auzefGelişim OyunlarıRekreasyon

Gelişim Oyunları 2023-2024 Vize Soruları

Gelişim Oyunları 2023-2024 Vize Soruları

#1. Her yaştan bireyin eğitsel oyuna karşı ilgi duymasını sağlayan belirli özellikler bulunmaktadır. Aşağıda yer alan eğitsel oyuna yönelik kavram ve açıklamalarından hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Sonucun netliği: Oyunun kendine has özelliklerinin başında sonucun önceden belirli olması gelmektedir.

 

Bu ifadelerin içeriğini değerlendirerek, eğitsel oyunlarla ilgili doğru veya yanlış olan açıklamayı belirleyebiliriz.

Doğru olan ifade şu şekildedir:

E) Sonucun netliği: Oyunun kendine has özelliklerinin başında sonucun önceden belirli olması gelmektedir.

Yanlış olan ifadeleri inceleyelim:

A) Özgür ortam: Bu ifade doğrudur. Eğitsel oyunlar, belirli kurallara sahip olabilir, ancak oyuncular kendi yorumlarını ekleyebilirler.

B) Motivasyon: Bu ifade de doğrudur. İnsanlar, doğuştan gelen bir oyun oynama isteğine sahiptir ve bu istek yaş gruplarına bağlı olarak farklı şekillerde ortaya çıkabilir.

C) Beraberlik ilişkisi: Bu ifade de doğrudur. Eğitsel oyunlar genellikle birden fazla oyuncuyla oynanır, bu da oyuncular arasında birliktelik hissi oluşturabilir.

D) Özellikleri test edebilme: Bu ifade de doğrudur. Oyuncular, eğitsel oyunlar aracılığıyla sahip oldukları özellikleri diğer oyuncularla karşılaştırma şansına sahip olabilirler.

Sonuç olarak, yanlış olan ifade “E) Sonucun netliği” ifadesidir. Eğitsel oyunlarda genellikle sonuç önceden belirlenmemiştir; bu nedenle, oyuncular oyun sürecinde farklı sonuçlara ulaşabilirler

#2. Fiziksel gelişimin ikinci en hızlı olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Bebeklik dönemi

#3. Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi Jean Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı ile ilgili doğrudur?

Cevap : D) Bilişsel gelişim süreci ile ahlaki gelişim süreci paralellik gösterir.

#4. Oyun formunun doğrudan veya dolaylı, soyut ya da somut bir şey hakkında olduğunu ifade eden oyunun yapısal temelleriyle ilgili olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Temsil

 

Doğru cevap, oyunun yapısını ifade eden bir kavram olmalıdır. “Temsil,” bir şeyi başka bir şekilde gösterme veya ifade etme anlamına gelir. Oyun formunun doğrudan veya dolaylı olarak bir şeyi temsil ettiği düşünüldüğünde, doğru cevap “C) Temsil” olacaktır

#5. Yaklaşık olarak üçüncü yaşın sonlarına doğru başlayarak, beşinci yaşın bitimine doğru son bulur. Bu dönemde cinsel organların farkına varılmasıyla birlikte kimlik farklılığı anlamlandırılmaya çalışılır. Yukarıdaki öncülde ifade edilen Sigmund Freud'un Psikoseksüel Gelişim Kuramı dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Fallik dönem

Bu metinde bahsedilen dönem, Sigmund Freud’un Psikoseksüel Gelişim Kuramı’na göre “Fallik dönem”dir. Bu dönem, yaklaşık üçüncü yaşın sonlarından başlayıp beşinci yaşın sonuna kadar sürer. Bu süreçte çocuk, cinsel organlarına odaklanmaya başlar ve cinsel kimlik farkındalığı gelişir. Bu dönemde çocuk, cinsel organlarıyla ilgili merak duyar ve cinsel farklılıklar hakkında anlam aramaya başlar


#6. Doğum öncesi dönem ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Döllenmeden yaklaşık 180 gün sonra doğum gerçekleşir.

Bu açıklama, doğum öncesi dönemle ilgili verilen bilgileri değerlendiriyor. İlgili ifadeler şu şekildedir:

A) Emriyo ikinci ayda insan görünümüne ulaşır. Bu ifade doğrudur. Embriyo, ikinci ayın sonlarına doğru insan benzeri bir görünüme sahip olmaya başlar.

B) Zigot döllenme ile oluşur. Bu ifade de doğrudur. Zigot, sperm hücresinin yumurta hücresini döllemesi sonucu oluşan hücredir.

C) Döllenmeden yaklaşık 180 gün sonra doğum gerçekleşir. Bu ifade yanlıştır. İnsan gebeliği genellikle 280 gün (40 hafta) sürer.

D) Doğum gerçekleştiğinde fetüs ortalama 48-53 cm boyunda 2500-4300 gr ağırlığındadır. Bu ifade doğrudur. Doğumda fetüs genellikle bu ölçülerde olabilir.

E) Bu dönemde ekdoderm, mezoderm ve endoderm tabakalarında gelişim sürer. Bu ifade de doğrudur. Embriyonik gelişim sırasında hücreler bu üç tabakada farklılaşarak çeşitli dokuları oluştururlar.

Sonuç olarak, yanlış bilgi içeren ifade C şıkkıdır. Doğum öncesi dönemde gebelik genellikle 280 gün sürer, yani 180 gün değil

#7. 18-26 yaş arasını kapsayan evrede, birey ilişkilerini sağlam temellere oturtabilir. İkili ilişkilerini sevgi ağırlıklı kurmaya meyillidir. Bu ilişkileri karşılık beklemeden yaşayabilir. Yukarıda ifade edilen Erik Erikson'un Psikososyal Gelişim Kuramı Evresi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Yakınlığa karşı uzaklık

 

Verilen açıklama, Erik Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı’na dayanan bir evre tanımını içeriyor. Bu tanım, 18-26 yaş arasındaki bir evreyi ifade etmektedir. Bu evrede bireyin, ilişkilerini sağlam temellere oturtma ve sevgi ağırlıklı ilişkiler kurma eğiliminde olduğu belirtilmiştir. Verilen seçenekler arasında bu evreyi temsil eden doğru seçeneği bulmak için Erikson’un evrelerini bilmek önemlidir.

Erik Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı’na göre, 18-26 yaş aralığını kapsayan evre “İntimlik ve İzolasyon” evresidir. Bu evrede bireyler, ilişkiler kurma, bağlantılar kurma ve özdeşleşme gibi konularda gelişim gösterirler. Bu nedenle doğru seçenek:

A) Yakınlığa karşı uzaklık

olacaktır. Bu seçenek, Erikson’un “İntimlik ve İzolasyon” evresini yansıtan bir karşıtlık içermektedir

#8. Hümanist yaklaşımın temsilcilerinden Abraham H. Maslow tarafından geliştirilen Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı Kuramınca bireyin gidermesi gereken ihtiyaçları hiyerarşik olarak sıralanmaktadır. Buna göre aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisi öncelikli olarak giderilmelidir?

Cevap : D) Fizyolojik ihtiyaçlar

Abraham H. Maslow’un Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı Kuramı, insan ihtiyaçlarını belirli bir hiyerarşi içinde sıralayan bir teoridir. Bu hiyerarşi, temel ihtiyaçlardan başlayarak daha üst düzeydeki ihtiyaçlara doğru ilerler. İhtiyaçlar piramidin altında yer alanlar öncelikli olarak giderilmelidir ve yukarı doğru çıkıldıkça diğer ihtiyaçlar önem kazanır.

Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisi şu şekildedir:

Fizyolojik ihtiyaçlar
Güvenlik ihtiyacı
Ait olma/Sevgi ihtiyacı
Saygı ihtiyacı
Kendini gerçekleştirme ihtiyacı
Dolayısıyla, sorunuzda hangi ihtiyacın öncelikli olarak giderilmesi gerektiği soruluyor. Doğru cevap, Maslow’un hiyerarşik düzenine göre, en temel ihtiyaçlardan başlayarak ilerlenmesi gerektiği ilkesine dayanarak “D) Fizyolojik ihtiyaçlar” olacaktır. Yani, bir bireyin hayatta kalması için öncelikle temel fizyolojik ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir.

#9. Döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal, sosyal yönlerden organizmanın sürekli değimiyle ilgilenir. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Gelişim

Bu açıklama “Gelişim” kavramını tanımlamaktadır. Gelişim oyunları, organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal, sosyal yönlerden sürekli bir şekilde gelişimiyle ilgilenen bir konsepttir. Dolayısıyla doğru cevap A) Gelişim’dir

#10. Aşağıda fiziksel gelişim dönemlerine ait verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Okul döneminde küçük kas becerileri ilk kez ortaya çıkar.

 

Bu soruda fiziksel gelişim dönemleriyle ilgili bir dizi ifade verilmiş ve bu ifadelerden hangisinin yanlış olduğu sorulmuş. İfadeleri incelediğimizde:

A) En hızlı fiziksel gelişim doğum öncesi dönemde görülmektedir. B) Çocukluk dönemi 2-6 yaş arasını kapsamaktadır. C) Bebeklik döneminde ilk safhalarında ortaya çıkan ve giderek azalan refleksif hareketler görülmektedir. D) Okul döneminde küçük kas becerileri ilk kez ortaya çıkar. E) Ergenlik dönemi 12-18 yaş arasını kapsamaktadır.

D seçeneği “Okul döneminde küçük kas becerileri ilk kez ortaya çıkar.” ifadesiyle ilgili olarak yanlıştır. Çünkü küçük kas becerileri genellikle okul öncesi dönemde, yani çocuğun 0-6 yaşları arasında gelişir. Okul dönemi genellikle büyük kas becerileri ve bilişsel becerilerin daha fazla geliştiği bir dönemdir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir


#11. Organizmanın, yaşadığı etkileşim sonucunda gözlenebilir ya da gözlenemeyen davranış değişimleri öğrenme olarak adlandırılır. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyle ifade edilen davranış değişiminin ortak özellikleri arasında gösterilemez?

Cevap : C) Büyümenin tek etmen olması

 

Bu soruda, organizmanın yaşadığı etkileşim sonucunda gözlenebilen ya da gözlenemeyen davranış değişimlerini öğrenme olarak tanımlayan bir konuyla ilgili bir ifade sorulmuştur. Şıklar arasından öğrenmeyle ifade edilen davranış değişiminin ortak özelliklerini belirlememiz isteniyor. İşte şıkların analizi:

A) Nispeten süreklilik göstermesi: Doğru. Öğrenme genellikle sürekli bir süreçtir.

B) Gözlemlenebilir olması: Doğru. Öğrenme genellikle gözlemlenebilir davranış değişimleriyle ilişkilidir.

C) Büyümenin tek etmen olması: Yanlış. Öğrenme, sadece büyüme ile değil, çevresel etkileşimlerle de ilişkilidir.

D) Yaşantı sonucu elde edilmesi: Doğru. Öğrenme genellikle yaşantılar sonucunda ortaya çıkar.

E) İlaç, hastalık gibi etkenlerin geçici ürünü olmaması: Doğru. Öğrenme genellikle kalıcı bir davranış değişikliği ile ilişkilidir, geçici etkenlerle değil.

Bu değerlendirme sonucunda, C şıkkı öğrenmeyle ifade edilen davranış değişiminin ortak özellikleri arasında gösterilemez. Dolayısıyla, doğru cevap C şıkkıdır

#12. Benmerkezci bir şekilde yaklaşım söz konusudur. Bireyler kendi çıkarlarını göz önünde bulunduran bir ahlaki yaklaşım sergiler. Otoritenin kurallarını kendilerine uyum sağladığı sürece ihlal etmezler. Yukarıda bahsi geçen Kohlberg’in ahlaki gelişim evresi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : C) Araçsal ilişkiler eğilimi

#13. Jerome Bruner’in bilişsel gelişim sürecinde ilk ele aldığı aşamadır. Bu aşama 0-3 yaşlarına denk gelen faaliyetleri yansıtır. Birey bu aşamada duyu organlarını kullanarak dünyayı anlamlandırmaya çalışır. Yukarıda açıklaması verilen bilişsel gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Eylemsel dönem

#14. Bilişsel gelişimi içsel ve dışsal etkenlerin etkileşimlerini barındıran karmaşık, diyalektik bir süreç olarak açıklayan aynı zamanda bu süreçte sosyal çevrenin etkisine vurgu yapan kuramcı kimdir?

Cevap : E) Lev Vygotsky

Bu soruda, bilişsel gelişimi içsel ve dışsal etkenlerin etkileşimleri üzerinden karmaşık bir süreç olarak açıklayan ve aynı zamanda bu süreçte sosyal çevrenin etkisine vurgu yapan kuramcı kimdir soruluyor. Doğru cevap E seçeneği olan Lev Vygotsky’dir. Lev Vygotsky, sosyal gelişim teorisinin öncüsü olarak bilinir ve özellikle “proksimal gelişim alanı” kavramı ile tanınır. Bu kavram, çocukların kendi başlarına başaramayacakları ancak yetişkin rehberliği veya daha yetenekli akranlarla birlikte başarabilecekleri görevleri ifade eder. Vygotsky’nin çalışmaları, sosyal etkileşimlerin bilişsel gelişimi nasıl etkilediğini anlamak için önemlidir.

#15. Aşağıdakilerden hangisi oyunun ortak özellikleri arasında gösterilemez?

Cevap : B) Oyun her koşulda eğitsel amaçlıdır.

 

Gelişim oyunlarıyla ilgili olarak verilen ifadeler arasında ortak özellikleri belirlemeye çalışan bir soruyla karşı karşıyasınız. İfade seçeneklerini incelediğimizde:

A) Oyun dinamik bir süreçtir. – Oyunlar genellikle dinamik bir süreçtir, çünkü oyuncular arasında etkileşim, değişen durumlar ve gelişen olaylar içerir.

B) Oyun her koşulda eğitsel amaçlıdır. – Bu ifade genel bir kuralı ifade etmektedir. Gelişim oyunları genellikle eğitsel amaçlar taşır, ancak her oyunun mutlaka eğitsel olması gerekmez.

C) Oyunun zaman sınırları ve kuralları vardır. – Oyunların genellikle belirli kuralları ve zaman sınırları vardır, bu da rekabeti ve oyunun düzenini sağlar.

D) Oyuna katılımda gönüllülük esastır. – Oyunlara katılım genellikle gönüllüdür, zorlanan bir katılım oyun deneyimini olumsuz etkileyebilir.

E) Oyun mutluluk ve rahatlık verir. – Oyunlar genellikle eğlenceli ve zevkli olma eğilimindedir, bu da oyunculara mutluluk ve rahatlık sağlar.

Bu çerçevede, B şıkkı “Oyun her koşulda eğitsel amaçlıdır” ifadesi, genel bir kural olduğu için diğerlerinden ayrılır. Gelişim oyunları, genellikle eğlence ve öğrenmeyi birleştirerek çocukların gelişimine katkıda bulunur. Bu nedenle, B seçeneği ortak özellikler arasında gösterilemez


#16. I. Sosyal sözleşme eğilimi II. Araçsal ilişkiler eğilimi III. Evrensel ahlak eğilimi IV. Ceza ve itaat eğilimi V. Kişilerarası uyum eğilimi Yukarıda yer verilen Kohlberg’in ahlaki gelişim evreleri en az ahlaki hassasiyetin gösterildiği dönemden başlanacak şekilde sıralandığında hangi şık doğru olur?

Cevap : B) IV-II-V-I-III

 

Bu soruda, Kohlberg’in ahlaki gelişim evreleri sıralanması isteniyor. Kohlberg, ahlaki gelişimi altı aşamada sınıflandırmıştır. Verilen seçeneklerde sıralama şu şekildedir:

IV. Ceza ve itaat eğilimi (En alt düzeyde ahlaki hassasiyet) II. Araçsal ilişkiler eğilimi V. Kişilerarası uyum eğilimi I. Sosyal sözleşme eğilimi III. Evrensel ahlak eğilimi (En üst düzeyde ahlaki hassasiyet)

Dolayısıyla doğru cevap B) IV-II-V-I-III’dir, çünkü bu sıralama en alt düzeyden en üst düzeye doğru bir ahlaki gelişim sıralamasını temsil eder

#17. Piaget’ın Bilişsel Gelişim Kuramı’nda ''özümleme ve düzenleme olarak iki yönü olan, yaşantı sonucunda çevreye karşı gösterilen farklılıkları giderme çabası'' olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Uyum

#18. I. Özerkliğe Karşı Kuşku ve Utanç II. Üretkenliğe Karşı Durgunluk III. Başarıya Karşı Aşağılık IV. Temel Güvene Karşı Güvensizlik V. Yakınlığa Karşı Uzaklık Yukarıda yer alan Erik Erikson'un psikososyal kuramı evrelerinin yaş aralıkları düşünüldüğünde, bireyin gelişiminde ilk ortaya çıkan evre hangisidir?

Cevap : A) I

Erik Erikson’un psikososyal gelişim kuramı, bireyin yaşamı boyunca karşılaştığı çeşitli krizleri ele alır. Verilen evreler şunlardır:

I. Özerkliğe Karşı Kuşku ve Utanç
II. Üretkenliğe Karşı Durgunluk
III. Başarıya Karşı Aşağılık
IV. Temel Güvene Karşı Güvensizlik
V. Yakınlığa Karşı Uzaklık

Yaş aralıklarına bakıldığında, bu evrelerin sıralaması şu şekildedir:

Temel Güvene Karşı Güvensizlik (Sıfır ile 1.5 yaş arası)
Özerkliğe Karşı Kuşku ve Utanç (1.5 ile 3 yaş arası)
Başarıya Karşı Aşağılık (3 ile 6 yaş arası)
Yakınlığa Karşı Uzaklık (6 ile 12 yaş arası)
Üretkenliğe Karşı Durgunluk (12 ile 18 yaş arası)
Bu bilgiye göre, bireyin gelişiminde ilk ortaya çıkan evre “Temel Güvene Karşı Güvensizlik”tir. Dolayısıyla doğru cevap A) I’dir

#19. Oyun, herkesin yakinen bildiği ve yaşamının en az bir döneminde parçası olduğu yaşam fenomenidir. Aşağıda yer alan oyunla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Oyun doğrudan gelişimin bilişsel boyutuyla ilgilidir.

Verilen ifadeler arasından hangisinin yanlış olduğunu belirlemeniz bekleniyor. İfadelerin incelenmesi şu şekildedir:

A) Oyun toplulukların yaşantılarını, deneyimlerini ve duygularını yansıtmalarında bir araçtır. (Doğru)
B) Oyun doğrudan gelişimin bilişsel boyutuyla ilgilidir. (Yanlış – Oyun, sadece bilişsel değil, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimi de etkileyebilir.)
C) Oyun, eğitsel amaçlarla kullanılmaktadır. (Doğru)
D) Oyun formları çeşitlilik gösterir. (Doğru)
E) Oyunun farklı tanımlamaları mevcuttur. (Doğru)

Bu değerlendirmeye göre, B seçeneği yanlış olan ifadedir

#20. Aşağıdakilerden hangisi gelişimin ilkeleri arasında gösterilemez?

Cevap : D) Gelişim tek boyutta gerçekleşir.

 

Bu ifadeler gelişim psikolojisi alanındaki temel prensipleri açıklamaktadır. Soruda hangisinin gelişimin ilkeleri arasında gösterilemeyeceği soruluyor. Şıkları incelediğimizde, gelişimin sürekli ve belirli aşamalarda gerçekleştiği, birbirini takip eden sıralı bir süreç olduğu, bireysel farklılıkların bulunduğu ve gelişimin bir bütün olduğu ifadeleri genel olarak kabul edilen prensiplerdir.

Ancak “D) Gelişim tek boyutta gerçekleşir” ifadesi bu prensiplerle çelişir. Gelişim genellikle çok boyutlu bir süreçtir, yani fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda aynı anda gerçekleşen değişiklikleri içerir. Dolayısıyla, bu seçenek gelişimin genel prensipleriyle uyumsuzdur ve doğru cevap olmayabilir


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Gelişim Oyunları 2023-2024 Vize Soruları

Gelişim Oyunları 2023-2024 Vize Soruları

Auzef Rekreasyon Lisans

Gelişim Oyunları 2023-2024 Vize Soruları

Gelişim Oyunları 2023-2024 Vize Soruları

Auzef Rekreasyon Lisans

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Rekreasyon Lisans

Gelişim Oyunları 2023-2024 Vize Soruları

Gelişim, bireyin yaşamının her aşamasında bedensel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal yönden sürekli bir değişimle ilgilenen karmaşık bir süreçtir. Bu süreç, döllenmeden başlayarak doğum, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık gibi farklı evrelerden geçer. Her evre, bireyin benlik oluşumu, ilişkileri, becerileri ve dünya görüşü üzerinde belirleyici etkilere sahiptir.

Gelişim oyunları, bireyin bu evrelerde karşılaştığı gelişim görevleriyle ilişkilidir. Oyun, bireyin yaşamında önemli bir yer tutar ve dinamik bir süreç olarak tanımlanır. Oyunun çeşitli özellikleri arasında gönüllülük, zaman sınırları, kurallar ve mutluluk verme gibi unsurlar bulunur. Ancak her koşulda oyunun eğitsel amaçlı olması genel bir özellik değildir.

Erik Erikson’un psikososyal gelişim kuramı, bireyin yaşamında karşılaştığı krizlerin çözümüyle ilgilidir. Yakınlığa karşı uzaklık evresi, 18-26 yaş arasındaki bireyin ilişkilerini sağlam temellere oturtma ve sevgi ağırlıklı ilişkiler kurma sürecini içerir. Bu evre, bireyin kişisel gelişiminde önemli bir dönem olarak kabul edilir.

Doğum öncesi dönemde, zigotun döllenme ile oluştuğu bilgisi doğrudur ancak döllenmeden doğuma kadar geçen süre yaklaşık olarak 280 gündür, yani 9 aydır. Bu süre zarfında embriyo, fetus haline gelir ve doğum gerçekleşir. Bu dönemde, embriyonun ekdoderm, mezoderm ve endoderm tabakalarında gelişimi gerçekleşir.

Fiziksel gelişim dönemleri, bireyin yaşamındaki farklı evreleri kapsar. Bu evreler arasında bebeklik dönemi, çocukluk dönemi, okul dönemi ve ergenlik dönemi bulunur. Her dönemin kendine özgü fiziksel, duygusal ve sosyal özellikleri vardır.

Gelişimin ilkeleri arasında süreklilik, belirli aşamalarda gerçekleşme, bireysel farklılıkların varlığı ve gelişimin bir bütün olduğu önemli prensiplerdir. Gelişim, tek boyutta değil, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal boyutlarda gerçekleşir.

Kohlberg’in ahlaki gelişim evreleri, bireyin ahlaki hassasiyetinin farklı dönemlerini açıklar. Araçsal ilişkiler eğilimi, bireyin kendi çıkarlarını gözetmesiyle karakterizedir. Bu evre, bireyin ahlaki düşünce sürecinde belirli bir noktayı temsil eder.

Piaget’in bilişsel gelişim kuramı, bireyin düşünsel yeteneklerinin evreler halinde gelişimini açıklar. Uyum kavramı, bireyin çevresine uyum sağlama çabasını temsil eder. Bu, özümleme ve düzenleme süreçlerini içerir.

Oyun, bireyin yaşamındaki önemli bir fenomen olarak karşımıza çıkar. Oyun, toplulukların yaşantılarını yansıtan, eğitsel amaçlarla kullanılabilen ve çeşitli tanımlamalara sahip bir aktivitedir. Oyunun belirli kuralları ve sonuçların netliği olmasına rağmen, bireyin özgürce hareket etme imkanı bulunduğu bir ortam sunar.

Gelişim, sadece bireyin biyolojik süreçleri değil, aynı zamanda çevresiyle etkileşim içinde olduğu karmaşık bir olgudur. Lev Vygotsky’nin bilişsel gelişim kuramı, içsel ve dışsal etkenler arasındaki etkileşime vurgu yapar ve bireyin sosyal çevresinin önemini vurgular.

Sonuç olarak, gelişim oyunları, bireyin yaşamındaki farklı evrelerde karşılaştığı görevlerle ilişkilidir. Bu evreler, bireyin bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden sürekli bir değişim içinde olduğu gelişim sürecini temsil eder.

@lolonolo_com

Gelişim Oyunları 2023-2024 Vize Soruları

1. Döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal, sosyal yönlerden organizmanın sürekli değimiyle ilgilenir.
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gelişim
B) Hazırbulunuşluk
C) Olgunlaşma
D) Büyüme
E) Gelişme

Cevap : A) Gelişim

2. Aşağıdakilerden hangisi oyunun ortak özellikleri arasında gösterilemez?

A) Oyun dinamik bir süreçtir.
B) Oyun her koşulda eğitsel amaçlıdır.
C) Oyunun zaman sınırları ve kuralları vardır.
D) Oyuna katılımda gönüllülük esastır.
E) Oyun mutluluk ve rahatlık verir.

Cevap : B) Oyun her koşulda eğitsel amaçlıdır.

3. 18-26 yaş arasını kapsayan evrede, birey ilişkilerini sağlam temellere oturtabilir. İkili ilişkilerini sevgi ağırlıklı kurmaya meyillidir. Bu ilişkileri karşılık beklemeden yaşayabilir.
Yukarıda ifade edilen Erik Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı Evresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yakınlığa karşı uzaklık
B) Temel güvene karşı güvensizlik
C) Üretkenliğe karşı durgunluk
D) Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk
E) Özerkliğe karşı kuşku ve utanç

Cevap : A) Yakınlığa karşı uzaklık

4. Doğum öncesi dönem ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Emriyo ikinci ayda insan görünümüne ulaşır.
B) Zigot döllenme ile oluşur.
C) Döllenmeden yaklaşık 180 gün sonra doğum gerçekleşir.
D) Doğum gerçekleştiğinde fetüs ortalama 48-53 cm boyunda 2500-4300 gr ağırlığındadır.
E) Bu dönemde ekdoderm, mezoderm ve endoderm tabakalarında gelişim sürer.

Cevap : C) Döllenmeden yaklaşık 180 gün sonra doğum gerçekleşir.

5. Aşağıda fiziksel gelişim dönemlerine ait verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) En hızlı fiziksel gelişim doğum öncesi dönemde görülmektedir.
B) Çocukluk dönemi 2-6 yaş arasını kapsamaktadır.
C) Bebeklik döneminde ilk safhalarında ortaya çıkan ve giderek azalan refleksif hareketler görülmektedir.
D) Okul döneminde küçük kas becerileri ilk kez ortaya çıkar.
E) Ergenlik dönemi 12-18 yaş arasını kapsamaktadır.

Cevap : D) Okul döneminde küçük kas becerileri ilk kez ortaya çıkar.

6. I. Özerkliğe Karşı Kuşku ve Utanç
II. Üretkenliğe Karşı Durgunluk
III. Başarıya Karşı Aşağılık
IV. Temel Güvene Karşı Güvensizlik
V. Yakınlığa Karşı Uzaklık
Yukarıda yer alan Erik Erikson’un psikososyal kuramı evrelerinin yaş aralıkları düşünüldüğünde, bireyin gelişiminde ilk ortaya çıkan evre hangisidir?

A) I
B) V
C) III
D) IV
E) II

Cevap : A) I

7. Aşağıdakilerden hangisi gelişimin ilkeleri arasında gösterilemez?

A) Gelişim süreklidir ve belirli aşamalarda gerçekleşir.
B) Gelişim birbirini takip eden sırayla gerçekleşir.
C) Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.
D) Gelişim tek boyutta gerçekleşir.
E) Gelişim bir bütündür.

Cevap : D) Gelişim tek boyutta gerçekleşir.

8. Fiziksel gelişimin ikinci en hızlı olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bebeklik dönemi
B) Doğum öncesi dönem
C) Çocukluk dönemi
D) Okul dönemi
E) Ergenlik dönemi

Cevap : A) Bebeklik dönemi

9. Benmerkezci bir şekilde yaklaşım söz konusudur. Bireyler kendi çıkarlarını göz önünde bulunduran bir ahlaki yaklaşım sergiler. Otoritenin kurallarını kendilerine uyum sağladığı sürece ihlal etmezler.
Yukarıda bahsi geçen Kohlberg’in ahlaki gelişim evresi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Kişilerarası uyum eğilimi
B) Evrensel ahlak eğilimi
C) Araçsal ilişkiler eğilimi
D) Ceza ve itaat eğilimi
E) Sosyal sözleşme eğilimi

Cevap : C) Araçsal ilişkiler eğilimi

10. Organizmanın, yaşadığı etkileşim sonucunda gözlenebilir ya da gözlenemeyen davranış değişimleri öğrenme olarak adlandırılır. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyle ifade edilen davranış değişiminin ortak özellikleri arasında gösterilemez?

A) Nispeten süreklilik göstermesi
B) Gözlemlenebilir olması
C) Büyümenin tek etmen olması
D) Yaşantı sonucu elde edilmesi
E) İlaç, hastalık gibi etkenlerin geçici ürünü olmaması

Cevap : C) Büyümenin tek etmen olması

11. Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi Jean Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı ile ilgili doğrudur?

A) Ahlaki gelişimi gelenek öncesi, geleneksel ve gelenek sonrası adı verdiği 3 döneme ayırmıştır.
B) Ahlaki gelişimi evreler halinde ele almıştır.
C) Doğumdan itibaren ahlaki gelişim olduğunu savunur.
D) Bilişsel gelişim süreci ile ahlaki gelişim süreci paralellik gösterir.
E) Ahlaki gelişimi anlamada ikilemlere yer verilir.

Cevap : D) Bilişsel gelişim süreci ile ahlaki gelişim süreci paralellik gösterir.

12. Piaget’ın Bilişsel Gelişim Kuramı’nda ”özümleme ve düzenleme olarak iki yönü olan, yaşantı sonucunda çevreye karşı gösterilen farklılıkları giderme çabası” olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duyusal-motor
B) Örgütleme
C) Dengeleme
D) Şema
E) Uyum

Cevap : E) Uyum

13. Oyun formunun doğrudan veya dolaylı, soyut ya da somut bir şey hakkında olduğunu ifade eden oyunun yapısal temelleriyle ilgili olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sonuçlar ve Geribildirim
B) Amaçlar ve Hedefler
C) Temsil
D) Etkileşim
E) Kurallar

Cevap : C) Temsil

14. Yaklaşık olarak üçüncü yaşın sonlarına doğru başlayarak, beşinci yaşın bitimine doğru son bulur. Bu dönemde cinsel organların farkına varılmasıyla birlikte kimlik farklılığı anlamlandırılmaya çalışılır.
Yukarıdaki öncülde ifade edilen Sigmund Freud’un Psikoseksüel Gelişim Kuramı dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genital dönem
B) Fallik dönem
C) Oral dönem
D) Anal dönem
E) Gizil dönem

Cevap : B) Fallik dönem

15. Jerome Bruner’in bilişsel gelişim sürecinde ilk ele aldığı aşamadır. Bu aşama 0-3 yaşlarına denk gelen faaliyetleri yansıtır. Birey bu aşamada duyu organlarını kullanarak dünyayı anlamlandırmaya çalışır.
Yukarıda açıklaması verilen bilişsel gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Soyut işlemler dönem
B) Sembolik dönem
C) İmgesel dönem
D) İşlem öncesi dönem
E) Eylemsel dönem

Cevap : E) Eylemsel dönem

16. Hümanist yaklaşımın temsilcilerinden Abraham H. Maslow tarafından geliştirilen Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı Kuramınca bireyin gidermesi gereken ihtiyaçları hiyerarşik olarak sıralanmaktadır.
Buna göre aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisi öncelikli olarak giderilmelidir?

A) Saygı ihtiyacı
B) Sevgi/ait olma ihtiyacı
C) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı
D) Fizyolojik ihtiyaçlar
E) Güvenlik ihtiyacı

Cevap : D) Fizyolojik ihtiyaçlar

17. Oyun, herkesin yakinen bildiği ve yaşamının en az bir döneminde parçası olduğu yaşam fenomenidir. Aşağıda yer alan oyunla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Oyun toplulukların yaşantılarını, deneyimlerini ve duygularını yansıtmalarında bir araçtır.
B) Oyun doğrudan gelişimin bilişsel boyutuyla ilgilidir.
C) Oyun, eğitsel amaçlarla kullanılmaktadır.
D) Oyun formları çeşitlilik gösterir.
E) Oyunun farklı tanımlamaları mevcuttur.

Cevap : B) Oyun doğrudan gelişimin bilişsel boyutuyla ilgilidir.

18. I. Sosyal sözleşme eğilimi
II. Araçsal ilişkiler eğilimi
III. Evrensel ahlak eğilimi
IV. Ceza ve itaat eğilimi
V. Kişilerarası uyum eğilimi
Yukarıda yer verilen Kohlberg’in ahlaki gelişim evreleri en az ahlaki hassasiyetin gösterildiği dönemden başlanacak şekilde sıralandığında hangi şık doğru olur?

A) II-I-III-V-IV
B) IV-II-V-I-III
C) IV-II-V-III-I
D) I-II-III-IV-V
E) V-I-III-II-IV

Cevap : B) IV-II-V-I-III

19. Her yaştan bireyin eğitsel oyuna karşı ilgi duymasını sağlayan belirli özellikler bulunmaktadır.
Aşağıda yer alan eğitsel oyuna yönelik kavram ve açıklamalarından hangisi yanlıştır?

A) Özgür ortam: Oyunların belirli kuralları, sınırları ve sınırlılıkları olmasına rağmen oyuncular kendi yorumlarını katabilecekleri hareketlilik imkanı bulur.
B) Motivasyon: İnsanın doğuştan getirdiği oyun oynama isteği hangi yaş grubunda olursa olsun oyunlara karşı ilgi gösterilmesine yol açar.
C) Beraberlik ilişkisi: Genellikle birden fazla oyuncuyla gerçekleşen bir yapıdan söz edildiğinden oyuncular birliktelik hisseder.
D) Özellikleri test edebilme: Oyun ortamlarında bulunan oyuncular sahip olduğu özellikleri diğer oyuncular ile mukayese edebilme şansı bulur.
E) Sonucun netliği: Oyunun kendine has özelliklerinin başında sonucun önceden belirli olması gelmektedir.

Cevap : E) Sonucun netliği: Oyunun kendine has özelliklerinin başında sonucun önceden belirli olması gelmektedir.

20. Bilişsel gelişimi içsel ve dışsal etkenlerin etkileşimlerini barındıran karmaşık, diyalektik bir süreç olarak açıklayan aynı zamanda bu süreçte sosyal çevrenin etkisine vurgu yapan kuramcı kimdir?

A) Lawrence Kohlberg
B) Jean Piaget
C) Jerome Bruner
D) Sigmund Freud
E) Lev Vygotsky

Cevap : E) Lev Vygotsky

Gelişim Oyunları

Gelişim Oyunları 2023-2024 Vize Soruları

Auzef Rekreasyon Lisans Lolonolo Telegram

Gelişim Oyunları 2023-2024 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!