auzefİktisatİşletmeMakro İktisatSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Makro İktisat 2023-2024 Vize Soruları

#1. İlk dönem elde edilen faiz, dönem sonunda anaparaya eklenerek, yeni dönemde faiz bu tutar üzerinden işleme tabi tutuluyorsa hangi faiz durumu söz konusu olmaktadır?

Cevap : B) Bileşik Faiz

#2. Deflasyon hangi kesimin lehine durum yaratmamaktadır?

Cevap : D) Üreticiler

#3. Deflasyon sürecinde, ücretlerin düşme eğiliminin yavaş olması, o ekonomide neyi arttırmaktadır?

Cevap : A) İşsizlik

#4. Reel olarak artmayan mal ve hizmetler için daha fazla harcama yapılması hangi duruma neden olmaktadır?

Cevap : D) Enflasyonist baskı

#5. Bir ekonomide yaratılan gelirin ne kadarının yatırıma ayrıldığını gösteren orana ne denir?

Cevap : D) Ortalama yatırım eğilimi

#6. Sermayenin marjinal etkinliği ( r ), faiz oranından ( i ) küçük ise ( r<i) yatırımcı hangi kararı alır?

Cevap : B) Yatırım yapmaz.

#7. Aşağıdakilerden hangisi ekonomideki toplam üretim miktarı (reel milli gelir) ile fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişkiyi göstermektedir?

Cevap : C) Toplam arz

#8. Fiyatlar genel düzeyinde meydana gelebilecek bir artış milli gelir düzeyinde nasıl bir etki yaratmaktadır?

Cevap : E) Milli geliri azaltır.

#9. Toplam arzı arttırmak için uygulanan politikalara ne ad verilmektedir?

Cevap : D) Arz yanlı iktisat politikaları

#10. Fiyatların oluşumunda maliyet koşulları esas alınıyorsa ve buna bağlı olarak fiyatlar genel düzeyi yükseliyorsa hangi enflasyon türü ortaya çıkmaktadır?

Cevap : C) Arz (maliyet) enflasyonu

#11. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin diğer ülkelerle yaptığı ekonomik ilişkilerin düzenli olarak gösterildiği kayıt sistemidir?

Cevap : C) Ödemeler bilançosu

#12. Aşağıdakilerden hangisi milli gelir düzeyi ne olursa olsun, değişmeyen yatırımlardır?

Cevap : B) Otonom yatırımlar

#13. Bir ekonomide artmayan mal ve hizmetler için daha fazla harcama yapılması sonucu hangi durum ortaya çıkmaktadır?

Cevap : A) Enflasyonist açık

#14. Devletin giderleri gelirlerini aştığında aradaki farka ne ad verilir?

Cevap : E) Bütçe açığı

#15. Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın araştırma konularından biri değildir?

Cevap : E) Üretici dengesi

#16. Hangi enflasyon çeşidinde eksik rekabet piyasaları yaygındır ve firmaların kâr marjları yüksektir?

Cevap : B) Yapısal Enflasyon

#17. Aşağıdakilerden hangisi gayrı safi milli hasıladan amortisman payı düşüldüğü zaman elde edilmektedir?

Cevap : A) SMH

#18. Aşağıdakilerden hangisi talep enflasyonun nedenlerinden biri değildir?

Cevap : C) Ücretlerin arttırılması

#19. Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın alanı içindedir?

Cevap : A) İstihdam

#20. Aşağıdakilerden hangisi çarpan mekanizmanın işleyişini engellemektedir?

Cevap : E) Ekonomik darboğazlar

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Makro İktisat 2023-2024 Vize Soruları

1. Fiyatların oluşumunda maliyet koşulları esas alınıyorsa ve buna bağlı olarak fiyatlar genel düzeyi yükseliyorsa hangi enflasyon türü ortaya çıkmaktadır?

A) Talep enflasyonu
B) Stagflasyon
C) Arz (maliyet) enflasyonu
D) Kronik enflasyon
E) Hiperenflasyon

Cevap : C) Arz (maliyet) enflasyonu

2. Aşağıdakilerden hangisi gayrı safi milli hasıladan amortisman payı düşüldüğü zaman elde edilmektedir?

A) SMH
B) GSMH
C) GSYİH
D) Reel Milli Gelir
E) Nominal Milli Gelir

Cevap : A) SMH

3. İlk dönem elde edilen faiz, dönem sonunda anaparaya eklenerek, yeni dönemde faiz bu tutar üzerinden işleme tabi tutuluyorsa hangi faiz durumu söz konusu olmaktadır?

A) Reel Faiz
B) Bileşik Faiz
C) Kısa Vadeli Faiz
D) Basit Faiz
E) Uzun Vadeli Faiz

Cevap : B) Bileşik Faiz

4. Reel olarak artmayan mal ve hizmetler için daha fazla harcama yapılması hangi duruma neden olmaktadır?

A) Revalüasyon
B) Deflasyonist açık
C) Deflasyonist baskı
D) Enflasyonist baskı
E) Stagflasyon

Cevap : D) Enflasyonist baskı

5. Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın araştırma konularından biri değildir?

A) Kamu açıkları
B) İstihdam
C) Bütçe açıkları
D) Üretim
E) Üretici dengesi

Cevap : E) Üretici dengesi

6. Aşağıdakilerden hangisi çarpan mekanizmanın işleyişini engellemektedir?

A) Gelir düzeyi düşük kesimin yararlanması
B) İthal eğiliminin düşük olması
C) Mevsimlik harcamaların düşük olması
D) Az gelişmiş ülke olması
E) Ekonomik darboğazlar

Cevap : E) Ekonomik darboğazlar

7. Bir ekonomide yaratılan gelirin ne kadarının yatırıma ayrıldığını gösteren orana ne denir?

A) Mali yatırım
B) Marjinal yatırım eğilimi
C) Reel yatırım
D) Ortalama yatırım eğilimi
E) Otonom yatırım

Cevap : D) Ortalama yatırım eğilimi

8. Fiyatlar genel düzeyinde meydana gelebilecek bir artış milli gelir düzeyinde nasıl bir etki yaratmaktadır?

A) Büyümeyi azaltır.
B) Büyümeyi arttırır.
C) Milli geliri arttırır.
D) Yatırımları arttırır.
E) Milli geliri azaltır.

Cevap : E) Milli geliri azaltır.

9. Devletin giderleri gelirlerini aştığında aradaki farka ne ad verilir?

A) Döviz açığı
B) Dış açık
C) Deflasyonist açık
D) Enflasyonist açık
E) Bütçe açığı

Cevap : E) Bütçe açığı

10. Aşağıdakilerden hangisi ekonomideki toplam üretim miktarı (reel milli gelir) ile fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişkiyi göstermektedir?

A) GSYİH
B) Toplam talep
C) Toplam arz
D) GSMH
E) Milli gelir

Cevap : C) Toplam arz

11. Aşağıdakilerden hangisi talep enflasyonun nedenlerinden biri değildir?

A) Kredi hacminin genişlemesi
B) Kişilerin ve kurumların kendi bünyelerinde saklı tuttukları paralarını dolaşıma dahil etmeleri
C) Ücretlerin arttırılması
D) Devletin açık finansman politikası izlemesi
E) Ödemeler dengesi fazlalığı

Cevap : C) Ücretlerin arttırılması

12. Hangi enflasyon çeşidinde eksik rekabet piyasaları yaygındır ve firmaların kâr marjları yüksektir?

A) Sinsi Enflasyon
B) Yapısal Enflasyon
C) Kronik Enflasyon
D) Talep Enflasyonu
E) Hiper Enflasyon

Cevap : B) Yapısal Enflasyon

13. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin diğer ülkelerle yaptığı ekonomik ilişkilerin düzenli olarak gösterildiği kayıt sistemidir?

A) Gümrük tarifeleri
B) Dış denge
C) Ödemeler bilançosu
D) Cari denge
E) GSMH

Cevap : C) Ödemeler bilançosu

14. Toplam arzı arttırmak için uygulanan politikalara ne ad verilmektedir?

A) Monetarist yaklaşım
B) Paracı yaklaşım
C) Rasyonel beklentiler
D) Arz yanlı iktisat politikaları
E) Merkantilist yaklaşım

Cevap : D) Arz yanlı iktisat politikaları

15. Bir ekonomide artmayan mal ve hizmetler için daha fazla harcama yapılması sonucu hangi durum ortaya çıkmaktadır?

A) Enflasyonist açık
B) Stagflasyon
C) Tasarruf paradoksu
D) Deflasyonist açık
E) Resesyon

Cevap : A) Enflasyonist açık

16. Sermayenin marjinal etkinliği ( r ), faiz oranından ( i ) küçük ise ( r<i) yatırımcı hangi kararı alır?

A) Ekonomik duruma göre karar verir.
B) Yatırım yapmaz.
C) Beklentilere göre karar verir.
D) Yatırımları azaltır.
E) Yatırım yapar.

Cevap : B) Yatırım yapmaz.

17. Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın alanı içindedir?

A) İstihdam
B) Eş-maliyet
C) Monopol
D) Üretici dengesi
E) Talep

Cevap : A) İstihdam

18. Deflasyon hangi kesimin lehine durum yaratmamaktadır?

A) Kiracılar
B) Maaşlı çalışanlar
C) Ücretliler
D) Üreticiler
E) Sabit gelirliler

Cevap : D) Üreticiler

19. Aşağıdakilerden hangisi milli gelir düzeyi ne olursa olsun, değişmeyen yatırımlardır?

A) Mali yatırımlar
B) Otonom yatırımlar
C) Uyarılmış yatırımlar
D) Net yatırımlar
E) Reel yatırımlar

Cevap : B) Otonom yatırımlar

20. Deflasyon sürecinde, ücretlerin düşme eğiliminin yavaş olması, o ekonomide neyi arttırmaktadır?

A) İşsizlik
B) Kira
C) Makine
D) Maliyet
E) Hammadde

Cevap : A) İşsizlik

Makro İktisat

Makro İktisat 2023-2024 Vize Soruları

Auzef İşletme telegram işletme
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!