auzefEgzersiz ve Spor BilimleriRekreasyonSpor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri 2022-2023 Final Soruları

#1. Normal dağılım fonksiyonunu bulan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Carl Freidrich Gauss

#2. MS Excel programı ile ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Excel tablolama mantığı ile çalışmaz.

#3. Sağ el kullanan erkeklerin beklenen değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) 294

#4. Aşağıdakilerden hangisi korelasyon katsayısı (r) olamaz?

Cevap : A) 2

#5. Normal dağılımı tanımlarken en sık kullanılan parametreler aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Ortalama ve standart sapma


#6. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Excel için yanlıştır?

Cevap : E) Microsoft Excel, bir hesap makinesi programıdır.

#7. "Bir konserve fabrikasının üretmiş olduğu konservelerin ağırlığının ortalaması 1000 gr olması gerekirken, tüketiciler firmanın buna uymadığını iddia etmektedirler. Üretim bandından alınan 16 konservenin ortalama ağırlığı 990 gr bulunmuştur. Anakütle varyansının da 256 olduğu bilinmektedir. Veriler normal dağılışlıdır. %5 anlamlılık düzeyine göre firmanın 1000 gr'lık ortalama ağırlığa uyup uymadığını araştırınız. Yukarıda verilen bilgilere göre çözümlemede hangi hipotez testi kullanılmalıdır?

Cevap : A) Tek örneklem t testi

#8. "Sunum hem ..... sürecini ifade ederken hem de bu sürecin ..... bir sunuş ile yapılmasını gerektirmektedir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

Cevap : B) bilginin aktarılma – dinleyenlere keyif veren

#9. Aşağıdakilerden hangisi deneysel araştırmalardaki hata kaynakları arasında yer almaz?

Cevap : D) Bütçe yetersizliği

#10. Aşağıda PowerPoint ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Sunumuna başlayan bir konuşmacı için kapak sayfasının hemen arkasından sunumun içindekiler listesi görünür ve konuşmacı bunu özetlerse dinleyenleri sunumdan kopartır.


#11. I. Temel hipotez II. H₀ hipotezi III. H₁ hipotezi (Karşıt hipotez) IV. Kesin hipotez Testin yönünü belirleyen hipotez yukarıdakilerden hangisi ya da hangileridir?

Cevap : C) Yalnız III

#12. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi sunum tanımı için yanlıştır?

Cevap : C) Anket sonuçlarından bahsedilmeyen konuşma türüdür.

#13. Aşağıda verilenlerden hangisi sunum sonu soru-cevap konusunda yanlıştır?

Cevap : E) Soru-cevap bölümünde gelebilecek sorular ve verilecek yanıtlar sunum öncesinde düşünülmemelidir.

#14. Aşırı değerlerden en az etkilenen ortalama ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Mod (tepe değer)

#15. Bir istatistik sınavında yüzlük sistemdeki notların ortalaması 55 ve varyansı 81 olup normal dağılışa sahiptir. Z notu 3 olan bir öğrencinin yüzlük notu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) 82


#16. İki sürekli değişken arasındaki ilişki katsayısı r= 0.65 ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : C) Pozitif iyi derece ilişki vardır.

#17. "Son 7 yıllık kayıtlara göre A bölgesinde Mart ayı için yağan yağışlar ile yine son 6 yıllık kayıtlara göre B bölgesinde yağan yağışların miktarları santimetre olarak aşağıda verilmiştir. A bölgesine düşen yağışların B bölgesinden daha az olduğu iddiasını %5 anlamlılık seviyesinde test ediniz." Yukardaki problemde örnek büyüklüğünü göz önüne alarak, çözümlemenin aşağıdaki hangi hipotez testi ile yapılması gerekir?

Cevap : E) Mann Whitney U testi

#18. "Nitel alt tip seçeneklerine araştırma olgularının sayısal dağılımı ..... aracılığıyla gerçekleştirilir." Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) kontenjans tablosu

#19. Aşağıdakilerden hangisi sunumlarda kullanılan çeşitli görsel teknik desteklerden değildir?

Cevap : A) Eskiz kağıdı

#20. Populasyondan şansa bağlı seçilen gruba verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Örneklem


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri 2022-2023 Final Soruları

1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Excel için yanlıştır?

A) Microsoft firması tarafından 1989 senesinde yazılımı tamamlanmıştır.
B) Datalarla ilgili ihtiyaç duyulan tüm hesaplamalar ve analizleri kolaylıkla yapma imkanı sunar.
C) Her türlü datayı özellikle sayısal dataları tablolar ya da listeler şeklinde tutma programıdır.
D) Apple Macintosh ve Windows işletim sistemli bilgisayarlarda kullanılabilen tablolama programıdır.
E) Microsoft Excel, bir hesap makinesi programıdır.

Cevap : E) Microsoft Excel, bir hesap makinesi programıdır.

2. Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri 2022-2023 Final soruları 2. soru
Sağ el kullanan erkeklerin beklenen değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 62
B) 101
C) 294
D) 36
E) 171

Cevap : C) 294

3. Populasyondan şansa bağlı seçilen gruba verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Grup
B) Örneklem
C) Alt tabaka
D) Pilot çalışma
E) Örnek

Cevap : B) Örneklem

4. “Bir konserve fabrikasının üretmiş olduğu konservelerin ağırlığının ortalaması 1000 gr olması gerekirken, tüketiciler firmanın buna uymadığını iddia etmektedirler. Üretim bandından alınan 16 konservenin ortalama ağırlığı 990 gr bulunmuştur. Anakütle varyansının da 256 olduğu bilinmektedir. Veriler normal dağılışlıdır. %5 anlamlılık düzeyine göre firmanın 1000 gr’lık ortalama ağırlığa uyup uymadığını araştırınız.
Yukarıda verilen bilgilere göre çözümlemede hangi hipotez testi kullanılmalıdır?

A) Tek örneklem t testi
B) Mann Whitney U testi
C) Bağımsız örneklem t testi
D) Eşleştirilmiş örneklem t testi
E) Wilcoxon testi

Cevap : A) Tek örneklem t testi

5. Aşağıdakilerden hangisi sunumlarda kullanılan çeşitli görsel teknik desteklerden değildir?

A) Eskiz kağıdı
B) Flip chart
C) PowerPoint
D) Tepegöz
E) Tahta

Cevap : A) Eskiz kağıdı

6. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi sunum tanımı için yanlıştır?

A) Bilgileri yenileyen konuşma türüdür.
B) Bilgileri pekiştiren konuşma türüdür.
C) Anket sonuçlarından bahsedilmeyen konuşma türüdür.
D) Önemli olgu ve olayları dile getirmek için yapılan konuşma türüdür.
E) Bilgileri hatırlatan konuşma türüdür.

Cevap : C) Anket sonuçlarından bahsedilmeyen konuşma türüdür.

7. Aşırı değerlerden en az etkilenen ortalama ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medyan (ortanca)
B) Harmonik ortalama
C) Geometrik ortalama
D) Mod (tepe değer)
E) Aritmetik ortalama

Cevap : D) Mod (tepe değer)

8. I. Temel hipotez
II. H₀ hipotezi
III. H₀ hipotezi (Karşıt hipotez)
IV. Kesin hipotez
Testin yönünü belirleyen hipotez yukarıdakilerden hangisi ya da hangileridir?

A) II ve III
B) Yalnız IV
C) Yalnız III
D) Yalnız I
E) Yalnız II

Cevap : C) Yalnız III

9. Aşağıdakilerden hangisi deneysel araştırmalardaki hata kaynakları arasında yer almaz?

A) Gözlemciler arası farklılık
B) Ölçüm cihazlarının amaca uygunluğu
C) Uygun istatistiklerin kullanılmaması
D) Bütçe yetersizliği
E) Ölçü ya da gözlemlerin geçerliliği, tutarlılığı

Cevap : D) Bütçe yetersizliği

10. İki sürekli değişken arasındaki ilişki katsayısı r= 0.65 ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İlişki yoktur.
B) Pozitif yüksek ilişki vardır.
C) Pozitif iyi derece ilişki vardır.
D) Negatif zayıf ilişki vardır.
E) Negatif yüksek ilişki vardır.

Cevap : C) Pozitif iyi derece ilişki vardır.

11. Normal dağılımı tanımlarken en sık kullanılan parametreler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çarpıklık ve değişim katsayısı
B) Ortalama ve standart sapma
C) Yüzdelikler
D) Medyan ve çeyreklikler
E) Minimum ve maksimum değerler

Cevap : B) Ortalama ve standart sapma

12. Normal dağılım fonksiyonunu bulan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Robert Price
B) John Graunt
C) Blaise Pascal
D) Carl Freidrich Gauss
E) Thomas Bayes

Cevap : D) Carl Freidrich Gauss

13. Aşağıda PowerPoint ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dinleyicilerin konunun aşağı yukarı ne zaman biteceğini kestirebilmeleri için slaytlarını numaralandıran konuşmacılar dinleyicilerin konuya yoğunlaşmalarını sağlamış olurlar.
B) Sunumuna başlayan bir konuşmacı için kapak sayfasının hemen arkasından sunumun içindekiler listesi görünür ve konuşmacı bunu özetlerse dinleyenlerde merak uyandırmış olur.
C) Slaytlar belirtilen sürede sunulamayacak kadar çok olmamalıdır.
D) Sunumuna başlayan bir konuşmacı için kapak sayfasının hemen arkasından sunumun içindekiler listesi görünür ve konuşmacı bunu özetlerse dinleyenleri sunumdan kopartır.
E) Slaytlarını numaralandıran konuşmacılar dinleyiciler için bilinçli ve daha rahat bir dinleme ortamı sağlar.

Cevap : D) Sunumuna başlayan bir konuşmacı için kapak sayfasının hemen arkasından sunumun içindekiler listesi görünür ve konuşmacı bunu özetlerse dinleyenleri sunumdan kopartır.

14. MS Excel programı ile ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kolerasyonları kağıda dökebilir.
B) Hücreler arasında olan ilişkiyi hesaplar grafik oluşturabilir.
C) Çok sayıda işlem gerçekleştirilebilir.
D) Çok sayıda işaret sayı, meta, formül, rakam gibi unsuru bulundurur.
E) Excel tablolama mantığı ile çalışmaz.

Cevap : E) Excel tablolama mantığı ile çalışmaz.

15. “Nitel alt tip seçeneklerine araştırma olgularının sayısal dağılımı ….. aracılığıyla gerçekleştirilir.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

A) t tablosu
B) kontenjans tablosu
C) ki-kare tablosu
D) regresyon tablosu
E) marjinal tablo

Cevap : B) kontenjans tablosu

16. “Sunum hem ….. sürecini ifade ederken hem de bu sürecin ….. bir sunuş ile yapılmasını gerektirmektedir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) eğlence – boş zamanı değerlendirecek
B) bilginin aktarılma – dinleyenlere keyif veren
C) sayısal – analitik
D) maddi – manevi
E) heyecan – sakin

Cevap : B) bilginin aktarılma – dinleyenlere keyif veren

17. Aşağıdakilerden hangisi korelasyon katsayısı (r) olamaz?

A) 2
B) 1
C) 0.5
D) 0.7
E) -1

Cevap : A) 2

18. Bir istatistik sınavında yüzlük sistemdeki notların ortalaması 55 ve varyansı 81 olup normal dağılışa sahiptir. Z notu 3 olan bir öğrencinin yüzlük notu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 82
B) 95
C) 71
D) 58
E) 136

Cevap : A) 82

19. Aşağıda verilenlerden hangisi sunum sonu soru-cevap konusunda yanlıştır?

A) Soru dinlenirken cevap değil soru düşünülmelidir.
B) Soru geldiğinde savunmaya geçilmemelidir
C) Cevap verilemeyen sorular için, sunum sonrasında dinleyicilerle iletişime geçileceği belirtilmelidir.
D) Sorunun tam anlaşıldığından emin olunmalıdır.
E) Soru-cevap bölümünde gelebilecek sorular ve verilecek yanıtlar sunum öncesinde düşünülmemelidir.

Cevap : E) Soru-cevap bölümünde gelebilecek sorular ve verilecek yanıtlar sunum öncesinde düşünülmemelidir.

20. “Son 7 yıllık kayıtlara göre A bölgesinde Mart ayı için yağan yağışlar ile yine son 6 yıllık kayıtlara göre B bölgesinde yağan yağışların miktarları santimetre olarak aşağıda verilmiştir. A bölgesine düşen yağışların B bölgesinden daha az olduğu iddiasını %5 anlamlılık seviyesinde test ediniz.”
Yukardaki problemde örnek büyüklüğünü göz önüne alarak, çözümlemenin aşağıdaki hangi hipotez testi ile yapılması gerekir?

A) Eşleştirilmiş örneklem t testi
B) Wilcoxon testi
C) Bağımsız Örneklem t testi
D) Tek örneklem t testi
E) Mann Whitney U testi

Cevap : E) Mann Whitney U testi

Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri, Sporda Yönetim Ve Organizasyon Soruları Final Deneme Sınavı -8 Auzef Rekreasyon Lisans

Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!