auzefİktisatİşletmeMakro İktisatSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Makro İktisat 2022-2023 Bütünleme Soruları

Makro İktisat 2022-2023 Bütünleme Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi M2 para arzı tanımı içinde yer almaktadır?

Cevap : A) TL Vadeli Mevduat

#2. Monetaristler para politikasını savunmalarına rağmen hangi durumda maliye politikasının uygulanması gerektiğini ifade etmişlerdir?

Cevap : A) Resesyon

#3. Reel olarak artmayan mal ve hizmetler için daha fazla harcama yapılması hangi duruma neden olmaktadır?

Cevap : C) Enflasyonist baskı

#4. Şekle göre denge düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) E1

#5. Aşağıdakilerden hangisi modern miktar teorisinde para talebi tanımı içinde yer almamaktadır?

Cevap : C) Tüketicinin geliri

#6. Aşağıdakilerden hangisi otonom harcamalar ile gelir artışları arasındaki ilişkiyi göstermektedir?

Cevap : E) Çarpan

#7. Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret ile ilgili önlemlerin uygulanmasındaki amaçlardan biri değildir?

Cevap : C) İthalatı arttırmak

#8. Aşağıdakilerden hangisi döviz piyasasının üç temel fonksiyonundan biridir?

Cevap : B) Satın alma gücü transferi

#9. Aşağıdakilerden hangisi Nominal milli geliri tanımlamaktadır?

Cevap : D) Enflasyon oranının düşülmediği gelirdir.

#10. Konjoktür dalgalanmalarının para stoğundaki değişmelerden kaynaklandığını ifade eden İktisatçı kimdir?

Cevap : D) Friedman

#11. Aşağıdakilerden hangisi ithal edilen malın değeri üzerinden belirli bir oran olarak alınan vergidir?

Cevap : E) Ad valorem tarifeler

#12. Milli gelir artışının yanı sıra; ekonomik yapının sanayi ve hizmetler sektörü lehine değişmesi, sosyal ve kültürel alanlardaki değişme aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

Cevap : A) Kalkınma

#13. Deflasyon hangi kesimin lehine durum yaratmamaktadır?

Cevap : B) Üreticiler

#14. Hangi enflasyon çeşidinde eksik rekabet piyasaları yaygındır ve firmaların kâr marjla yüksektir?

Cevap : E) Yapısal Enflasyon

#15. Aşağıdakilerden hangi döviz fonksiyonu dış ticaretle uğraşan kişi ve kuruluşlara destek olma durumunu ifade etmektedir?

Cevap : E) Kredi sağlama

#16. Aşağıdakilerden hangisi döviz kurundaki değişimlerin dış ticaret dengesi üzerindeki etkilerini inceleyen yaklaşımdır?

Cevap : D) Marshall-Lerner Koşulu

#17. Yukarıdaki şekle göre döviz piyasasında q neyi ifade etmektedir?

Cevap : C) Denge döviz miktarı

#18. Bir ekonomide yaratılan gelirin ne kadarının yatırıma ayrıldığını gösteren orana ne denir?

Cevap : B) Ortalama yatırım eğilimi

#19. Aşağıdakilerden hangisi resmi ve özel kredi kuruluşları tarafından çıkarılan ve %100 karşılığı olmayan paralardır?

Cevap : B) Banknot

#20. Kişi ve kurumların para talep etme güdülerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi Keynes'in görüşünü farklı kılan para talebi teorisini ifade etmektedir?

Cevap : A) Spekülasyon güdüsü ile

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim

Auzef İşletme sınav soruları

Makro İktisat 2022-2023 Bütünleme Soruları

Makro İktisatın Temelleri ve Güncel Uygulamaları

Makro iktisat, geniş ekonomik yapıları, toplam talep ve arzı, ve genel ekonomik politikaları inceler. Bu alan, günlük hayatımızdan uluslararası ilişkilere kadar birçok yönüyle hayati öneme sahiptir. İşte bu yüzden, makro iktisadi kavramları ve teorileri anlamak, çağdaş bir toplumda bilinçli bireyler olmamız için şarttır.

Çarpan Etkisi ve Ekonomideki Yansımaları:

Makro iktisadın temel kavramlarından biri çarpan etkisidir. Bu, bir ekonomide yapılan ek harcamaların, toplam gelir üzerindeki genişletici etkisini ifade eder. Otonom harcamalar arttığında, bu, ekonominin genel gelir düzeyini daha fazla artırır. Bu süreç, Keynesyen iktisat teorisinin temel taşlarından biridir.

Döviz Piyasaları ve Dış Ticaret:

Döviz piyasasının işlevleri arasında dış ticaretle uğraşan kişi ve kuruluşlara kredi sağlama önemli bir yere sahiptir. Bu fonksiyon, uluslararası ticaretin finansmanı için hayati bir rol oynar ve böylece küresel ticaretin sürekliliğini destekler.

Nominal ve Reel Gelir Arasındaki Fark:

Nominal milli gelir, enflasyon oranının çıkarılmadığı, yani mevcut piyasa fiyatlarıyla hesaplanan toplam gelirdir. Buna karşılık, reel gelir enflasyon etkilerinden arındırılmış geliri temsil eder ve ekonominin gerçek büyüklüğü hakkında daha doğru bir fikir verir.

Enflasyon Türleri ve Ekonomik Etkileri:

Yapısal enflasyon, genellikle eksik rekabet piyasalarında ve yüksek kar marjları olan durumlarda ortaya çıkar. Bu enflasyon türü, mal ve hizmetlerin maliyetlerindeki artışlar yüzünden meydana gelir ve genellikle ekonomik yapısal sorunların bir göstergesidir.

Döviz Kurundaki Değişimlerin Analizi:

Marshall-Lerner Koşulu, döviz kurundaki değişimlerin dış ticaret dengesi üzerindeki etkilerini inceleyen önemli bir yaklaşımdır. Bu teori, bir ülkenin döviz kuru değişikliklerine ne derece duyarlı olduğunu ve bu değişikliklerin dış ticaret dengesini nasıl etkilediğini analiz eder.

Bu makalede yer alan diğer konular gibi, makro iktisadın bu temel kavramları, ekonomik politikaların anlaşılması ve etkili şekilde uygulanması için temel taşları oluşturur. Makro iktisadi teoriler, her ne kadar karmaşık ve çok boyutlu olsalar da, günümüz dünyasının ekonomik gerçeklerini anlamamızda bize yol gösterir. Bu teoriler, hem bireylerin hem de politika yapıcıların karşılaştığı ekonomik sorunlara çözüm bulmada kritik bir rol oynar.

@lolonolo_com

Makro İktisat 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi otonom harcamalar ile gelir artışları arasındaki ilişkiyi göstermektedir?

A) Hızlandıran
B) Sermayenin marjinal etkinliği
C) Tasarruf paradoksu
D) Marjinal yatırım eğilimi
E) Çarpan

Cevap : E) Çarpan

2. Aşağıdakilerden hangi döviz fonksiyonu dış ticaretle uğraşan kişi ve kuruluşlara destek olma durumunu ifade etmektedir?

A) Döviz risklerini önleme
B) Döviz arbitraji
C) Döviz rezervlerinin arttırılması
D) Satın alma gücü transferi
E) Kredi sağlama

Cevap : E) Kredi sağlama

3. Aşağıdakilerden hangisi Nominal milli geliri tanımlamaktadır?

A) Amortismanın çıkarılmadığı gelirdir.
B) Enflasyondan arındırılmış gelirdir.
C) Dolaylı vergilerin dahil olduğu gelirdir.
D) Enflasyon oranının düşülmediği gelirdir.
E) Doğrudan vergilerin düşülmediği gelirdir.

Cevap : D) Enflasyon oranının düşülmediği gelirdir.

4. Hangi enflasyon çeşidinde eksik rekabet piyasaları yaygındır ve firmaların kâr marjla yüksektir?

A) Kronik Enflasyon
B) Hiper Enflasyon
C) Talep Enflasyonu
D) Sinsi Enflasyon
E) Yapısal Enflasyon

Cevap : E) Yapısal Enflasyon

5. Aşağıdakilerden hangisi döviz kurundaki değişimlerin dış ticaret dengesi üzerindeki etkilerini inceleyen yaklaşımdır?

A) Stagflasyon
B) Bretton Woods
C) Revalüasyon
D) Marshall-Lerner Koşulu
E) Devalüasyon

Cevap : D) Marshall-Lerner Koşulu

6.
Yukarıdaki şekle göre döviz piyasasında q neyi ifade etmektedir?

A) Döviz arz fazlası
B) Denge döviz fiyatı
C) Denge döviz miktarı
D) Döviz talebi azlığı
E) Döviz talebi fazlası

Cevap : C) Denge döviz miktarı

7. Konjoktür dalgalanmalarının para stoğundaki değişmelerden kaynaklandığını ifade eden İktisatçı kimdir?

A) Fisher
B) Smith
C) Marshall
D) Friedman
E) Keynes

Cevap : D) Friedman

8. Deflasyon hangi kesimin lehine durum yaratmamaktadır?

A) Sabit gelirliler
B) Üreticiler
C) Ücretliler
D) Maaşlı çalışanlar
E) Kiracılar

Cevap : B) Üreticiler

9. Aşağıdakilerden hangisi ithal edilen malın değeri üzerinden belirli bir oran olarak alınan vergidir?

A) Otonom tarifeler
B) Gümrük tarifeleri
C) Spesifik tarifeler
D) Sözleşmeli tarifeler
E) Ad valorem tarifeler

Cevap : E) Ad valorem tarifeler

10. Aşağıdakilerden hangisi M2 para arzı tanımı içinde yer almaktadır?

A) TL Vadeli Mevduat
B) Banka kasaları
C) Dolaşımdaki para
D) B Tipi likit fon
E) Dolaşıma çıkan para

Cevap : A) TL Vadeli Mevduat

11. Aşağıdakilerden hangisi modern miktar teorisinde para talebi tanımı içinde yer almamaktadır?

A) Sürekli gelir
B) Enflasyonist beklenti
C) Tüketicinin geliri
D) Servetten beklenen getiri
E) Beşeri servet miktarı

Cevap : C) Tüketicinin geliri

12. Reel olarak artmayan mal ve hizmetler için daha fazla harcama yapılması hangi duruma neden olmaktadır?

A) Stagflasyon
B) Deflasyonist baskı
C) Enflasyonist baskı
D) Deflasyonist açık
E) Revalüasyon

Cevap : C) Enflasyonist baskı

13.
Şekle göre denge düzeyi aşağıdakilerden hangisidir

A) E3
B) A
C) B
D) E1
E) E2

Cevap : D) E1

14. Aşağıdakilerden hangisi döviz piyasasının üç temel fonksiyonundan biridir?

A) Giriş-çıkış serbestliği
B) Satın alma gücü transferi
C) Alıcı ve satıcı çokluğu
D) Alıcı ve satıcıların piyasadan haberdar olmaları
E) Nakde dönüştürülebilme

Cevap : B) Satın alma gücü transferi

15. Kişi ve kurumların para talep etme güdülerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi Keynes’in görüşünü farklı kılan para talebi teorisini ifade etmektedir?

A) Spekülasyon güdüsü ile
B) Yatırım güdüsü ile
C) İhtiyat güdüsü ile
D) Tasarruf güdüsü ile
E) Muamele güdüsü ile

Cevap : A) Spekülasyon güdüsü ile

16. Monetaristler para politikasını savunmalarına rağmen hangi durumda maliye politikasının uygulanması gerektiğini ifade etmişlerdir?

A) Resesyon
B) Enflasyon
C) Revalüasyon
D) Deflasyon
E) Devalüasyon

Cevap : A) Resesyon

17. Milli gelir artışının yanı sıra; ekonomik yapının sanayi ve hizmetler sektörü lehine değişmesi, sosyal ve kültürel alanlardaki değişme aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A) Kalkınma
B) Büyüme
C) Gelişme
D) Tam istihdam
E) İhracat artışı

Cevap : A) Kalkınma

18. Aşağıdakilerden hangisi resmi ve özel kredi kuruluşları tarafından çıkarılan ve %100 karşılığı olmayan paralardır?

A) Mal Para
B) Banknot
C) Altın ve Gümüş Sertifikalar
D) Kağıt Para
E) Banka Parası

Cevap : B) Banknot

19. Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret ile ilgili önlemlerin uygulanmasındaki amaçlardan biri değildir?

A) Talep yapısını değiştirmek
B) Yerli sanayiyi korumak
C) İthalatı arttırmak
D) Ödemeler dengesini sağlamak
E) Üretimi teşvik etmek

Cevap : C) İthalatı arttırmak

20. Bir ekonomide yaratılan gelirin ne kadarının yatırıma ayrıldığını gösteren orana ne denir?

A) Reel yatırım
B) Ortalama yatırım eğilimi
C) Otonom yatırım
D) Marjinal yatırım eğilimi
E) Mali yatırım

Cevap : B) Ortalama yatırım eğilimi

Makro İktisat

Auzef İşletme Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim

Makro İktisat 2022-2023 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!