auzefİktisatİşletmePazarlama İlkeleriPerakende Satış ve Mağaza YönetimiUluslararası Ticaret ve Lojistik YönetimiYönetim Bilişim Sistemleri

Pazarlama İlkeleri 2022-2023 Final Soruları

#1. Hizmetlerin dokunulmazlık özelliği ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Satın alınmadan önce tahminde bulunulamaz.

#2. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama bilgi sisteminin günümüz işletmeleri açısından önemli hale gelmesinde etkili olan nedenlerden biri değildir?

Cevap : B) Pazarlamanın, günümüzde ilk defa işletmeler tarafından ele alınması

#3. Tüketici kara kutusu modeline göre aşağıdakilerden hangisi çevresel uyarıcılar arasında yer almaz?

Cevap : B) Firmanın üretim kapasitesi

#4. Dünyanın dört bir yanındaki veri tabanlarını ve bilgisayarları birbirine bağlayan iletişim ağına ne ad verilmektedir?

Cevap : C) İnternet

#5. Aşağıda verilen doğrudan satış ve doğrudan pazarlama ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) En ucuz pazarlama yöntemi doğrudan satış ile gerçekleştirilir.

#6. Modern pazarlama anlayışına göre işletmeler açısından 4P, müşteriler açısından 4C ele alınmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi 4C kapsamında değildir?

Cevap : C) Müşteriyle arkadaşlık

#7. Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirmenin faydalarından biri değildir?

Cevap : E) Pazardaki boşlukların görünmesini engeller.

#8. Amerikan Pazarlama Birliğine göre herhangi bir yerden ölçülebilir bir tepkiye ve/veya faaliyete neden olmak veya müşterilerin fikirlerini etkilemek amacıyla bir veya daha fazla reklam aracını doğrudan kullanan etkileşimli bir pazarlama sistemine ne ad verilir?

Cevap : B) Doğrudan pazarlama

#9. Bir tarafın diğerine sunduğu, esas olarak dokunulamayan (soyut) ve herhangi bir şeyin sahipliğiyle sonuçlanmayan faaliyete ne ad verilir?

Cevap : E) Hizmet

#10. Pazarlama kararları için gerekli bilgileri düzenli ve sürekli bir biçimde toplamak, muhafaza ve analiz etmek ve yaymak üzere geliştirilmiş prosedürler ve metotlar dizisine ne ad verilir?

Cevap : B) Pazarlama bilgi sistemi

#11. "Bir işletmenin çevresi ..... ve ......... çevreden oluşmaktadır." İfadesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) mikro / makro

#12. Amerikan E-Pazarlama Birliğinin "bir web sitesi adresi içeren her türlü pazarlama çabası” olarak tanımladığı kavram nedir?

Cevap : C) Elektronik pazarlama

#13. Eğer agresif satış teknikleri kullanılırsa insanların daha fazla mal ve hizmet alacağı ve yüksek kârlılığın yüksek satışla mümkün olabileceği fikrine dayanan pazarlama anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Satış anlayışı

#14. "Rekabet üstünlüğü sağlayabilecek özelliklerin öz ürüne eklenmesi ile ....... elde edilmektedir." ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) somut ürün

#15. Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri uluslararası pazarlamaya yönelten nedenlerden biri değildir?

Cevap : D) Vergi vermemek

#16. İşletmelerin, uluslararasılaşma sürecinde, sürece katılımları da dikkate alındığında gelebileceği en üst aşama hangisidir?

Cevap : C) Küresel pazarlama odaklı işletmeler (Küresel pazarlama)

#17. "Modern pazarlama anlayışı ürün odaklı değil, ..... odaklı bir yaklaşım sergilemektedir." ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) müşteri

#18. Pazarlama alanında yaptığı düzenlemelerle uluslararası düzeyde yönlendirici konumda olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Amerikan Pazarlama Derneği (AMA)

#19. Aşağıda verilenlerden hangisi sosyal sorumluluk alanlarından biri değildir?

Cevap : A) Şirketlerin kârların maksimize etmeye çalışması

#20. Mal ve hizmetleri, kendi mal ve hizmet üretimlerinde kullanmak veya satmak üzere satın alan işletme ve kuruluşların oluşturduğu pazara ne ad verilmektedir?

Cevap : D) Örgütsel pazarlar

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Pazarlama İlkeleri 2022-2023 Final Soruları

1. Tüketici kara kutusu modeline göre aşağıdakilerden hangisi çevresel uyarıcılar arasında yer almaz?

A) Ürün
B) Firmanın üretim kapasitesi
C) Ekonomik uyarıcılar
D) Fiyat
E) Politik uyarıcılar

Cevap : B) Firmanın üretim kapasitesi

2. Modern pazarlama anlayışına göre işletmeler açısından 4P, müşteriler açısından 4C ele alınmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi 4C kapsamında değildir?

A) Müşteri çözümü/Müşteri değeri
B) Müşteriye kolaylık
C) Müşteriyle arkadaşlık
D) Müşteriye maliyeti
E) İletişim

Cevap : C) Müşteriyle arkadaşlık

3. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama bilgi sisteminin günümüz işletmeleri açısından önemli hale gelmesinde etkili olan nedenlerden biri değildir?

A) İşletmelerin yönetim yapısının zamanla karmaşıklaşması
B) Pazarlamanın, günümüzde ilk defa işletmeler tarafından ele alınması
C) Çevresel faktörlerdeki değişmeler
D) Çevresel faktörlerdeki gelişmeler
E) İşletmelerin pazarlama faaliyetlerinin zamanla karmaşık bir hâl almaya başlaması

Cevap : B) Pazarlamanın, günümüzde ilk defa işletmeler tarafından ele alınması

4. Amerikan E-Pazarlama Birliğinin “bir web sitesi adresi içeren her türlü pazarlama çabası” olarak tanımladığı kavram nedir?

A) Klasik pazarlama
B) Reklam
C) Elektronik pazarlama
D) İnternet
E) Sosyal medya

Cevap : C) Elektronik pazarlama

5. Aşağıda verilenlerden hangisi sosyal sorumluluk alanlarından biri değildir?

A) Şirketlerin kârların maksimize etmeye çalışması
B) Reklamlarda aldatıcı bilgiden kaçınılması
C) Güvenli ürünlerin paketlenmesi
D) Tüketiciye ürünle ilgili yeterli bilginin verilmesi
E) Güvenli ürünlerin tasarlanması

Cevap : A) Şirketlerin kârların maksimize etmeye çalışması

6. Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri uluslararası pazarlamaya yönelten nedenlerden biri değildir?

A) Dış pazarlardaki vergi ve diğer teşvik avantajlarından yararlanmak
B) İç pazarlarda ömrünü tamamlamak üzere olan ürünlerin ömrünü uzatmak
C) Pazarın geliştirilmek istenmesi
D) Vergi vermemek
E) Dünya pazarlarının sunduğu potansiyel

Cevap : D) Vergi vermemek

7. Aşağıda verilen doğrudan satış ve doğrudan pazarlama ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Doğrudan satışta, satış temsilcisi ile müşteri arasında temas kurulur.
B) Doğrudan pazarlamada, bazı iletişim araçları kullanılır (telefon, televizyon, internet vb.).
C) Doğrudan satış, pazarlamada kullanılan en etkili promosyon aracı olsa da diğer araçlarla karşılaştırıldığında satış gücü yaratma ve elde tutma maliyeti daha yüksektir.
D) En ucuz pazarlama yöntemi doğrudan satış ile gerçekleştirilir.
E) Doğrudan satışta, satış temsilcisi müşteriyle yüz yüze konuşur.

Cevap : D) En ucuz pazarlama yöntemi doğrudan satış ile gerçekleştirilir.

8. Mal ve hizmetleri, kendi mal ve hizmet üretimlerinde kullanmak veya satmak üzere satın alan işletme ve kuruluşların oluşturduğu pazara ne ad verilmektedir?

A) Tüketici pazarlar
B) Kişisel pazarlar
C) Aracı pazarlar
D) Örgütsel pazarlar
E) Nihai pazarlar

Cevap : D) Örgütsel pazarlar

9. Hizmetlerin dokunulmazlık özelliği ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Satın alınmadan önce tutulmaz.
B) Satın alınmadan önce görülmez.
C) Satın alınmadan önce tadılmaz.
D) Satın alınmadan önce duyulmaz.
E) Satın alınmadan önce tahminde bulunulamaz.

Cevap : E) Satın alınmadan önce tahminde bulunulamaz.

10. Bir tarafın diğerine sunduğu, esas olarak dokunulamayan (soyut) ve herhangi bir şeyin sahipliğiyle sonuçlanmayan faaliyete ne ad verilir?

A) Endüstri
B) Mal
C) Mal imalatı
D) Satın alma
E) Hizmet

Cevap : E) Hizmet

11. “Bir işletmenin çevresi ….. ve ……… çevreden oluşmaktadır.” İfadesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) iyi / kötü
B) ilkel/teknolojik
C) ilkel / modern
D) mikro / makro
E) zayıf / güçlü

Cevap : D) mikro / makro

12. Pazarlama alanında yaptığı düzenlemelerle uluslararası düzeyde yönlendirici konumda olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amerikan Pazarlama Derneği (AMA)
B) Asya Pazarlama Derneği (AMA)
C) Türkiye Pazarlama Derneği (TMA)
D) Avrupa Pazarlama Derneği (EMA)
E) Birleşmiş Pazarlamacılar Derneği (UMA)

Cevap : A) Amerikan Pazarlama Derneği (AMA)

13. “Modern pazarlama anlayışı ürün odaklı değil, ….. odaklı bir yaklaşım sergilemektedir.” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

A) müşteri
B) satış
C) fiyat
D) pazar
E) kalite

Cevap : A) müşteri

14. “Rekabet üstünlüğü sağlayabilecek özelliklerin öz ürüne eklenmesi ile ……. elde edilmektedir.”
ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) somut ürün
B) öz ürün
C) soyut ürün
D) zenginleştirilmiş ürün
E) sade ürün

Cevap : A) somut ürün

15. Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirmenin faydalarından biri değildir?

A) Farklılaştırıcı pazarlama stratejilerinin geliştirilmesini sağlar.
B) Fırsat ve tehditlerin belirlenmesinde faydalıdır.
C) Hedef pazar seçimine temel oluşturur.
D) Pazar bölümünün anlaşılmasını ve bunları karşılayacak pazarlama karması paketi oluşturulmasını sağlar.
E) Pazardaki boşlukların görünmesini engeller.

Cevap : E) Pazardaki boşlukların görünmesini engeller.

16. Dünyanın dört bir yanındaki veri tabanlarını ve bilgisayarları birbirine bağlayan iletişim ağına ne ad verilmektedir?

A) 3G
B) Bilgisayar
C) İnternet
D) Uydu
E) GPS

Cevap : C) İnternet

17. İşletmelerin, uluslararasılaşma sürecinde, sürece katılımları da dikkate alındığında gelebileceği en üst aşama hangisidir?

A) İhracat pazarlaması odaklı işletmeler (İhracat pazarlaması)
B) Sadece iç pazar odaklı işletmeler (Ulusal pazarlama)
C) Küresel pazarlama odaklı işletmeler (Küresel pazarlama)
D) Çok uluslu pazarlama odaklı işletmeler (Çokuluslu pazarlama)
E) Uluslararası pazarlama odaklı işletmeler (Uluslararası pazarlama)

Cevap : C) Küresel pazarlama odaklı işletmeler (Küresel pazarlama)

18. Eğer agresif satış teknikleri kullanılırsa insanların ger a daha fazla mal ve hizmet alacağı ve yüksek kârlılığın yüksek satışla mümkün olabileceği fikrine dayanan pazarlama anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pazarlama anlayışı
B) Toplumsal pazarlama anlayışı
C) Üretim anlayışı
D) Ürün anlayışı
E) Satış anlayışı

Cevap : E) Satış anlayışı

19. Amerikan Pazarlama Birliğine göre herhangi bir yerden ölçülebilir bir tepkiye ve/veya faaliyete neden olmak veya müşterilerin fikirlerini etkilemek amacıyla bir veya daha fazla reklam aracını doğrudan kullanan etkileşimli bir pazarlama sistemine ne ad verilir?

A) Pazarlama sistemi
B) Doğrudan pazarlama
C) Pazarlama bilgi sistemi
D) Viral pazarlama
E) Sosyal pazarlama

Cevap : B) Doğrudan pazarlama

20. Pazarlama kararları için gerekli bilgileri düzenli ve sürekli bir biçimde toplamak, muhafaza ve analiz etmek ve yaymak üzere geliştirilmiş prosedürler ve metotlar dizisine ne ad verilir?

A) Arz sistemi
B) Pazarlama bilgi sistemi
C) Satış sistemi
D) Araştırma yöntemleri
E) Pazarlama

Cevap : B) Pazarlama bilgi sistemi

Pazarlama İlkeleri

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Marka İletişimi

Lolonolo Play Google Uygulamaları

Pazarlama İlkeleri 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!