4-2-5-6
D) 3-1-2-4-6-5
E) 4-5-2-1-3-6

Cevap : B) 1-3-4-6-2-5

10. Sağlık hizmetleri alanında ürünleri, kritik ve özel ürünler olmak üzere iki şekilde sınıflandıran model hangisidir?

A) France ve Grover Modeli
B) Manning Pazarlama Küpü Modeli
C) Hafer Modeli
D) Fetter-Freeman Modeli
E) Kotler Clarke Modeli

Cevap : D) Fetter-Freeman Modeli

11. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmeti hassasiyetinden kaynaklanan özellikler arasında yer almaz?

A) Sağlık hizmetlerinde belirsizlik söz konusudur.
B) Sağlık hizmetlerinde, hizmet kalitesi ve hizmet sonucunda elde edilecek tatmin son derece belirsizdir.
C) Sağlık hizmetlerinde verilecek olan hizmetler ertelenecek özeliktedir.
D) Sağlık hizmetlerinde risk söz konusudur.
E) Sağlık hizmetlerinde verilecek olan hizmetler acil özelliktedir.

Cevap : C) Sağlık hizmetlerinde verilecek olan hizmetler ertelenecek özeliktedir.

12. Pazarlama anlayışının temelinde işletmelerin,…….. için var olduğu ifade edilir. Boş bırakılan yere aşağıdaki hangi seçenek gelmelidir?

A) kâr sağlamak
B) tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak
C) hisse değerini artırmak
D) yatırımcı getirisi
E) satış maksimizasyonu

Cevap : B) tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak

13. Sağlık hizmetleri fiyatlandırmasını karmaşık kılan nedir?

A) Kamu düzenlemeleri
B) Dağıtım kanalları
C) Rakip fiyatları
D) Müşteri talepleri
E) Maliyetler

Cevap : A) Kamu düzenlemeleri

14. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetleri pazarını etkileyen demografik yapı değişkenlerine örnek olarak gösterilemez?

A) Nüfusun etnik dağılımı
B) Nüfusun eğitim düzeyi
C) Nüfusun gida harcamaları
D) Nüfusun büyüklüğü
E) Nüfusun gelir düzeyi

Cevap : C) Nüfusun gida harcamaları

15. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama bilgi sistemlerinin alt sistemlerinden biri değildir?

A) İşletme içi raporlama sistemi
B) Pazar izleme bilgileri
C) Pazarlama karar destek sistemi
D) Pazarlama araştırması
E) Pazar iletişimi

Cevap : E) Pazar iletişimi

16. I. Hastalar
II. Teknik personel
III. Eczaneler
IV. Hekimler
Yukarıdaki ifadelerden hangisi / hangileri sağlık hizmeti kurumlarında dış müşteriler arasında yer alır?

A) II ve IV
B) I ve IV
C) Yalnız III
D) I ve III
E) Yalnız IV

Cevap : D) I ve III

17. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarına tanıtım, tutundurma ve dağıtımı hususunda yardımcı olan “aracı kamuoyu grupları”ndan biri değildir?

A) Acenta ve komisyoncular
B) Finansal kuruluşlar
C) Toptancı ve perakendeciler
D) Kolaylaştırıcı kuruluşlar
E) Pazarlama kuruluşları

Cevap : B) Finansal kuruluşlar

18. Mevcut ürüne yeni özelliklerin ve faydaların eklenmesi ile oluşturulan ürün düzeyine ne ad verilir?

A) Öz Yarar
B) Potansiyel Ürün
C) Beklenen Ürün
D) Genişletilmiş Ürün
E) Temel Ürün

Cevap : D) Genişletilmiş Ürün

19. Aşağıdakilerden hangisi işletme çevresinin alt gruplandırmalarından biri değildir?

A) Demografik Çevre
B) İç Çevre
C) Uluslararası Çevre
D) Mikro Çevre
E) Makro Çevre

Cevap : A) Demografik Çevre

20. ………., ürünlerin ucuz ve her yerde mevcut olması anlayışına dayandığı dönemdir. Boş bırakılan yere aşağıdaki hangi seçenek gelmelidir?

A) Satış
B) Maliyet
C) Pazarlama
D) Üretim
E) Kalite

Cevap : D) Üretim

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması

Auzef Sağlık Kurumları İşletmeciliği Telegram Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması 2023-2024 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!