auzefOsmanlı Diplomasi TarihiTarih

Osmanlı Diplomasi Tarihi 2022-2023 Final Soruları

#1. Osmanlı bir beylik iken komşu ülkelerle ilişki kurulması Divan-ı Hümayun'da karara bağlanmaktaydı. Divan'daki müzakereler sonucu çıkan ve Padişahın onayını içeren İcazet-i Hümayun ile uluslararası ilişkilerin hangi boyutu oluşturulmaktaydı?

Cevap : D) Hukuksal zemini

#2. 1846'da Hariciye Teşrifatçılığı kurulduktan sonra büyükelçi statüsünde ilk protokol 1847'de İstanbul'a gelen hangi büyükelçiliğe uygulanmıştır?

Cevap : B) Papalık

#3. Epir Kralı Pyrros'un, MÖ. 279'da Romalılar karşısında kazandığı Askalum Savaşı ardından zafere rağmen uğradığı kayıplara işaret eden ve günümüzde diplomaside de kullanılan tabir aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Pirus Zaferi

#4. Kanuni Sultan Süleyman, Avrupa'daki denge siyasetinde ve diplomasi uygulamalarında hangi ülkeye 1536'da ahidnâme (kapitülasyon) vererek destek sağlamıştır?

Cevap : C) Fransa

#5. Sultan III. Selim tarafından 1803 tarihinde Paris Sefiri olarak tayin edilen Mehmet Sait Halet Efendi'nin Babıali'ye gönderdiği raporlarında, hangi husustaki görüşleri diğer elçilerden farklılık göstermekteydi?

Cevap : C) Avrupa medeniyetini eleştirmesi

#6. Sefaretnâmeler, Osmanlı diplomasi tarihinin önemli kaynakları arasında yer alır. Sefaretnâmeler, edebî tür olarak ..... ve siyasi rapor (takrir) özelliklerini içeren bir karışım gibidir. Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) hatırat

#7. Osmanlı diplomasi tarihinin önemli kaynaklarından olan sefaretnameler genelde sefirler tarafından değil, bunların maiyetinde yer alan aşağıdaki hangi görevliler tarafından kaleme alınmıştır?

Cevap : E) Sırkâtipleri

#8. 1699 tarihli Karlofça Antlaşması Osmanlı klasik çağı anlayışının bittiğini simgeler. Osmanlı bu antlaşma ile diplomatik seviyede eşit egemenlik ilkesine uygun bir şekilde Moskova Prensi olarak gördüğü Rusya hükümdarına ..... unvanı vermeyi kabul etmek zorunda kalmıştır. Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) Çar

#9. Sultan II. Abdülhamit, devletin diplomasi anlayışında yeniliğe giderek, hedefleri belli ve nesilden nesle devam edecek bir dış politika oluşturmak amacıyla hükümetten hangi talepte bulunmuştur?

Cevap : B) Raporlar hazırlamak

#10. Aşağıdakilerden hangisi klasik dönemde Osmanlı elçilerinin yurtdışına görevlendirilmeleri esnasında Elçi Hazinesi'nden verilen eşya ve aksesuarlardan biridir?

Cevap : E) Süslü hançer

#11. İngiltere, ağır hükümler içeren 1878 tarihli Ayastafanos Antlaşması'nın, hangi eski antlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle gözden geçirilmesini talep etmiştir?

Cevap : D) 1856 Paris

#12. İngiltere ve Rusya'nın aracı olmasıyla imzalanan 1847 tarihli Erzurum Antlaşması'na göre Osmanlı, kendisine sığınan İran şehzadeleri hakkında hangi taahhütte bulunmuştur?

Cevap : B) Bursa dışına çıkmamak

#13. Fransa, İngiltere ve Avusturya 1856 Paris Antlaşması sonrası Osmanlı İmparatorluğu toprakları hakkında hangi antlaşmayı yapmışlardır?

Cevap : C) Toprak bütünlüğünün garantisi

#14. Aşağıdakilerden hangisi 15. Yüzyıldan itibaren Avrupalı diplomasi teorisyenlerinin cevabını aradığı sorulardan biri değildir?

Cevap : E) Kadınlar diplomat olabilir mi?

#15. 1838 tarihli Balta Limanı Ticaret Antlaşması, Mısır Sorununun çözümünde hangi ülkenin desteğini sağlamak için imzalanmıştır?

Cevap : B) İngiltere

#16. Trablusgarp Savaşı sonrası İtalya ile 1912 tarihli hangi antlaşma imzalanmıştır?

Cevap : D) Uşi

#17. Tanzimat reformlarının önemli ismi Mustafa Reşit Paşa, Osmanlı'da resmi yazışmaların ..... yapılması anlayışına öncülük ederek, diplomasi tarihinde ayrıca yer edinmiştir. Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) Türkçe

#18. 1839 Tanzimat reformları sonrası Osmanlı teşrifatında, "hil'at giydirme" uygulamasının yerini aşağıdakilerden hangisi almıştır?

Cevap : A) Madalya

#19. Hariciye Nezareti sonrası Osmanlı diplomatları Avrupa diplomasinde kullanılan ..... gibi evrak ile işlem yapmaya başladılar. Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) sirküler, rapor, tutanak

#20. 1856 Paris Antlaşması, Osmanlı'nın içişlerine müdahaleyi, uluslararası düzeyde ..... denilen büyük devletlerinin ortak sorumluluğu hâline getirmiş oldu. Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) Avrupa Konseyi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Osmanlı Diplomasi Tarihi 2022-2023 Final Soruları

1. İngiltere, ağır hükümler içeren 1878 tarihli Ayastafanos Antlaşması’nın, hangi eski antlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle gözden geçirilmesini talep etmiştir?

A) 1774 Küçük Kaynarca
B) 1833 Hünkâr İskelesi
C) 1841 Boğazlar
D) 1856 Paris
E) 1871 Londra

Cevap : D) 1856 Paris

2. 1846’da Hariciye Teşrifatçılığı kurulduktan sonra büyükelçi statüsünde ilk protokol 1847’de İstanbul’a gelen hangi büyükelçiliğe uygulanmıştır?

A) Portekiz
B) Papalık
C) Amerika
D) Bulgaristan
E) Venedik

Cevap : B) Papalık

3. Tanzimat reformlarının önemli ismi Mustafa Reşit Paşa, Osmanlı’da resmi yazışmaların ….. yapılması anlayışına öncülük ederek, diplomasi tarihinde ayrıca yer edinmiştir.
Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Almanca
B) Farsça
C) Latince
D) Türkçe
E) Arapça

Cevap : D) Türkçe

4. Sultan II. Abdülhamit, devletin diplomasi anlayışında yeniliğe giderek, hedefleri belli ve nesilden nesle devam edecek bir dış politika oluşturmak amacıyla hükümetten hangi talepte bulunmuştur?

A) Konsolosluk açmak
B) Raporlar hazırlamak
C) Taviz vererek sorun çözmek
D) İttifak yapmaktan kaçınmak
E) Sefirlerin çocuklarını göreve almak

Cevap : B) Raporlar hazırlamak

5. Aşağıdakilerden hangisi 15. Yüzyıldan itibaren Avrupalı diplomasi teorisyenlerinin cevabını aradığı sorulardan biri değildir?

A) Büyükelçi kimdir?
B) Elçiliğin amacı nedir?
C) Diplomatların ayrıcalık dayanağı nedir?
D) Diplomatların hiyerarşik olarak sınıflandırılması gerekir mi?
E) Kadınlar diplomat olabilir mi?

Cevap : E) Kadınlar diplomat olabilir mi?

6. Trablusgarp Savaşı sonrası İtalya ile 1912 tarihli hangi antlaşma imzalanmıştır?

A) Ayastefanos
B) Roma
C) Brest-Litovsk
D) Uşi
E) Antalya

Cevap : D) Uşi

7. 1839 Tanzimat reformları sonrası Osmanlı teşrifatında, “hil’at giydirme” uygulamasının yerini aşağıdakilerden hangisi almıştır?

A) Madalya
B) Resepsiyon
C) Terfi
D) Tayin
E) Diploma

Cevap : A) Madalya

8. Hariciye Nezareti sonrası Osmanlı diplomatları Avrupa diplomasinde kullanılan ….. gibi evrak ile işlem yapmaya başladılar.
Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) rapor, layiha, tezkire.
B) itimatname, arzuhal, hüccet
C) sirküler, rapor, tutanak
D) sirküler, ferman, ariza
E) tutanak, berat, nota

Cevap : C) sirküler, rapor, tutanak

9. 1856 Paris Antlaşması, Osmanlı’nın içişlerine müdahaleyi, uluslararası düzeyde ….. denilen büyük devletlerinin ortak sorumluluğu hâline getirmiş oldu.
Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Avrupa Konseyi
B) Avrupa Tarihi
C) Avrupa Medeniyeti
D) Avrupa Kıtası
E) Avrupa Birliği

Cevap : A) Avrupa Konseyi

10. Osmanlı bir beylik iken komşu ülkelerle ilişki kurulması Divan-ı Hümayun’da karara bağlanmaktaydı. Divan’daki müzakereler sonucu çıkan ve Padişahın onayını içeren İcazet-i Hümayun ile uluslararası ilişkilerin hangi boyutu oluşturulmaktaydı?

A) Ekonomik zemini
B) Anayasal zemini
C) Sosyal zemini
D) Hukuksal zemini
E) Askeri zemini

Cevap : D) Hukuksal zemini

11. Sefaretnâmeler, Osmanlı diplomasi tarihinin önemli kaynakları arasında yer alır. Sefaretnâmeler, edebî tür olarak ….. ve siyasi rapor (takrir) özelliklerini içeren bir karışım gibidir.
Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) hatırat
B) hikâye
C) mükâleme mazbatası
D) arz tezkiresi
E) makale

Cevap : A) hatırat

12. İngiltere ve Rusya’nın aracı olmasıyla imzalanan 1847 tarihli Erzurum Antlaşması’na göre Osmanlı, kendisine sığınan İran şehzadeleri hakkında hangi taahhütte bulunmuştur?

A) Topkapı Sarayında ikamet etmek
B) Bursa dışına çıkmamak
C) Evlenmemek
D) İran’a iade edilmek
E) Ticaret yapmamak

Cevap : B) Bursa dışına çıkmamak

13. 1838 tarihli Balta Limanı Ticaret Antlaşması, Mısır Sorununun çözümünde hangi ülkenin desteğini sağlamak için imzalanmıştır?

A) Rusya
B) İngiltere
C) Fransa
D) Avusturya
E) Prusya

Cevap : B) İngiltere

14. Fransa, İngiltere ve Avusturya 1856 Paris Antlaşması sonrası Osmanlı İmparatorluğu toprakları hakkında hangi antlaşmayı yapmışlardır?

A) Konsolosların serbestçe seyahati
B) Maden arama izni
C) Toprak bütünlüğünün garantisi
D) Mültecilerin iadesi
E) Yabancılara toprak satışı

Cevap : C) Toprak bütünlüğünün garantisi

15. Aşağıdakilerden hangisi klasik dönemde Osmanlı elçilerinin yurtdışına görevlendirilmeleri esnasında Elçi Hazinesi’nden verilen eşya ve aksesuarlardan biridir?

A) Tahlisiye madalyası
B) Reşat altını
C) Kravat
D) Mecidiye nişanı
E) Süslü hançer

Cevap : E) Süslü hançer

16. Epir Kralı Pyrros’un, MÖ. 279’da Romalılar karşısında kazandığı Askalum Savaşı ardından zafere rağmen uğradığı kayıplara işaret eden ve günümüzde diplomaside de kullanılan tabir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pirus Zaferi
B) Pön Zaferi
C) Poloponnez Zaferi
D) Güneşin Zaferi
E) Actium Zaferi

Cevap : A) Pirus Zaferi

17. 1699 tarihli Karlofça Antlaşması Osmanlı klasik çağı anlayışının bittiğini simgeler. Osmanlı bu antlaşma ile diplomatik seviyede eşit egemenlik ilkesine uygun bir şekilde Moskova Prensi olarak gördüğü Rusya hükümdarına ….. unvanı vermeyi kabul etmek zorunda kalmıştır.
Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Prens
B) Kağan
C) Kaiser
D) Vladika
E) Çar

Cevap : E) Çar

18. Osmanlı diplomasi tarihinin önemli kaynaklarından olan sefaretnameler genelde sefirler tarafından değil, bunların maiyetinde yer alan aşağıdaki hangi görevliler tarafından kaleme alınmıştır?

A) Şehbenderler
B) Kişizadeler
C) Müsteşarlar
D) Ataşeler
E) Sırkâtipleri

Cevap : E) Sırkâtipleri

19. Sultan III. Selim tarafından 1803 tarihinde Paris Sefiri olarak tayin edilen Mehmet Sait Halet Efendi’nin Babıali’ye gönderdiği raporlarında, hangi husustaki görüşleri diğer elçilerden farklılık göstermekteydi?

A) Yazılarını Arapça kaleme alması
B) Çok uzun raporlar yazması
C) Avrupa medeniyetini eleştirmesi
D) Avrupa medeniyetine hayranlığı
E) Yazılarının şifreli oluşu

Cevap : C) Avrupa medeniyetini eleştirmesi

20. Kanuni Sultan Süleyman, Avrupa’daki denge siyasetinde ve diplomasi uygulamalarında hangi ülkeye 1536’da ahidnâme (kapitülasyon) vererek destek sağlamıştır?

A) Ceneviz
B) Lehistan
C) Fransa
D) İngiltere
E) Rusya

Cevap : C) Fransa

Osmanlı Diplomasi Tarihi

Auzef Tarih

Osmanlı Diplomasi Tarihi 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!