auzefCoğrafyaJeomorfoloji

Jeomorfoloji 2022-2023 Bütünleme Soruları

Jeomorfoloji 2022-2023 Bütünleme Soruları

Auzef Coğrafya Güz Dönemi çıkmış sınav soruları

Jeomorfoloji 2022-2023 Bütünleme Soruları

Jeomorfoloji: Yer Kabuğunun Sırları

Jeomorfoloji, yer kabuğunun şekillerini ve bu şekillerin oluşum süreçlerini inceleyen bir bilim dalıdır. 2022-2023 akademik yılı bütünleme soruları, bu alandaki temel kavramları ve jeomorfolojik süreçleri derinlemesine ele alır.

Yer Kabuğu ve Kimyasal Bileşim

Yer kabuğunun farklı bölgelerindeki kimyasal bileşimlerin incelenmesi, jeomorfolojik süreçlerin anlaşılmasında kritik bir rol oynar. Özellikle kıtasal ve okyanusal kabuk arasındaki farklar, Dünya’nın jeolojik yapısını ve evrimini aydınlatır.

Kayalar ve Mineraller

Kayaların yoğunlukları ve minerallerin özellikleri, jeomorfolojik analizlerde önemlidir. Farklı kayaların ve minerallerin oluşum süreçleri, yeryüzü şekillerinin çeşitliliğine ve dağılımına ışık tutar.

Jeomorfolojik Evrim ve Topoğrafya

Jeomorfolojik evrim, yer şekillerinin zaman içinde nasıl değiştiğini ve geliştiğini açıklar. Monosiklik ve polisiklik topoğrafyalar, bu süreçlerin karmaşıklığını ve çeşitliliğini gösterir.

Metamorfizma ve Kayaların Yapısal Özellikleri

Metamorfit kayaların karakteristik özellikleri, şistozite ve foliasyon gibi tanımlarla açıklanır. Yönlü basıncın kayalar üzerindeki etkileri, yer kabuğunun dinamik yapısını ortaya koyar.

Volkanizma ve Yer Kabuğu Hareketleri

Volkanların ve depremlerin jeomorfolojik etkileri, Dünya’nın aktif jeolojik yapısını yansıtır. Deniz altı ve karasal volkanizma, yer kabuğu hareketlerinin çeşitliliğini gösterir.

Yer Kabuğunun Ortalama Bileşimi

Yer kabuğunun bileşimi, jeomorfolojik süreçlerin temelini oluşturur. Silikon dioksit (SiO₂) gibi elementler, yerkürenin kimyasal yapısında önemli bir yere sahiptir.

Fosiller ve Kireç Taşları

Jeomorfoloji ayrıca fosillerin ve çeşitli kireç taşlarının oluşum süreçlerini de inceler. Bu süreçler, geçmiş iklim ve çevre koşulları hakkında bilgi verir.

Aşınım Şekilleri ve Yapısal Oluşumlar

Dış kuvvetler tarafından oluşturulan aşınım şekilleri ve yapısal oluşumlar, jeomorfolojinin temel konularındandır. Bunlar, yeryüzü şekillerinin nasıl oluştuğunu ve değiştiğini anlamamızı sağlar.

Jeomorfoloji, Dünya’nın yer şekillerini ve bu şekillerin oluşum süreçlerini anlamamıza yardımcı olur. 2022-2023 bütünleme soruları, bu bilim dalının temel kavramlarını ve jeomorfolojik süreçleri detaylı bir şekilde ele alarak, bu alandaki bilgi birikimimizi derinleştirir.

@lolonolo_com

Jeomorfoloji 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Yer kabuğunun farklı kısımlarında kimyasal bileşimler farklıdır. Kıtasal ve okyanusal kabukta Sio, yüzdesi en fazla nerede görülmektedir?

A) Büyük Okyanusu
B) Avrupa
C) Asya
D) Afrika
E) Atlas Okyanusu

Cevap : C) Asya

2. Kayaların ortalama yoğunluğu tablosuna bakıldığında (Erinç, 2000) yoğunluğu en az olan katılaşım kayası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sünger taşı
B) Peridotit
C) Granit
D) Andezit
E) Tüf

Cevap : A) Sünger taşı

3. Jeomorfolojik evrim, döngü kesintilerinin var olup olmadığı esasına dayanır. Bazı topoğrafya şekilleri, günümüz koşullarında devam etmekte olan bir tek döngünün eseridir. Bu gibi topoğrafyalara ….. topoğrafya adı verilir. Fakat bu topoğrafyalar çok azdır ve genellikle, ancak henüz yeni kara hâline geçmiş eski deniz dipleri, yeni volkan konileri ve lav örtüleri, son taban seviyesine göre ayarlanmış deltalar gibi çok genç sahalar üzerinde gözlenirler. Buna karşılık doğada yaygın olan, ….. topoğrafyalardır. Bunlar morfolojik evrimin herhangi bir nedenle zaman zaman kesintiye uğradığı ve yerini, yeni şartlara göre yeni bir aşınım döngüsüne bıraktığı sahalara karşılık gelirler.
Yukarıdaki ifadede yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) monosiklik – polisiklik
B) monosiklik – polijenik
C) polisiklik – monojenik
D) monosiklik – monojenik
E) polisiklik – polijenik

Cevap : A) monosiklik – polisiklik

4. Metamorfitlerin en belirgin tanıtıcı özelliği, şistozite (şistleşme) ve foliasyon (mineral dizilimi) tanımlarıyla açıklanan bir ….. düzeni göstermeleridir.
Yukarıdaki cümlede verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) diziliş
B) nem
C) basınç
D) sıcaklık
E) yassılaşma

Cevap : A) diziliş

5. Yönlü basıncın çok yaygın bir etkisi de kayaya yaprak yaprak bir doku vermesidir ki bu olaya ….. denir.
Yukarıdaki cümlede verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) granitizasyon
B) migmatizasyon
C) mermerleşme
D) şistozite
E) milonitleşme

Cevap : D) şistozite

6. Aşağıdaki volkanlardan hangisi deniz altı püskürmelerine bir örnek değildir?

A) Fuji Yama
B) Falcon
C) Krakatoa
D) Jan Mayen
E) Santorin

Cevap : A) Fuji Yama

7. Yer kabuğunun ortalama bileşimine bakıldığında % 59,47 değeri ile aşağıdakilerden hangisi ön plandadır?

A) FeO
B) NaO₂
C) SİO₂
D) TİO₂
E) AI₂O₃

Cevap : C) SİO₂

8. Aşağıdakilerden hangisi oluşum çeşidine göre bir deprem türü değildir?

A) Çökme depremleri
B) Meteorit depremleri
C) Tektonik depremler
D) Volkanik depremler
E) Karstik depremler

Cevap : B) Meteorit depremleri

9. Marmara Adası’na ve Denizi’ne, dolayısıyla Marmara Bölgesi’ne adını veren gri-beyaz renkli metamorfik kayaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milonit
B) Mermer
C) Killişist
D) Mikaşist
E) Meta-granit

Cevap : B) Mermer

10. CaSO4 2H2O kimyasal formülü ile bilinir. Genellikle beyaz veya renksizdir. Tırnakla kolay çizilir (Sertlik: 2). Kristaller veya taneli kütleler hâlindedir. Bazen de liflidir. Doğada fazla bulunan minerallerden birisidir.
Yukarıdaki ifadede genel özellikleri verilen mineral aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halid
B) Aragonit
C) Anhidrit
D) Silis
E) Jips

Cevap : E) Jips

11. Doğada tabakalar bazen birbirine uygun ve yatay bir şekilde tabakalaşmış olarak görülür. Bu şekildeki uyumlu istiflemeye….. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) açılı diskordant tabakalaşma
B) diskordant tabakalaşma
C) konkordant tabakalaşma
D) homojen tabakalaşma
E) heterojen tabakalaşma

Cevap : C) konkordant tabakalaşma

12. Yeni görüşlerin ışığında Kuaterner’in (IV. zaman) alt devrelerinin eskiden yeniye doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Miyosen-Pliosen-Pleistosen
B) Oligosen-Miyosen-Pliosen
C) Eosen-Oligosen-Miyosen
D) Pliosen-Pleistosen-Holosen
E) Pleistosen-Holosen-Antroposen

Cevap : E) Pleistosen-Holosen-Antroposen

13. Aşağıdakilerden hangisi dış kuvvetlerin oluşturduğu aşınım şekillerinden biridir?

A) Yalı taşı
B) Delta
C) Taraça
D) Sirk
E) Kumul

Cevap : D) Sirk

14. Aşağıdakilerden hangisinde Neptunizm teorisinin açıklaması verilmiştir?

A) Bütün kayaların ve yeryüzü şekillerinin iç etkenler ve süreçlerle oluştuğunu varsayan jeomorfoloji görüşüdür.
B) Dünü anlamak için bugün aktif hâlde olan etken ve süreçleri bilmenin gerektiğini öğreten, böylece teolojik doğmalara ve katastrofizme karşı olan görüştür.
C) Morfolojik şekiller ve süreçlerin genellikle tanrısal kuvvetlerle açıklandığı, meydana gelen değişikliklerin de tanrıların işi sayıldığı görüştür.
D) Bütün kayaların oluşumunda suyun asıl etken ve ortam olduğunu varsayan jeomorfoloji görüşüdür.
E) Jeomorfolojik evrimin yapı ve litolojiye, etken ve süreçlere ve sonunda zaman unsurunun süresine bağlı olarak belli aşamalardan geçen bir seyir izleyeceği ve bu aşamalarda belli şekillerin oluşacağı düşüncesidir.

Cevap : D) Bütün kayaların oluşumunda suyun asıl etken ve ortam olduğunu varsayan jeomorfoloji görüşüdür.

15. Daha önce oluşmuş bulunan her türden kayacın, özellikle magmatitlerin ayrışarak rüzgâr, dalga, akıntı, akarsu ve buzullarla taşınıp göl, akarsu havzaları ve denizlerde depolanmaları olayına….. denir.
Yukarıdaki cümlede verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) tortulanma
B) sedimantasyon
C) tortulaşma
D) depolanma
E) tabakalaşma

Cevap : E) tabakalaşma

16. Kıyıda ve kıyıya yakın sahalarda makroskopik fosiller ve bunların kavkılarından oluşan kireç taşlarına ne ad verilmektedir?

A) Oolitik kireç taşları
B) Yumrulu kireç taşları
C) Dolomitik kireç taşları
D) Nümmulitli kireç taşları
E) Kokinalı kireç taşları

Cevap : E) Kokinalı kireç taşları

17. Başta akarsular olmak üzere diğer dış kuvvetlerin de yeryüzünü aşındırması sonucunda yükseltileri neredeyse deniz seviyesine kadar iner, inişli- çıkışlı, dalgalı düzlükler oluşur. Bunlara ….. denir.
Yukarıdaki cümlede verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) taraça
B) peri bacası
C) badlands
D) peneplen
E) devkazanı

Cevap : D) peneplen

18. Bir deponun litolojik özelliklerini belirleyen, yerel ve biyolojik şartların ve aynı zamanda o deponun içerdiği bitkisel ve hayvansal toplulukların tümüne ….. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) art bataklık
B) fasiyes
C) bataklık
D) tabaka
E) fosil

Cevap : B) fasiyes

19. Aşağıdakilerden hangisi bazik yapılı, ince kristalli, koyu renkli bir yüzey kayacıdır?

A) Riolit
B) Trakit
C) Bazalt
D) Granit
E) Andezit

Cevap : C) Bazalt

20. Bir tarafa eğimli kayalardan meydana gelen bu yapı, tabakaların bir yöne 5°’den daha fazla eğime sahip olduğu tabakaların oluşturduğu yapısal şekillerdir. Dünyada, ABD-Kaliforniya’daki Vasqez kayalarının, Çin’in kuzeybatısındaki Gansu eyaleti Zhangye kenti yakınlarındaki Zhangye Jeoloji Parkı’ndaki kum taşlarının, ülkemizde ise Beypazarı kireç taşlarının ve Çorum’un Uğurludağ ilçesinde bulunan flişlerin oluşturduğu yapısal şekiller bu yapılara örnek olarak verilebilir.
Yukarıdaki ifadelerde açıklanan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıvrımlı yapı
B) Monoklinal yapı
C) Kırıklı yapı
D) Diskordant yapı
E) Dom yapı

Cevap : B) Monoklinal yapı

Jeomorfoloji

Jeomorfoloji 2022-2023 Bütünleme Soruları

Auzef Coğrafya Güz Dönemi çıkmış sınav soruları

Auzef Coğrafya

LOLONOLO YOUTUBE KANALI

Jeomorfoloji 2022-2023 Bütünleme Soruları

TOEFL GRAMMAR

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!