auzefOsmanlı Diplomasi TarihiTarih

Osmanlı Diplomasi Tarihi 2018-2019 Final Soruları

#1. Tanzimat Dönemi Diplomatlarından Mehmet Emin Ali Paşa, denge politikası gütmekle beraber hangi ülkenin siyasetine daha yakın olmuştur?

Cevap : A) Fransa

Ali Paşa, yakın mesai arkadaşı Fuat Paşa’nın ölümü üzerine (1869), Hariciye Nezareti’ni de üzerine aldı. Bu tarihten itibaren tek söz sahibi olarak hükümet idaresini ölünceye kadar sıkı bir şekilde elinde tuttu. Dış politikada İngiliz siyasetinden ayrılmayan Reşit Paşa’nın aksine Fransız politikası taraftarı idi. Bu devletin 1870 Alman savaşıyla ağır bir yenilgiye uğramasının Avrupa’da hüküm süren kuvvet dengesini bozacağını ve Osmanlı Devleti için de önemli sonuçlar doğuracağını görmüştü.

#2. Tarihin bilinen ilk yazılı barış anlaşması Kadeş Antlaşması hangi dilde yazılmıştır?

Cevap : B) Akad Dili

Tarihin bilinen ilk yazılı barış anlaşması Hititler (MÖ. 1650-MÖ. 1180) devrine aittir. Hititler ve eski Mısırlılar (MÖ. 3000-MÖ. 670) arasındaki savaşı sona erdiren Kadeş Antlaşması, diplomasi tarihinin bilinen ilk belgesi olma özelliğini korumaktadır. MÖ. 1280 tarihini taşıyan ve Akadca kaleme alınan bu antlaşma, kil bir tablete yazılıdır ve bir kopyası 1906 yılında Hitit İmparatorluğu’nun başşehri Hattuşa’da keşfedilmiştir.

#3. Lehistan Sefaretnameleri ile hangi ülke hakkında bilgi alınırdı?

Cevap : D) Polonya

#4. 1846'da Abdülmecid'in protokol işleri için açtığı kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Hariciye Teşrifatçılığı

1846’da diğer ülkelerden gelen elçi ve devlet adamlarıyla ilgilenmek ve gerekli protokolleri uygulamak üzere Hariciye Teşrifatçılığı oluşturuldu.

#5. Kavalalı Mehmet Ali Paşa nedeniyle yaşanan Mısır Meselesinden sonra Osmanlıyı en çok uğraştıran sorun aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Boğazlar MeselesiB

Mısır sorunu çözüldüğünden Avrupa diplomasisi tekrar Boğazlar meselesine odaklandı. Müzakereler sonucunda 10-13 Temmuz 1841 tarihlerinde Babıâli ile beş büyük devlet arasında Londra Boğazlar Protokol ve Antlaşması imzalandı.

#6. Osmanlı elçilerinin görevleri süresince yolculuklarını, gözlemlerini ve faaliyetlerine dair bilgiler başta Sultan olmak üzere Sadrazam ve Resülküttaba bildirmek amacıyla kaleme aldıkları name, risale, takrir, seyahatname ve havadisname gibi raporlara genel olarak ne ad verilir?

Cevap : C) Sefaretname

Osmanlı elçilerinin görevleri süresince yolculuklarını, gözlemlerini ve faaliyetlerine dair bilgileri başta Sultan olmak üzere Sadrazam ve Reisülküttaba bildirmek amacıyla kaleme aldıkları name, risale, takrir, seyahatname ve havadisname gibi raporlara genel olarak Sefaretname denilmektedir.

#7. 93 Harbi diye bilinen 1877-78 Osmanlı- Rus Savaşı sonunda imzalanan ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

Cevap : E) Edirne Mütarekesi

24 Aralık 1877’de İngiltere’ye müracaat edilerek savaşın sona ermesi için aracılık yapması rica edildi. Rusya ise, Babıâli’nin savaşı bitirmek için doğrudan Rus Ordusu’nun Başkomutanlığına müracaat etmesini istedi. Bunun üzerine 8 Ocak 1878 Rus Başkomutanlığından ateşkes istenmiş ve ardından Edirne’de 31 Ocak 1878’de 10 maddelik bir ateşkes antlaşması imzalanmıştır.

#8. 1818 Aix-la Chapelle Kongresi’nde diplomasi sınıflarının temsilcileri ve protokol yöntemleri belirlenmiştir. Aşağıdaki sınıflardan hangisi bu kongrede belirlenmiştir?

Cevap : A) Orta elçi

Diplomasi temsilcilerinin sınıfları ve protokol yöntemleri, Viyana’da düzenlenen ve 1818’de Aix-la Chapelle Kongresi’nde yazılı olarak tanımlanan hukuk kuralları olarak düzenlenmiş ve zamanımıza kadar gelmiştir.
Aix-La Chappelle Protokolü ile belirlenen diplomatik temsilciler ise aşağıdaki gibi dört grupta sınıflandırılmıştı:
– Büyük Elçiler ve Legalar
– Ortaelçiler
– Mukim Elçiler
– Maslahatgüzarlar

#9. Avusturya – Osmanlı arasındaki son savaşın, son barışı olarak 4 Ağustos 1791’de imzalanan antlaşma,  aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Ziştovi Antlaşması

#10. Klasik Dönemde yabancı elçilerl e yapılan resmi görüşmelerin kayıtlarının tutulduğu defterlere ne ad verilirdi?

Cevap : A) Mukaleme mazbatası

Amedi Kaleminin hariciye ile alakalı bir görevi de yabancı elçilerle yapılan resmi görüşmeleri, elçilikler tarafından görevlendirilen tercümanların Reisülküttap ile yaptıkları görüşmeleri zabta geçirmekti. Mükâleme Mazbatası adı verilen bu zabıtlar daha sonra Amedi Kalemi’nde temize çekilerek Sadrazama, talebi halinde Padişaha sunulurdu. Gerek Osmanlı elçileriyle, gerek diğer elçiler ile olan yazışmalar, gerekse mükâleme mazbataları Amedi Odası’nda bulunan defterlere (ceridelere) kaydedilirlerdi.

#11. Tanzimat Dönemi diplomatlarından Mustafa Reşit Paşa diplomasi tarihine hangi yeni usulü getirdi?

Cevap : C) Resmî yazışmaların sadeleştirilmesine ve herkesin anlayacağı şekilde Türkçe olarak yazılmasına öncülük etti

Mustafa Reşit Paşa, resmî yazışmaların sadeleştirilmesinde ve herkesin anlayacağı şekilde Türkçe olarak yazılmasında öncülük ederek, diplomasi tarihinde ayrıca yer edinmiştir.

#12. Osmanlı imparatorluğu 1606 tarihli Zitvatorok Antlaşması’na kadar hangi tür diplomasiyi kullanmıştır?

Cevap : D) Tek Taraflı diplomasi

#13. Osmanlıda 1718 Pasarofça Antlaşmasının ardından aşağıdaki hangi dönem başlamıştır?

Cevap : D) Lale Devri

#14. Hariciye Nezareti 1838’de alınan kararla, nezaretle Osmanlı elçilikleri arasındaki diplomatik yazışmaların hangi dille yapılmasına karar vermiştir?

Cevap : B) Fransızca

1838’den sonra nezaretle Osmanlı elçilikleri arasındaki diplomatik yazışmalar Fransızca yapılmaya başlandı.

#15. I. Dünya Savaşı başlamadan Avrupa'da Osmanlı’nın paylaşılmasına dair yapılan antlaşmaları, ülkesinde yaşanan rejim değişikliği nedeniyle dünyaya açıklayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Rusya

#16. II. Abdülhamit Dönemi’nde diplomatik anlamda öne çıkan saray hangisi olmuştur?

Cevap : E) Yıldız Sarayı

II. Abdülhamit devlet idaresinde gücü kendisinde topladığı için politikaların belirlenmesinde Yıldız Sarayı belirleyici oldu. Fakat bu uygulamadan istenilen verim alınamadı. Babıâli’ye yani hükümete de güvenmeyen Sultan, Gazi Osman Paşa ve Ahmet Cevdet Paşa gibi işinin ehli devlet adamlarının destek ve teşvikiyle, devlet idaresini yavaş yavaş tekeline aldı. Artık devlet politikaları Yıldız Sarayı’nda şekilleniyordu

#17. 1856 Paris Antlaşması'nda Mehmet Emin Ali Paşa’nın 25 Mart’ta gündeme getirdiği ve reddedilen ekonomik talep nedir?

Cevap : B) Kapitülasyonlar

Paris Antlaşması sonucunda Osmanlı Devleti kâğıt üzerinde Avrupa devletler sisteminin eşit bir üyesi olarak kabul edildi ve Avrupa hukukundan istifadesi sağlandı. Osmanlı ilk defa böyle büyük bir Avrupa kongresine katılıyordu. Bu tespit önemli olmakla birlikte, aslında bunun pek de pratiği olmamıştır. Görüşmeler sırasında müttefik devletler arasındaki ittifak bozulmuş ve herkes kendi menfaatine göre hareket etmiştir. Bu durum, Osmanlı delegasyonunu olumsuz etkilemiştir. Nitekim Mehmet Emin Ali Paşa’nın 25 Mart’ta gündeme getirmiş olduğu ve birtakım destek vaatleri almakla yetinmek zorunda kaldığı kapitülasyonlar kaldırılamamıştır.

#18. Babıâli Tercüme Odası açıldıktan sonra oluşturulan lisan odasında kimlerin eğitim görmesi hedeflenmiştir?

Cevap : A) Lisan öğrenecek memurlar

Babıâli Tercüme Odası bu dönemde birisi dil öğrenecek memurların devam ettiği Lisan Odası, diğeri buradan mezun olan mütercimlerin çalıştığı Tercüman Odası şeklinde iki kısımdan meydana geliyordu.

#19. Elçi maiyetinin içerisinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Cevap : C) Telgraf Memuru

Osmanlıya gelen elçilik heyetlerinin maiyetleri hakkında da bazı bilgiler mevcuttur. Buna göre heyette tercümanlar, kâtipler, mektupçu, tabip, cerrah, dini temsilci, berber, aşçı ve çeşitli hizmetkârlar yer alabiliyordu. Ayrıca bunların yanında bazen bir kısmı kendi isteğiyle ve masraflarını kendileri karşılamak suretiyle heyete katılan ressam, seyyah, âlim ve tüccar da bulunuyordu.

#20. 1877-78 Osmanlı- Rus Savaşı sonunda imzalanan Berlin Antlaşmasının 61. Maddesi hangi konuyla ilgiliydi?

Cevap : D) Ermenilere dair ıslahatlar

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Osmanlı Diplomasi Tarihi 2018-2019 Final Soruları

1- Tarihin bilinen ilk yazılı barış anlaşması Kadeş Antlaşması hangi dilde yazılmıştır?

A) Hitit Dili
B) Akad Dili
C) Mısır Dili
D) Urartu Dili
E) Sanskritçe

Cevap : B) Akad Dili

2- Babıâli Tercüme Odası açıldıktan sonra oluşturulan lisan odasında kimlerin eğitim görmesi hedeflenmiştir?

A) Lisan öğrenecek memurlar
B) Enderun öğrencileri
C) Mühendishâne-i Berri-i Hümayun öğrencileri
D) Harem kadınları

Cevap : A) Lisan öğrenecek memurlar

3- Elçi maiyetinin içerisinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Aşçı
B) Berber
C) Telgraf Memuru
D) Katip
E) Mektupçu

Cevap : C) Telgraf Memuru

4- Hariciye Nezareti 1838’de alınan kararla, nezaretle Osmanlı elçilikleri arasındaki diplomatik yazışmaların hangi dille yapılmasına karar vermiştir?

A) İngilizce
B) Fransızca
C) Rusça
D) Lehçe
E) Arapça

Cevap : B) Fransızca

5- 1846’da Abdülmecid’in protokol işleri için açtığı kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşrifat-ı Umumiye Nezareti
B) Hariciye Teşrifatçılığı
C) Divan-ı Hümayun Tercümanlığı
D) Teşrifat-ı Umumiye Dairesi

Cevap : B) Hariciye Teşrifatçılığı

6- Osmanlı imparatorluğu 1606 tarihli Zitvatorok Antlaşması’na kadar hangi tür diplomasiyi kullanmıştır?

A) Mekik Diplomasisi
B) Zirve diplomasisi
C) Konferans diplomasisi
D) Tek Taraflı diplomasi
E) Saray diplomasisi

Cevap : D) Tek Taraflı diplomasi

7- Avusturya – Osmanlı arasındaki son savaşın, son barışı olarak 4 Ağustos 1791’de imzalanan antlaşma,  aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaş Antlaşması
B) Küçük Kaynarca Antlaşması
C) Zitvatorok Antlaşması
D) Ziştovi Antlaşması
E) Aynalıkavak Tenkihnamesi

Cevap : D) Ziştovi Antlaşması

8- Osmanlıda 1718 Pasarofça Antlaşmasının ardından aşağıdaki hangi dönem başlamıştır?

A) Nizam-ı Cedit Devri
B) Fetret Devri
C) Duraklama Devri
D) Lale Devri
E) Tanzimat Devri

Cevap : D) Lale Devri

9- Tanzimat Dönemi diplomatlarından Mustafa Reşit Paşa diplomasi tarihine hangi yeni usulü getirdi?

A) Yeni müsteşarlıklar kurdu
B) Yazışmalarda İngilizce kullanımını zorunlu hale getirdi.
C) Resmî yazışmaların sadeleştirilmesine ve herkesin anlayacağı şekilde Türkçe olarak yazılmasına öncülük etti
D) Diplomatların giyim tarzlarına yenilik getirdi

Cevap : C) Resmî yazışmaların sadeleştirilmesine ve herkesin anlayacağı şekilde Türkçe olarak yazılmasına öncülük etti

10- Tanzimat Dönemi Diplomatlarından Mehmet Emin Ali Paşa, denge politikası gütmekle beraber hangi ülkenin siyasetine daha yakın olmuştur?

A) Fransa
B) İngiltere
C) Hollanda
D) Rusya
E) Avusturya

Cevap : A) Fransa

11- 1856 Paris Antlaşması’nda Mehmet Emin Ali Paşa’nın 25 Mart’ta gündeme getirdiği ve reddedilen ekonomik talep nedir?

A) Askeri yardım
B) Kapitülasyonlar
C) Sınır düzenlenmesi
D) Kredi talebi

Cevap : B) Kapitülasyonlar

12- II. Abdülhamit Dönemi’nde diplomatik anlamda öne çıkan saray hangisi olmuştur?

A) Dolmabahçe Sarayı
B) Topkapı Sarayı
C) Beşiktaş Sarayı
D) Beylerbeyi Sarayı
E) Yıldız Sarayı

Cevap : E) Yıldız Sarayı

13- Klasik Dönemde yabancı elçilerl e yapılan resmi görüşmelerin kayıtlarının tutulduğu defterlere ne ad verilirdi?

A) Mukaleme mazbatası
B) Ruusname
C) Teşrifat Yevmiye Defterleri
D) Mufassal Defterler
E) Müteferrik defterler

Cevap : A) Mukaleme mazbatası

14- Osmanlı elçilerinin görevleri süresince yolculuklarını, gözlemlerini ve faaliyetlerine dair bilgiler başta Sultan olmak üzere Sadrazam ve Resülküttaba bildirmek amacıyla kaleme aldıkları name, risale, takrir, seyahatname ve havadisname gibi raporlara genel olarak ne ad verilir?

A) Ahidname
B) Takrirname
C) Sefaretname
D) İtimatname
E) Siyasetname

Cevap : C) Sefaretname

15- I. Dünya Savaşı başlamadan Avrupa’da Osmanlı’nın paylaşılmasına dair yapılan antlaşmaları, ülkesinde yaşanan rejim değişikliği nedeniyle dünyaya açıklayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) İngiltere
B) Avusturya
C) Japonya
D) İsveç
E) Rusya

Cevap : E) Rusya

16- Lehistan Sefaretnameleri ile hangi ülke hakkında bilgi alınırdı?

A) İsviçre
B) Rusya
C) Sırbistan
D) Polonya
E) Avusturya

Cevap : D) Polonya

17- 1818 Aix-la Chapelle Kongresi’nde diplomasi sınıflarının temsilcileri ve protokol yöntemleri belirlenmiştir. Aşağıdaki sınıflardan hangisi bu kongrede belirlenmiştir?

A) Orta elçi
B) Çavuş
C) Şehbender
D) Reisülküttab
E) Balyos

Cevap : A) Orta elçi

18- Kavalalı Mehmet Ali Paşa nedeniyle yaşanan Mısır Meselesinden sonra Osmanlıyı en çok uğraştıran sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cebel-i Lübnan
B) Boğazlar Meselesi
C) Mülteciler meselesi
D) Kutsal yerler meselesi

Cevap : B) Boğazlar MeselesiB

19- 93 Harbi diye bilinen 1877-78 Osmanlı- Rus Savaşı sonunda imzalanan ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Plevne Antlaşması
B) Ayastefanos Antlaşması
C) Kars Antlaşması
D) Tuna Antlaşması
E) Edirne Mütarekesi

Cevap : E) Edirne Mütarekesi

20- 1877-78 Osmanlı- Rus Savaşı sonunda imzalanan Berlin Antlaşmasının 61. Maddesi hangi konuyla ilgiliydi?

A) Sırbistan’ın bağımsızlığı ve sınırları
B) Girit Adasının statüsü
C) Kars, Ardahan ve Batum’un Rusya’ya devri
D) Ermenilere dair ıslahatlar
E) Doğu Rumeli Eyaleti’nin statüsü

Cevap : D) Ermenilere dair ıslahatlar

Osmanlı Diplomasi Tarihi

Osmanlı Diplomasi Tarihi 2018-2019 Final Soruları

Auzef Tarih

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!