auzefBilgisayar ProgramcılığıBilişim hukuku

Bilişim hukuku 2023-2024 Final Soruları

Bilişim hukuku 2023-2024 Final Soruları

#1. İnternette özel hayatına dair görüntüleri hukuka aykırı şekilde yayınlanan bir kişi, kişilik hakkının korunması kapsamında, aşağıdaki imkanlardan hangisinden hukuken yararlanamaz?

Cevap : E) Görüntülerin dijital filtrelemeden/dönüştürülmeden geçirilerek olduğundan daha güzel görünmesini talep etmek

#2. A’nın kurduğu ve deprem konusunda bilimsel ve güncel yayınlar yapan elektronik deprem dergisi, www.depremhaberleri.com.tr alan adı altında 2012 yılından beri faaliyette bulunmaktadır. Bu arada B tarafından, 2020 yılında “deprem ve bilim” adıyla yayınlanmaya başlayan dergi, 2022 yılında www.depremhaberleri.com alan adının boş olduğunu görünce bunu kendi adına kaydettirir. A, B’nin yaptığının hukuka aykırı olduğunu, B’nın bu alan adına dayanak olan bir hukuki pozisyonunun bulunmadığını ve bu yüzden alan adını kullanılmasının bırakılması gerektiğini iddia etmektedir. Bu alan adı uyuşmazlığı açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : E) A’nın elektronik dergisinin adı jenerik ibarelerden oluşmasına rağmen uzun yıllardır bu şekilde kullanıldığı ve yerleştiği hukuken korunur ve bu nedenle A, başkaları (burada B) tarafından yapılabilecek hak ihlallerine karşı hukuki yollara başvurabilir.

#3. Aşağıdakilerden hangisi bilişim hukuku alanındaki temel kanunlarda (İnternet Kanunu, Elektronik Haberleşme Kanunu, E-Ticaret Kanunu gibi) düzenlenen süjelerden değildir?

Cevap : D) Erişim geliştirmeyi sağlayıcı

#4. Hukuki işleme dair aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Hukukumuzda hukuki işlemler iki taraflı olduklarında şekle bağlıdırlar

#5. Doğa gezisi tutkunu A, gezilerinde çektiği fotoğraflarını web sitesinde yayınlamaktadır. Bu şekilde Van gölünün bir kesitinin fotoğraflayan A, buna Van Gölü Canavarı adını vermiştir. FSEK kapsamında korunan eser olarak nitelenebilecek bu fotoğraf, internette çok sayıda paylaşılmaya ve/veya buna çok sayıda link verilmeye başlanmıştır. A, bu durumun hukuki alt yapısını öğrenmek istemektedir. Aşağıdaki şıklarda A’ya verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) A, söz konusu fotoğrafları herhangi bir teknik önlem ve uyarı oluşturmadan kendi web sitesine koyduğundan, hangi alandan olursa olsun normal (ticari amaçla hareket etmeyen) internet kullanıcıları her durumda, bunu indirip kendi web sitelerinde veya sosyal medya hesaplarında sorunsuz şekilde paylaşabilirler.

#6. Hukukumuzdaki alan adı sistemi açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) www.istanbul.edu.tr alan adındaki .tr ibaresi üst düzey alan adı olup jenerik üst düzey alan adını ifade etmektedir.

#7. Fikir ve sanat eserleri hukukumuzda, hukukun uygulanması çerçevesinde ABAD kararlarının da dikkate alınması açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) ABAD kararları, AB hukukunda nihayetinde en üst yargı kararı niteliğinde olduklarından Türk hukuku için de doğrudan bağlayıcıdırlar ve her durumda dolaysız şekilde uygulanırlar.

#8. Bilişim hukuku hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Elektronik ortamda işlenen suçlara dair hukuki rejim veya elektronik alandaki ticari faaliyetlerin vergilendirilmesi gib hususlar, tamamen ayrı hukuk alanlarının kapsamında kalan konular olduklarından, bilişim hukukunun kapsamına dahil değildirler.

#9. Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun'da (TKHK’da) düzenlenen mesafeli sözleşmelerin ifası açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Bu sözleşmelerde kanunda öngörülen süreler içinde edim ifa edilmediğinde, tüketici, ancak diğer tarafa 14 günlük bir ek süre verdikten sonra sözleşmeyi sonlandırabilir.

#10. Aşağıdakilerden hangisi fikri mülkiyet hukuku kapsamında kalan bir hak değildir?

Cevap : A) Bir bilgisayar programının yazılması sürecinde ilgili bilimsel kaynakları bulup, fotokopi yapıp çalışanlara sunan işyeri çalışanının işverenden ücret talep etme hakkı

#11. Bilişim suçları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Kişilik hakkı ihlalleri bilişim suçları kapsamında kalan en önemli konu olduğundan, bilişim suçları kısmen TMK’da düzenlenmiştir.

#12. Bilgisayar programlarının fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : A) Bir bilgisayar programı gerekli koşulları taşımak kaydıyla, duruma göre hem FSEK ve hem de SMK kapsamında korunabilir.

#13. Aşağıdakilerden hangisi TCK’da “bilişim alanındaki suçlar” başlığı altında düzenlenen suçlardan değildir?

Cevap : D) Bir kişinin arabasına gizlice kamera yerleştirilip kişinin izlenmesi suçu

#14. Aşağıdakilerden hangisi reklam hukuku açısından önem taşıyan yasal kaynaklardan sayılmaz?

Cevap : C) Düzensiz Reklamları İzleme Kanunu

#15. Aşağıdakilerden hangisi suçun maddi unsurunu ortaya koyan bir açıklamadır?

Cevap : B) Kanunda suç olarak belirtilen fiil ya da fiillerin birebir ve kanunda öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilmesi maddi unsuru ifade eder.

#16. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya ve buna dair muhtemel hukuki sorunlar kapsamında değerlendirilmez?

Cevap : A) İnternetten elektronik imza kullanarak bir işlem yapmak

#17. Sosyal ağ sağlayıcıların tanımlandığı kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) İnternet Kanunu (5651 Sayılı Kanun)

#18. Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun'da (TKHK) mesafeli sözleşmeler itibariyle tüketiciye tanınan ve tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin kullanabileceği hakka ne denir?

Cevap : B) Cayma hakkı

#19. Kişilik hakkının hukuki temeli, kapsamı ve hukuki niteliği açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Kişilik hakkı bir nispi haktır.

#20. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan bilişim hukuku kapsamına giren bir reklam hukuku sorunu doğurma potansiyeline sahip değildir?

Cevap : B) Bir reklam filmi yaptırmak/ürettirmek üzere film şirketine e-posta göndermek

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Bilgisayar Programcılığı 2024 Ocak final soruları

Bilişim hukuku 2023-2024 Final Soruları

Bilişim Hukuku: Dijital Çağın Hukuki Meseleleri

Bilişim hukuku, teknolojinin hızla geliştiği modern dünyada, özellikle internet ve dijital teknolojilerle ilgili hukuki konuları ele alır. 2023-2024 Bilişim Hukuku final sınavı soruları, bilişim hukukunun çeşitli yönlerini ve bu alandaki güncel sorunları yansıtmaktadır. Bu makalede, sınav sorularında ele alınan başlıca temalar üzerinden bilişim hukukunun ana hatlarını inceleyeceğiz.

Reklam Hukuku ve Bilişim Suçları

Bilişim hukuku, reklam hukuku ile de kesişmektedir. İnternet üzerindeki reklamlar, özellikle e-ticaret ve dijital pazarlama alanında önemli hukuki sorunlar doğurabilir. Ayrıca, bilişim suçları konusu da bu alanda önemli bir yer tutmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) bilişim alanındaki suçlar, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, bilişim sistemlerine izinsiz erişim ve bu sistemlerin işleyişini bozma gibi eylemleri kapsar.

Suçun Maddi Unsuru ve Tüketici Hakları

Bilişim hukuku açısından suçun maddi unsuru, kanunda belirtilen fiil veya fiillerin gerçekleştirilmesini ifade eder. Bu alandaki bir diğer önemli konu ise tüketicilerin haklarıdır. Mesafeli sözleşmelerde tüketicilere tanınan cayma hakkı, dijital platformlarda önemli bir koruma mekanizması sunar.

Elektronik Ticaret ve İnternet Kanunu

Bilişim hukuku, elektronik ticaretin çeşitli yönlerini de kapsar. Elektronik ticaretin hukuki çerçevesi, İnternet Kanunu, Elektronik Haberleşme Kanunu ve E-Ticaret Kanunu gibi mevzuatla düzenlenmiştir. Bu kanunlar, elektronik ticaretin temel unsurlarını, internet üzerindeki içerik sağlayıcıların sorumluluklarını ve elektronik haberleşme ile ilgili düzenlemeleri içerir.

Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

Bilişim hukuku, fikir ve sanat eserleri hukukunu da içerir. Bu alanda, eserlerin internet üzerinden korunması ve yayılması, telif hakları ve bağlantılı haklar gibi konular ön plana çıkar. İnternette eser paylaşımı ve bu eserlere link verilmesi, fikir ve sanat eserleri hukukunun temel meselelerinden biridir.

Sosyal Medya ve İnternet Hukuku

Sosyal medya, bilişim hukukunun en dinamik ve sürekli gelişen alanlarından biridir. Kişisel verilerin korunması, özel hayata saygı, sosyal medya hesaplarının hukuki niteliği ve sosyal medyada yapılan paylaşımların hukuki sonuçları, bu alandaki temel konulardır. İnternet Kanunu, sosyal ağ sağlayıcıları ve internet üzerinden gerçekleştirilen çeşitli hukuki işlemler için temel düzenlemeleri içerir.

Alan Adları ve Fikri Mülkiyet Hukuku

Alan adları, bilişim hukukunun önemli bir parçasıdır. Alan adlarının tescili, kullanımı ve bunlarla ilgili uyuşmazlıklar, hem ticari hem de fikri mülkiyet hukuku açısından önem taşır. Bilgisayar programlarının korunması, patent hukuku ve telif hakları, bilişim hukukunun fikri mülkiyetle ilgili diğer önemli konularıdır.

Sonuç

Bilişim hukuku, dijital çağın getirdiği yeniliklerle sürekli gelişen ve değişen bir hukuk dalıdır. Reklamdan tüketici haklarına, elektronik ticaretten sosyal medya düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu alan, teknoloji ve hukukun kesiştiği noktada yer alır. Bilişim hukuku, hem bireylerin hem de işletmelerin dijital ortamda karşılaştıkları hukuki sorunlara çözümler sunar ve bu dinamik ortamda hukukun nasıl uygulanacağını belirler.

@lolonolo_com

Bilişim hukuku 2023-2024 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan bilişim hukuku kapsamına giren bir reklam hukuku sorunu doğurma potansiyeline sahip değildir?

A) Web sitesini başka kişilerin reklam vermesine imkan verecek şekilde yapılandırarak web sitesinde reklam verilmesini sağlamak
B) Bir reklam filmi yaptırmak/ürettirmek üzere film şirketine e-posta göndermek
C) Arama motoru üzerinden anahtar sözcük reklamı yapmak
D) Bir elektronik alışveriş platformunda, platform işletenin, platformdaki mağazalara kendi reklamının yapılmasını zorunlu kılması
E) Önceden olurunu/iznini almadan bir kişiye reklam e-postaları göndermek

Cevap : B) Bir reklam filmi yaptırmak/ürettirmek üzere film şirketine e-posta göndermek

2. Aşağıdakilerden hangisi TCK’da “bilişim alanındaki suçlar” başlığı altında düzenlenen suçlardan değildir?

A) Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu
B) TCK’da bilişim suçları olarak düzenlenen suçları işlemek çerçevesinde kullanmak üzere yasak cihaz ve programların imal edilmesi suçu
C) Bir bilişim sistemindeki veriler bozma, yok etme veya değiştirme suçları
D) Bir kişinin arabasına gizlice kamera yerleştirilip kişinin izlenmesi suçu
E) Bilişim sistemini engelleme veya bozma suçu

Cevap : D) Bir kişinin arabasına gizlice kamera yerleştirilip kişinin izlenmesi suçu

3. Aşağıdakilerden hangisi suçun maddi unsurunu ortaya koyan bir açıklamadır?

A) Bir suç ancak aktif bir hareketle işlenebileceğinden, maddi unsurla kastedilen bu durumdur.
B) Kanunda suç olarak belirtilen fiil ya da fiillerin birebir ve kanunda öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilmesi maddi unsuru ifade eder.
C) Bir suçu bilerek işlemek gerektiğinden, buradaki “bilerek işlemek” maddi unsuru ifade eder.
D) Bir fiilin suç olabilmesi için hukuka aykırılığı olması gerektiğinden, işte bu hukuka aykırılık yönüne maddi unsur denir.
E) Suçla bir maddiyat elde edilmesi hedeflenmiş ise buna maddi unsur denir.

Cevap : B) Kanunda suç olarak belirtilen fiil ya da fiillerin birebir ve kanunda öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilmesi maddi unsuru ifade eder.

4. Bilişim suçları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Klasik denebilecek suçların bilişim ortamında işlenmesi de bir bilişim hukuku (suçu) sorunu oluşturduğundan, bilişim suçlar kapsamında bunlar da değerlendirilir.
B) Kişilik hakkı ihlalleri bilişim suçları kapsamında kalan en önemli konu olduğundan, bilişim suçları kısmen TMK’da düzenlenmiştir.
C) FSEK gibi bazı özel kanunlarda düzenlenmiş bilişim suçları vardır.
D) Bilişim hukuku alanındaki ilk yasal düzenlemeler genellikle bilişim suçlarına ilişkin olmuştur.
E) Bilişim suçlarının asıl olarak düzenlendiği kanun TCK’dır.

Cevap : B) Kişilik hakkı ihlalleri bilişim suçları kapsamında kalan en önemli konu olduğundan, bilişim suçları kısmen TMK’da düzenlenmiştir.

5. Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da (TKHK) mesafeli sözleşmeler itibariyle tüketiciye tanınan ve tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin kullanabileceği hakka ne denir?

A) Ön bilgilendirme isteme hakkı
B) Cayma hakkı
C) Geri alım hakkı
D) Caydırma hakkı
E) Sözleşmeyi dönüştürme hakkı

Cevap : B) Cayma hakkı

6. Aşağıdakilerden hangisi bilişim hukuku alanındaki temel kanunlarda (İnternet Kanunu, Elektronik Haberleşme Kanunu, E-Ticaret Kanunu gibi) düzenlenen süjelerden değildir?

A) Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı
B) İçerik sağlayıcı
C) Toplu kullanım sağlayıcı
D) Erişim geliştirmeyi sağlayıcı
E) Yer sağlayıcı

Cevap : D) Erişim geliştirmeyi sağlayıcı

7. Fikir ve sanat eserleri hukukumuzda, hukukun uygulanması çerçevesinde ABAD kararlarının da dikkate alınması açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Her ne kadar Türkiye-AB ilişkileri sorunlu şekilde ilerlemekte ise de ABAD kararları bu ilişkinin vardığı düzey itibariyle Türk hukuku için önem taşırlar.
B) Türkiye’nin taraf olduğu bazı uluslararası düzenlemeler kural olarak AB hukukunda da geçerli olduklarından bu yön itibariyle ABAD kararları, Türk hukuku açısından yardımcı kaynak olarak önem taşırlar.
C) ABAD kararları, AB hukukunda nihayetinde en üst yargı kararı niteliğinde olduklarından Türk hukuku için de doğrudan bağlayıcıdırlar ve her durumda dolaysız şekilde uygulanırlar.
D) Fikir ve sanat eserleri hukukumuzda umuma iletime dair hükümler genel hatlarıyla AB hukukuyla uyumlu olduklarından, ABAD kararları bu hükümlerin anlaşılması ve yorumlanması itibariyle Türk hukuku açısından da önemlidirler.
E) TMK m. 1 hükmüne göre mahkeme içtihatları yardımcı kaynak olarak hakime yardımcı olabileceklerinden ve FSEK hükümlerini uygulayan bir hakim bu hükmü de dikkate almak zorunda olduğundan, ABAD kararları üst düzey yargı kararı olarak hukukumuz açısından önemlidir.

Cevap : C) ABAD kararları, AB hukukunda nihayetinde en üst yargı kararı niteliğinde olduklarından Türk hukuku için de doğrudan bağlayıcıdırlar ve her durumda dolaysız şekilde uygulanırlar.

Bilişim hukuku 2023-2024 Final Soruları

8. Doğa gezisi tutkunu A, gezilerinde çektiği fotoğraflarını web sitesinde yayınlamaktadır. Bu şekilde Van gölünün bir kesitinin fotoğraflayan A, buna Van Gölü Canavarı adını vermiştir. FSEK kapsamında korunan eser olarak nitelenebilecek bu fotoğraf, internette çok sayıda paylaşılmaya ve/veya buna çok sayıda link verilmeye başlanmıştır. A, bu durumun hukuki alt yapısını öğrenmek istemektedir. Aşağıdaki şıklarda A’ya verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) A, söz konusu fotoğrafları herhangi bir teknik önlem ve uyarı oluşturmadan kendi web sitesine koyduğundan, hangi alandan olursa olsun normal (ticari amaçla hareket etmeyen) internet kullanıcıları her durumda, bunu indirip kendi web sitelerinde veya sosyal medya hesaplarında sorunsuz şekilde paylaşabilirler.
B) Bu olayın soru kısmındaki kurgusu itibariyle A’nın fotoğraflarına normal link verilmesi ile frame tekniğiyle link verilmesi, umuma iletim hakkına yönelik hukuki değerlendirme açısından kural olarak önem taşıyan bir husus değildir.
C) A’nın web sitesinde link vermeyi engellemeye yönelik herhangi bir teknik önlem yer almadığından, normal (ticari amaçla hareket etmeyen) internet kullanıcıları buna kural olarak serbestçe link verebilirler.
D) A’nın fotoğrafları iradesi hilafına internette yayınlanmış olsaydı, bunlara normal kullanıcıların link vermesi kural olarak hukuka uygun olurdu.
E) A’nın fotoğrafları iradesi hilafına internete konulmuş olsaydı, ticari amaçlarla hareket edenlerin normalde bu durumu bildikleri veya bilmeleri gerektiğinden (bu yöndeki karineden) hareket etmek gerekecekti.

Cevap : A) A, söz konusu fotoğrafları herhangi bir teknik önlem ve uyarı oluşturmadan kendi web sitesine koyduğundan, hangi alandan olursa olsun normal (ticari amaçla hareket etmeyen) internet kullanıcıları her durumda, bunu indirip kendi web sitelerinde veya sosyal medya hesaplarında sorunsuz şekilde paylaşabilirler.

9. İnternette özel hayatına dair görüntüleri hukuka aykırı şekilde yayınlanan bir kişi, kişilik hakkının korunması kapsamında, aşağıdaki imkanlardan hangisinden hukuken yararlanamaz?

A) Sona ermiş saldırı açısından hukuka aykırılığın tespitini talep etmek
B) Görüntülerin yayından kaldırılmasını talep etmek
C) Görüntüleri yayınlayandan, vekaletsiz iş görme çerçevesinde elde ettiği kazancın kendisine verilmesini talep etmek
D) Manevi zararının giderilmesini istemek
E) Görüntülerin dijital filtrelemeden/dönüştürülmeden geçirilerek olduğundan daha güzel görünmesini talep etmek

Cevap : E) Görüntülerin dijital filtrelemeden/dönüştürülmeden geçirilerek olduğundan daha güzel görünmesini talep etmek

10. Aşağıdakilerden hangisi fikri mülkiyet hukuku kapsamında kalan bir hak değildir?

A) Bir bilgisayar programının yazılması sürecinde ilgili bilimsel kaynakları bulup, fotokopi yapıp çalışanlara sunan işyeri çalışanının işverenden ücret talep etme hakkı
B) Bir şiir kitabı yazarının eserini çoğaltma hakkı
C) Bir bilgisayar programının temelinde yatan bir algoritmayı geliştiren ve/veya bu algoritmanın uygulanmasını gerçekleştiren, bu yolla önemli bir teknik sorunu, yeni ve geliştirici şekilde çözerek bu alanda buluş yapan bir kişinin, buluş sahibi olarak anılma hakkı
D) Eser sahibinin eser sahibi olarak anılma hakkı
E) Bir roman yazarının eserinin çoğaltılmış nüshalarına ilişkin yayma hakkı

Cevap : A) Bir bilgisayar programının yazılması sürecinde ilgili bilimsel kaynakları bulup, fotokopi yapıp çalışanlara sunan işyeri çalışanının işverenden ücret talep etme hakkı

11. Sosyal ağ sağlayıcıların tanımlandığı kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk Borçlar Kanunu
B) Evrensel Hizmet Kanunu
C) Elektronik Ticaret Kanunu
D) İnternet Kanunu (5651 Sayılı Kanun)
E) Sosyal Medya Kanunu

Cevap : D) İnternet Kanunu (5651 Sayılı Kanun)

12. Hukuki işleme dair aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir hukuki işlemin içerdiği koşulların tamamının genel işlem koşulu şeklinde olması mümkündür
B) Hukuki işlemin temel unsuru, hukuki sonuç doğurmaya yönelik irade açıklamasıdır
C) Hukukumuzda hukuki işlemler iki taraflı olduklarında şekle bağlıdırlar
D) Hukuki işlemlerin en temel görünümü sözleşmelerdir
E) Hukuki işlemlere dair temel unsurlar bilişim hukuku alanındaki sözleşmeler açısından kural olarak aynı şekilde geçerlidir

Cevap : C) Hukukumuzda hukuki işlemler iki taraflı olduklarında şekle bağlıdırlar

13. Bilişim hukuku hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) E-ticaret, alan adları, kişisel verilerin elektronik ortamda korunması gibi hususlar bilişim hukukunun kapsamında kalan konulardır.
B) Bilişim hukuku, kapsamına aldığı konular itibariyle hem özel ve hem de kamu hukukuna dahil edilebilecek yönler içermektedir.
C) Bilişim hukuku kişilerin bu alana dair hukuki pozisyonlarını (haklarını) da düzenlediğinden ve/veya bunları belirlediğinden aynı zamanda bir maddi hukuktur.
D) Elektronik ortamda işlenen suçlara dair hukuki rejim veya elektronik alandaki ticari faaliyetlerin vergilendirilmesi gib hususlar, tamamen ayrı hukuk alanlarının kapsamında kalan konular olduklarından, bilişim hukukunun kapsamına dahil değildirler.
E) Bilişim hukuku kapsamında bazı hukuki koruma imkanlarının nasıl ve nerede ileri sürülebileceği, nasıl karar verileceği gibi hususlar da düzenlendiğinden, bu hukuk alanı, bu yönler itibariyle şekli hukuk kapsamında görülebilir.

Cevap : D) Elektronik ortamda işlenen suçlara dair hukuki rejim veya elektronik alandaki ticari faaliyetlerin vergilendirilmesi gib hususlar, tamamen ayrı hukuk alanlarının kapsamında kalan konular olduklarından, bilişim hukukunun kapsamına dahil değildirler.

14. Hukukumuzdaki alan adı sistemi açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hukukumuzda güncel alan adı sistemine dair temel hususların ayrıntıları Alan Adları Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.
B) Alan adı sisteminde arka planda yer alan programsal yapı hissedilmeyecek derece çok kısa bir sürede IP adresi ve alan adı eşleşmesini her iki yönde yapmaktadır.
C) Özellikle işletmeler açısından, alan adları sadece bir tür adres işlevi görmezler, bunlar aynı zamanda önemli birer tanıtım aracı haline gelmişlerdir.
D) Hukukumuzda alan adlarına dair sistem güncel olarak TRABİS tarafından işletilmektedir.
E) www.istanbul.edu.tr alan adındaki .tr ibaresi üst düzey alan adı olup jenerik üst düzey alan adını ifade etmektedir.

Cevap : E) www.istanbul.edu.tr alan adındaki .tr ibaresi üst düzey alan adı olup jenerik üst düzey alan adını ifade etmektedir.

15. Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da (TKHK’da) düzenlenen mesafeli sözleşmelerin ifası açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Satıcı veya sağlayıcının kanunda öngörülen süreler içinde edimini yerine getirmemesi durumunda tüketici sözleşmeyi feshedebilir.
B) Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde, satıcı veya sağlayıcının, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur.
C) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren taahhüt edilen süre (örneğin beş gün içinde ifa edileceği taahhüt edilmişse bu süre) içinde edimini yerine getirmelidir.
D) Tüketicinin isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler haricinde mal satışlarında sözleşmenin ifa süresi, siparişin ulaştığı andan itibaren her hâlükârda otuz günü geçemez.
E) Bu sözleşmelerde kanunda öngörülen süreler içinde edim ifa edilmediğinde, tüketici, ancak diğer tarafa 14 günlük bir ek süre verdikten sonra sözleşmeyi sonlandırabilir.

Cevap : E) Bu sözleşmelerde kanunda öngörülen süreler içinde edim ifa edilmediğinde, tüketici, ancak diğer tarafa 14 günlük bir ek süre verdikten sonra sözleşmeyi sonlandırabilir.

16. A’nın kurduğu ve deprem konusunda bilimsel ve güncel yayınlar yapan elektronik deprem dergisi, www.depremhaberleri.com.tr alan adı altında 2012 yılından beri faaliyette bulunmaktadır. Bu arada B tarafından, 2020 yılında “deprem ve bilim” adıyla yayınlanmaya başlayan dergi, 2022 yılında www.depremhaberleri.com alan adının boş olduğunu görünce bunu kendi adına kaydettirir. A, B’nin yaptığının hukuka aykırı olduğunu, B’nın bu alan adına dayanak olan bir hukuki pozisyonunun bulunmadığını ve bu yüzden alan adını kullanılmasının bırakılması gerektiğini iddia etmektedir. Bu alan adı uyuşmazlığı açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Olaydaki verilere göre A’nın dergisinin adı meşhur marka haline geldiğinden, bu uyuşmazlıkta B’nin A’ya karşı herhangi bir şansı yoktur.
B) A’nın iddiası doğru değildir, çünkü bu konuda ilk gelen alır kuralı geçerlidir. İlk alan B olduğuna göre hukuken bir sorun yoktur.
C) Uyuşmazlığa konu her iki alan adı da doğrudan Türkiye’de tescil edilen alan adlarıdır.
D) A’nın iddiası doğru değildir, çünkü ilgili alan adı B tarafından alınmadan önce zaten boştadır.
E) A’nın elektronik dergisinin adı jenerik ibarelerden oluşmasına rağmen uzun yıllardır bu şekilde kullanıldığı ve yerleştiği hukuken korunur ve bu nedenle A, başkaları (burada B) tarafından yapılabilecek hak ihlallerine karşı hukuki yollara başvurabilir.

Cevap : E) A’nın elektronik dergisinin adı jenerik ibarelerden oluşmasına rağmen uzun yıllardır bu şekilde kullanıldığı ve yerleştiği hukuken korunur ve bu nedenle A, başkaları (burada B) tarafından yapılabilecek hak ihlallerine karşı hukuki yollara başvurabilir.

Bilişim hukuku 2023-2024 Final Soruları

17. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya ve buna dair muhtemel hukuki sorunlar kapsamında değerlendirilmez?

A) İnternetten elektronik imza kullanarak bir işlem yapmak
B) Sosyal hesaplarının hukuki niteliği
C) Bir sosyal medya hesabında bir arkadaşının yazdığı şiirini izinsiz paylaşmak
D) Sosyal medya fenomeninin hesabında arka planda bir markanın reklamını yapması
E) Sosyal medyada gerçekte yaşanmamış bir deneyimi yaşanmış gibi göstererek rakip firmanın ürününü kötülemek

Cevap : A) İnternetten elektronik imza kullanarak bir işlem yapmak

18. Bilgisayar programlarının fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bir bilgisayar programı gerekli koşulları taşımak kaydıyla, duruma göre hem FSEK ve hem de SMK kapsamında korunabilir.
B) Bir bilgisayar programının FSEK kapsamında eser korumasından yararlanabilmesi için yeni olması gerekir.
C) Hukukumuzda bilgisayar programları patent hukukunda her durumda korunmazlar, çünkü bunlar kanunda buluş sayılmamışlardır.
D) Bir bilgisayar programı FSEK çerçevesinde korunabilir, ama bunun birden çok programcı tarafından birlikte yazılması gerekir.
E) Hukukumuzda fikir ve sanat eserleri hukukunun temel kanunu olan FSEK’de bilgisayar programlarının korunması ayrıca düzenlenmemiş olup, bu durum yargı kararlarıyla benimsenerek zamanla yerleşmiştir.

Cevap : A) Bir bilgisayar programı gerekli koşulları taşımak kaydıyla, duruma göre hem FSEK ve hem de SMK kapsamında korunabilir.

19. Aşağıdakilerden hangisi reklam hukuku açısından önem taşıyan yasal kaynaklardan sayılmaz?

A) İnternet Kanunu
B) E-Ticaret Kanunu
C) Düzensiz Reklamları İzleme Kanunu
D) RTÜK Kanunu
E) Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun

Cevap : C) Düzensiz Reklamları İzleme Kanunu

20. Kişilik hakkının hukuki temeli, kapsamı ve hukuki niteliği açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kişinin özel hayatı, kişilik hakkı kapsamında kalan kişilik değerlerinden biridir.
B) Hukukumuzda kişilik hakkına ve korunmasına dair temel düzenlemeler TMK’da yer almaktadır.
C) Kişilik hakkı bir nispi haktır.
D) Kişilik hakkının korunmasına yönelik koruma tedbiri mahiyetindeki bazı imkanlar İnternet Kanununda öngörülmüştür.
E) Bu hakkın anayasal dayanakları bulunmaktadır.

Cevap : C) Kişilik hakkı bir nispi haktır.

Bilişim hukuku

Bilişim hukuku 2023-2024 Final Soruları

Auzef Bilgisayar Programcılığı-min

Bilişim hukuku 2023-2024 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!