AnatomiauzefÇocuk Gelişimi

Anatomi 2023-2024 Final Soruları

Anatomi 2023-2024 Final Soruları

#1. Erkeklerde hem genital hem de üriner fonksiyonu olan organ aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Urethra

Erkeklerde hem genital hem de üriner fonksiyonu olan organ üretradır, yani C seçeneği doğrudur. Üretra (urethra), idrarın mesaneden (bladder) dışarı atılmasını sağlayan kanaldır ve aynı zamanda erkeklerde meninin vücut dışına çıkışını da sağlar. Bu nedenle üretra, hem üriner hem de genital sistemle ilgili işlevlere sahiptir. Diğer seçenekler ise ya sadece üriner (mesane ve üreter) ya da sadece genital (prostat ve testis) fonksiyonlarla ilişkilidir.

#2. Aşağıdakilerden hangisi paranasal sinüs değildir?

Cevap : B) Sinus cavernosus

Paranasal sinüsler, kafatasında bulunan hava dolu boşluklardır. Aşağıdaki seçeneklerden “Sinus cavernosus”, paranasal sinüs değildir. Sinus cavernosus, beyindeki venöz sinüslerden biridir ve beyinle ilişkilidir, paranasal sinüslerle ilişkili değildir. Bu nedenle doğru cevap B) Sinus cavernosus’dur.

Diğer seçenekler ise paranasal sinüsleri temsil eder:

– Sinus frontalis: Alında bulunan sinüs.
– Sinus ethmoidalis: Etmoid kemiğinde bulunan sinüs.
– Sinus maxillaris: Üst çene kemiğinde bulunan sinüs.
– Sinus sphenoidalis: Sfenoid kemiğinde bulunan sinüs

#3. Vücudun tam orta hattında anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Medianus

Vücudun tam orta hattını ifade eden terim “Medianus”dur. Bu nedenle doğru cevap E) Medianus’tur. Anatomik terimlerde “medianus” vücudun tam orta hattı boyunca veya bu hatta yakın konumları ifade etmek için kullanılır. Diğer terimlerin anlamları ise şöyledir:

– Lateralis: Vücudun dış tarafına, yan kısımlarına doğru olan.
– Inferior: Altta, aşağıda olan.
– Medialis: Orta hatta doğru, orta çizgiye yakın olan.
– Anterior: Önde, ön tarafta olan.

#4. Denge ve motor hareketlerin koordinasyonu ile ilgili merkezi sinir sistemi yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Cerebellum (beyincik)

Denge ve motor hareketlerin koordinasyonu ile ilgili merkezi sinir sistemi yapısı “Cerebellum” (beyincik) olarak bilinir. Bu nedenle doğru cevap A) Cerebellum (beyincik)’dir. Cerebellum, beyinde arka kısımda yer alan ve hareketlerin düzenlenmesi, denge ve motor koordinasyonun sağlanması gibi önemli fonksiyonları olan bir yapıdır. Diğer seçenekler olan temporal lob, frontal lob, bulbus (beyin sapı) ve talamus, beyincik dışında farklı işlevleri olan beyin bölümleridir.

#5. Kalpte sol kulakçık (atrium) ile sol karıncık (ventrikül) arasında yer alan kapak aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Mitral kapak

Kalpte sol kulakçık (atrium) ile sol karıncık (ventrikül) arasında yer alan kapak, “Mitral kapak”tır. Bu nedenle doğru cevap E) Mitral kapak’tır. Mitral kapak, iki yaprakçıklı (biküspit) bir kapaktır ve sol atrium ile sol ventrikül arasında yer alır, bu iki bölge arasındaki kan akışını düzenler. Diğer seçeneklerde belirtilen kapaklar farklı konum ve işlevlere sahiptir:

– Pulmoner kapak: Sağ ventrikülden pulmoner artere kan akışını düzenler.
– Semilunar kapak: Hem pulmoner kapağı hem de aort kapağını ifade edebilir, bu terim genellikle bu iki kapağın ortak özelliklerini tanımlamak için kullanılır.
– Triküspit kapak: Sağ atrium ile sağ ventrikül arasında yer alır.
– Aort kapağı: Sol ventrikülden aortaya kan akışını düzenler.


#6. Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi koku duyusu ile ilgilidir?

Cevap : D) N. olfactorius (I. kranyal sinir)

Koku duyusu ile ilgili olan kranyal sinir, “N. olfactorius” yani I. kranyal sinirdir. Bu nedenle doğru cevap D) N. olfactorius (I. kranyal sinir)’dir. N. olfactorius, koku reseptörlerinden beyne koku bilgisini taşıyan sinirdir. Diğer kranyal sinirlerin farklı işlevleri vardır:

– N. vestibulocochlearis (VIII. kranyal sinir): İşitme ve denge ile ilgili.
– N. oculomotorius (III. kranyal sinir): Göz hareketleri ve bazı göz refleksleri ile ilgili.
– N. fascialis (VII. kranyal sinir): Yüz ifadeleri, tat alma ve bazı salgı bezlerinin kontrolü ile ilgili.
– N. trigeminus (V. kranyal sinir): Yüzün duyusal innervasyonu ve çiğneme kaslarının motor kontrolü ile ilgili

#7. Kol kemiğinin (humerus) eklem yaptığı tüm kemik ya da kemikler aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Scapula, radius ve ulna
Kol kemiği olan humerus, hem omuz eklemi hem de dirsek eklemi olmak üzere iki eklem bölgesinde diğer kemiklerle eklem yapar. Omuz eklemi bölgesinde scapula (kürek kemiği) ile, dirsek eklemi bölgesinde ise radius (ön kolun dış tarafındaki kemik) ve ulna (ön kolun iç tarafındaki kemik) ile eklem yapar. Bu nedenle, humerusun eklem yaptığı tüm kemikler C) Scapula, radius ve ulna’dır.

#8. Sindirim ve solunum sisteminin ortak kesiştiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Yutak

Sindirim ve solunum sistemlerinin ortak kesiştiği bölge “Yutak”tır, bu nedenle doğru cevap A) Yutak’dır. Yutak (farenks), hem sindirim sistemi hem de solunum sistemi için ortak bir geçiş yoludur. Buradan yiyecekler yemek borusuna, hava ise laringe (gırtlak) doğru yönlendirilir. Diğer seçenekler olan gırtlak, burun, ağız ve yemek borusu, bu kesişim bölgesinin dışında yer alan yapılardır.

#9. Böbreklerde oluşan idrarı mesaneye taşıyan borucuklara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Ureter

Böbreklerde oluşan idrarı mesaneye taşıyan borucuklara “Ureter” adı verilir. Bu nedenle doğru cevap D) Ureter’dir. Ureterler, her iki böbrekten çıkan ve idrarı mesaneye taşıyan ince, uzun borucuklardır. Diğer seçenekler ise farklı yapıları temsil eder:

– Mesane: İdrarın depolandığı organ.
– Urethra: İdrarın vücuttan dışarı atıldığı kanal.
– Ductus deferens: Erkek üreme sisteminde sperm taşıyan kanal.
– Pelvis renalis: Böbreğin içinde idrarın toplandığı kısım.

#10. Yere paralel olarak geçen ve vücudu üst ve alt olmak üzere 2 parçaya ayıran düzleme ne ad verilir?

Cevap : B) Planum horizontale( cevap kitapçığına göre )

Soru iptal edildi :

Sorunun ifadesi biraz kafa karıştırıcı olabilir. Genellikle, “Planum horizontale” terimi tıbbi terminolojide sık kullanılmaz ve bazen farklı şekillerde yorumlanabilir. En yaygın kullanımı, “Planum transversum” veya transvers düzlem ile aynı anlamda olan, vücudu üst ve alt olarak ikiye ayıran yatay düzlemi ifade etmek içindir. Ancak, bu ifade bazen net olmayabilir ve farklı kaynaklarda değişik şekillerde tanımlanabilir.

Sorunun daha açık olması için, “vücudu üst ve alt olmak üzere ikiye bölen düzlem” olarak belirtilen düzlemin tıbbi terminolojide genellikle “Planum transversum” veya transvers düzlem olarak adlandırıldığını belirtmek daha doğru olurdu. Bu nedenle, soru formülasyonu bazı kafa karışıklıklarına yol açabilir.


#11. Somatik duyuların beyinde (korteks) en son gittiği alan (primer duysal alan) hangi lobdadır?

Cevap : A) Parietal lob

Somatik duyuların beyinde (korteks) en son gittiği alan, yani primer duysal alan, parietal lobda yer alır. Bu bölgedeki özel bir yapı olan postcentral gyrus, vücuttaki somatosenzorik bilgileri işler. Bu nedenle doğru cevap A) Parietal lob’dur.

Diğer seçenekler ise farklı işlevlere sahip beyin loblarını temsil eder:

Occipitotemporal lob: Bu terim genellikle kullanılmaz, ancak occipital ve temporal loblar görsel işleme ve işitsel işleme gibi farklı işlevlerle ilişkilendirilir.
Temporal lob: İşitsel bilgi işleme ve hafıza ile ilişkilidir.
Frontal lob: Karar verme, problem çözme, hareket kontrolü ve bazı konuşma işlevleri ile ilişkilidir.
Occipital lob: Görsel bilgi işlemenin ana merkezidir.

#12. Döllenme tuba uterina’nın hangi bölümünde en sık gerçekleşir?

Cevap : B) Ampulla

Döllenme, tuba uterina’nın “Ampulla” bölümünde en sık gerçekleşir. Bu nedenle doğru cevap B) Ampulla’dır. Ampulla, fallop tüplerinin (tuba uterina) orta kısmını oluşturur ve yumurta ile spermin buluştuğu, döllenmenin en sık meydana geldiği bölgedir. Diğer seçenekler olan fimbria tuba uterina, isthmus, infundibulum ve pars uterina, tuba uterina’nın diğer bölümlerini temsil eder ve döllenme bu bölgelerde daha az sıklıkla gerçekleşir.

#13. Omurilik’de (medulla spinalis) boyun bölgesinde kaç çift spinal sinir bulunmaktadır?

Cevap : E) 8

Omurilikte (medulla spinalis) boyun bölgesinde, yani servikal (cervical) bölgede 8 çift spinal sinir bulunur. Bu nedenle doğru cevap E) 8’dir. Her bir omurilik segmentinden çıkan spinal sinirler, vücudun farklı bölgelerine motor ve duyusal innervasyon sağlar. Servikal sinirler, başın, boyunun, omuzların, kolların ve ellerin çeşitli kısımlarına innervasyon yapar.

#14. Kalbi besleyen damarlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Koroner damarlar

Kalbi besleyen damarlara “Koroner damarlar” adı verilir. Bu nedenle doğru cevap D) Koroner damarlar’dır. Koroner damarlar, kalbin kendi dokusunu oksijen ve besinlerle besler. Diğer seçenekler farklı damar veya kanal türlerini ifade eder:

– Diploik damarlar: Kafa kemiklerinde bulunan damarlar.
– Lenfatik: Lenf sisteminin bir parçası olan damarlar.
– Venül: Küçük venler.
– Lacteal: Bağırsaklarda bulunan ve yağ emilimine yardımcı olan lenfatik kanallar.

#15. Diz eklemi yapısına katılan kemikleri tam olarak veren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Femur, tibia ve patella

Diz eklemi, femur (uyluk kemiği), tibia (kaval kemiği) ve patella (diz kapağı) kemiklerinden oluşur. Bu nedenle, diz eklemi yapısına katılan kemikleri tam olarak veren seçenek A) Femur, tibia ve patella’dır. Diğer seçeneklerde belirtilen kemik kombinasyonları diz eklemi yapısına tam olarak uymaz. Fibula, diz ekleminin yapısında doğrudan bir rol oynamaz.


#16. Aşağıdakilerden hangisi el bileğinde bulunan ve nabız alınabilen bir damardır?

Cevap : C) Radial arter

El bileğinde nabız alınabilen damar, “Radial arter”dir. Bu nedenle doğru cevap C) Radial arter’dir. Radial arter, el bileğinin başparmak tarafında yer alır ve buradan nabız kolaylıkla hissedilebilir. Diğer seçeneklerde belirtilen arterler farklı vücut bölgelerindedir:

– Arteria dorsalis pedis: Ayak üstünde bulunan bir damar.
– Arteria carotis communis (şah damarı): Boyunda bulunan ve başa kan taşıyan büyük bir damar.
– Aksiller arter: Koltuk altı bölgesinde bulunan bir damar.
– Femoral arter: Üst bacağın iç kısmında bulunan büyük bir damar

#17. Aşağıdaki karın içi organlardan hangisi diaphragma’nın hemen altında sağ tarafta yer almaktadır?

Cevap : C) Karaciğer

Karın içi organlardan diaphragma’nın (diafragma) hemen altında sağ tarafta yer alan organ karaciğerdir. Bu nedenle doğru cevap C) Karaciğer’dir. Karaciğer, karın boşluğunun sağ üst kısmında bulunan büyük ve önemli bir organdır. Diğer seçenekler olan yemek borusu, yatay barsak (kolon), inen barsak (kolon) ve mide, karaciğerin anatomik konumundan farklı yerlerde bulunurlar.

#18. Solunum ve dolaşım merkezi, merkezî sinir sisteminin hangi parçasında bulunmaktadır?

Cevap : B) Beyin sapı

Solunum ve dolaşım merkezleri, merkezi sinir sisteminin “Beyin Sapı” bölümünde bulunur. Bu nedenle doğru cevap B) Beyin Sapı’dır.

Beyin sapı, temel hayati fonksiyonları düzenleyen yapıdır ve solunum, dolaşım, uyanıklık durumunu kontrol eder. Diğer seçenekler olan hipofiz bezi, cerebellum (beyincik), talamus ve hipotalamus beyin sapının dışında farklı işlevleri olan beyin bölümleridir.

#19. Akciğerleri örten zara ne ad verilir?

Cevap : D) Plevra

kciğerleri örten zara “Plevra” adı verilir. Bu nedenle doğru cevap D) Plevra’dır. Plevra, akciğerlerin yüzeyini kaplayan ve göğüs duvarı ile akciğerler arasında kaygan bir yüzey sağlayarak solunum hareketlerini kolaylaştıran ince bir zar yapıdır. Diğer seçenekler, vücudun başka bölgelerinde bulunan zarları temsil eder:

– Periton: Karın içi organları örten zar.
– Periosteum: Kemikleri kaplayan zar.
– Pia mater: Beyin ve omuriliği kaplayan ince zar.
– Perikard: Kalbi çevreleyen zar

#20. Kişi heyecanlandığında, ani duygular yaşadığında ya da egzersiz esnasında devrede olan otonom sinir sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Sempatik sinir sistemi

Kişi heyecanlandığında, ani duygular yaşadığında ya da egzersiz esnasında devrede olan otonom sinir sistemi “E) Sempatik sinir sistemi”dir.

Sempatik sinir sistemi, vücudun “savaş ya da kaç” yanıtını kontrol eder. Bu, stres veya tehlike anında vücudu hızlı bir şekilde harekete geçirmek için tasarlanmıştır. Heyecan, korku veya egzersiz sırasında sempatik sinir sistemi aktive olur ve kalp atış hızını artırır, kan basıncını yükseltir, terlemeyi artırır ve genel olarak vücudu acil durumlar için hazırlar. Bu yanıtlar, kişinin hızlı ve etkili bir şekilde tepki vermesine yardımcı olur.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anatomi 2023-2024 Final Soruları

Anatomi 2023-2024 Final Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Çocuk Gelişimi 1. Sınıf güz dönemi sınav soruları

Anatomi 2023-2024 Final Soruları

Makaleniz, insan vücudunun karmaşık ve etkileyici yapısını ve işleyişini, özellikle de sinir sistemi, iskelet yapısı, solunum ve dolaşım sistemleri ile ilgili çarpıcı gerçekleri ele alacak şekilde hazırlanmıştır. Bu bilgiler, hem sağlık profesyonelleri hem de genel okuyucu için faydalı olacak şekilde derlenmiştir.

İnsan Vücudunun Harikaları: Anatomiden Öğrenilenler

İnsan vücudunun incelenmesi, bilimin en eski ve en ilgi çekici alanlarından biridir. Anatomi, vücudumuzun nasıl yapılandığını ve çeşitli sistemlerin nasıl bir arada çalıştığını anlamamızı sağlar. Bu makalede, anatominin bazı temel kavramlarını, organ sistemlerini ve onların insan sağlığındaki önemini ele alacağız.

Otonom Sinir Sistemi ve Heyecanın Fizyolojisi

Otonom sinir sistemi, bilinç dışı işleyen ve vücudumuzun çeşitli işlevlerini düzenleyen bir sistemdir. Bu sistemin en dikkat çekici parçası sempatik sinir sistemidir. Heyecan, stres ya da fiziksel egzersiz sırasında devreye girer ve ‘savaş ya da kaç’ tepkisini tetikler. Kalp atış hızını artırır, solunumu hızlandırır ve kaslara daha fazla kan pompalanmasını sağlar. Bu, atalarımızın tehlikeli durumlarda hızlı tepki vermesine yardımcı olan hayati bir mekanizmadır.

Omurilik ve Spinal Sinirler

Omurilik, sinir sisteminin temel yapı taşlarından biridir ve boyun bölgesinde 8 çift spinal sinir içerir. Bu sinirler, beyin ile vücudun geri kalanı arasında bilgi taşır ve hareket ile duyumun koordinasyonunda kritik bir role sahiptir.

Erkek Ürogenital Sistemi

Erkek ürogenital sisteminin önemli bir parçası olan üretra, hem idrarın hem de spermin vücut dışına atılmasında rol oynar. Bu çok işlevli yapı, erkek sağlığı ve üreme açısından hayati öneme sahiptir.

Solunum ve Dolaşım Sistemleri

Solunum sistemi, oksijenin alınıp karbondioksitin vücuttan atılmasını sağlar. Bu sistemde kritik bir rol oynayan beyin sapı, solunum ve kalp ritmini düzenler. Ayrıca, karaciğer gibi önemli organlarımız da solunum ve dolaşım sistemleriyle yakından ilişkilidir. Karaciğer, diaphragma’nın altında yer alır ve vücudumuzun detoksifikasyon merkezidir.

İskelet Sistemi ve Hareket

İskelet sistemi, hareketin temelini oluşturur. Örneğin, humerus kemiği (kol kemiği), omuz ve dirsek eklemi oluşturmak üzere scapula (kürek kemiği), radius ve ulna (ön kol kemikleri) ile eklem yapar. Bu eklemler, kolun geniş hareket kabiliyetini sağlar.

Denge ve Koordinasyon

Beyincik (cerebellum), denge ve motor hareketlerin koordinasyonunda önemli bir rol oynar. Bu yapı, hareketlerimizin pürüzsüz ve koordineli olmasını sağlar.

Duyusal Algı ve Kranyal Sinirler

İnsan duyusal sistemi, çevremizdeki dünyayı algılamamızı sağlar. Örneğin, koku duyusu, N. olfactorius (I. kranyal sinir) tarafından kontrol edilir. Bu sinir, çevremizdeki kokuları algılamamızı ve onlara tepki vermemizi sağlar.

Kalp ve Dolaşım Sistemi

Kalp, hayatın pompası olarak adlandırılabilir. Bu organı besleyen koroner damarlar, kalp kasının oksijen ve besin ihtiyacını karşılar. Kalbin etkin çalışması için mitral kapak gibi yapılar, kanın doğru yönde akmasını sağlar.

Sonuç olarak, insan vücudu, karmaşık ve hayranlık uyandıran bir yapıdır. Her bir sistemin, organın ve hücrenin uyum içinde çalışması, hayatın devamlılığı için elzemdir. Anatominin bu temel kavramlarını anlamak, hem sağlık profesyonelleri hem de genel okuyucular için önemlidir. Bu bilgiler, vücudumuzun nasıl çalıştığını daha iyi anlamamızı ve sağlıklı bir yaşam sürdürmemizi sağlar.

@lolonolo_com

1- Kişi heyecanlandığında, ani duygular yaşadığında ya da egzersiz esnasında devrede olan otonom sinir sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parasempatik sinir sistemi
B) Vagal aktivite
C) Mindfulness
D) Limbik sistem
E) Sempatik sinir sistemi

Cevap : E) Sempatik sinir sistemi

2. Omurilik’de (medulla spinalis) boyun bölgesinde kaç çift spinal sinir bulunmaktadır?

A) 9
B) 5
C) 7
D) 6
E) 8

Cevap : E) 8

3. Erkeklerde hem genital hem de üriner fonksiyonu olan organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mesane
B) Prostat
C) Urethra
D) Testis
E) Ureter

Cevap : C) Urethra

4. Solunum ve dolaşım merkezi, merkezî sinir sisteminin hangi parçasında bulunmaktadır?

A) Hipofiz bezi
B) Beyin sapı
C) Cerebellum (beyincik)
D) Talamus
E) Hipotalamus

Cevap : B) Beyin sapı

5. Aşağıdaki karın içi organlardan hangisi diaphragma’nın hemen altında sağ tarafta yer almaktadır?

A) Yemek borusu
B) Yatay barsak (kolon)
C) Karaciğer
D) İnen barsak (kolon)
E) Mide

Cevap : C) Karaciğer

6. Kol kemiğinin (humerus) eklem yaptığı tüm kemik ya da kemikler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Radius ve ulna
B) Ulna
C) Scapula, radius ve ulna
D) Scapula
E) Radius

Cevap : C) Scapula, radius ve ulna

7. Diz eklemi yapısına katılan kemikleri tam olarak veren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Femur, tibia ve patella
B) Os coxae ve femur
C) Femur ve tibia
D) Femur, tibia ve fibula
E) Tibia ve fibula

Cevap : A) Femur, tibia ve patella

8. Vücudun tam orta hattında anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lateralis
B) Inferior
C) Medialis
D) Anterior
E) Medianus

Cevap : E) Medianus

9. Aşağıdakilerden hangisi el bileğinde bulunan ve nabız alınabilen bir damardır?

A) Arteria dorsalis pedis
B) Arteria carotis communis (şah damarı)
C) Radial arter
D) Aksiller arter
E) Femoral arter

Cevap : C) Radial arter

10. Denge ve motor hareketlerin koordinasyonu ile ilgili merkezi sinir sistemi yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cerebellum (beyincik)
B) Temporal lob (korteks)
C) Frontal lob (korteks)
D) Bulbus (beyin sapı)
E) Talamus

Cevap : A) Cerebellum (beyincik)

11. Döllenme tuba uterina’nın hangi bölümünde en sık gerçekleşir?

A) Fimbria tuba uterina
B) Ampulla
C) Isthmus
D) Infundibulum
E) Pars uterina

Cevap : B) Ampulla

12. Sindirim ve solunum sisteminin ortak kesiştiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yutak
B) Gırtlak
C) Burun
D) Ağız
E) Yemek borusu

Cevap : A) Yutak

13. Böbreklerde oluşan idrarı mesaneye taşıyan borucuklara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mesane
B) Urethra
C) Ductus deferens
D) Ureter
E) Pelvis renalis

Cevap : D) Ureter

14. Akciğerleri örten zara ne ad verilir?

A) Periton
B) Periosteum
C) Pia mater
D) Plevra
E) Perikard

Cevap : D) Plevra

15. Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi koku duyusu ile ilgilidir?

A) N. vestibulocochlearis (VIII. kranyal sinir)
B) N. oculomotorius (III. kranyal sinir)
C) N. fascialis (VII. kranyal sinir)
D) N. olfactorius (I. kranyal sinir)
E) N. trigeminus (V. kranyal sinir)

Cevap : D) N. olfactorius (I. kranyal sinir)

16. Kalbi besleyen damarlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diploik damarlar
B) Lenfatik
C) Venül
D) Koroner damarlar
E) Lacteal

Cevap : D) Koroner damarlar

17. Kalpte sol kulakçık (atrium) ile sol karıncık (ventrikül) arasında yer alan kapak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pulmoner kapak
B) Semilunar kapak
C) Triküspit kapak
D) Aort kapağı
E) Mitral kapak

Cevap : E) Mitral kapak

18. Yere paralel olarak geçen ve vücudu üst ve alt olmak üzere 2 parçaya ayıran düzleme ne ad verilir?

A) Planum sagittale
B) Planum horizontale
C) Planum medianum
D) Planum coronale
E) Planum transversum

Cevap : B) Planum horizontale( cevap kitapçığına göre )

Soru iptal edildi :

Sorunun ifadesi biraz kafa karıştırıcı olabilir. Genellikle, “Planum horizontale” terimi tıbbi terminolojide sık kullanılmaz ve bazen farklı şekillerde yorumlanabilir. En yaygın kullanımı, “Planum transversum” veya transvers düzlem ile aynı anlamda olan, vücudu üst ve alt olarak ikiye ayıran yatay düzlemi ifade etmek içindir. Ancak, bu ifade bazen net olmayabilir ve farklı kaynaklarda değişik şekillerde tanımlanabilir.

Sorunun daha açık olması için, “vücudu üst ve alt olmak üzere ikiye bölen düzlem” olarak belirtilen düzlemin tıbbi terminolojide genellikle “Planum transversum” veya transvers düzlem olarak adlandırıldığını belirtmek daha doğru olurdu. Bu nedenle, soru formülasyonu bazı kafa karışıklıklarına yol açabilir.

19. Somatik duyuların beyinde (korteks) en son gittiği alan (primer duysal alan) hangi lobdadır?

A) Parietal lob
B) Occipitotemporal lob
C) Temporal lob
D) Frontal lob
E) Occipital lob

Cevap : A) Parietal lob

20. Aşağıdakilerden hangisi paranasal sinüs değildir?

A) Sinus frontalis
B) Sinus cavernosus
C) Sinus ethmoidalis
D) Sinus maxillaris
E) Sinus sphenoidalis

Cevap : B) Sinus cavernosus

Anatomi

Auzef Çocuk Gelişimi telegram çocuk gelişimi

Anatomi 2023-2024 Final Soruları

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!